Превод на функцията Excel FV на български

Български Английски
FV FV

Връща бъдещата стойност на инвестиция.

Повече информация: support.microsoft.com/bg-bg/office/fv-функция-2eef9f44-a084-4c61-bdd8-4fe4bb1b71b3

Други функции
Връща натрупаната лихва за ценна книга, която изплаща периодична лихва
Връща натрупаната лихва за ценна книга, която изплаща лихва при падежа
Връща амортизацията за всеки счетоводен период, като използва коефициент на амортизация
Връща амортизацията за всеки счетоводен период
Връща броя на дните от началото на купонен период до датата на сделката
Връща броя на дните в купонния период, съдържащ датата на сделката
Връща броя на дните от датата на сделката до датата на следващия купон
Връща следващата купонна дата след датата на сделката
Връща броя на купоните, платими между датата на сделката и датата на падежа
Връща предишната купонна дата преди датата на сделката
Връща натрупаната лихва, платена между два периода
Връща натрупаната главница, платена по заем между два периода
Връща амортизацията на актив за зададен период с използване на балансния метод с фиксирано намаление
Връща амортизацията на актив за зададен период, като използва метода за баланс с двойно намаление или друг зададен от вас метод
Връща дисконтовата ставка на ценна книга
Преобразува цена в долари, изразена като дроб, в цена в долари, изразена като десетично число
Преобразува цена в долари, изразена като десетично число, в цена в долари, изразена като дроб
Връща годишното времетраене на ценна книга с периодични плащания на лихва
Връща действителната годишна лихва
Връща бъдещата стойност на първоначална главница след прилагане последователност от сложни лихви
Връща лихвата при напълно изплатена ценна книга
Връща лихвеното плащане за инвестиция за даден период
Връща вътрешната норма на печалба за последователност от парични потоци
Изчислява лихвата, платена по време на определен период на инвестиция
Връща модифицираното времетраене на Macauley за ценна книга с предполагаема номинална стойност от $100
Връща вътрешната норма на печалба при положителен и отрицателни парични потоци с различни лихви
Връща годишната номинална лихва
Връща броя на периодите за инвестиция
Връща настоящата нетна стойност на инвестиция на базата на последователност от периодични парични потоци и дисконтова ставка
Връща цената за $100 номинална стойност на ценна книга с нерегулярен първи период
Връща доходността на ценна книга с нерегулярен първи период
Връща цената за $100 номинална стойност на ценна книга с нерегулярен последен период
Връща доходността на ценна книга с нерегулярен последен период
Връща броя на периодите, изисквани от дадена инвестиция, за да достигне посочена стойност
Връща периодичната вноска за анюитет
Връща плащането по главницата на инвестиция за даден период
Връща цената за $100 номинална стойност на ценна книга, която изплаща периодична лихва
Връща цената за $100 номинална стойност на сконтирана ценна книга
Връща цената за $100 номинална стойност на ценна книга, която изплаща лихва при падежа
Връща настоящата стойност на инвестиция
Връща лихвения процент за един период от анюитет
Връща сумата, получена при падежа за напълно инвестирана ценна книга
Връща еквивалентен лихвен процент за нарастването на инвестицията
Връща праволинейната амортизация на актив за един период
Връща сумарната амортизация на актив за зададен период
Връща дохода на съкровищен бон, еквивалентен на дохода на облигация
Връща цената на съкровищен бон за $100 номинална стойност
Връща дохода на съкровищен бон
Връща амортизацията на актив за зададен или частичен период с използване на метод с намаляващ баланс
Връща вътрешна норма на печалба за разписание на парични потоци, които не са непременно периодични
Връща настоящата нетна стойност за разписание на парични потоци, които не са непременно периодични
Връща доходността на ценна книга, която изплаща периодична лихва
Връща годишната доходност на сконтирана ценна книга, например съкровищен бон
Връща годишната доходност на ценна книга, която изплаща лихва при падежа