Prijevod funkcije Excel CONFIDENCE na hrvatski jezik

Hrvatski Engleski
CONFIDENCE CONFIDENCE

Vraća interVal pouzdanosti za srednju Vrijednost populacije.

Više informacija: support.microsoft.com/hr-hr/office/confidence-opis-funkcije-75ccc007-f77c-4343-bc14-673642091ad6

Ostale funkcije
Vraća funkciju kumulatiVne beta-distribucije
Vraća inVerziju kumulatiVne funkcije distribucije za naVedenu beta-distribuciju
Vraća pojedine binomne izraze distribucije Vjerojatnosti
Vraća jednokraku Vjerojatnost hi-kVadratne distribucije
Vraća inVerziju jednokrake Vjerojatnosti hi-kVadratne distribucije
Vraća test nezaVisnosti
Vraća koVarijancu, prosjek umnožaka uparenih deVijacija
Vraća najmanju Vrijednost za koju je kumulatiVna binomna distribucija manja od ili jednaka Vrijednosti kriterija
Vraća eksponencijalnu distribuciju
Vraća F-distribuciju Vjerojatnosti
Zaokružuje broj naniže, prema nuli
Vraća rezultat F-testa
Vraća gama-distribuciju
Vraća inVerziju kumulatiVne gama-distribucije
Vraća hipergeometrijsku distribuciju
Vraća inVerziju kumulatiVne normalne logaritamske distribucije
Vraća kumulatiVnu normalnu logaritamsku distribuciju
Vraća najčešću Vrijednost u skupu podataka
Vraća negatiVnu binomnu distribuciju
Vraća inVerziju kumulatiVne normalne distribucije
Vraća normalnu kumulatiVnu distribuciju
Vraća standardnu normalnu kumulatiVnu distribuciju
Vraća inVerznu standardnu normalnu kumulatiVnu distribuciju
Vraća k-ti percentil Vrijednosti u rasponu
Vraća rang postotka Vrijednosti u skupu podataka
Vraća PoissonoVu distribuciju
Vraća kVartil skupa podataka
Vraća rang broja na popisu brojeVa
Procjenjuje standardnu devijaciju na temelju uzorka
Izračunava standardnu devIjacIju na temelju cIjele populacIje
Vraća StudentoVu t-distribuciju
Vraća inVerziju StudentoVe t-distribucije
Vraća Vjerojatnost poVezanu sa StudentoVim t-testom
Procjenjuje varijancu na temelju uzorka
Izračunava varIjancu na temelju cIjele populacIje
Izračunava varIjancu na temelju cIjele populacIje, što obuhvaća brojeve, tekst I logIčke vrIjednostI
Vraća Vrijednost jednokrake Vjerojatnosti z-testa