Lista funkcji programu Excel z tłumaczeniem na język angielski

Angielski Polskie Kategoria Opis
ACOS ACOS Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca arcus cosinus liczby

ACOSH ACOSH Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca arcus cosinus hiperboliczny liczby

ACOT ACOT Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca arcus cotangens liczby

ACOTH ACOTH Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca arcus cotangens hiperboliczny liczby

INDIRECT ADR.POŚR Odnośników i odwołań

Zwraca odwołanie określone przez wartość tekstową

ADDRESS ADRES Odnośników i odwołań

Zwraca odwołanie do jednej komórki w arkuszu jako wartość tekstową

AGGREGATE AGREGUJ Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca wartość zagregowaną z listy lub bazy danych

AMORLINC AMORT.LIN Finansowe

Zwraca amortyzację dla każdego okresu rozliczeniowego

AMORDEGRC AMORT.NIELIN Finansowe

Zwraca amortyzację dla każdego okresu rozliczeniowego przy użyciu współczynnika amortyzacji

ARABIC ARABSKIE Matematyczne i trygonometryczne

Konwertuje liczbę rzymską na liczbę arabską

IMARGUMENT ARG.LICZBY.ZESP Inżynierskie

Zwraca wartość argumentu liczby zespolonej, przy czym kąt wyrażony jest w radianach

SHEET ARKUSZ Informacyjne

Zwraca numer arkusza, którego dotyczy odwołanie

SHEETS ARKUSZE Informacyjne

Zwraca liczbę arkuszy w odwołaniu

ARRAYTOTEXT ARRAYTOTEXT Tekstowe

Zwraca tablicę wartości tekstowych z określonego zakresu

ASC ASC Tekstowe

Zmienia litery angielskie lub katakana o pełnej szerokości (dwubajtowe) w ciągu znaków na znaki o szerokości połówkowej (jednobajtowe)

ASIN ASIN Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca arcus sinus liczby

ASINH ASINH Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca arcus sinus hiperboliczny liczby

ATAN ATAN Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca arcus tangens liczby

ATAN2 ATAN2 Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca arcus tangens liczby na podstawie współrzędnych x i y

ATANH ATANH Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca arcus tangens hiperboliczny liczby

BAHTTEXT BAT.TEKST Tekstowe

Konwertuje liczbę na tekst, stosując format walutowy ß (baht)

DCOUNT BD.ILE.REKORDÓW Bazy danych

Zlicza komórki zawierające liczby w bazie danych

DCOUNTA BD.ILE.REKORDÓW.A Bazy danych

Zlicza niepuste komórki w bazie danych

DPRODUCT BD.ILOCZYN Bazy danych

Mnoży wartości w konkretnym, spełniającym kryteria polu rekordów bazy danych

DMAX BD.MAX Bazy danych

Zwraca wartość maksymalną z wybranych wpisów bazy danych

DMIN BD.MIN Bazy danych

Zwraca wartość minimalną z wybranych wpisów bazy danych

DSTDEV BD.ODCH.STANDARD Bazy danych

Szacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki z wybranych wpisów bazy danych

DSTDEVP BD.ODCH.STANDARD.POPUL Bazy danych

Oblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji wybranych wpisów bazy danych

DGET BD.POLE Bazy danych

Wyodrębnia z bazy danych jeden rekord spełniający określone kryteria

DAVERAGE BD.ŚREDNIA Bazy danych

Zwraca wartość średniej wybranych wpisów bazy danych

DSUM BD.SUMA Bazy danych

Dodaje liczby w kolumnie pól rekordów bazy danych, które spełniają kryteria

DVAR BD.WARIANCJA Bazy danych

Szacuje wariancję na podstawie próbki z wybranych wpisów bazy danych

DVARP BD.WARIANCJA.POPUL Bazy danych

Oblicza wariancję na podstawie całej populacji wybranych wpisów bazy danych

BESSELI BESSEL.I Inżynierskie

Zwraca wartość zmodyfikowanej funkcji Bessela In(x)

BESSELJ BESSEL.J Inżynierskie

Zwraca wartość funkcji Bessela Jn(x)

BESSELK BESSEL.K Inżynierskie

Zwraca wartość zmodyfikowanej funkcji Bessela Kn(x)

BESSELY BESSEL.Y Inżynierskie

Zwraca wartość funkcji Bessela Yn(x)

BITLSHIFT BIT.PRZESUNIĘCIE.W.LEWO Inżynierskie

Zwraca liczbę przesuniętą w lewo o liczbę bitów określoną przez argument wartość_przesunięcia

BITRSHIFT BIT.PRZESUNIĘCIE.W.PRAWO Inżynierskie

Zwraca liczbę przesuniętą w prawo o liczbę bitów określoną przez argument wartość_przesunięcia

BITAND BITAND Inżynierskie

Zwraca wartość operacji bitowej ORAZ (AND) dla dwóch liczb

BITOR BITOR Inżynierskie

Zwraca wartość operacji bitowej LUB (OR) dla dwóch liczb

BITXOR BITXOR Inżynierskie

Zwraca wartość operacji bitowej alternatywy wykluczającej (XOR) dla dwóch liczb

NA BRAK Informacyjne

Zwraca wartość błędu #N/D

PRICE CENA Finansowe

Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z oprocentowaniem okresowym

TBILLPRICE CENA.BS Finansowe

Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej bonu skarbowego

PRICEDISC CENA.DYSK Finansowe

Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego zdyskontowanego

DOLLARDE CENA.DZIES Finansowe

Konwertuje cenę w postaci ułamkowej na cenę wyrażoną w postaci dziesiętnej

ODDLPRICE CENA.OST.OKR Finansowe

Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z nietypowym ostatnim okresem

ODDFPRICE CENA.PIERW.OKR Finansowe

Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z nietypowym pierwszym okresem

DOLLARFR CENA.UŁAM Finansowe

Konwertuje cenę wyrażoną w postaci dziesiętnej na cenę wyrażoną w postaci ułamkowej

PRICEMAT CENA.WYKUP Finansowe

Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z oprocentowaniem w terminie wykupu

CHISQ.TEST CHI.TEST Statystyczne

Zwraca test niezależności

CONCAT CONCAT function Tekstowe

Łączy tekst z wielu zakresów i (lub) ciągów, ale nie zapewnia argumentów ignorowania pustych ani ogranicznika

COS COS Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca cosinus liczby

IMCOS COS.LICZBY.ZESP Inżynierskie

Zwraca wartość cosinusa liczby zespolonej

COSH COSH Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca cosinus hiperboliczny liczby

IMCOSH COSH.LICZBY.ZESP Inżynierskie

Zwraca cosinus hiperboliczny liczby zespolonej

COT COT Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca cosinus hiperboliczny liczby

IMCOT COT.LICZBY.ZESP Inżynierskie

Zwraca cotangens liczby zespolonej

COTH COTH Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca cotangens kąta

CSC CSC Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca cosecans kąta

IMCSC CSC.LICZBY.ZESP Inżynierskie

Zwraca cosecans liczby zespolonej

CSCH CSCH Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca cosecans hiperboliczny kąta

IMCSCH CSCH.LICZBY.ZESP Inżynierskie

Zwraca cosecans hiperboliczny liczby zespolonej

QUOTIENT CZ.CAŁK.DZIELENIA Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca iloraz (całkowity)

IMREAL CZ.RZECZ.LICZBY.ZESP Inżynierskie

Zwraca wartość części rzeczywistej liczby zespolonej

IMAGINARY CZ.UROJ.LICZBY.ZESP Inżynierskie

Zwraca wartość części urojonej liczby zespolonej

TIME CZAS Daty i godziny

Zwraca liczbę kolejną określonego czasu

TIMEVALUE CZAS.WARTOŚĆ Daty i godziny

Konwertuje czas w formie tekstu na liczbę kolejną

YEARFRAC CZĘŚĆ.ROKU Daty i godziny

Zwraca część roku reprezentującą liczbę pełnych dni między datą początkową a datą końcową

FREQUENCY CZĘSTOŚĆ Statystyczne

Zwraca rozkład częstotliwości jako tablicę pionową

ISREF CZY.ADR Informacyjne

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest odwołaniem

ISERR CZY.BŁ Informacyjne

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest dowolną wartością błędu, z wyjątkiem #N/D!

ISERROR CZY.BŁĄD Informacyjne

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest dowolną wartością błędu

ISNA CZY.BRAK Informacyjne

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest wartością błędu #N/D

ISFORMULA CZY.FORMUŁA Informacyjne

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli istnieje odwołanie do komórki zawierającej formułę

ISNUMBER CZY.LICZBA Informacyjne

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest liczbą

ISLOGICAL CZY.LOGICZNA Informacyjne

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest wartością logiczną

ISNONTEXT CZY.NIE.TEKST Informacyjne

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość nie jest tekstem

ISODD CZY.NIEPARZYSTE Informacyjne

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli liczba jest nieparzysta

ISEVEN CZY.PARZYSTE Informacyjne

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli liczba jest parzysta

ISBLANK CZY.PUSTA Informacyjne

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest pusta

DELTA CZY.RÓWNE Inżynierskie

Sprawdza, czy dwie wartości są równe

ISTEXT CZY.TEKST Informacyjne

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest tekstem

RTD DANE.CZASU.RZECZ Odnośników i odwołań

Pobiera dane w czasie rzeczywistym z programu obsługującego automatyzację COM

DATE DATA Daty i godziny

Zwraca liczbę kolejną dla wybranej daty

DATEDIF DATA.RÓŻNICA Daty i godziny

Oblicza liczbę dni, miesięcy lub lat między dwiema datami Ta funkcja jest przydatna w formułach, w których oblicza się wiek

DATEVALUE DATA.WARTOŚĆ Daty i godziny

Konwertuje datę w formie tekstu na liczbę kolejną

DB DB Finansowe

Zwraca amortyzację środka trwałego w danym okresie metodą degresywną z zastosowaniem stałej bazowej

DBCS DBCS Tekstowe

Zmienia litery angielskie lub katakana o szerokości połówkowej (jednobajtowe) w ciągu znaków na znaki o pełnej szerokości (dwubajtowe)

DDB DDB Finansowe

Zwraca amortyzację środka trwałego za podany okres metodą degresywną z zastosowaniem podwójnej bazowej lub metodą określoną przez użytkownika

LEN, LENBs DŁ, DŁ.B Tekstowe

Zwraca liczbę znaków w ciągu tekstowym

DAYS DNI Daty i godziny

Zwraca liczbę dni między dwiema datami

DAYS360 DNI.360 Daty i godziny

Oblicza liczbę dni między dwiema datami na podstawie roku 360-dniowego

NETWORKDAYS DNI.ROBOCZE Daty i godziny

Zwraca liczbę pełnych dni roboczych między dwiema datami

NETWORKDAYS.INTL DNI.ROBOCZE.NIESTAND Daty i godziny

Zwraca liczbę dni roboczych między dwiema datami zgodnie z parametrami określającymi dni stanowiące dni weekendowe oraz liczbę dni weekendowych

BIN2DEC DWÓJK.NA.DZIES Inżynierskie

Konwertuje liczbę w postaci dwójkowej na liczbę w postaci dziesiętnej

BIN2OCT DWÓJK.NA.ÓSM Inżynierskie

Konwertuje liczbę w postaci dwójkowej na liczbę w postaci ósemkowej

BIN2HEX DWÓJK.NA.SZESN Inżynierskie

Konwertuje liczbę w postaci dwójkowej na liczbę w postaci szesnastkowej

DAY DZIEŃ Daty i godziny

Konwertuje liczbę kolejną na dzień miesiąca

WORKDAY DZIEŃ.ROBOCZY Daty i godziny

Zwraca liczbę kolejną dla daty przed określoną liczbą dni roboczych lub po niej

WORKDAY.INTL DZIEŃ.ROBOCZY.NIESTAND Daty i godziny

Zwraca liczbę kolejną daty przypadającej przed określoną liczbą dni roboczych lub po tej liczbie zgodnie z parametrami wskazującymi, ile dni stanowią dni weekendowe

WEEKDAY DZIEŃ.TYG Daty i godziny

Konwertuje liczbę kolejną na dzień tygodnia

DEC2BIN DZIES.NA.DWÓJK Inżynierskie

Konwertuje liczbę w postaci dziesiętnej na postać dwójkową

DEC2OCT DZIES.NA.ÓSM Inżynierskie

Konwertuje liczbę w postaci dziesiętnej na liczbę w postaci ósemkowej

DEC2HEX DZIES.NA.SZESN Inżynierskie

Konwertuje liczbę w postaci dziesiętnej na liczbę w postaci szesnastkowej

DECIMAL DZIESIĘTNA Matematyczne i trygonometryczne

Konwertuje postać tekstową liczby o określonej podstawie na liczbę dziesiętną

TODAY DZIŚ Daty i godziny

Zwraca liczbę kolejną dla daty bieżącej

EFFECT EFEKTYWNA Finansowe

Zwraca wartość efektywnej rocznej stopy procentowej

CUBEKPIMEMBER ELEMENT.KPI.MODUŁU Modułu

Zwraca nazwę, właściwość i miarę kluczowego wskaźnika wydajności (KPI) oraz wyświetla nazwę i właściwość w komórce Wskaźnik KPI jest miarą ilościową, taką jak miesięczny zysk brutto lub kwartalna fluktuacja pracowników, używaną do monitorowania wydajności organizacji

CUBEMEMBER ELEMENT.MODUŁU Modułu

Zwraca element lub krotkę z hierarchii modułu Służy do sprawdzania, czy element lub krotka istnieje w module

ENCODEURL ENCODEURL Sieci Web

Zwraca ciąg zakodowany w adresie URL

EUROCONVERT EUROCONVERT Dodatków i automatyzacji

Konwertuje liczbę na euro, daną wartość w euro na wartość w walucie kraju członkowskiego euro lub wartość w walucie jednego kraju członkowskiego na wartość w walucie innego kraju członkowskiego za pomocą euro jako waluty pośredniej (triangulacja)

EXP EXP Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca wartość liczby

IMEXP EXP.LICZBY.ZESP Inżynierskie

Zwraca postać wykładniczą liczby zespolonej

F.TEST F.TEST Statystyczne

Zwraca wynik testu F

FALSE FAŁSZ Logiczne

Zwraca wartość logiczną FAŁSZ

FILTERXML FILTERXML Sieci Web

Zwraca określone dane z treści XML, korzystając z określonego wyrażenia XPath

FILTER FILTRUJ Odnośników i odwołań

Filtrowanie zakresu danych na podstawie zdefiniowanych kryteriów

FORMULATEXT FORMUŁA.TEKST Odnośników i odwołań

Zwraca formułę w danym odwołaniu jako tekst

MID, MIDBs FRAGMENT.TEKSTU, FRAGMENT.TEKSTU.B Tekstowe

Zwraca określoną liczbę znaków z ciągu tekstowego, zaczynając od zadanej pozycji

ERF FUNKCJA.BŁ Inżynierskie

Zwraca wartość funkcji błędu

ERF.PRECISE FUNKCJA.BŁ.DOKŁ Inżynierskie

Zwraca wartość funkcji błędu

FV FV Finansowe

Zwraca przyszłą wartość inwestycji

GAMMA GAMMA Statystyczne

Zwraca wartość funkcji gamma

GAUSS GAUSS Statystyczne

Zwraca wartości o 0,5 mniejsze niż standardowy skumulowany rozkład normalny

HOUR GODZINA Daty i godziny

Konwertuje liczbę kolejną na godzinę

HYPERLINK HIPERŁĄCZE Odnośników i odwołań

Tworzy skrót lub skok, który pozwala otwierać dokument przechowywany na serwerze sieciowym, w sieci intranet lub w Internecie

IFS IFS, Logiczne

Sprawdza, czy spełniono jeden lub więcej warunków, i zwraca wartość odpowiadającą pierwszemu warunkowi ocenionemu jako PRAWDA

COUNT ILE.LICZB Statystyczne

Zlicza liczby znajdujące się na liście argumentów

COUNTA ILE.NIEPUSTYCH Statystyczne

Zlicza wartości znajdujące się na liście argumentów

ROWS ILE.WIERSZY Odnośników i odwołań

Zwraca liczbę wierszy dla danego odwołania

PRODUCT ILOCZYN Matematyczne i trygonometryczne

Mnoży argumenty

IMPRODUCT ILOCZYN.LICZB.ZESP Inżynierskie

Zwraca wartość iloczynu liczb zespolonych

IMDIV ILORAZ.LICZB.ZESP Inżynierskie

Zwraca wartość ilorazu dwóch liczb zespolonych

INDEX INDEKS Odnośników i odwołań

Używa indeksu do wybierania wartości z odwołania lub tablicy

INFO INFO Informacyjne

Zwraca informację o bieżącym środowisku operacyjnym

IPMT IPMT Finansowe

Zwraca wysokość płatności odsetek dla inwestycji za dany okres

IRR IRR Finansowe

Zwraca wartość wewnętrznej stopy zwrotu dla serii przepływów gotówkowych

ISOWEEKNUM ISO.NUM.TYG Daty i godziny

Zwraca numer tygodnia roku w formacie ISO dla określonej daty

ISO.CEILING ISO.ZAOKR.W.GÓRĘ Matematyczne i trygonometryczne

Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej wartości całkowitej lub wielokrotności podanej istotności

ISPMT ISPMT Finansowe

Oblicza wysokość odsetek płatnych w określonym okresie inwestycji

IF JEŻELI Logiczne

Określa warunek logiczny do sprawdzenia

IFERROR JEŻELI.BŁĄD Logiczne

Zwraca określoną wartość, jeśli wynikiem formuły jest błąd W przeciwnym razie zwraca wynik formuły

IFNA JEŻELI.ND Logiczne

Zwraca określoną wartość, jeśli wynikiem wyrażenia jest wartość #N/D W przeciwnym razie zwraca wynik wyrażenia

JIS JIS Tekstowe

Zmienia litery o szerokości połówkowej (jednobajtowe) w ciągu znaków na znaki o pełnej szerokości (dwubajtowe)

CODE KOD Tekstowe

Zwraca wartość kodu liczbowego pierwszego znaku w ciągu tekstowym

COMBIN KOMBINACJE Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca liczbę kombinacji dla danej liczby obiektów

COMBINA KOMBINACJE.A Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca liczbę kombinacji (wraz z powtórzeniami) dla danej liczby elementów

CELL KOMÓRKA Informacyjne

Zwraca informacje o formatowaniu, położeniu lub zawartości komórki

ERFC KOMP.FUNKCJA.BŁ Inżynierskie

Zwraca wartość komplementarnej funkcji błędu

ERFC.PRECISE KOMP.FUNKCJA.BŁ.DOKŁ Inżynierskie

Zwraca wartość dopełniającej funkcji FUNKCJABŁ scałkowanej w przedziale od x do nieskończoności

CONVERT KONWERTUJ Inżynierskie

Konwertuje liczbę z jednego systemu miar na inny

COVAR KOWARIANCJA Zgodności

Zwraca kowariancję, czyli średnią wartość iloczynów odpowiednich odchyleń

COVARIANCE.P KOWARIANCJA.POPUL Statystyczne

Zwraca kowariancję, czyli średnią wartość iloczynów odpowiednich odchyleń

COVARIANCE.S KOWARIANCJA.PRÓBKI Statystyczne

Zwraca kowariancję próbki, czyli średnią iloczynów odchyleń dla każdej pary punktów danych w dwóch zbiorach danych

KURT KURTOZA Statystyczne

Zwraca kurtozę zbioru danych

QUARTILE KWARTYL Zgodności

Zwraca kwartyl zbioru danych

QUARTILE.EXC KWARTYL.PRZEDZ.OTW Statystyczne

Zwraca kwartyl zbioru danych na podstawie wartości percentylu z zakresu od 0 do 1 włącznie

QUARTILE.INC KWARTYL.PRZEDZ.ZAMK Statystyczne

Zwraca kwartyl zbioru danych

DOLLAR KWOTA Tekstowe

Konwertuje liczbę na tekst, stosując format walutowy zł (PLN)

RECEIVED KWOTA.WYKUP Finansowe

Zwraca wartość kapitału otrzymanego przy wykupie papieru wartościowego całkowicie ulokowanego

N L Informacyjne

Zwraca wartość przekonwertowaną na postać liczbową

LET LET Matematyczne i trygonometryczne

Umożliwia przypisywanie nazw do wyników obliczeń w celu umożliwienia przechowywania pośrednich obliczeń, wartości lub definiowania nazw w formule

LEFT, LEFTBs LEWY, LEWYB Tekstowe

Zwraca skrajne lewe znaki z wartości tekstowej

COUNTIFS LICZ Statystyczne

Zwraca liczbę komórek wewnątrz zakresu, które spełniają wiele kryteriów

COUNTIF LICZ.JEŻELI Statystyczne

Zwraca liczbę komórek wewnątrz zakresu, które spełniają podane kryteria

COUNTBLANK LICZ.PUSTE Statystyczne

Zwraca liczbę pustych komórek w zakresie

TRUNC LICZBA.CAŁK Matematyczne i trygonometryczne

Przycina liczbę do wartości całkowitej

COLUMNS LICZBA.KOLUMN Odnośników i odwołań

Zwraca liczbę kolumn w odwołaniu

COMPLEX LICZBA.ZESP Inżynierskie

Konwertuje część rzeczywistą i urojoną na liczbę zespoloną

CUBESETCOUNT LICZNIK.MODUŁÓW.ZESTAWU Modułu

Zwraca liczbę elementów zestawu

LOWER LITERY.MAŁE Tekstowe

Konwertuje litery w tekście na małe

UPPER LITERY.WIELKIE Tekstowe

Konwertuje litery w tekście na wielkie

LN LN Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca logarytm naturalny podanej liczby

IMLN LN.LICZBY.ZESP Inżynierskie

Zwraca wartość logarytmu naturalnego liczby zespolonej

LOG LOG Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca logarytm danej liczby przy zadanej podstawie

LOG10 LOG10 Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca logarytm dziesiętny liczby

IMLOG10 LOG10.LICZBY.ZESP Inżynierskie

Zwraca wartość logarytmu dziesiętnego liczby zespolonej

IMLOG2 LOG2.LICZBY.ZESP Inżynierskie

Zwraca wartość logarytmu liczby zespolonej przy podstawie 2

RAND LOS Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca liczbę losową z zakresu od 0 do 1

RANDBETWEEN LOS.ZAKR Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca liczbę losową z zakresu określonego przez podane argumenty

RANDARRAY LOSOWA.TABLICA Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca tablicę liczb losowych z zakresu od 0 do 1 Możesz jednak określić liczbę wierszy i kolumn do wypełnienia, wartości minimalne i maksymalne oraz określić, czy mają być zwracane liczby całkowite, czy wartości dziesiętne

OR LUB Logiczne

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli co najmniej jeden z argumentów ma wartość PRAWDA

MMULT MACIERZ.ILOCZYN Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca iloczyn macierzy dwóch tablic

MUNIT MACIERZ.JEDNOSTKOWA Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca macierz jednostkową lub określony wymiar

MINVERSE MACIERZ.ODW Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca odwrotność macierzy tablicy

MAXIFS Maks. warunków Statystyczne

Zwraca wartość maksymalną spośród komórek spełniających podany zestaw warunków lub kryteriów

MAX MAX Statystyczne

Zwraca maksymalną wartość z listy argumentów

MAXA MAX.A Statystyczne

Zwraca maksymalną wartość z listy argumentów, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych

LARGE MAX.K Statystyczne

Zwraca k-tą największą wartość ze zbioru danych

MEDIAN MEDIANA Statystyczne

Zwraca medianę podanych liczb

MONTH MIESIĄC Daty i godziny

Konwertuje liczbę kolejną na miesiąc

MIN MIN Statystyczne

Zwraca minimalną wartość z listy argumentów

MINIFS MIN Statystyczne

Zwraca wartość minimalną spośród komórek spełniających podany zestaw warunków lub kryteriów

MINA MIN.A Statystyczne

Zwraca najmniejszą wartość z listy argumentów, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych

SMALL MIN.K Statystyczne

Zwraca k-tą najmniejszą wartość ze zbioru danych

MINUTE MINUTA Daty i godziny

Konwertuje liczbę kolejną na minuty

MIRR MIRR Finansowe

Zwraca wartość wewnętrznej stopy zwrotu dla przypadku, gdy dodatnie i ujemne przepływy gotówkowe mają różne stopy

MOD MOD Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca resztę z dzielenia

ABS MODUŁ.LICZBY Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca wartość absolutną liczby

IMABS MODUŁ.LICZBY.ZESP Inżynierskie

Zwraca wartość bezwzględną (moduł) liczby zespolonej

SLOPE NACHYLENIE Statystyczne

Zwraca nachylenie linii regresji liniowej

LCM NAJMN.WSP.WIEL Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca najmniejszą wspólną wielokrotność

GCD NAJW.WSP.DZIEL Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca największy wspólny dzielnik

ACCRINT NAL.ODS Finansowe

Zwraca narosłe odsetki dla papieru wartościowego z oprocentowaniem okresowym

ACCRINTM NAL.ODS.WYKUP Finansowe

Zwraca narosłe odsetki dla papieru wartościowego z oprocentowaniem w terminie wykupu

NOT NIE Logiczne

Odwraca wartość logiczną argumentu

NOMINAL NOMINALNA Finansowe

Zwraca wysokość nominalnej rocznej stopy procentowej

STANDARDIZE NORMALIZUJ Statystyczne

Zwraca wartość znormalizowaną

NPER NPER Finansowe

Zwraca liczbę okresów dla inwestycji

NPV NPV Finansowe

Zwraca wartość bieżącą netto inwestycji na podstawie szeregu okresowych przepływów gotówkowych i stopy dyskontowej

ERROR.TYPE NR.BŁĘDU Informacyjne

Zwraca liczbę odpowiadającą typowi błędu

COLUMN NR.KOLUMNY Odnośników i odwołań

Zwraca numer kolumny z odwołania

EDATE NR.SER.DATY Daty i godziny

Zwraca liczbę kolejną daty jako wskazaną liczbę miesięcy przed określoną datą początkową lub po niej

EOMONTH NR.SER.OST.DN.MIES Daty i godziny

Zwraca liczbę kolejną ostatniego dnia miesiąca przed określoną liczbą miesięcy lub po niej

WEEKNUM NUM.TYG Daty i godziny

Konwertuje liczbę kolejną na liczbę reprezentującą numer tygodnia w roku

PDURATION O.CZAS.TRWANIA Finansowe

Zwraca liczbę okresów wymaganych przez inwestycję do osiągnięcia określonej wartości

AREAS OBSZARY Odnośników i odwołań

Zwraca liczbę obszarów występujących w odwołaniu

CLEAN OCZYŚĆ Tekstowe

Usuwa z tekstu wszystkie znaki niedrukowane

DEVSQ ODCH.KWADRATOWE Statystyczne

Zwraca sumę kwadratów odchyleń

AVEDEV ODCH.ŚREDNIE Statystyczne

Zwraca średnią wartość odchyleń absolutnych punktów danych od ich wartości średniej

STDEV.P ODCH.STAND.POPUL Statystyczne

Oblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji

STDEVP ODCH.STANDARD.POPUL Zgodności

Oblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji

STDEVPA ODCH.STANDARD.POPUL.A Statystyczne

Oblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji, z uwzględnieniem liczb, teksów i wartości logicznych

STDEV.S ODCH.STANDARD.PRÓBKI Statystyczne

Szacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki

STDEV ODCH.STANDARDOWE Zgodności

Szacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki

STDEVA ODCH.STANDARDOWE.A Statystyczne

Szacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych

INTERCEPT ODCIĘTA Statystyczne

Zwraca punkt przecięcia osi pionowej z linią regresji liniowej

AND ORAZ Logiczne

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wszystkie argumenty mają wartość PRAWDA

OCT2BIN ÓSM.NA.DWÓJK Inżynierskie

Konwertuje liczbę w postaci ósemkowej na liczbę w postaci dwójkowej

OCT2DEC ÓSM.NA.DZIES Inżynierskie

Konwertuje liczbę w postaci ósemkowej na liczbę w postaci dziesiętnej

OCT2HEX ÓSM.NA.SZESN Inżynierskie

Konwertuje liczbę w postaci ósemkowej na liczbę w postaci szesnastkowej

PEARSON PEARSON Statystyczne

Zwraca współczynnik korelacji momentu iloczynu Pearsona

PERCENTILE PERCENTYL Zgodności

Zwraca k-ty percentyl wartości w zakresie

PERCENTILE.EXC PERCENTYL.PRZEDZ.OTW Statystyczne

Zwraca k-ty percentyl wartości w zakresie, gdzie k należy do zakresu od 0 do 1 włącznie

PERCENTILE.INC PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMK Statystyczne

Zwraca k-ty percentyl wartości w zakresie

PERMUT PERMUTACJE Statystyczne

Zwraca liczbę permutacji dla danej liczby obiektów

PERMUTATIONA PERMUTACJE.A Statystyczne

Zwraca liczbę permutacji dla podanej liczby obiektów (wraz z powtórzeniami), które można wybrać spośród wszystkich obiektów

PHI PHI Statystyczne

Zwraca wartość funkcji gęstości dla standardowego rozkładu normalnego

PHONETIC PHONETIC Tekstowe

Wyodrębnia znaki fonetyczne (furigana) z ciągu tekstowego

PI PI Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca wartość liczby Pi

SQRTPI PIERW.PI Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca pierwiastek kwadratowy iloczynu (liczba * Pi)

SQRT PIERWIASTEK Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca dodatni pierwiastek kwadratowy

IMSQRT PIERWIASTEK.LICZBY.ZESP Inżynierskie

Zwraca wartość pierwiastka kwadratowego z liczby zespolonej

PMT PMT Finansowe

Zwraca wartość okresowej płatności raty rocznej

MATCH PODAJ.POZYCJĘ Odnośników i odwołań

Wyszukuje wartości w odwołaniu lub w tablicy

SUBSTITUTE PODSTAW Tekstowe

Zastępuje stary tekst nowym tekstem w ciągu tekstowym

BASE PODSTAWA Matematyczne i trygonometryczne

Konwertuje liczbę na reprezentację tekstową o podanej podstawie

EXACT PORÓWNAJ Tekstowe

Sprawdza, czy dwie wartości tekstowe są identyczne

POWER POTĘGA Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca liczbę podniesioną do potęgi

IMPOWER POTĘGA.LICZBY.ZESP Inżynierskie

Zwraca wartość liczby zespolonej podniesionej do potęgi całkowitej

REPT POWT Tekstowe

Powtarza tekst określoną liczbę razy

RANK POZYCJA Zgodności

Zwraca pozycję liczby na liście liczb

RANK.EQ POZYCJA.NAJW Statystyczne

Zwraca pozycję liczby na liście liczb

RANK.AVG POZYCJA.ŚR Statystyczne

Zwraca pozycję liczby na liście liczb

PPMT PPMT Finansowe

Zwraca wysokość spłaty kapitału w przypadku inwestycji dla danego okresu

TRUE PRAWDA Logiczne

Zwraca wartość logiczną PRAWDA

PROB PRAWDPD Statystyczne

Zwraca prawdopodobieństwo, że wartości w zakresie leżą pomiędzy dwiema granicami

RIGHT, RIGHTBs PRAWY, PRAWY.B Tekstowe

Zwraca skrajne prawe znaki z wartości tekstowej

PERCENTRANK.EXC PROC.POZ.PRZEDZ.OTW Statystyczne

Zwraca pozycję procentową wartości w zbiorze danych, należącą do zakresu od 0 do 1 (bez wartości granicznych)

PERCENTRANK.INC PROC.POZ.PRZEDZ.ZAMK Statystyczne

Zwraca pozycję procentową wartości w zbiorze danych

PERCENTRANK PROCENT.POZYCJA Zgodności

Zwraca pozycję procentową wartości w zbiorze danych

CRITBINOM PRÓG.ROZKŁAD.DWUM Zgodności

Zwraca najmniejszą wartość, dla której skumulowany rozkład dwumianowy jest mniejszy niż wartość kryterium lub równy jej

SWITCH PRZEŁĄCZ Logiczne

Oblicza wyrażenie, korzystając z listy wartości, i zwraca wynik odpowiadający pierwszej zgodnej wartości W przypadku braku dopasowania może zostać zwrócona opcjonalna wartość domyślna

OFFSET PRZESUNIĘCIE Odnośników i odwołań

Zwraca odwołanie przesunięte od danego odwołania

PV PV Finansowe

Zwraca wartość bieżącą inwestycji

RSQ R.KWADRAT Statystyczne

Zwraca kwadrat współczynnika korelacji momentu iloczynu Pearsona

RADIANS RADIANY Matematyczne i trygonometryczne

Konwertuje stopnie na radiany

RATE RATE Finansowe

Zwraca wysokość stopy procentowej dla pojedynczego okresu raty rocznej

STEYX REGBŁSTD Statystyczne

Zwraca błąd standardowy przewidzianej wartości y dla każdej wartości x w regresji

LOGEST REGEXPP Statystyczne

Zwraca parametry trendu wykładniczego

GROWTH REGEXPW Statystyczne

Zwraca wartości trendu wykładniczego

LINEST REGLINP Statystyczne

Zwraca parametry trendu liniowego

TREND REGLINW Statystyczne

Zwraca wartości trendu liniowego

FORECAST REGLINX Statystyczne

Zwraca wartość trendu liniowego

FORECAST.ETS REGLINX.ETS, Statystyczne

Zwraca przyszłą wartość na podstawie istniejących (historycznych) wartości przy użyciu wersji AAA algorytmu wygładzania wykładniczego (ETS)

FORECAST.ETS.CONFINT REGLINX.ETS.CONFINT, Statystyczne

Zwraca przedział ufności dla wartości prognozy dla określonej daty docelowej

FORECAST.ETS.SEASONALITY REGLINX.ETS.SEZONOWOŚĆ, Statystyczne

Zwraca długość powtarzającego się wzorca wykrytego przez program Excel dla określonego szeregu czasowego

FORECAST.ETS.STAT REGLINX.ETS.STATYSTYKA, Statystyczne

Zwraca wartość statystyczną jako wynik prognozowania szeregu czasowego

FORECAST.LINEAR REGLINX.LINIOWA, Statystyczne

Zwraca wartość przyszłą na podstawie wartości istniejących

REGISTER.ID REJESTR.KOD Dodatków i automatyzacji

Zwraca identyfikator rejestru określonej biblioteki dołączanej dynamicznie (DLL) lub wcześniej zarejestrowanego zasobu kodu

TBILLYIELD RENT.BS Finansowe

Zwraca rentowność bonu skarbowego

YIELDDISC RENT.DYSK Finansowe

Zwraca roczną rentowność zdyskontowanego papieru wartościowego, na przykład bonu skarbowego

TBILLEQ RENT.EKW.BS Finansowe

Zwraca rentowność ekwiwalentu obligacji dla bonu skarbowego

ODDLYIELD RENT.OST.OKR Finansowe

Zwraca rentowność papieru wartościowego z nietypowym ostatnim okresem

ODDFYIELD RENT.PIERW.OKR Finansowe

Zwraca rentowność papieru wartościowego z nietypowym pierwszym okresem

YIELDMAT RENT.WYKUP Finansowe

Zwraca roczną rentowność papieru wartościowego oprocentowanego przy wykupie

YIELD RENTOWNOŚĆ Finansowe

Zwraca rentowność papieru wartościowego z oprocentowaniem okresowym

DURATION ROCZ.PRZYCH Finansowe

Zwraca wartość rocznego przychodu z papieru wartościowego o okresowych wypłatach oprocentowania

MDURATION ROCZ.PRZYCH.M Finansowe

Zwraca wartość zmodyfikowanego okresu Macauleya dla papieru wartościowego o założonej wartości nominalnej 100 zł

YEAR ROK Daty i godziny

Konwertuje liczbę kolejną na rok

RRI RÓWNOW.STOPA.PROC Finansowe

Zwraca równoważną stopę procentową dla określonego wzrostu wartości inwestycji

BETA.DIST ROZKŁ.BETA Statystyczne

Zwraca funkcję skumulowanego rozkładu beta

BETA.INV ROZKŁ.BETA.ODWR Statystyczne

Zwraca odwrotność funkcji rozkładu skumulowanego dla określonego rozkładu beta

CHISQ.DIST ROZKŁ.CHI Statystyczne

Zwraca funkcję gęstości skumulowanego rozkładu beta

CHISQ.INV ROZKŁ.CHI.ODWR Statystyczne

Zwraca funkcję gęstości skumulowanego rozkładu beta

CHISQ.INV.RT ROZKŁ.CHI.ODWR.PS Statystyczne

Zwraca odwrotność jednostronnego prawdopodobieństwa rozkładu chi-kwadrat

CHISQ.DIST.RT ROZKŁ.CHI.PS Statystyczne

Zwraca jednostronne prawdopodobieństwo rozkładu chi-kwadrat

BINOM.DIST ROZKŁ.DWUM Statystyczne

Zwraca pojedynczy składnik dwumianowego rozkładu prawdopodobieństwa

BINOM.INV ROZKŁ.DWUM.ODWR Statystyczne

Zwraca najmniejszą wartość, dla której skumulowany rozkład dwumianowy jest mniejszy niż wartość kryterium lub równy jej

NEGBINOM.DIST ROZKŁ.DWUM.PRZEC Statystyczne

Zwraca ujemny rozkład dwumianowy

BINOM.DIST.RANGE ROZKŁ.DWUM.ZAKRES Statystyczne

Zwraca prawdopodobieństwo wyniku próby na podstawie rozkładu dwumianowego

EXPON.DIST ROZKŁ.EXP Statystyczne

Zwraca rozkład wykładniczy

F.DIST ROZKŁ.F Statystyczne

Zwraca rozkład prawdopodobieństwa F

F.INV ROZKŁ.F.ODWR Statystyczne

Zwraca odwrotność rozkładu prawdopodobieństwa F

F.INV.RT ROZKŁ.F.ODWR.PS Statystyczne

Zwraca odwrotność rozkładu prawdopodobieństwa F

F.DIST.RT ROZKŁ.F.PS Statystyczne

Zwraca rozkład prawdopodobieństwa F

GAMMA.DIST ROZKŁ.GAMMA Statystyczne

Zwraca rozkład gamma

GAMMA.INV ROZKŁ.GAMMA.ODWR Statystyczne

Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu gamma

HYPGEOM.DIST ROZKŁ.HIPERGEOM Statystyczne

Zwraca rozkład hipergeometryczny

LOGNORM.DIST ROZKŁ.LOG Statystyczne

Zwraca skumulowany rozkład logarytmu naturalnego

LOGNORM.INV ROZKŁ.LOG.ODWR Statystyczne

Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu logarytmiczno-normalnego

NORM.DIST ROZKŁ.NORMALNY Statystyczne

Zwraca skumulowany rozkład normalny

NORM.INV ROZKŁ.NORMALNY.ODWR Zgodności

Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu normalnego

NORM.S.DIST ROZKŁ.NORMALNY.S Statystyczne

Zwraca standardowy rozkład normalny skumulowany

NORM.S.INV ROZKŁ.NORMALNY.S.ODWR Statystyczne

Zwraca odwrotność standardowego rozkładu normalnego skumulowanego

POISSON.DIST ROZKŁ.POISSON Statystyczne

Zwraca rozkład Poissona

T.DIST ROZKŁ.T Statystyczne

Zwraca punkty procentowe (prawdopodobieństwo) dla rozkładu t-Studenta

T.DIST.2T ROZKŁ.T.DS Statystyczne

Zwraca punkty procentowe (prawdopodobieństwo) dla rozkładu t-Studenta

T.INV ROZKŁ.T.ODWR Statystyczne

Zwraca wartość t rozkładu t-Studenta jako funkcję prawdopodobieństwa i liczby stopni swobody

T.INV.2T ROZKŁ.T.ODWR.DS Statystyczne

Zwraca odwrotność rozkładu t-Studenta

T.DIST.RT ROZKŁ.T.PS Statystyczne

Zwraca rozkład t-Studenta

WEIBULL.DIST ROZKŁ.WEIBULL Statystyczne

Zwraca rozkład Weibulla

BETADIST ROZKŁAD.BETA Zgodności

Zwraca funkcję skumulowanego rozkładu beta

BETAINV ROZKŁAD.BETA.ODW Zgodności

Zwraca odwrotność funkcji rozkładu skumulowanego dla określonego rozkładu beta

CHIDIST ROZKŁAD.CHI Zgodności

Zwraca jednostronne prawdopodobieństwo rozkładu chi-kwadrat

CHIINV ROZKŁAD.CHI.ODW Zgodności

Zwraca odwrotność jednostronnego prawdopodobieństwa rozkładu chi-kwadrat

BINOMDIST ROZKŁAD.DWUM Zgodności

Zwraca pojedynczy składnik dwumianowego rozkładu prawdopodobieństwa

NEGBINOMDIST ROZKŁAD.DWUM.PRZEC Zgodności

Zwraca ujemny rozkład dwumianowy

EXPONDIST ROZKŁAD.EXP Zgodności

Zwraca rozkład wykładniczy

FDIST ROZKŁAD.F Zgodności

Zwraca rozkład prawdopodobieństwa F

FINV ROZKŁAD.F.ODW Statystyczne

Zwraca odwrotność rozkładu prawdopodobieństwa F

FISHER ROZKŁAD.FISHER Statystyczne

Zwraca transformację Fishera

FISHERINV ROZKŁAD.FISHER.ODW Statystyczne

Zwraca odwrotność transformacji Fishera

GAMMADIST ROZKŁAD.GAMMA Zgodności

Zwraca rozkład gamma

GAMMAINV ROZKŁAD.GAMMA.ODW Zgodności

Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu gamma

HYPGEOMDIST ROZKŁAD.HIPERGEOM Zgodności

Zwraca rozkład hipergeometryczny

GAMMALN ROZKŁAD.LIN.GAMMA Statystyczne

Zwraca logarytm naturalny funkcji gamma, Γ(x)

GAMMALN.PRECISE ROZKŁAD.LIN.GAMMA.DOKŁ Statystyczne

Zwraca logarytm naturalny funkcji gamma, Γ(x)

LOGNORMDIST ROZKŁAD.LOG Zgodności

Zwraca skumulowany rozkład logarytmu naturalnego

LOGINV ROZKŁAD.LOG.ODW Zgodności

Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu logarytmiczno-normalnego

NORMDIST ROZKŁAD.NORMALNY Zgodności

Zwraca skumulowany rozkład normalny

NORMINV ROZKŁAD.NORMALNY.ODW Statystyczne

Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu normalnego

NORMSDIST ROZKŁAD.NORMALNY.S Zgodności

Zwraca standardowy rozkład normalny skumulowany

NORMSINV ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW Zgodności

Zwraca odwrotność standardowego rozkładu normalnego skumulowanego

POISSON ROZKŁAD.POISSON Zgodności

Zwraca rozkład Poissona

TDIST ROZKŁAD.T Zgodności

Zwraca rozkład t-Studenta

TINV ROZKŁAD.T.ODW Zgodności

Zwraca odwrotność rozkładu t-Studenta

WEIBULL ROZKŁAD.WEIBULL Zgodności

Oblicza wariancję na podstawie całej populacji, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych

IMSUB RÓŻN.LICZB.ZESP Inżynierskie

Zwraca wartość różnicy dwóch liczb zespolonych

ROMAN RZYMSKIE Matematyczne i trygonometryczne

Konwertuje liczbę arabską na rzymską jako tekst

SEC SEC Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca secans kąta

IMSEC SEC.LICZBY.ZESP Inżynierskie

Zwraca secans liczby zespolonej

SECH SECH Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca secans hiperboliczny kąta

IMSECH SECH.LICZBY.ZESP Inżynierskie

Zwraca secans hiperboliczny liczby zespolonej

SECOND SEKUNDA Daty i godziny

Konwertuje liczbę kolejną na sekundę

SEQUENCE SEKWENCJA Matematyczne i trygonometryczne

Generowanie listy kolejnych numerów w tablicy, takiej jak 1, 2, 3, 4

FACT SILNIA Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca silnię liczby

FACTDOUBLE SILNIA.DWUKR Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca podwójną silnię liczby

SIN SIN Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca sinus danego kąta

IMSIN SIN.LICZBY.ZESP Inżynierskie

Zwraca wartość sinusa liczby zespolonej

SINH SINH Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca sinus hiperboliczny liczby

IMSINH SINH.LICZBY.ZESP Inżynierskie

Zwraca sinus hiperboliczny liczby zespolonej

SKEW SKOŚNOŚĆ Statystyczne

Zwraca skośność rozkładu

SKEW.P SKOŚNOŚĆ.P Statystyczne

Zwraca skośność rozkładu na podstawie populacji, charakteryzującą stopień asymetrii rozkładu wokół średniej

SLN SLN Finansowe

Zwraca amortyzację środka trwałego za jeden okres metodą liniową

SORT SORTUJ Odnośników i odwołań

Sortowanie zawartości zakresu lub tablicy

SORTBY SORTUJ.WEDŁUG, Odnośników i odwołań

Sortuje zawartość zakresu lub tablicy na podstawie wartości z odpowiedniego zakresu lub tablicy

CUMPRINC SPŁAC.KAPIT Finansowe

Zwraca wartość kapitału skumulowanego spłaty pożyczki między dwoma okresami

CUMIPMT SPŁAC.ODS Finansowe

Zwraca wartość procentu składanego płatnego między dwoma okresami

GESTEP SPRAWDŹ.PRÓG Inżynierskie

Sprawdza, czy liczba jest większa niż wartość progowa

IMCONJUGATE SPRZĘŻ.LICZBY.ZESP Inżynierskie

Zwraca wartość liczby sprzężonej danej liczby zespolonej

AVERAGE ŚREDNIA Statystyczne

Zwraca wartość średnią argumentów

AVERAGEIFS średnia Statystyczne

Zwraca średnią (średnią arytmetyczną) wszystkich komórek, które spełniają wiele kryteriów

AVERAGEA ŚREDNIA.A Statystyczne

Zwraca wartość średnią argumentów, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych

GEOMEAN ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA Statystyczne

Zwraca średnią geometryczną

HARMEAN ŚREDNIA.HARMONICZNA Statystyczne

Zwraca średnią harmoniczną

AVERAGEIF ŚREDNIA.JEŻELI Statystyczne

Zwraca średnią (średnią arytmetyczną) wszystkich komórek w zakresie, które spełniają podane kryteria

TRIMMEAN ŚREDNIA.WEWN Statystyczne

Zwraca średnią wartość dla wnętrza zbioru danych

DISC STOPA.DYSK Finansowe

Zwraca wartość stopy dyskontowej papieru wartościowego

INTRATE STOPA.PROC Finansowe

Zwraca wartość stopy procentowej papieru wartościowego całkowicie ulokowanego

DEGREES STOPNIE Matematyczne i trygonometryczne

Konwertuje radiany na stopnie

SUM SUMA Matematyczne i trygonometryczne

Dodaje argumenty

SUMIFS Suma Matematyczne i trygonometryczne

Dodaje komórki w zakresie, które spełniają wiele kryteriów

SUMPRODUCT SUMA.ILOCZYNÓW Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca sumę iloczynów odpowiednich elementów tablicy

SUMIF SUMA.JEŻELI Matematyczne i trygonometryczne

Dodaje komórki określone przez podane kryterium

SUMSQ SUMA.KWADRATÓW Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca sumę kwadratów argumentów

IMSUM SUMA.LICZB.ZESP Inżynierskie

Zwraca wartość sumy liczb zespolonych

SERIESSUM SUMA.SZER.POT Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca sumę szeregu potęgowego na podstawie wzoru

SUMX2MY2 SUMA.X2.M.Y2 Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca sumę różnic kwadratów odpowiednich wartości w dwóch tablicach

SUMX2PY2 SUMA.X2.P.Y2 Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca sumę sum kwadratów odpowiednich wartości w dwóch tablicach

SUMXMY2 SUMA.XMY.2 Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca sumę kwadratów różnic odpowiednich wartości w dwóch tablicach

SUBTOTAL SUMY.CZĘŚCIOWE Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca sumę częściową listy lub bazy danych

SYD SYD Finansowe

Zwraca amortyzację środka trwałego za dany okres metodą sumy cyfr lat amortyzacji

HEX2BIN SZESN.NA.DWÓJK Inżynierskie

Konwertuje liczbę w postaci szesnastkowej na liczbę w postaci dwójkowej

HEX2DEC SZESN.NA.DZIES Inżynierskie

Konwertuje liczbę w postaci szesnastkowej na liczbę w postaci dziesiętnej

HEX2OCT SZESN.NA.ÓSM Inżynierskie

Konwertuje liczbę w postaci szesnastkowej na liczbę w postaci ósemkowej

SEARCH, SEARCHBs SZUKAJ.TEKST, SZUKAJ.TEKST.B Tekstowe

Znajduje jedną wartość tekstową wewnątrz innej (bez uwzględniania wielkich i małych liter)

T T Tekstowe

Konwertuje argumenty na tekst

T.TEST T.TEST Statystyczne

Zwraca prawdopodobieństwo związane z testem t-Studenta

TAN TAN Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca tangens liczby

IMTAN TAN.LICZBY.ZESP Inżynierskie

Zwraca tangens liczby zespolonej

TANH TANH Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca tangens hiperboliczny liczby

TEXT TEKST Tekstowe

Formatuje liczbę i konwertuje ją na tekst

NOW TERAZ Daty i godziny

Zwraca liczbę kolejną bieżącej daty i godziny

CHITEST TEST.CHI Zgodności

Zwraca test niezależności

FTEST TEST.F Zgodności

Zwraca wynik testu F

TTEST TEST.T Zgodności

Zwraca prawdopodobieństwo związane z testem t-Studenta

ZTEST TEST.Z Zgodności

Zwraca wartość jednostronnego prawdopodobieństwa testu z

TEXTJOIN TEXTjoin, Tekstowe

Łączy tekst z wielu zakresów i (lub) ciągów oraz uwzględnia określany ogranicznik między poszczególnymi wartościami tekstowymi do połączenia Jeśli ogranicznik jest pustym ciągiem tekstowym, funkcja sklei zakresy

TRANSPOSE TRANSPONUJ Odnośników i odwołań

Zwraca transponowaną tablicę

TYPE TYP Informacyjne

Zwraca liczbę wskazującą typ danych wartości

CONFIDENCE UFNOŚĆ Zgodności

Zwraca przedział ufności dla średniej populacji

CONFIDENCE.NORM UFNOŚĆ.NORM Statystyczne

Zwraca przedział ufności dla średniej populacji

CONFIDENCE.T UFNOŚĆ.T Statystyczne

Zwraca przedział ufności dla średniej populacji, używając rozkładu t-Studenta

UNICODE UNICODE Tekstowe

Zwraca liczbę (punkt kodowy) odpowiadającą pierwszemu znakowi tekstu

UNIQUE UNIKATOWE Odnośników i odwołań

Zwraca listę unikatowych wartości na liście lub w zakresie

TRIM USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY Tekstowe

Usuwa spacje z tekstu

CUBERANKEDMEMBER USZEREGOWANY.ELEMENT.MODUŁU Modułu

Zwraca n-ty (czyli uszeregowany) element zestawu Służy do zwracania elementu lub elementów zestawu, na przykład najlepszego sprzedawcy lub 10 najlepszych studentów

VALUETOTEXT VALUETOTEXT Tekstowe

Zwraca tekst z dowolnej określonej wartości

VDB VDB Finansowe

Oblicza amortyzację środka trwałego w danym okresie lub jego części metodą degresywną

VAR WARIANCJA Zgodności

Szacuje wariancję na podstawie próbki

VARA WARIANCJA.A Statystyczne

Szacuje wariancję na podstawie próbki, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych

VAR.P WARIANCJA.POP Statystyczne

Oblicza wariancję na podstawie całej populacji

VARP WARIANCJA.POPUL Zgodności

Oblicza wariancję na podstawie całej populacji

VARPA WARIANCJA.POPUL.A Statystyczne

Oblicza wariancję na podstawie całej populacji, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych

VAR.S WARIANCJA.PRÓBKI Statystyczne

Szacuje wariancję na podstawie próbki

FVSCHEDULE WART.PRZYSZŁ.KAP Finansowe

Zwraca przyszłą wartość kapitału początkowego wraz z szeregiem procentów składanych

VALUE WARTOŚĆ Tekstowe

Konwertuje argument tekstowy na liczbę

NUMBERVALUE WARTOŚĆ.LICZBOWA Tekstowe

Konwertuje tekst na liczbę w sposób niezależny od ustawień regionalnych

CUBEVALUE WARTOŚĆ.MODUŁU Modułu

Zwraca zagregowaną wartość z modułu

WEBSERVICE WEBSERVICE Sieci Web

Zwraca dane z usługi sieci Web

GETPIVOTDATA WEŹDANETABELI Odnośników i odwołań

Zwraca dane przechowywane w raporcie w formie tabeli przestawnej

MULTINOMIAL WIELOMIAN Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca wielomian dla zbioru liczb

ROW WIERSZ Odnośników i odwołań

Zwraca numer wiersza odwołania

CUBEMEMBERPROPERTY WŁAŚCIWOŚĆ.ELEMENTU.MODUŁU Modułu

Zwraca wartość właściwości elementu w module Służy do sprawdzania, czy nazwa elementu istnieje w module, a także do zwracania określonej właściwości dla tego elementu

CORREL WSP.KORELACJI Statystyczne

Zwraca współczynnik korelacji dwóch zbiorów danych

CHOOSE WYBIERZ Odnośników i odwołań

Wybiera wartość z listy wartości

COUPNCD WYPŁ.DATA.NAST Finansowe

Zwraca dzień następnej dywidendy po dniu rozliczeniowym

COUPPCD WYPŁ.DATA.POPRZ Finansowe

Zwraca dzień poprzedniej dywidendy przed dniem rozliczeniowym

COUPDAYS WYPŁ.DNI Finansowe

Zwraca liczbę dni w okresie dywidendy, z uwzględnieniem dnia rozliczeniowego

COUPDAYSNC WYPŁ.DNI.NAST Finansowe

Zwraca liczbę dni od dnia rozliczeniowego do daty następnego dnia dywidendy

COUPDAYBS WYPŁ.DNI.OD.POCZ Finansowe

Zwraca liczbę dni od początku okresu dywidendy do dnia rozliczeniowego

COUPNUM WYPŁ.LICZBA Finansowe

Zwraca liczbę dywidend płatnych między dniem rozliczeniowym a dniem wykupu

MODE WYST.NAJCZĘŚCIEJ Zgodności

Zwraca wartość najczęściej występującą w zbiorze danych

MODE.MULT WYST.NAJCZĘŚCIEJ.TABL Statystyczne

Zwraca pionową tablicę zawierającą najczęściej występujące lub powtarzające się wartości w tablicy lub zakresie danych

MODE.SNGL WYST.NAJCZĘŚCIEJ.WART Statystyczne

Zwraca wartość najczęściej występującą w zbiorze danych

LOOKUP WYSZUKAJ Odnośników i odwołań

Wyszukuje wartości w wektorze lub tablicy

VLOOKUP WYSZUKAJ.PIONOWO Odnośników i odwołań

Przeszukuje pierwszą kolumnę tablicy i przechodzi wzdłuż wiersza, aby zwrócić wartość komórki

HLOOKUP WYSZUKAJ.POZIOMO Odnośników i odwołań

Przegląda górny wiersz tablicy i zwraca wartość wskazanej komórki

CALL WYWOŁAJ Dodatków i automatyzacji

Wywołuje procedurę w bibliotece dołączanej dynamicznie lub w zasobie kodu

MDETERM WYZNACZNIK.MACIERZY Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca wyznacznik macierzy tablicy

XIRR XIRR Finansowe

Zwraca wartość wewnętrznej stopy zwrotu dla serii rozłożonych w czasie przepływów gotówkowych, niekoniecznie okresowych

XLOOKUP XLOOKUP Odnośników i odwołań

Umożliwia przeszukanie zakresu lub tablicy i zwrócenie elementu odpowiadającego pierwszej znalezionej wartości Jeśli dopasowanie nie istnieje, XLOOKUP może zwrócić najbliższy (przybliżony) odpowiednik

XMATCH XMATCH Odnośników i odwołań

Zwraca względną pozycję elementu w tablicy lub zakresie komórek

XNPV XNPV Finansowe

Zwraca wartość bieżącą netto dla serii rozłożonych w czasie przepływów gotówkowych, niekoniecznie okresowych

XOR XOR Logiczne

Zwraca wartość logiczną alternatywy wykluczającej (XOR) dla wszystkich argumentów

Z.TEST Z.TEST Statystyczne

Zwraca wartość jednostronnego prawdopodobieństwa testu z

PROPER Z.WIELKIEJ.LITERY Tekstowe

Zastępuje pierwszą literę każdego wyrazu w tekście wielką literą

ROUND ZAOKR Matematyczne i trygonometryczne

Zaokrągla liczbę do określonej liczby cyfr

INT ZAOKR.DO.CAŁK Matematyczne i trygonometryczne

Zaokrągla liczbę w dół do najbliższej liczby całkowitej

ODD ZAOKR.DO.NPARZ Matematyczne i trygonometryczne

Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej liczby nieparzystej

EVEN ZAOKR.DO.PARZ Matematyczne i trygonometryczne

Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej liczby parzystej

FIXED ZAOKR.DO.TEKST Tekstowe

Formatuje liczbę jako tekst o stałej liczbie miejsc dziesiętnych

MROUND ZAOKR.DO.WIELOKR Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca liczbę zaokrągloną do żądanej wielokrotności

ROUNDDOWN ZAOKR.DÓŁ Matematyczne i trygonometryczne

Zaokrągla liczbę w dół, w kierunku zera

ROUNDUP ZAOKR.GÓRA Matematyczne i trygonometryczne

Zaokrągla liczbę w górę, w kierunku od zera

FLOOR ZAOKR.W.DÓŁ Zgodności

Zaokrągla liczbę w dół w kierunku zera

FLOOR.PRECISE ZAOKR.W.DÓŁ.DOKŁ Matematyczne i trygonometryczne

Zaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności dokładności Zaokrąglenie następuje w górę niezależnie od znaku liczby

FLOOR.MATH ZAOKR.W.DÓŁ.MATEMATYCZNE Matematyczne i trygonometryczne

Zaokrągla liczbę w dół do najbliższej liczby całkowitej lub najbliższej wielokrotności podanej istotności

CEILING ZAOKR.W.GÓRĘ Matematyczne i trygonometryczne

Zaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności dokładności

CEILING.PRECISE ZAOKR.W.GÓRĘ.DOKŁ Matematyczne i trygonometryczne

Zaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności dokładności Zaokrąglenie następuje w górę niezależnie od znaku liczby

CEILING.MATH ZAOKR.W.GÓRĘ.MATEMATYCZNE Matematyczne i trygonometryczne

Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności podanej istotności

REPLACE, REPLACEBs ZASTĄP, ZASTĄP.B Tekstowe

Zamienia znaki w tekście

CUBESET ZESTAW.MODUŁÓW Modułu

Definiuje obliczeniowy zestaw elementów lub krotek, wysyłając wyrażenie zestawu do modułu na serwerze, który tworzy zestaw i zwraca go do programu Microsoft Office Excel

CONCATENATE ZŁĄCZ.TEKSTY Tekstowe

Łączy kilka elementów tekstu w jeden tekst

FIND, FINDBs ZNAJDŹ, ZNAJDŹB Tekstowe

Znajduje jedną wartość tekstową wewnątrz innej (z uwzględnieniem wielkich i małych liter)

CHAR ZNAK Tekstowe

Zwraca znak o podanym numerze kodu

SIGN ZNAK.LICZBY Matematyczne i trygonometryczne

Zwraca znak liczby

UNICHAR ZNAK.UNICODE Tekstowe

Zwraca znak Unicode, do którego odwołuje się określona wartość liczbowa