Popis Excel funkcija s prijevodom na engleski

Engleski Hrvatski Kategorija Opis
ABS ABS Matematika i trigonometrija

Vraća apsolutnu Vrijednost broja

ACCRINT ACCRINT Financije

Vraća naraslu kamatu za Vrijednosnicu po kojoj se kamata isplaćuje u određenom razdoblju

ACCRINTM ACCRINTM Financije

Vraća naraslu kamatu za Vrijednosnicu po kojoj se kamata isplaćuje po dospijeću

ACOS ACOS Matematika i trigonometrija

Vraća arkus-kosinus broja

ACOSH ACOSH Matematika i trigonometrija

Vraća inVerzni hiperbolni kosinus broja

ACOT ACOT Matematika i trigonometrija

Vraća arkus-kotangens broja

ACOTH ACOTH Matematika i trigonometrija

Vraća hiperbolni arkus-kotangens broja

ADDRESS ADDRESS Pretraživanje i referenca

Vraća referencu u obliku teksta u jednu ćeliju na radnom listu

AGGREGATE AGGREGATE Matematika i trigonometrija

Vraća zbroj na popisu ili u bazi podataka

AMORDEGRC AMORDEGRC Financije

Vraća amortizaciju za sVako obračunsko razdoblje pomoću koeficijenta amortizacije

AMORLINC AMORLINC Financije

Vraća amortizaciju za sVako obračunsko razdoblje

AND AND Logička

Vraća Vrijednost TRUE ako je Vrijednost sVih argumenata TRUE

ARABIC ARABIC Matematika i trigonometrija

Pretvara rimski broj u arapski, kao broj

AREAS AREAS Pretraživanje i referenca

Vraća broj područja u referenci

ARRAYTOTEXT ARRAYTOTEXT Tekst

Vraća polje tekstnih vrijednosti iz bilo kojeg navedenog raspona

ASC ASC Tekst

Mijenja engleske ili katakana znakove pune širine (dvobitne) u znakovnoM nizu u znakove pola širine (jednobitne)

ASIN ASIN Matematika i trigonometrija

Vraća arkus-sinus broja

ASINH ASINH Matematika i trigonometrija

Vraća inVerzni hiperbolni sinus broja

ATAN ATAN Matematika i trigonometrija

Vraća arkus-tangens broja

ATAN2 ATAN2 Matematika i trigonometrija

Vraća arkus-tangens iz koordinata x i y

ATANH ATANH Matematika i trigonometrija

Vraća inVerzni hiperbolni tangens broja

AVEDEV AVEDEV Statistički

Vraća prosjek apsolutnih odstupanja točaka podataka od sVojih srednjih Vrijednosti

AVERAGE AVERAGE Statistički

Vraća prosjek argumenata

AVERAGEA AVERAGEA Statistički

Vraća prosjek argumenata, uključujući brojeVe, tekst i logičke Vrijednosti

AVERAGEIF AVERAGEIF Statistički

Vraća prosjek (aritmetičku sredinu) sVih ćelija u rasponu koje zadoVoljaVaju naVedene kriterije

AVERAGEIFS AVERAGEIFS Statistički

Vraća prosjek (aritmetičku sredinu) sVih ćelija koje zadoVoljaVaju Više kriterija

BAHTTEXT BAHTTEXT Tekst

Pretvara broj u tekst, koristeći oblik valute ß (baht)

BASE BASE Matematika i trigonometrija

Pretvara broj u tekstnu rePrezentaciju s danim radiksom (bazom)

BESSELI BESSELI Inženjering

Vraća izmijenjenu BesseloVu funkciju In(x)

BESSELJ BESSELJ Inženjering

Vraća BesseloVu funkciju Jn(x)

BESSELK BESSELK Inženjering

Vraća izmijenjenu BesseloVu funkciju Kn(x)

BESSELY BESSELY Inženjering

Vraća BesseloVu funkciju Yn(x)

BETA.DIST BETA.DIST Statistički

Vraća funkciju kumulatiVne beta-distribucije

BETA.INV BETA.INV Statistički

Vraća inVerziju kumulatiVne funkcije distribucije za naVedenu beta-distribuciju

BETADIST BETADIST Kompatibilnost

Vraća funkciju kumulatiVne beta-distribucije

BETAINV BETAINV Kompatibilnost

Vraća inVerziju kumulatiVne funkcije distribucije za naVedenu beta-distribuciju

BIN2DEC BIN2DEC Inženjering

Binarni Broj pretvara u decimalni

BIN2HEX BIN2HEX Inženjering

Binarni Broj pretvara u heksadecimalni

BIN2OCT BIN2OCT Inženjering

Binarni Broj pretvara u oktalni

BINOM.DIST BINOM.DIST Statistički

Vraća pojedine binomne izraze distribucije Vjerojatnosti

BINOM.DIST.RANGE BINOM.DIST.RANGE Statistički

Vraća Vjerojatnost pokusnog rezultata pomoću binomne distribucije

BINOM.INV BINOM.INV Statistički

Vraća najmanju Vrijednost za koju je kumulatiVna binomna distribucija manja od ili jednaka Vrijednosti kriterija

BINOMDIST BINOMDIST Kompatibilnost

Vraća pojedine binomne izraze distribucije Vjerojatnosti

BITAND BITAND Inženjering

Vraća operator “Bitwise And” dvaju brojeva

BITLSHIFT BITLSHIFT Inženjering

Vraća broj pomaknut ulijevo za iznos_pomaka bitova

BITOR BITOR Inženjering

Vraća bitovni operator OR dvaju brojeva

BITRSHIFT BITRSHIFT Inženjering

Vraća broj pomaknut udesno za iznos_pomaka bitova

BITXOR BITXOR Inženjering

Vraća bitovni operator Exclusive Or dvaju brojeva

CALL CALL Dodatak i automatizacija

Poziva Proceduru u biblioteci dinamičkih veza ili kodnom resursu

CEILING CEILING Matematika i trigonometrija

Zaokružuje broj na najbliži cijeli broj ili najbliži višekratnik Značajnosti

CEILING.MATH CEILING.MATH Matematika i trigonometrija

Zaokružuje broj do najbližeg cijelog broja ili do najbližeg višekratnika Značajnosti

CEILING.PRECISE CEILING.PRECISE Matematika i trigonometrija

Zaokružuje broj na najbliži cijeli broj ili najbliži višekratnik Značajnosti Broj se Zaokružuje na višu vrijednost beZ obZira na predZnak

CELL CELL Informacije

Vraća informacije o oblikoVanju, mjestu ili sadržaju ćelije

CHAR CHAR Tekst

Vraća znak naVeden kodnim brojem

CHIDIST CHIDIST Kompatibilnost

Vraća jednokraku Vjerojatnost hi-kVadratne distribucije

CHIINV CHIINV Kompatibilnost

Vraća inVerziju jednokrake Vjerojatnosti hi-kVadratne distribucije

CHISQ.DIST CHISQ.DIST Statistički

Vraća funkciju kumulatiVne gustoće beta-Vjerojatnosti

CHISQ.DIST.RT CHISQ.DIST.RT Statistički

Vraća jednokraku Vjerojatnost hi-kVadratne distribucije

CHISQ.INV CHISQ.INV Statistički

Vraća funkciju kumulatiVne gustoće beta-Vjerojatnosti

CHISQ.INV.RT CHISQ.INV.RT Statistički

Vraća inVerziju jednokrake Vjerojatnosti hi-kVadratne distribucije

CHISQ.TEST CHISQ.TEST Statistički

Vraća test nezaVisnosti

CHITEST CHITEST Kompatibilnost

Vraća test nezaVisnosti

CHOOSE CHOOSE Pretraživanje i referenca

Odabire vrijednOst s pOpisa vrijednOsti

CLEAN CLEAN Tekst

Uklanja sve znakove koji se ne mogU ispisati

CODE CODE Tekst

Vraća brojčani kod za prVi znak u tekstnom nizu

COLUMN COLUMN Pretraživanje i referenca

Vraća broj stupca u referenci

COLUMNS COLUMNS Pretraživanje i referenca

Vraća broj stupaca u referenci

COMBIN COMBIN Matematika i trigonometrija

Vraća broj kombinacija za naVedeni broj objekata

COMBINA COMBINA Matematika i trigonometrija

Prikazuje broj kombinacija (s ponavljanjima) za zadani broj stavki

COMPLEX COMPLEX Inženjering

Pretvara realne i imaginarne koeficijente u komPleksan broj

CONCAT Concat Tekst

Kombinira tekst iz više raspona i/ili nizova, ali ne nudi graničnik ni argumente IgnoreEmpty

CONCATENATE CONCATENATE Tekst

Spaja nekoliko tekStnih Stavki u jednu tekStnu Stavku

CONFIDENCE CONFIDENCE Kompatibilnost

Vraća interVal pouzdanosti za srednju Vrijednost populacije

CONFIDENCE.NORM CONFIDENCE.NORM Statistički

Vraća interVal pouzdanosti za srednju Vrijednost populacije

CONFIDENCE.T CONFIDENCE.T Statistički

Vraća interVal pouzdanosti za srednju Vrijednost populacije pomoću StudentoVe t-distribucije

CONVERT CONVERT Inženjering

Pretvara broj iz jednog mjernog sustava u drugi

CORREL CORREL Statistički

Vraća koeficijent korelacije između dVa skupa podataka

COS COS Matematika i trigonometrija

Vraća kosinus broja

COSH COSH Matematika i trigonometrija

Vraća hiperbolni kosinus broja

COT COT Matematika i trigonometrija

Vraća hiperbolni kosinus broja

COTH COTH Matematika i trigonometrija

Vraća kotangens kuta

COUNT COUNT Statistički

Broji Brojeve na popisu argumenata

COUNTA COUNTA Statistički

Broji vrijednosti na popisu argumenata

COUNTBLANK COUNTBLANK Statistički

Broji prazne ćelije u rasponu

COUNTIFS Countefs Statistički

Broji ćelije u rasponu koje zadovoljavaju više kriterija

COUNTIF COUNTIF Statistički

Broji ćelije u rasponu koje zadovoljavaju zadani kriterij

COUPDAYBS COUPDAYBS Financije

Vraća broj dana od početka kuponskog razdoblja do datuma plaćanja

COUPDAYS COUPDAYS Financije

Vraća broj dana u kuponskom razdoblju koje sadrži datum plaćanja

COUPDAYSNC COUPDAYSNC Financije

Vraća broj dana od datuma plaćanja do sljedećeg kuponskog datuma

COUPNCD COUPNCD Financije

Vraća sljedeći kuponski datum nakon datuma plaćanja

COUPNUM COUPNUM Financije

Vraća broj kupona platiVih između datuma plaćanja i datuma dospijeća

COUPPCD COUPPCD Financije

Vraća prethodni kuponski datum prije datuma plaćanja

COVAR COVAR Kompatibilnost

Vraća koVarijancu, prosjek umnožaka uparenih deVijacija

COVARIANCE.P COVARIANCE.P Statistički

Vraća koVarijancu, prosjek umnožaka uparenih deVijacija

COVARIANCE.S COVARIANCE.S Statistički

Vraća koVarijancu uzorka, prosjek odstupanja umnoška za sVaki par točaka podataka u dVa skupa podataka

CRITBINOM CRITBINOM Kompatibilnost

Vraća najmanju Vrijednost za koju je kumulatiVna binomna distribucija manja od ili jednaka Vrijednosti kriterija

CSC CSC Matematika i trigonometrija

Vraća kosekantu kuta

CSCH CSCH Matematika i trigonometrija

Vraća hiperbolnu kosekantu kuta

CUBEKPIMEMBER CUBEKPIMEMBER Kocka

Vraća naziV, sVojstVo i mjeru ključnog pokazatelja uspješnosti (KPI) te prikazuje naziV i sVojstVo u ćeliji KPI je kVantificirajuća mjera kao i ukupni mjesečni profit ili tromjesečni promet zaposlenika korišten za nadzor uspješnosti tVrtke ili ustanoVe

CUBEMEMBER CUBEMEMBER Kocka

Vraća član ili n-torku iz hijerarhije kocke Pomoću te se funkcije proVjeraVa postoji li u kocki određeni član ili n-torka

CUBEMEMBERPROPERTY CUBEMEMBERPROPERTY Kocka

Vraća Vrijednost sVojstVa člana u kocki Pomoću te se funkcije proVjeraVa postoji li u kocki naziV člana te se koristi za Vraćanje određenog sVojstVa tog člana

CUBERANKEDMEMBER CUBERANKEDMEMBER Kocka

Vraća n-ti član ili rangirani član u skupu Koristi se za Vraćanje jednog ili Više elemenata u skupu, kao što su prVih deset zaposlenika po uspješnosti prodaje ili deset najboljih studenata

CUBESET CUBESET Kocka

Definira izračunati skup članova ili n-torki slanjem izraza skupa u kocku na poslužitelju koji stvara skup i zatim ga vraća u Microsoft Office Excel

CUBESETCOUNT CUBESETCOUNT Kocka

Vraća broj staVki u skupu

CUBEVALUE CUBEVALUE Kocka

Vraća agregiranu Vrijednost iz kocke

CUMIPMT CUMIPMT Financije

Vraća kumulatiVnu kamatu plaćenu između dVa razdoblja

CUMPRINC CUMPRINC Financije

Vraća kumulatiVnu glaVnicu na zajam, plaćenu između dVa razdoblja

DATE DATE Datum i vrijeme

Vraća serijski broj zadanog datuma

DATEDIF DATEDIF Datum i vrijeme

Izračunava broj dana, mjeseci ili godina između dvaju datuma Ova je funkcija korisna u formulama u kojima je potrebno izračunati dob

DATEVALUE DATEVALUE Datum i vrijeme

Pretvara datum iz tekstnog oblika u serijski broj

DAVERAGE DAVERAGE Baza podataka

Vraća srednju Vrijednost odabranih unosa u bazi podataka

DAY DAY Datum i vrijeme

SerijSki broj pretvara u dan u mjeSecu

DAYS DAYS Datum i vrijeme

Vraća broj dana između dvaju datuma

DAYS360 DAYS360 Datum i vrijeme

Izračunava broj dana Između dva datuma na temelju godIne od 360 dana

DB DB Financije

Vraća amortizaciju sredstaVa za naVedeno razdoblje pomoću degresiVne metode amortizacije

DBCS DBCS Tekst

Mijenja engleska slova ili katakana znakove pola širine (jednobitne) u znakovnoM nizu u znakove pune širine (dvobitne)

DCOUNT DCOUNT Baza podataka

Broji ćelije koje sadrže Brojeve u Bazi podataka

DCOUNTA DCOUNTA Baza podataka

Broji ćelije u Bazi podataka koje nisu prazne

DDB DDB Financije

Vraća amortizaciju sredstVa za naVedeno razdoblje pomoću dVostruke stope za degresiVnu metodu amortizacije ili neke druge metode koju naVedete

DEC2BIN DEC2BIN Inženjering

Decimalni broj pretvara u binarni

DEC2HEX DEC2HEX Inženjering

Decimalni broj pretvara u heksaDecimalni

DEC2OCT DEC2OCT Inženjering

Decimalni broj pretvara u oktalni

DECIMAL DECIMAL Matematika i trigonometrija

Pretvara tekstnu reprezentaciju broja u danoj bazi u decimalni broj

DEGREES DEGREES Matematika i trigonometrija

Radijane pRetvaRa u stupnjeve

DELTA DELTA Inženjering

Provjerava jesu li dvije vrijednosti jednake

DEVSQ DEVSQ Statistički

Vraća zbroj kVadrata deVijacija

DGET DGET Baza podataka

Izdvaja Iz baze podataka jedan zapIs kojI zadovoljava navedenI krIterIj

DISC DISC Financije

Vraća eskontnu stopu za Vrijednosnicu

DMAX DMAX Baza podataka

Vraća najVeću Vrijednost iz odabranih unosa u bazi podataka

DMIN DMIN Baza podataka

Vraća najmanju Vrijednost iz odabranih unosa u bazi podataka

DOLLAR DOLLAR Tekst

Pretvara broj u tekst, koristeći dolar kao oblik valute

DOLLARDE DOLLARDE Financije

Pretvara cijenu u dolarima izraženu u obliku razlomka u cijenu u dolarima izraženu u obliku decimalnog broja

DOLLARFR DOLLARFR Financije

Pretvara cijenu u dolarima izraženu u obliku decimalnog broja u cijenu u dolarima izraženu u obliku razlomka

DPRODUCT DPRODUCT Baza podataka

Množi vrijednosti u pojedinoM polju zapisa koji zadovoljavaju kriterij u bazi podataka

DSTDEV DSTDEV Baza podataka

Procjenjuje standardnu devijaciju na temelju uzorka odabranih unosa u bazi Podataka

DSTDEVP DSTDEVP Baza podataka

Izračunava standardnu devIjacIju na temelju cIjele populacIje odabranIh unosa u bazI podataka

DSUM DSUM Baza podataka

Zbraja brojeve u stupcu polja Zapisa iZ baZe podataka koji Zadovoljavaju kriterij

DURATION DURATION Financije

Vraća godišnje trajanje Vrijednosnice s periodičkim isplatama kamata

DVAR DVAR Baza podataka

Procjenjuje varijancu na temelju uzorka iz odabranih unosa u bazi Podataka

DVARP DVARP Baza podataka

Izračunava varIjancu na temelju cIjele populacIje odabranIh unosa u bazI podataka

EDATE EDATE Datum i vrijeme

Vraća serijski broj datuma koji predstaVlja naVedeni broj mjeseci prije ili nakon početnog datuma

EFFECT EFFECT Financije

Vraća efektiVnu godišnju kamatnu stopu

ENCODEURL ENCODEURL Web

Vraća niz kodiran URL-om

EOMONTH EOMONTH Datum i vrijeme

Vraća serijski broj zadnjeg dana u mjesecu prije ili nakon naVedenog broja mjeseci

ERF ERF Inženjering

Vraća funkciju pogreške

ERF.PRECISE ERF.PRECISE Inženjering

Vraća funkciju pogreške

ERFC ERFC Inženjering

Vraća komplementarnu funkciju pogreške

ERFC.PRECISE ERFC.PRECISE Inženjering

Prikazuje komPlementarnu funkciju ERF integriranu od x do beskonačno

ERROR.TYPE ERROR.TYPE Informacije

Vraća broj koji odgoVara Vrsti pogreške

TAN ETAN Matematika i trigonometrija

Vraća tangens broja

EUROCONVERT EUROCONVERT Dodatak i automatizacija

Pretvara broj u eure, iz eura u valutu članice eurozone ili iz jedne valute članice eurozone u drugu, pri čemu se kao posredna valuta koristi euro (triangulacija)

EVEN EVEN Matematika i trigonometrija

Zaokružuje broj na najbliži veći parni cijeli broj

EXACT EXACT Tekst

Provjerava jesu li dvije tekstne vrijednosti jednake

EXP EXP Matematika i trigonometrija

Vraća potenciju broja

EXPON.DIST EXPON.DIST Statistički

Vraća eksponencijalnu distribuciju

EXPONDIST EXPONDIST Kompatibilnost

Vraća eksponencijalnu distribuciju

F.DIST F.DIST Statistički

Vraća F-distribuciju Vjerojatnosti

F.DIST.RT F.DIST.RT Statistički

Vraća F-distribuciju Vjerojatnosti

F.INV F.INV Statistički

Vraća inVerziju F-distribucije Vjerojatnosti

F.INV.RT F.INV.RT Statistički

Vraća inVerziju F-distribucije Vjerojatnosti

F.TEST F.TEST Statistički

Vraća rezultat F-testa

FACT FACT Matematika i trigonometrija

Vraća faktorijel broja

FACTDOUBLE FACTDOUBLE Matematika i trigonometrija

Vraća dVostruki faktorijel broja

FALSE FALSE Logička

Vraća logičku Vrijednost FALSE

FDIST FDIST Kompatibilnost

Vraća F-distribuciju Vjerojatnosti

FILTER FILTER Pretraživanje i referenca

Filtrira raspon podataka na temelju kriterija koje definirate

FILTERXML FILTERXML Web

Vraća konkretne podatke iz XML sadržaja pomoću navedenog izraza XPath

FIND, FINDBs FIND, FINDB Tekst

Pronalazi jednu tekstnu vrijednost u drugoj (razlikuje velika i mala slova)

FINV FINV Statistički

Vraća inVerziju F-distribucije Vjerojatnosti

FISHER FISHER Statistički

Vraća FisheroVu transformaciju

FISHERINV FISHERINV Statistički

Vraća inVerziju FisheroVe transformacije

FIXED FIXED Tekst

Oblikuje brOj kaO tekst s fiksnim brOjem decimala

FLOOR FLOOR Kompatibilnost

Zaokružuje broj naniže, prema nuli

FLOOR.MATH FLOOR.MATH Matematika i trigonometrija

Zaokružuje broj na najbliži manji cijeli broji ili na najbliži značajni višekratnik

FLOOR.PRECISE FLOOR.PRECISE Matematika i trigonometrija

Zaokružuje broj na najbliži cijeli broj ili najbliži višekratnik Značajnosti Broj se Zaokružuje na višu vrijednost beZ obZira na predZnak

FORECAST FORECAST Statistički

Vraća Vrijednost u linearnom trendu

FORECAST.ETS FORECAST.ETS Statistički

Vraća buduću vrijednost na temelju postojećih (proteklih) vrijednosti pomoću AAA verzije algoritama za eksponencijalni izglađivanje (ETS)

FORECAST.ETS.CONFINT FORECAST.ETS.CONFINT Statistički

Vraća interval pouzdanosti za predviđenu vrijednost na određeni ciljni datum

FORECAST.ETS.SEASONALITY FORECAST.ETS.SEASONALITY Statistički

Vraća duljinu ponavljajućeg obrasca koji Excel prepoznaje za određeni vremenski niz

FORECAST.ETS.STAT FORECAST.ETS.STAT Statistički

Vraća statističku vrijednost kao rezultat predviđanja niza vremena

FORECAST.LINEAR FORECAST.LINEAR Statistički

Vraća buduću vrijednost na temelju postojećih vrijednosti

FORMULATEXT FORMULATEXT Pretraživanje i referenca

Vraća formulu dane reference kao tekst

FREQUENCY FREQUENCY Statistički

Vraća distribuciju frekVencija u obliku okomitog polja

FTEST FTEST Kompatibilnost

Vraća rezultat F-testa

FV FV Financije

Vraća buduću Vrijednost ulaganja

FVSCHEDULE FVSCHEDULE Financije

Vraća buduću Vrijednost početne glaVnice nakon primjene niza složenih kamatnih stopa

GAMMA GAMMA Statistički

Vraća vrijednost gama-funkcije

GAMMA.DIST GAMMA.DIST Statistički

Vraća gama-distribuciju

GAMMA.INV GAMMA.INV Statistički

Vraća inVerziju kumulatiVne gama-distribucije

GAMMADIST GAMMADIST Kompatibilnost

Vraća gama-distribuciju

GAMMAINV GAMMAINV Kompatibilnost

Vraća inVerziju kumulatiVne gama-distribucije

GAMMALN GAMMALN Statistički

Vraća prirodni logaritam gama-funkcije, Γ(x)

GAMMALN.PRECISE GAMMALN.PRECISE Statistički

Vraća prirodni logaritam gama-funkcije, Γ(x)

GAUSS GAUSS Statistički

Vraća 0,5 manje od standardne normalne kumulatiVne distribucije

GCD GCD Matematika i trigonometrija

Vraća najVeći zajednički djelitelj

GEOMEAN GEOMEAN Statistički

Vraća geometrijsku srednju Vrijednost

GESTEP GESTEP Inženjering

Provjerava je li broj veći od vrijednosti Praga

GETPIVOTDATA GETPIVOTDATA Pretraživanje i referenca

Vraća podatke spremljene u izVješću zaokretne tablice

GROWTH GROWTH Statistički

Vraća Vrijednost u eksponencijalnom trendu

HARMEAN HARMEAN Statistički

Vraća harmonijsku srednju Vrijednost

HEX2BIN HEX2BIN Inženjering

Heksadecimalni broj pretvara u binarni

HEX2DEC HEX2DEC Inženjering

Heksadecimalni broj pretvara u decimalni

HEX2OCT HEX2OCT Inženjering

Heksadecimalni broj pretvara u oktalni

HLOOKUP HLOOKUP Pretraživanje i referenca

Vraća Vrijednost označene ćelije iz najgornjeg retka polja

HOUR HOUR Datum i vrijeme

Pretvara serijski broj u sat

HYPERLINK HYPERLINK Pretraživanje i referenca

Stvara prečac ili Skok koji otvara dokument Spremljen na mrežnom poSlužitelju, intranetu ili internetu

HYPGEOM.DIST HYPGEOM.DIST Statistički

Vraća hipergeometrijsku distribuciju

HYPGEOMDIST HYPGEOMDIST Kompatibilnost

Vraća hipergeometrijsku distribuciju

IF IF Logička

Određuje kOji će se lOgički test izvesti

IFERROR IFERROR Logička

Vraća određenu Vrijednost ako se formula Vrednuje kao pogreška; u suprotnom prikazuje rezultat formule

IFNA IFNA Logička

Vraća vrijednost koju navedete ako je rezultat izraza #N/A, a u suprotnom vraća rezultat izraza

IFS IFS Logička

Provjerava je li ispunjen jedan ili više uvjeta i vraća vrijednost koja odgovara prvom uvjetu s vrijednošću TRUE

IMABS IMABS Inženjering

Vraća apsolutnu Vrijednost (modul) kompleksnog broja

IMAGINARY IMAGINARY Inženjering

Vraća imaginarni koeficijent kompleksnog broja

IMARGUMENT IMARGUMENT Inženjering

Vraća theta argumenta, kut izražen u radijanima

IMCONJUGATE IMCONJUGATE Inženjering

Vraća kompleksno konjugiranu Vrijednost kompleksnog broja

IMCOS IMCOS Inženjering

Vraća kosinus kompleksnog broja

IMCOSH IMCOSH Inženjering

Vraća hiperbolni kosinus kompleksnog broja

IMCOT IMCOT Inženjering

Vraća kotangens kompleksnog broja

IMCSC IMCSC Inženjering

Vraća kosekantu kompleksnog broja

IMCSCH IMCSCH Inženjering

Vraća hiperbolnu kosekantu kompleksnog broja

IMDIV IMDIV Inženjering

Vraća kVocijent dVa kompleksna broja

IMEXP IMEXP Inženjering

Vraća eksponent kompleksnog broja

IMLN IMLN Inženjering

Vraća prirodni logaritam kompleksnog broja

IMLOG10 IMLOG10 Inženjering

Vraća logaritam po bazi 10 kompleksnog broja

IMLOG2 IMLOG2 Inženjering

Vraća logaritam po bazi 2 kompleksnog broja

IMPOWER IMPOWER Inženjering

Vraća kompleksni broj na cjelobrojnu potenciju

IMPRODUCT IMPRODUCT Inženjering

Vraća umnožak kompleksnih brojeVa

IMREAL IMREAL Inženjering

Vraća realni koeficijent kompleksnog broja

IMSEC IMSEC Inženjering

Vraća sekantu kompleksnog broja

IMSECH IMSECH Inženjering

Vraća hiperbolnu sekantu kompleksnog broja

IMSIN IMSIN Inženjering

Vraća sinus kompleksnog broja

IMSINH IMSINH Inženjering

Vraća hiperbolni sinus kompleksnog broja

IMSQRT IMSQRT Inženjering

Vraća drugi korijen kompleksnog broja

IMSUB IMSUB Inženjering

Vraća razliku između dVa kompleksna broja

IMSUM IMSUM Inženjering

Vraća zbroj kompleksnih brojeVa

IMTAN IMTAN Inženjering

Vraća kotangens kompleksnog broja

INDEX INDEX Pretraživanje i referenca

Odabire vrijednOst iz reference ili pOlja pOmOću indeksa

INDIRECT INDIRECT Pretraživanje i referenca

Vraća referencu označenu tekstnom Vrijednošću

INFO INFO Informacije

Vraća informacije o trenutnoj radnoj okolini

INT INT Matematika i trigonometrija

Zaokružuje broj na najbliži manji cijeli broj

INTERCEPT INTERCEPT Statistički

Vraća sjecište praVca linearne regresije

INTRATE INTRATE Financije

Vraća kamatnu stopu za otplaćenu Vrijednosnicu

IPMT IPMT Financije

Vraća isplatu kamata ulaganja za određeno razdoblje

IRR IRR Financije

Vraća internu stopu profitabilnosti za niz noVčanih tokoVa

ISBLANK ISBLANK Informacije

Vraća TRUE ako je Vrijednost prazna

ISERR ISERR Informacije

Vraća TRUE ako Vrijednost pogreške nije #N/A

ISERROR ISERROR Informacije

Vraća TRUE ako je riječ o bilo kojoj Vrijednosti pogreške

ISEVEN ISEVEN Informacije

Vraća TRUE ako je broj paran

ISFORMULA ISFORMULA Informacije

Vraća vrijednost TRUE ako postoji referenca na ćeliju koja sadrži formulu

ISLOGICAL ISLOGICAL Informacije

Vraća TRUE ako je riječ o logičkoj Vrijednosti

ISNA ISNA Informacije

Vraća TRUE ako je Vrijednost pogreške #N/A

ISNONTEXT ISNONTEXT Informacije

Vraća TRUE ako Vrijednost nije tekst

ISNUMBER ISNUMBER Informacije

Vraća TRUE ako je Vrijednost broj

ISO.CEILING ISO.CEILING Matematika i trigonometrija

Vraća broj zaokružen na najbliži cijeli broj ili najbliži Višekratnik značajnosti

ISODD ISODD Informacije

Vraća TRUE ako je broj neparan

ISOWEEKNUM ISOWEEKNUM Datum i vrijeme

Vraća ISO broj tjedna za godinu za navedeni datum

ISPMT ISPMT Financije

Izračunava kamatu plaćenu tIjekom određenog razdoblja ulaganja

ISREF ISREF Informacije

Vraća TRUE ako je Vrijednost referenca

ISTEXT ISTEXT Informacije

Vraća TRUE ako je Vrijednost tekst

JIS JIS Tekst

Mijenja znakove polovice širine (jednobitne) u nizu u znakove pune širine (dvobitne)

KURT KURT Statistički

Vraća kurtozis skupa podataka

LARGE LARGE Statistički

Vraća k-tu najVeću Vrijednost u skupu podataka

LCM LCM Matematika i trigonometrija

Vraća najmanji zajednički množitelj

LEFT, LEFTBs LEFT i LEFTB Tekst

Vraća krajnje lijeVe znakoVe tekstne Vrijednosti

LEN, LENBs LEN i LENB Tekst

Vraća broj znakoVa tekstnog niza

LET Let Matematika i trigonometrija

Dodjeljuje nazive rezultatima izračuna da bi se dopuštanje skladištenja posrednih izračuna, vrijednosti ili Definiranje naziva unutar formule

LINEST LINEST Statistički

Vraća parametre linearnog trenda

LN LN Matematika i trigonometrija

Vraća prirodni logaritam broja

LOG LOG Matematika i trigonometrija

Vraća logaritam broja za naVedenu bazu

LOG10 LOG10 Matematika i trigonometrija

Vraća logaritam broja za logaritamsku bazu 10

LOGEST LOGEST Statistički

Vraća parametre eksponencijalnog trenda

LOGINV LOGINV Kompatibilnost

Vraća inVerziju kumulatiVne normalne logaritamske distribucije

LOGNORM.DIST LOGNORM.DIST Statistički

Vraća kumulatiVnu normalnu logaritamsku distribuciju

LOGNORM.INV LOGNORM.INV Statistički

Vraća inVerziju kumulatiVne normalne logaritamske distribucije

LOGNORMDIST LOGNORMDIST Kompatibilnost

Vraća kumulatiVnu normalnu logaritamsku distribuciju

LOOKUP LOOKUP Pretraživanje i referenca

Traži vrijednosTi u vekToru ili polju

LOWER LOWER Tekst

Slova tekSta pretvara u mala Slova

MATCH MATCH Pretraživanje i referenca

Traži vrijednosTi u referenci ili polju

MAX MAX Statistički

Vraća najVeću Vrijednost na popisu argumenata

MAXA MAXA Statistički

Vraća najVeću moguću Vrijednost na popisu argumenata, što obuhVaća brojeVe, tekst i logičke Vrijednosti

MAXIFS MAXIFS Statistički

Vraća maksimalnu Vrijednost ćelija određenih zadanim skupom uVjeta i kriterija

MDETERM MDETERM Matematika i trigonometrija

Vraća determinantu matrice polja

MDURATION MDURATION Financije

Vraća MacauleyjeVo izmijenjeno trajanje za Vrijednosnicu s pretpostaVljenom nominalnom Vrijednošću od 100 USD

MEDIAN MEDIAN Statistički

Vraća medijan naVedenih brojeVa

MID, MIDBs MID i MIDB Tekst

Vraća određeni broj znakoVa iz tekstnog niza počeVši od položaja koji odredite

MIN MIN Statistički

Vraća najmanju moguću Vrijednost na popisu argumenata

MINA MINA Statistički

Vraća najmanju Vrijednost na popisu argumenata, što obuhVaća brojeVe, tekst i logičke Vrijednosti

MINIFS Minifs Statistički

Vraća minimalnu Vrijednost ćelija određenih zadanim skupom uVjeta i kriterija

MINUTE MINUTE Datum i vrijeme

Pretvara serijski broj u minutu

MINVERSE MINVERSE Matematika i trigonometrija

Vraća inVerziju matrice polja

MIRR MIRR Financije

Vraća internu stopu profitabilnosti, pri čemu se pozitiVni i negatiVni noVčani tokoVi financiraju prema različitim stopama

MMULT MMULT Matematika i trigonometrija

Vraća umnožak matrice dVa polja

MOD MOD Matematika i trigonometrija

Vraća ostatak dijeljenja

MODE MODE Kompatibilnost

Vraća najčešću Vrijednost u skupu podataka

MODE.MULT MODE.MULT Statistički

Vraća okomiti raspon Vrijednosti koje se najčešće pojaVljuju odnosno ponaVljaju u zadanom polju ili rasponu podataka

MODE.SNGL MODE.SNGL Statistički

Vraća najčešću Vrijednost u skupu podataka

MONTH MONTH Datum i vrijeme

Pretvara serijski broj u mjesec

MROUND MROUND Matematika i trigonometrija

Vraća broj zaokružen na željeni množitelj

MULTINOMIAL MULTINOMIAL Matematika i trigonometrija

Vraća multinom skupa brojeVa

MUNIT MUNIT Matematika i trigonometrija

Vraća jediničnu matricu ili navedenu dimenziju

N N Informacije

Vraća Vrijednost pretVorenu u broj

NA NA Informacije

Vraća Vrijednost pogreške #N/A

NEGBINOM.DIST NEGBINOM.DIST Statistički

Vraća negatiVnu binomnu distribuciju

NEGBINOMDIST NEGBINOMDIST Kompatibilnost

Vraća negatiVnu binomnu distribuciju

NETWORKDAYS NETWORKDAYS Datum i vrijeme

Vraća broj sVih radnih dana između dVa datuma

NETWORKDAYS.INTL NETWORKDAYS.INTL Datum i vrijeme

Vraća broj sVih radnih dana između dVa datuma pomoću parametara koji određuju koji su dani Vikenda i koliko ih ima

NOMINAL NOMINAL Financije

Vraća nominalnu godišnju kamatnu stopu

NORM.DIST NORM.DIST Statistički

Vraća normalnu kumulatiVnu distribuciju

NORM.INV NORM.INV Kompatibilnost

Vraća inVerziju kumulatiVne normalne distribucije

NORM.S.DIST NORM.S.DIST Statistički

Vraća standardnu normalnu kumulatiVnu distribuciju

NORM.S.INV NORM.S.INV Statistički

Vraća inVerziju standardne normalne kumulatiVne distribucije

NORMDIST NORMDIST Kompatibilnost

Vraća normalnu kumulatiVnu distribuciju

NORMINV NORMINV Statistički

Vraća inVerziju kumulatiVne normalne distribucije

NORMSDIST NORMSDIST Kompatibilnost

Vraća standardnu normalnu kumulatiVnu distribuciju

NORMSINV NORMSINV Kompatibilnost

Vraća inVerznu standardnu normalnu kumulatiVnu distribuciju

NOT NOT Logička

Mijenja logičku vrijednost svojih arguMenta

NOW NOW Datum i vrijeme

Vraća serijski broj trenutnog datuma i Vremena

NPER NPER Financije

Vraća broj razdoblja za ulaganje

NPV NPV Financije

Vraća sadašnju neto Vrijednost ulaganja na temelju niza periodičkih noVčanih tokoVa i eskontne stope

NUMBERVALUE NUMBERVALUE Tekst

Pretvara tekst u broj neovisno o regionalnim Postavkama

OCT2BIN OCT2BIN Inženjering

Pretvara oktalni broj u binarni

OCT2DEC OCT2DEC Inženjering

Pretvara oktalni broj u decimalni

OCT2HEX OCT2HEX Inženjering

Pretvara oktalni broj u heksadecimalni

ODD ODD Matematika i trigonometrija

Zaokružuje broj na najbliži neparni cijeli broj

ODDFPRICE ODDFPRICE Financije

Vraća cijenu po 100 USD nominalne Vrijednosti Vrijednosnice s prVim neparnim razdobljem

ODDFYIELD ODDFYIELD Financije

Vraća dobit Vrijednosnice s neparnim prVim razdobljem

ODDLPRICE ODDLPRICE Financije

Vraća cijenu po 100 USD nominalne Vrijednosti Vrijednosnice s neparnim zadnjim razdobljem

ODDLYIELD ODDLYIELD Financije

Vraća dobit Vrijednosnice s neparnim zadnjim razdobljem

OFFSET OFFSET Pretraživanje i referenca

Vraća pomak reference od zadane reference

OR OR Logička

Vraća TRUE ako je Vrijednost barem jednog argumenta TRUE

PDURATION PDURATION Financije

Vraća broj razdoblja potrebnih da ulaganje dosegne određenu vrijednost

PEARSON PEARSON Statistički

Vraća PearsonoV korelacijski koeficijent umnoška i momenta

PERCENTILE PERCENTILE Kompatibilnost

Vraća k-ti percentil Vrijednosti u rasponu

PERCENTILE.EXC PERCENTILE.EXC Statistički

Vraća k-ti percentil Vrijednosti u rasponu, pri čemu je k u rasponu 01, isključujući te dVije Vrijednosti

PERCENTILE.INC PERCENTILE.INC Statistički

Vraća k-ti percentil Vrijednosti u rasponu

PERCENTRANK PERCENTRANK Kompatibilnost

Vraća rang postotka Vrijednosti u skupu podataka

PERCENTRANK.EXC PERCENTRANK.EXC Statistički

Vraća rang Vrijednosti u skupu podataka kao postotak (01, isključujući te dVije Vrijednosti) skupa podataka

PERCENTRANK.INC PERCENTRANK.INC Statistički

Vraća rang postotka Vrijednosti u skupu podataka

PERMUT PERMUT Statistički

Vraća broj permutacija za dani broj objekata

PERMUTATIONA PERMUTATIONA Statistički

Vraća broj permutacija za dani broj objekata (s ponavljanjima) koje je moguće odabrati iz ukupnih objekata

PHI PHI Statistički

Vraća vrijednost funkcije gustoće za standardnu normalnu distribuciju

PHONETIC PHONETIC Tekst

Izdvaja fonetske (furIgana) znakove Iz tekstnog nIza

PI PI Matematika i trigonometrija

Vraća Vrijednost broja pi

PMT PMT Financije

Vraća periodičku isplatu za anuitet

POISSON POISSON Kompatibilnost

Vraća PoissonoVu distribuciju

POISSON.DIST POISSON.DIST Statistički

Vraća PoissonoVu distribuciju

POWER POWER Matematika i trigonometrija

Vraća rezultat broja na neku potenciju

PPMT PPMT Financije

Vraća isplatu na glaVnicu ulaganja za dano razdoblje

PRICE PRICE Financije

Vraća cijenu za Vrijednosnicu nominalne Vrijednosti 100 USD koja daje periodičku kamatu

PRICEDISC PRICEDISC Financije

Vraća cijenu za eskontiranu Vrijednosnicu nominalne Vrijednosti 100 USD

PRICEMAT PRICEMAT Financije

Vraća cijenu za Vrijednosnicu nominalne Vrijednosti 100 USD koja daje kamate po dospijeću

PROB PROB Statistički

Vraća Vjerojatnost da su Vrijednosti u rasponu između dVije granice

PRODUCT PRODUCT Matematika i trigonometrija

Množi svoje arguMente

PROPER PROPER Tekst

Pretvara Prvo slovo svake riječi tekstne vrijednosti u veliko slovo

PV PV Financije

Vraća sadašnju Vrijednost ulaganja

QUARTILE QUARTILE Kompatibilnost

Vraća kVartil skupa podataka

QUARTILE.EXC QUARTILE.EXC Statistički

Vraća kVartil skupa podataka na temelju Vrijednosti percentila od 01, isključujući te dVije Vrijednosti

QUARTILE.INC QUARTILE.INC Statistički

Vraća kVartil skupa podataka

QUOTIENT QUOTIENT Matematika i trigonometrija

Vraća cjelobrojni dio rezultata dijeljenja

RADIANS RADIANS Matematika i trigonometrija

Pretvara stuPnjeve u radijane

RAND RAND Matematika i trigonometrija

Vraća slučajni broj između 0 i 1

RANDARRAY RANDARRAY Matematika i trigonometrija

Vraća polje slučajnih brojeva između 0 i 1 Međutim, možete odrediti broj redaka i stupaca za ispunjavanje, minimalne i maksimalne vrijednosti te želite li vratiti cijeli broj ili decimalne vrijednosti

RANDBETWEEN RANDBETWEEN Matematika i trigonometrija

Vraća slučajni broj između brojeVa koje naVedete

RANK RANK Kompatibilnost

Vraća rang broja na popisu brojeVa

RANK.AVG RANK.AVG Statistički

Vraća rang broja na popisu brojeVa

RANK.EQ RANK.EQ Statistički

Vraća rang broja na popisu brojeVa

RATE RATE Financije

Vraća kamatnu stopu za razdoblje anuiteta

RECEIVED RECEIVED Financije

Vraća primljenu količinu po dospijeću za otplaćenu Vrijednosnicu

REGISTER.ID REGISTER.ID Dodatak i automatizacija

Vraća ID oznaku registra određene biblioteke dinamičkih Veza (DLL) ili prethodno registrirani resurs koda

REPLACE, REPLACEBs REPLACE i REPLACEB Tekst

Zamjenjuje Znakove u tekstu

REPT REPT Tekst

Ponavlja tekst zadani broj Puta

RIGHT, RIGHTBs RIGHT i RIGHTB Tekst

Vraća krajnje desne znakoVe tekstne Vrijednosti

ROMAN ROMAN Matematika i trigonometrija

Pretvara araPski broj u rimski, kao tekst

ROUND ROUND Matematika i trigonometrija

Zaokružuje broj na određeni broj Znamenki

ROUNDDOWN ROUNDDOWN Matematika i trigonometrija

Zaokružuje broj na manji, prema nuli

ROUNDUP ROUNDUP Matematika i trigonometrija

Zaokružuje broj na veći, dalje od nule

ROW ROW Pretraživanje i referenca

Vraća broj retka reference

ROWS ROWS Pretraživanje i referenca

Vraća broj redaka u referenci

RRI RRI Financije

Vraća ekvivalentnu kamatnu stopu za rast ulaganja

RSQ RSQ Statistički

Vraća kVadrat PearsonoVa korelacijskog koeficijenta umnoška i momenta

RTD RTD Pretraživanje i referenca

Dohvaća poDatke u stvarnom vremenu iz programa koji poDržava COM automatizaciju

SEARCH, SEARCHBs SEARCH, SEARCHB Tekst

Pronalazi jednu tekstnu vrijednost u drugoj (ne razlikuje velika i mala slova)

SEC SEC Matematika i trigonometrija

Vraća sekantu kuta

SECH SECH Matematika i trigonometrija

Vraća hiperbolnu sekantu kuta

SECOND SECOND Datum i vrijeme

Pretvara serijski broj u sekundu

SEQUENCE SEQUENCE Matematika i trigonometrija

Generira popis uzastopnih brojeva u polju, kao što su 1, 2, 3, 4

SERIESSUM SERIESSUM Matematika i trigonometrija

Vraća zbroj niza potencija na temelju formule

SHEET SHEET Informacije

Vraća broj lista za referentni list

SHEETS SHEETS Informacije

Vraća broj listova u referenci

SIGN SIGN Matematika i trigonometrija

Vraća predznak broja

SIN SIN Matematika i trigonometrija

Vraća sinus zadanog kuta

SINH SINH Matematika i trigonometrija

Vraća hiperbolni sinus broja

SKEW SKEW Statistički

Vraća asimetriju distribucije

SKEW.P SKEW.P Statistički

Vraća asimetriju distribucije na temelju populacije – to je karakterizacija stupnja asimetrije distribucije oko aritmetičke sredine

SLN SLN Financije

Vraća linearnu amortizaciju sredstVa za jedno razdoblje

SLOPE SLOPE Statistički

Vraća nagib praVca linearne regresije

SMALL SMALL Statistički

Vraća k-tu najmanju Vrijednost u skupu podataka

SORT SORT Pretraživanje i referenca

Sortiranje sadržaja raspona ili polja

SORTBY SORTBY Pretraživanje i referenca

Sortira sadržaj raspona ili polja na temelju vrijednosti u odgovarajućem rasponu ili polju

SQRT SQRT Matematika i trigonometrija

Vraća pozitiVni drugi korijen

SQRTPI SQRTPI Matematika i trigonometrija

Vraća drugi korijen od vrijednosti (broj * pi)

STANDARDIZE STANDARDIZE Statistički

Vraća normaliziranu Vrijednost

STDEV STDEV Kompatibilnost

Procjenjuje standardnu devijaciju na temelju uzorka

STDEV.P STDEV.P Statistički

Izračunava standardnu devIjacIju na temelju cIjele populacIje

STDEV.S STDEV.S Statistički

Procjenjuje standardnu devijaciju na temelju uzorka

STDEVA STDEVA Statistički

Procjenjuje standardnu devijaciju na temelju uzorka, što obuhvaća brojeve, tekst i logičke vrijednosti

STDEVP STDEVP Kompatibilnost

Izračunava standardnu devIjacIju na temelju cIjele populacIje

STDEVPA STDEVPA Statistički

Izračunava standardnu devIjacIju na temelju cIjele populacIje, što obuhvaća brojeve, tekst I logIčke vrIjednostI

STEYX STEYX Statistički

Vraća standardnu pogrešku predViđene Vrijednosti y za sVaki x u regresiji

SUBSTITUTE SUBSTITUTE Tekst

Zamjenjuje stari tekst novim u tekstnom niZu

SUBTOTAL SUBTOTAL Matematika i trigonometrija

Vraća podzbroj na popisu ili u bazi podataka

SUM SUM Matematika i trigonometrija

Zbraja svoje argumente

SUMIF SUMIF Matematika i trigonometrija

Zbraja ćelije navedene po Zadanom kriteriju

SUMIFS SUMIFS Matematika i trigonometrija

Zbraja ćelije iZ raspona koji Zadovoljava više kriterija

SUMPRODUCT SUMPRODUCT Matematika i trigonometrija

Vraća zbroj umnožaka odgoVarajućih komponenti polja

SUMSQ SUMSQ Matematika i trigonometrija

Vraća zbroj kVadrata argumenata

SUMX2MY2 SUMX2MY2 Matematika i trigonometrija

Vraća zbroj razlika kVadrata odgoVarajućih Vrijednosti u dVa polja

SUMX2PY2 SUMX2PY2 Matematika i trigonometrija

Vraća zbroj zbroja kvadrata odgovarajućih vrijednosti u dva polja

SUMXMY2 SUMXMY2 Matematika i trigonometrija

Vraća zbroj kVadrata razlike odgoVarajućih Vrijednosti u dVa polja

SWITCH SWITCH Logička

Uspoređuje izraz s popisom vrijednosti i vraća rezultat koji odgovara prvoj podudarnoj vrijednosti Ako nema podudaranja, vraća se neobavezni argument zadana_vrijednost

SYD SYD Financije

Vraća amortizaciju imoVine za naVedeno razdoblje izračunatu metodom zbroja znamenki godine

T T Tekst

Pretvara svoje argumente u tekst

T.DIST T.DIST Statistički

Vraća točke postotka (Vjerojatnost) za StudentoVu t-distribuciju

T.DIST.2T T.DIST.2T Statistički

Vraća točke postotka (Vjerojatnost) za StudentoVu t-distribuciju

T.DIST.RT T.DIST.RT Statistički

Vraća StudentoVu t-distribuciju

T.INV T.INV Statistički

Vraća t-Vrijednost StudentoVe t-distribucije kao funkciju Vjerojatnosti i stupnjeVa slobode

T.INV.2T T.INV.2T Statistički

Vraća inVerziju StudentoVe t-distribucije

T.TEST T.TEST Statistički

Vraća Vjerojatnost poVezanu sa StudentoVim t-testom

TANH TANE Matematika i trigonometrija

Vraća hiperbolni tangens broja

TBILLEQ TBILLEQ Financije

Vraća dobit jednaku obVeznici za blagajnički zapis

TBILLPRICE TBILLPRICE Financije

Vraća cijenu po 100 USD nominalne Vrijednosti za blagajnički zapis

TBILLYIELD TBILLYIELD Financije

Vraća dobit za blagajnički zapis

TDIST TDIST Kompatibilnost

Vraća StudentoVu t-distribuciju

TEXT TEXT Tekst

Oblikuje brOj i pretvara ga u tekst

TEXTJOIN TEXTJOIN Tekst

Spaja tekst iz više raspona i/ili nizova te između tekstnih vrijednosti koje se spajaju dodaje željeni graničnik Ako je graničnik prazan tekstni niz, funkcija će spojiti raspone

TIME TIME Datum i vrijeme

Vraća serijski broj zadanog Vremena

TIMEVALUE TIMEVALUE Datum i vrijeme

Pretvara vrijeme iz tekstnog oblika u serijski broj

TINV TINV Kompatibilnost

Vraća inVerziju StudentoVe t-distribucije

TODAY TODAY Datum i vrijeme

Vraća serijski broj tekućeg datuma

TRANSPOSE TRANSPOSE Pretraživanje i referenca

Vraća transponiranu Vrijednost polja

TREND TREND Statistički

Vraća Vrijednosti u linearnom trendu

TRIM TRIM Tekst

Uklanja razmake iz teksta

TRIMMEAN TRIMMEAN Statistički

Vraća srednju Vrijednost unutrašnjosti skupa podataka

TRUE TRUE Logička

Vraća logičku Vrijednost TRUE

TRUNC TRUNC Matematika i trigonometrija

Broj skraćuje na cijeli Broj

TTEST TTEST Kompatibilnost

Vraća Vjerojatnost poVezanu sa StudentoVim t-testom

TYPE TYPE Informacije

Vraća broj koji označaVa Vrstu podataka Vrijednosti

UNICHAR UNICHAR Tekst

Vraća Unicode znak koji referencira dana numerička vrijednost

UNICODE UNICODE Tekst

Vraća broj (kodnu točku) koji odgovara prvom znaku teksta

UNIQUE UNIQUE Pretraživanje i referenca

Vraća popis jedinstvenih vrijednosti na popisu ili rasponu

UPPER UPPER Tekst

Slova tekSta pretvara u velika Slova

VALUE VALUE Tekst

Pretvara tekstni argument u broj

VALUETOTEXT Valuetotext Tekst

Vraća tekst iz bilo koje određene vrijednosti

VAR VAR Kompatibilnost

Procjenjuje varijancu na temelju uzorka

VAR.P VAR.P Statistički

Izračunava varIjancu na temelju cIjele populacIje

VAR.S VAR.S Statistički

Procjenjuje varijancu na temelju uzorka

VARA VARA Statistički

Procjenjuje varijancu na temelju uzorka, što obuhvaća brojeve, tekst i logičke vrijednosti

VARP VARP Kompatibilnost

Izračunava varIjancu na temelju cIjele populacIje

VARPA VARPA Statistički

Izračunava varIjancu na temelju cIjele populacIje, što obuhvaća brojeve, tekst I logIčke vrIjednostI

VDB VDB Financije

Vraća amortizaciju sredstaVa za naVedeno ili djelomično razdoblje pomoću metode degresiVne amortizacije

VLOOKUP VLOOKUP Pretraživanje i referenca

Traži u prvom sTupcu polja i prelazi preko reTka radi vraćanja vrijednosTi ćelije

WEBSERVICE WEBSERVICE Web

Vraća podatke s web-servisa

WEEKDAY WEEKDAY Datum i vrijeme

SerijSki broj pretvara u dan u tjednu

WEEKNUM WEEKNUM Datum i vrijeme

Pretvara serijski broj u redni broj tjedna u godini

WEIBULL WEIBULL Kompatibilnost

Izračunava varIjancu na temelju cIjele populacIje, što obuhvaća brojeve, tekst I logIčke vrIjednostI

WEIBULL.DIST WEIBULL.DIST Statistički

Vraća WeibulloVu distribuciju

WORKDAY WORKDAY Datum i vrijeme

Vraća serijski broj datuma prije ili nakon naVedenog broja radnih dana

WORKDAY.INTL WORKDAY.INTL Datum i vrijeme

Vraća serijski broj datuma prije ili poslije određenog broja radnih dana pomoću parametara koji određuju koji su i koliko je dana vikenda

XIRR XIRR Financije

Vraća internu stopu poVrata za raspored noVčanih tokoVa koji nije nužno periodičan

XLOOKUP XLOOKUP Pretraživanje i referenca

Pretražuje raspon ili polje i vraća stavku koja odgovara prvom podudaranju koje pronađe Ako podudarnost ne postoji, XLOOKUP može vratiti najbližu (približnu) podudaranje

XMATCH XMATCH Pretraživanje i referenca

Vraća relativni položaj stavke u polju ili rasponu ćelija

XNPV XNPV Financije

Vraća sadašnju neto Vrijednost za planirane gotoVinske tokoVe koji ne moraju biti periodički

XOR XOR Logička

Vraća logičku isključivu vrijednost OR svih argumenata

YEAR YEAR Datum i vrijeme

Pretvara serijski broj u godinu

YEARFRAC YEARFRAC Datum i vrijeme

Prikazuje dio godine koji Predstavlja broj cijelih dana između argumenata Početni_datum i završni_datum

YIELD YIELD Financije

Vraća dobit na Vrijednosnicu koja daje periodičku kamatu

YIELDDISC YIELDDISC Financije

Vraća godišnju dobit za eskontiranu Vrijednosnicu, na primjer za blagajnički zapis

YIELDMAT YIELDMAT Financije

Vraća godišnju dobit Vrijednosnice za koju se kamata isplaćuje po dospijeću

Z.TEST Z.TEST Statistički

Vraća Vrijednost jednokrake Vjerojatnosti z-testa

ZTEST ZTEST Kompatibilnost

Vraća Vrijednost jednokrake Vjerojatnosti z-testa