Λίστα λειτουργιών του Excel με αγγλική μετάφραση

Αγγλικά Ελληνικά Κατηγορία Περιγραφή
ABS ABS Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει την απόλυτη τιμή ενός αριθμού

ACCRINT ACCRINT Οικονομικές

Επιστρέφει τον δεδουλευμένο τόκο ενός χρεογράφου που αποφέρει περιοδικό τόκο

ACCRINTM ACCRINTM Οικονομικές

Επιστρέφει τον δεδουλευμένο τόκο ενός χρεογράφου που αποφέρει τόκο κατά τη λήξη του

ACOS ACOS Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει το τόξο του συνημίτονου ενός αριθμού

ACOSH ACOSH Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει το αντίστροφο υπερβολικό συνημίτονο ενός αριθμού

ACOT ACOT Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει το τόξο της συνεφαπτομένης ενός αριθμού

ACOTH ACOTH Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει το τόξο υπερβολικής συνεφαπτομένης ενός αριθμού

ADDRESS ADDRESS Αναζήτησης και αναφοράς

Επιστρέφει μια αναφορά ως κείμενο σε ένα μεμονωμένο κελί του φύλλου εργασίας

AGGREGATE AGGREGATE Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει το συγκεντρωτικό αποτέλεσμα μιας λίστας ή βάσης δεδομένων

AMORDEGRC AMORDEGRC Οικονομικές

Επιστρέφει την απόσβεση για κάθε λογιστική περίοδο χρησιμοποιώντας ένα συντελεστή απόσβεσης

AMORLINC AMORLINC Οικονομικές

Επιστρέφει την απόσβεση για κάθε λογιστική περίοδο

AND AND Λογική

Επιστρέφει TRUE εάν όλα τα ορίσματα είναι TRUE

ARABIC ARABIC Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Μετατρέπει ένα λατινικό αριθμό σε αραβικά ψηφία, με μορφή αριθμού

AREAS AREAS Αναζήτησης και αναφοράς

Επιστρέφει τον αριθμό των περιοχών σε μια αναφορά

ARRAYTOTEXT ARRAYTOTEXT Κειμένου

Επιστρέφει έναν πίνακα τιμών κειμένου από οποιαδήποτε καθορισμένη περιοχή

ASC ASC Κειμένου

Αλλάζει τους αγγλικούς χαρακτήρες πλήρους πλάτους (των δύο byte) ή τους χαρακτήρες Κατακάνα μιας συμβολοσειράς χαρακτήρων σε χαρακτήρες μισού πλάτους (ενός byte)

ASIN ASIN Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει το τόξο του ημίτονου ενός αριθμού

ASINH ASINH Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει το αντίστροφο υπερβολικό ημίτονο ενός αριθμού

ATAN ATAN Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει το τόξο εφαπτομένης ενός αριθμού

ATAN2 ATAN2 Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει το τόξο εφαπτομένης από τις συντεταγμένες x και y

ATANH ATANH Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει την αντίστροφη υπερβολική εφαπτομένη ενός αριθμού

AVEDEV AVEDEV Στατιστικές

Επιστρέφει τον μέσο όρο των απόλυτων αποκλίσεων των σημείων δεδομένων από τον μέσο τους

AVERAGE AVERAGE Στατιστικές

Επιστρέφει τον μέσο όρο των ορισμάτων της

AVERAGEA AVERAGEA Στατιστικές

Επιστρέφει τον μέσο όρο των ορισμάτων της, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές

AVERAGEIF AVERAGEIF Στατιστικές

Επιστρέφει τον μέσο όρο (αριθμητικό μέσο) όλων των κελιών μιας περιοχής που ικανοποιούν το δεδομένο κριτήριο

AVERAGEIFS AVERAGEIFS Στατιστικές

Επιστρέφει το μέσο όρο (αριθμητικό μέσο) όλων των κελιών που ικανοποιούν πολλαπλά κριτήρια

BAHTTEXT BAHTTEXT Κειμένου

Μετατρέπει έναν αριθμό σε κείμενο, χρησιμοποιώντας τη μορφή νομισματικής μονάδας ß (μπατ)

BASE BASE Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Μετατρέπει έναν αριθμό σε μια αναπαράσταση κειμένου με τη δοθείσα βάση

BESSELI BESSELI Μηχανικής

Επιστρέφει την τροποποιημένη συνάρτηση Bessel In(x)

BESSELJ BESSELJ Μηχανικής

Επιστρέφει τη συνάρτηση Bessel Jn(x)

BESSELK BESSELK Μηχανικής

Επιστρέφει την τροποποιημένη συνάρτηση Bessel Kn(x)

BESSELY BESSELY Μηχανικής

Επιστρέφει τη συνάρτηση Bessel Yn(x)

BETA.DIST BETA.DIST Στατιστικές

Επιστρέφει τη συνάρτηση αθροιστικής κατανομής βήτα

BETA.INV BETA.INV Στατιστικές

Επιστρέφει το αντίστροφο της συνάρτησης αθροιστικής κατανομής για καθορισμένη κατανομή βήτα

BETADIST BETADIST Συμβατότητας

Επιστρέφει τη συνάρτηση αθροιστικής κατανομής βήτα

BETAINV BETAINV Συμβατότητας

Επιστρέφει το αντίστροφο της συνάρτησης αθροιστικής κατανομής για καθορισμένη κατανομή βήτα

BIN2DEC BIN2DEC Μηχανικής

Μετατρέπει έναν δυαδικό αριθμό σε δεκαδικό

BIN2HEX BIN2HEX Μηχανικής

Μετατρέπει έναν δυαδικό αριθμό σε δεκαεξαδικό

BIN2OCT BIN2OCT Μηχανικής

Μετατρέπει ένα δυαδικό αριθμό σε οκταδικό

BINOM.DIST BINOM.DIST Στατιστικές

Επιστρέφει την πιθανότητα διωνυμικής κατανομής μεμονωμένου όρου

BINOM.DIST.RANGE BINOM.DIST.RANGE Στατιστικές

Επιστρέφει την πιθανότητα ενός δοκιμαστικού αποτελέσματος χρησιμοποιώντας μια διωνυμική κατανομή

BINOM.INV BINOM.INV Στατιστικές

Επιστρέφει τη μικρότερη τιμή, της οποίας η αθροιστική διωνυμική κατανομή είναι μικρότερη ή ίση της τιμής ενός κριτηρίου

BINOMDIST BINOMDIST Συμβατότητας

Επιστρέφει την πιθανότητα διωνυμικής κατανομής μεμονωμένου όρου

BITAND BITAND Μηχανικής

Επιστρέφει το αποτέλεσμα πράξης AND δύο αριθμών σε επίπεδο bit

BITLSHIFT BITLSHIFT Μηχανικής

Επιστρέφει μια τιμή αριθμού μετατοπισμένου προς τα αριστερά κατά ποσότητα_μετατόπισης bit

BITOR BITOR Μηχανικής

Επιστρέφει το αποτέλεσμα πράξης OR 2 αριθμών σε επίπεδο bit

BITRSHIFT BITRSHIFT Μηχανικής

Επιστρέφει μια τιμή αριθμού μετατοπισμένου προς τα δεξιά κατά ποσότητα_μετατόπισης bit

BITXOR BITXOR Μηχανικής

Επιστρέφει το αποτέλεσμα πράξης Exclusive Or δύο αριθμών σε επίπεδο bit

CALL CALL Προσθέτων και αυτοματοποίησης

Καλεί μια διαδικασία σε βιβλιοθήκη δυναμικής σύνδεσης ή πόρο κώδικα

CEILING CEILING Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο

CEILING.MATH CEILING.MATH Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα επάνω, στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο

CEILING.PRECISE CEILING.PRECISE Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο Ανεξάρτητα από το πρόσημο του αριθμού, ο αριθμός στρογγυλοποιείται προς τα επάνω

CELL CELL Πληροφοριών

Επιστρέφει πληροφορίες για τη μορφοποίηση, τη θέση ή τα περιεχόμενα ενός κελιού

CHAR CHAR Κειμένου

Επιστρέφει το χαρακτήρα που καθορίζεται από τον κωδικό αριθμό

CHIDIST CHIDIST Συμβατότητας

Επιστρέφει τη μονόπλευρη πιθανότητα της κατανομής Χ-τετράγωνο

CHIINV CHIINV Συμβατότητας

Επιστρέφει το αντίστροφο της μονόπλευρης πιθανότητας της κατανομής Χ-τετράγωνο

CHISQ.DIST CHISQ.DIST Στατιστικές

Επιστρέφει τη συνάρτηση πυκνότητας αθροιστικής πιθανότητας βήτα

CHISQ.DIST.RT CHISQ.DIST.RT Στατιστικές

Επιστρέφει τη μονόπλευρη πιθανότητα της κατανομής Χ-τετράγωνο

CHISQ.INV CHISQ.INV Στατιστικές

Επιστρέφει τη συνάρτηση πυκνότητας αθροιστικής πιθανότητας βήτα

CHISQ.INV.RT CHISQ.INV.RT Στατιστικές

Επιστρέφει το αντίστροφο της μονόπλευρης πιθανότητας της κατανομής Χ-τετράγωνο

CHISQ.TEST CHISQ.TEST Στατιστικές

Επιστρέφει τον έλεγχο για ανεξαρτησία

CHITEST CHITEST Συμβατότητας

Επιστρέφει τον έλεγχο για ανεξαρτησία

CHOOSE CHOOSE Αναζήτησης και αναφοράς

Επιλέγει μια τιμή από μια λίστα τιμών

CLEAN CLEAN Κειμένου

Καταργεί όλους τους μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες από το κείμενο

CODE CODE Κειμένου

Επιστρέφει έναν αριθμητικό κωδικό για τον πρώτο χαρακτήρα μιας ακολουθίας χαρακτήρων κειμένου

COLUMN COLUMN Αναζήτησης και αναφοράς

Επιστρέφει τον αριθμό στήλης μιας αναφοράς

COLUMNS COLUMNS Αναζήτησης και αναφοράς

Επιστρέφει τον αριθμό στηλών που περιέχονται σε μια αναφορά

COMBIN COMBIN Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει τον αριθμό συνδυασμών για δεδομένο πλήθος αντικειμένων

COMBINA COMBINA Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει τον αριθμό των συνδυασμών (με επαναλήψεις) ενός δεδομένου αριθμού αντικειμένων

COMPLEX COMPLEX Μηχανικής

Μετατρέπει τον πραγματικό και το φανταστικό συντελεστή σε μιγαδικό αριθμό

CONCAT CONCAT Κειμένου

Συνδυάζει το κείμενο από πολλές περιοχές ή/και συμβολοσειρές, αλλά δεν παρέχει τον οριοθέτη ή ορίσματα IgnoreEmpty

CONCATENATE CONCATENATE Κειμένου

Ενοποιεί πολλά στοιχεία κειμένου σε ένα στοιχείο κειμένου

CONFIDENCE CONFIDENCE Συμβατότητας

Επιστρέφει το διάστημα εμπιστοσύνης για τον αριθμητικό μέσο ενός πληθυσμού

CONFIDENCE.NORM CONFIDENCE.NORM Στατιστικές

Επιστρέφει το διάστημα εμπιστοσύνης για τον αριθμητικό μέσο ενός πληθυσμού

CONFIDENCE.T CONFIDENCE.T Στατιστικές

Επιστρέφει το διάστημα βεβαιότητας για τη μέση τιμή ενός πληθυσμού, χρησιμοποιώντας κατανομή t του Student

CONVERT CONVERT Μηχανικής

Μετατρέπει έναν αριθμό από ένα μετρικό σύστημα σε άλλο

CORREL CORREL Στατιστικές

Επιστρέφει το συντελεστή συσχέτισης δύο συνόλων δεδομένων

COS COS Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει το συνημίτονο ενός αριθμού

COSH COSH Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει το υπερβολικό συνημίτονο ενός αριθμού

COT COT Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει το υπερβολικό συνημίτονο ενός αριθμού

COTH COTH Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει τη συνεφαπτομένη μιας γωνίας

COUNT COUNT Στατιστικές

Καταμετρά τους αριθμούς που υπάρχουν στη λίστα ορισμάτων

COUNTA COUNTA Στατιστικές

Καταμετρά τις τιμές που υπάρχουν στη λίστα ορισμάτων

COUNTBLANK COUNTBLANK Στατιστικές

Καταμετρά τον αριθμό των κενών κελιών σε μια περιοχή

COUNTIF COUNTIF Στατιστικές

Καταμετρά τον αριθμό των κελιών σε μια περιοχή που ικανοποιούν το δεδομένο κριτήριο

COUNTIFS COUNTIFS Στατιστικές

Καταμετρά τον αριθμό των κελιών εντός μιας περιοχής που ικανοποιούν πολλαπλά κριτήρια

COUPDAYBS COUPDAYBS Οικονομικές

Επιστρέφει τον αριθμό ημερών από την έναρξη της περιόδου τοκομεριδίων μέχρι την ημερομηνία διακανονισμού

COUPDAYS COUPDAYS Οικονομικές

Επιστρέφει τον αριθμό των ημερών της περιόδου τοκομεριδίων που περιλαμβάνει την ημερομηνία διακανονισμού

COUPDAYSNC COUPDAYSNC Οικονομικές

Επιστρέφει τον αριθμό των ημερών από την ημερομηνία διακανονισμού έως την ημερομηνία του επόμενου τοκομεριδίου

COUPNCD COUPNCD Οικονομικές

Επιστρέφει την επόμενη ημερομηνία τοκομεριδίου μετά την ημερομηνία διακανονισμού

COUPNUM COUPNUM Οικονομικές

Επιστρέφει τον αριθμό των πληρωτέων τοκομεριδίων μεταξύ της ημερομηνίας διακανονισμού και της ημερομηνίας λήξης

COUPPCD COUPPCD Οικονομικές

Επιστρέφει την ημερομηνία του προηγούμενου τοκομεριδίου πριν από την ημερομηνία διακανονισμού

COVAR COVAR Συμβατότητας

Επιστρέφει τη διακύμανση, τον μέσο όρο των γινομένων για ζεύγη αποκλίσεων

COVARIANCE.P COVARIANCE.P Στατιστικές

Επιστρέφει τη διακύμανση, τον μέσο όρο των γινομένων για ζεύγη αποκλίσεων

COVARIANCE.S COVARIANCE.S Στατιστικές

Επιστρέφει τη διακύμανση δείγματος, τον μέσο όρο των γινομένων των αποκλίσεων για κάθε ζεύγος σημείων δεδομένων σε δύο σύνολα δεδομένων

CRITBINOM CRITBINOM Συμβατότητας

Επιστρέφει τη μικρότερη τιμή, της οποίας η αθροιστική διωνυμική κατανομή είναι μικρότερη ή ίση της τιμής ενός κριτηρίου

CSC CSC Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει την συντέμνουσα μιας γωνίας

CSCH CSCH Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει την υπερβολική συντέμνουσα μιας γωνίας

CUBEKPIMEMBER CUBEKPIMEMBER Κύβου

Επιστρέφει ένα όνομα, μια ιδιότητα και ένα μέγεθος βασικού δείκτη απόδοσης (KPI) και εμφανίζει το όνομα και την ιδιότητα στο κελί Το KPI είναι μια ποσοτικά προσδιορίσιμη μέτρηση, όπως τα μηνιαία μικτά κέρδη ή ο τριμηνιαίος κύκλος κίνησης προσωπικού, που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της απόδοσης μιας επιχείρησης

CUBEMEMBER CUBEMEMBER Κύβου

Επιστρέφει ένα μέλος ή μια πλειάδα σε μια ιεραρχία κύβων Χρησιμοποιείται για να επαληθευτεί ότι το μέλος ή η πλειάδα υπάρχει στον κύβο

CUBEMEMBERPROPERTY CUBEMEMBERPROPERTY Κύβου

Επιστρέφει την τιμή μιας ιδιότητας μέλους μέσα στον κύβο Χρησιμοποιήστε την για να επαληθεύσετε ότι ένα όνομα μέλους υπάρχει μέσα στον κύβο και για να επιστρέψει τη συγκεκριμένη ιδιότητα για αυτό το μέλος

CUBERANKEDMEMBER CUBERANKEDMEMBER Κύβου

Επιστρέφει το νιοστό, ή διατεταγμένο, μέλος ενός συνόλου Χρησιμοποιήστε την για να λάβετε ένα ή περισσότερα στοιχεία ενός συνόλου, όπως είναι ο κορυφαίος πωλητής ή οι 10 κορυφαίοι σπουδαστές

CUBESET CUBESET Κύβου

Καθορίζει ένα υπολογισμένο σύνολο μελών ή πλειάδων, μέσω της αποστολής μιας παράστασης συνόλου στον κύβο στον διακομιστή, ο οποίος δημιουργεί το σύνολο και, στη συνέχεια, η συνάρτηση επιστρέφει αυτό το σύνολο στο Microsoft Office Excel

CUBESETCOUNT CUBESETCOUNT Κύβου

Επιστρέφει το πλήθος των στοιχείων ενός συνόλου

CUBEVALUE CUBEVALUE Κύβου

Επιστρέφει μια συγκεντρωτική τιμή από έναν κύβο

CUMIPMT CUMIPMT Οικονομικές

Επιστρέφει τον σωρευτικό τόκο πληρωμής μεταξύ δύο περιόδων

CUMPRINC CUMPRINC Οικονομικές

Επιστρέφει το αθροιστικό κεφάλαιο πληρωμής για ένα δάνειο μεταξύ δύο περιόδων

DATE DATE Ημερομηνίας και ώρας

Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας

DATEDIF DATEDIF Ημερομηνίας και ώρας

Υπολογίζει τον αριθμό των ημερών, των μηνών ή των ετών μεταξύ δύο ημερομηνιών Αυτή η συνάρτηση είναι χρήσιμη σε τύπους όπου πρέπει να υπολογίσετε μια ηλικία

DATEVALUE DATEVALUE Ημερομηνίας και ώρας

Μετατρέπει μια ημερομηνία με μορφή κειμένου σε έναν σειριακό αριθμό

DAVERAGE DAVERAGE Βάσης δεδομένων

Επιστρέφει το μέσο όρο των επιλεγμένων καταχωρήσεων βάσης δεδομένων

DAY DAY Ημερομηνίας και ώρας

Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε ημέρα του μήνα

DAYS DAYS Ημερομηνίας και ώρας

Επιστρέφει τον αριθμό των ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών

DAYS360 DAYS360 Ημερομηνίας και ώρας

Υπολογίζει τον αριθμό των ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών, με βάση ένα έτος 360 ημερών

DB DB Οικονομικές

Επιστρέφει την απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για καθορισμένη περίοδο, με τη μέθοδο του σταθερά φθίνοντος υπολοίπου

DBCS DBCS Κειμένου

Αλλάζει τους αγγλικούς χαρακτήρες μισού πλάτους (ενός byte) ή τους χαρακτήρες Κατακάνα μιας συμβολοσειράς χαρακτήρων σε χαρακτήρες πλήρους πλάτους (δύο byte)

DCOUNT DCOUNT Βάσης δεδομένων

Καταμετρά τα κελιά μιας βάσης δεδομένων που περιέχουν αριθμούς

DCOUNTA DCOUNTA Βάσης δεδομένων

Καταμετρά τα μη κενά κελιά μιας βάσης δεδομένων

DDB DDB Οικονομικές

Επιστρέφει την απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για καθορισμένη περίοδο, με τη μέθοδο του διπλά φθίνοντος υπολοίπου ή με κάποια άλλη μέθοδο που καθορίζετε

DEC2BIN DEC2BIN Μηχανικής

Μετατρέπει έναν δεκαδικό αριθμό σε δυαδικό

DEC2HEX DEC2HEX Μηχανικής

Μετατρέπει έναν δεκαδικό αριθμό σε δεκαεξαδικό

DEC2OCT DEC2OCT Μηχανικής

Μετατρέπει ένα δεκαδικό αριθμό σε οκταδικό

DECIMAL DECIMAL Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Μετατρέπει σε δεκαδικό αριθμό έναν αριθμό δεδομένης βάσης που αναπαριστάται με κείμενο

DEGREES DEGREES Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Μετατρέπει ακτίνια σε μοίρες

DELTA DELTA Μηχανικής

Ελέγχει εάν δύο τιμές είναι ίσες

DEVSQ DEVSQ Στατιστικές

Επιστρέφει το άθροισμα των τετραγώνων των αποκλίσεων

DGET DGET Βάσης δεδομένων

Εξάγει από μια βάση δεδομένων μία μόνο εγγραφή που συμφωνεί με τα καθορισμένα κριτήρια

DISC DISC Οικονομικές

Επιστρέφει το προεξοφλητικό επιτόκιο ενός χρεογράφου

DMAX DMAX Βάσης δεδομένων

Επιστρέφει τη μέγιστη τιμή από τις επιλεγμένες καταχωρήσεις βάσης δεδομένων

DMIN DMIN Βάσης δεδομένων

Επιστρέφει την ελάχιστη τιμή από τις επιλεγμένες καταχωρήσεις βάσης δεδομένων

DOLLAR DOLLAR Κειμένου

Μετατρέπει έναν αριθμό σε κείμενο, χρησιμοποιώντας τη μορφή νομισματικής μονάδας $ (δολάριο)

DOLLARDE DOLLARDE Οικονομικές

Μετατρέπει μια τιμή δολαρίου, εκφρασμένη σε κλάσμα, σε τιμή δολαρίου εκφρασμένη σε δεκαδικό αριθμό

DOLLARFR DOLLARFR Οικονομικές

Μετατρέπει μια τιμή δολαρίου, εκφρασμένη σε δεκαδικό αριθμό, σε τιμή δολαρίου εκφρασμένη σε κλάσμα

DPRODUCT DPRODUCT Βάσης δεδομένων

Πολλαπλασιάζει τις τιμές ενός συγκεκριμένου πεδίου εγγραφών, που ικανοποιεί τα κριτήρια σε μια βάση δεδομένων

DSTDEV DSTDEV Βάσης δεδομένων

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση με βάση ένα δείγμα επιλεγμένων καταχωρήσεων βάσης δεδομένων

DSTDEVP DSTDEVP Βάσης δεδομένων

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση με βάση ολόκληρο τον πληθυσμό επιλεγμένων καταχωρήσεων βάσης δεδομένων

DSUM DSUM Βάσης δεδομένων

Προσθέτει τους αριθμούς στο πεδίο στήλης εγγραφών της βάσης δεδομένων που ικανοποιούν τα κριτήρια

DURATION DURATION Οικονομικές

Επιστρέφει την ετήσια διάρκεια ενός χρεογράφου με πληρωμές περιοδικού τόκου

DVAR DVAR Βάσης δεδομένων

Υπολογίζει τη διακύμανση με βάση ένα δείγμα από επιλεγμένες καταχωρήσεις βάσης δεδομένων

DVARP DVARP Βάσης δεδομένων

Υπολογίζει τη διακύμανση με βάση ολόκληρο τον πληθυσμό επιλεγμένων καταχωρήσεων βάσης δεδομένων

EDATE EDATE Ημερομηνίας και ώρας

Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό της ημερομηνίας που είναι ο υποδεικνυόμενος αριθμός μηνών πριν ή μετά την ημερομηνία έναρξης

EFFECT EFFECT Οικονομικές

Επιστρέφει το πραγματικό ετήσιο επιτόκιο

ENCODEURL ENCODEURL Web

Επιστρέφει μια κωδικοποιημένη συμβολοσειρά URL

EOMONTH EOMONTH Ημερομηνίας και ώρας

Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό της τελευταίας ημέρας του μήνα πριν ή μετά τον καθορισμένο αριθμό μηνών

ERF ERF Μηχανικής

Επιστρέφει τη συνάρτηση σφάλματος

ERF.PRECISE ERF.PRECISE Μηχανικής

Επιστρέφει τη συνάρτηση σφάλματος

ERFC ERFC Μηχανικής

Επιστρέφει τη συμπληρωματική συνάρτηση σφάλματος

ERFC.PRECISE ERFC.PRECISE Μηχανικής

Επιστρέφει το ολοκλήρωμα της συμπληρωματικής συνάρτησης ERF από το x έως το άπειρο

ERROR.TYPE ERROR.TYPE Πληροφοριών

Επιστρέφει έναν αριθμό που αντιστοιχεί σε έναν τύπο σφάλματος

EUROCONVERT EUROCONVERT Προσθέτων και αυτοματοποίησης

Μετατρέπει έναν αριθμό σε ευρώ, μετατρέπει έναν αριθμό από ευρώ σε νόμισμα μέλους της ευρωζώνης ή μετατρέπει έναν αριθμό από νόμισμα μέλους της ευρωζώνης σε άλλο νόμισμα χρησιμοποιώντας το ευρώ ως ενδιάμεσο (τριγωνισμός)

EVEN EVEN Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα επάνω, στον πλησιέστερο άρτιο ακέραιο

EXACT EXACT Κειμένου

Ελέγχει αν δύο τιμές κειμένου είναι ταυτόσημες

EXP EXP Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει το

EXPON.DIST EXPON.DIST Στατιστικές

Επιστρέφει την εκθετική κατανομή

EXPONDIST EXPONDIST Συμβατότητας

Επιστρέφει την εκθετική κατανομή

F.DIST F.DIST Στατιστικές

Επιστρέφει την κατανομή πιθανοτήτων F

F.DIST.RT F.DIST.RT Στατιστικές

Επιστρέφει την κατανομή πιθανοτήτων F

F.INV F.INV Στατιστικές

Επιστρέφει το αντίστροφο της κατανομής πιθανοτήτων F

F.INV.RT F.INV.RT Στατιστικές

Επιστρέφει το αντίστροφο της κατανομής πιθανοτήτων F

F.TEST F.TEST Στατιστικές

Επιστρέφει το αποτέλεσμα ενός ελέγχου F

FACT FACT Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει το παραγοντικό ενός αριθμού

FACTDOUBLE FACTDOUBLE Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει το διπλό παραγοντικό ενός αριθμού

FALSE FALSE Λογική

Επιστρέφει τη λογική τιμή FALSE

FDIST FDIST Συμβατότητας

Επιστρέφει την κατανομή πιθανοτήτων F

FILTER FILTER Αναζήτησης και αναφοράς

Φιλτράρει μια περιοχή δεδομένων με βάση τα κριτήρια που καθορίζετε

FILTERXML FILTERXML Web

Επιστρέφει συγκεκριμένα δεδομένα από το περιεχόμενο XML χρησιμοποιώντας το καθορισμένο XPath

FIND, FINDBs FIND, FINDB Κειμένου

Εντοπίζει μια τιμή κειμένου μέσα σε άλλη (με διάκριση πεζών-κεφαλαίων)

FINV FINV Στατιστικές

Επιστρέφει το αντίστροφο της κατανομής πιθανοτήτων F

FISHER FISHER Στατιστικές

Επιστρέφει το μετασχηματισμό Fisher

FISHERINV FISHERINV Στατιστικές

Επιστρέφει το αντίστροφο του μετασχηματισμού Fisher

FIXED FIXED Κειμένου

Μορφοποιεί έναν αριθμό ως κείμενο με σταθερό αριθμό δεκαδικών ψηφίων

FLOOR FLOOR Συμβατότητας

Στρογγυλοποιεί προς τα κάτω έναν αριθμό, προς το μηδέν

FLOOR.MATH FLOOR.MATH Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα κάτω, στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο

FLOOR.PRECISE FLOOR.PRECISE Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο Ανεξάρτητα από το πρόσημο του αριθμού, ο αριθμός στρογγυλοποιείται προς τα επάνω

FORECAST FORECAST Στατιστικές

Επιστρέφει μια τιμή γραμμικής τάσης

FORECAST.ETS FORECAST.ETS Στατιστικές

Επιστρέφει μια μελλοντική τιμή με βάση υπάρχουσες τιμές (ιστορικού), χρησιμοποιώντας την έκδοση AAA του αλγορίθμου εκθετικής εξομάλυνσης (ETS)

FORECAST.ETS.CONFINT FORECAST.ETS.CONFINT Στατιστικές

Επιστρέφει ένα διάστημα εμπιστοσύνης για την τιμή πρόβλεψης στην καθορισμένη ημερομηνία-στόχο

FORECAST.ETS.SEASONALITY FORECAST.ETS.SEASONALITY Στατιστικές

Επιστρέφει τη διάρκεια του επαναλαμβανόμενου μοτίβου που εντοπίζει το Excel για την καθορισμένη χρονολογική σειρά

FORECAST.ETS.STAT FORECAST.ETS.STAT Στατιστικές

Επιστρέφει μια στατιστική τιμή ως αποτέλεσμα της πρόβλεψης χρονολογικής σειράς

FORECAST.LINEAR FORECAST.LINEAR Στατιστικές

Επιστρέφει μια μελλοντική τιμή με βάση υπάρχουσες τιμές

FORMULATEXT FORMULATEXT Αναζήτησης και αναφοράς

Επιστρέφει τον τύπο στη δεδομένη αναφορά, ως κείμενο

FREQUENCY FREQUENCY Στατιστικές

Επιστρέφει μια κατανομή συχνότητας ως κατακόρυφο πίνακα

FTEST FTEST Συμβατότητας

Επιστρέφει το αποτέλεσμα ενός ελέγχου F

FV FV Οικονομικές

Επιστρέφει τη μελλοντική αξία μιας επένδυσης

FVSCHEDULE FVSCHEDULE Οικονομικές

Επιστρέφει τη μελλοντική αξία του αρχικού κεφαλαίου μετά την εφαρμογή μιας σειράς ανατοκισμών

GAMMA GAMMA Στατιστικές

Επιστρέφει την τιμή συνάρτησης Γάμμα

GAMMA.DIST GAMMA.DIST Στατιστικές

Επιστρέφει την κατανομή γάμμα

GAMMA.INV GAMMA.INV Στατιστικές

Επιστρέφει το αντίστροφο της αθροιστικής κατανομής γάμμα

GAMMADIST GAMMADIST Συμβατότητας

Επιστρέφει την κατανομή γάμμα

GAMMAINV GAMMAINV Συμβατότητας

Επιστρέφει το αντίστροφο της αθροιστικής κατανομής γάμμα

GAMMALN GAMMALN Στατιστικές

Επιστρέφει το φυσικό λογάριθμο της συνάρτησης γάμμα, Γ(x)

GAMMALN.PRECISE GAMMALN.PRECISE Στατιστικές

Επιστρέφει το φυσικό λογάριθμο της συνάρτησης γάμμα, Γ(x)

GAUSS GAUSS Στατιστικές

Επιστρέφει κατά 0,5 λιγότερο από την τυπική κανονική αθροιστική κατανομή

GCD GCD Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει τον μέγιστο κοινό διαιρέτη

GEOMEAN GEOMEAN Στατιστικές

Επιστρέφει τον γεωμετρικό μέσο

GESTEP GESTEP Μηχανικής

Ελέγχει εάν ένας αριθμός είναι μεγαλύτερος από μια οριακή τιμή

GETPIVOTDATA GETPIVOTDATA Αναζήτησης και αναφοράς

Επιστρέφει δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

GROWTH GROWTH Στατιστικές

Επιστρέφει τις τιμές εκθετικής τάσης

HARMEAN HARMEAN Στατιστικές

Επιστρέφει τον αρμονικό μέσο

HEX2BIN HEX2BIN Μηχανικής

Μετατρέπει έναν δεκαεξαδικό αριθμό σε δυαδικό

HEX2DEC HEX2DEC Μηχανικής

Μετατρέπει έναν δεκαεξαδικό αριθμό σε δεκαδικό

HEX2OCT HEX2OCT Μηχανικής

Μετατρέπει ένα δεκαεξαδικό αριθμό σε οκταδικό

HLOOKUP HLOOKUP Αναζήτησης και αναφοράς

Εκτελεί αναζήτηση στην πρώτη γραμμή ενός πίνακα και επιστρέφει την τιμή του καθορισμένου κελιού

HOUR HOUR Ημερομηνίας και ώρας

Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε ώρα

HYPERLINK HYPERLINK Αναζήτησης και αναφοράς

Δημιουργεί μια συντόμευση ή μεταπήδηση, η οποία ανοίγει ένα έγγραφο που βρίσκεται αποθηκευμένο σε ένα διακομιστή δικτύου, σε ένα intranet ή στο Internet

HYPGEOM.DIST HYPGEOM.DIST Στατιστικές

Επιστρέφει την υπεργεωμετρική κατανομή

HYPGEOMDIST HYPGEOMDIST Συμβατότητας

Επιστρέφει την υπεργεωμετρική κατανομή

IF IF Λογική

Καθορίζει τον λογικό έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί

IFERROR IFERROR Λογική

Επιστρέφει μια τιμή την οποία καθορίζετε στην περίπτωση που ένας τύπος καταλήξει σε σφάλμα, διαφορετικά, αποδίδει το αποτέλεσμα του τύπου

IFNA IFNA Λογική

Επιστρέφει την τιμή που καθορίζετε εάν το αποτέλεσμα της παράστασης είναι #Δ/Υ, διαφορετικά επιστρέφει το αποτέλεσμα της παράστασης

IFS IFS Λογική

Ελέγχει εάν πληρούνται μία ή περισσότερες συνθήκες και επιστρέφει μια τιμή που αντιστοιχεί στην πρώτη συνθήκη TRUE

IMABS IMABS Μηχανικής

Επιστρέφει την απόλυτη τιμή (μέτρο) ενός μιγαδικού αριθμού

IMAGINARY IMAGINARY Μηχανικής

Επιστρέφει το φανταστικό συντελεστή ενός μιγαδικού αριθμού

IMARGUMENT IMARGUMENT Μηχανικής

Επιστρέφει το όρισμα θήτα, μια γωνία εκφρασμένη σε ακτίνια

IMCONJUGATE IMCONJUGATE Μηχανικής

Επιστρέφει τον συζυγή μιγαδικό ενός μιγαδικού αριθμού

IMCOS IMCOS Μηχανικής

Επιστρέφει το συνημίτονο ενός μιγαδικού αριθμού

IMCOSH IMCOSH Μηχανικής

Επιστρέφει το υπερβολικό συνημίτονο ενός μιγαδικού αριθμού

IMCOT IMCOT Μηχανικής

Επιστρέφει τη συνεφαπτομένη ενός μιγαδικού αριθμού

IMCSC IMCSC Μηχανικής

Επιστρέφει τη συντέμνουσα ενός μιγαδικού αριθμού

IMCSCH IMCSCH Μηχανικής

Επιστρέφει την υπερβολική συντέμνουσα ενός μιγαδικού αριθμού

IMDIV IMDIV Μηχανικής

Επιστρέφει το πηλίκο δύο μιγαδικών αριθμών

IMEXP IMEXP Μηχανικής

Επιστρέφει την εκθετική δύναμη ενός μιγαδικού αριθμού

IMLN IMLN Μηχανικής

Επιστρέφει τον φυσικό λογάριθμο ενός μιγαδικού αριθμού

IMLOG10 IMLOG10 Μηχανικής

Επιστρέφει τον δεκαδικό λογάριθμο ενός μιγαδικού αριθμού

IMLOG2 IMLOG2 Μηχανικής

Επιστρέφει το λογάριθμο με βάση 2 ενός μιγαδικού αριθμού

IMPOWER IMPOWER Μηχανικής

Επιστρέφει έναν μιγαδικό αριθμό υψωμένο σε ακέραια δύναμη

IMPRODUCT IMPRODUCT Μηχανικής

Επιστρέφει το γινόμενο μιγαδικών αριθμών

IMREAL IMREAL Μηχανικής

Επιστρέφει τον πραγματικό συντελεστή ενός μιγαδικού αριθμού

IMSEC IMSEC Μηχανικής

Επιστρέφει την τέμνουσα ενός μιγαδικού αριθμού

IMSECH IMSECH Μηχανικής

Επιστρέφει την υπερβολική τέμνουσα ενός μιγαδικού αριθμού

IMSIN IMSIN Μηχανικής

Επιστρέφει το ημίτονο ενός μιγαδικού αριθμού

IMSINH IMSINH Μηχανικής

Επιστρέφει το υπερβολικό ημίτονο ενός μιγαδικού αριθμού

IMSQRT IMSQRT Μηχανικής

Επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα ενός μιγαδικού αριθμού

IMSUB IMSUB Μηχανικής

Επιστρέφει τη διαφορά μεταξύ δύο μιγαδικών αριθμών

IMSUM IMSUM Μηχανικής

Επιστρέφει το άθροισμα μιγαδικών αριθμών

IMTAN IMTAN Μηχανικής

Επιστρέφει την εφαπτομένη ενός μιγαδικού αριθμού

INDEX INDEX Αναζήτησης και αναφοράς

Χρησιμοποιεί ένα ευρετήριο για να επιλέξει μια τιμή από μια αναφορά ή έναν πίνακα

INDIRECT INDIRECT Αναζήτησης και αναφοράς

Επιστρέφει μια αναφορά που δηλώνεται με μια τιμή κειμένου

INFO INFO Πληροφοριών

Επιστρέφει πληροφορίες για το τρέχον περιβάλλον λειτουργίας

INT INT Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα κάτω, στον πλησιέστερο ακέραιο

INTERCEPT INTERCEPT Στατιστικές

Επιστρέφει το σημείο τομής της γραμμής γραμμικής παλινδρόμησης

INTRATE INTRATE Οικονομικές

Επιστρέφει το επιτόκιο για ένα πλήρως επενδυμένο χρεόγραφο

IPMT IPMT Οικονομικές

Επιστρέφει την καταβολή τόκου μιας επένδυσης για δεδομένη περίοδο

IRR IRR Οικονομικές

Επιστρέφει την εσωτερική απόδοση μιας σειράς ταμειακών ροών

ISBLANK ISBLANK Πληροφοριών

Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι κενή

ISERR ISERR Πληροφοριών

Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι οποιαδήποτε τιμή σφάλματος εκτός από την #Δ/Υ

ISERROR ISERROR Πληροφοριών

Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι οποιαδήποτε τιμή σφάλματος

ISEVEN ISEVEN Πληροφοριών

Επιστρέφει TRUE εάν ο αριθμός είναι άρτιος

ISFORMULA ISFORMULA Πληροφοριών

Επιστρέφει TRUE εάν υπάρχει μια αναφορά σε ένα κελί που περιέχει τύπο

ISLOGICAL ISLOGICAL Πληροφοριών

Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι μια λογική τιμή

ISNA ISNA Πληροφοριών

Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι η τιμή σφάλματος #Δ/Υ

ISNONTEXT ISNONTEXT Πληροφοριών

Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή δεν είναι κείμενο

ISNUMBER ISNUMBER Πληροφοριών

Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι αριθμός

ISO.CEILING ISO.CEILING Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει έναν αριθμό που είναι στρογγυλοποιημένος προς τα επάνω στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο

ISODD ISODD Πληροφοριών

Επιστρέφει TRUE εάν ο αριθμός είναι περιττός

ISOWEEKNUM ISOWEEKNUM Ημερομηνίας και ώρας

Επιστρέφει τον αριθμό εβδομάδας ISO του έτους για μια δεδομένη ημερομηνία

ISPMT ISPMT Οικονομικές

Υπολογίζει τον τόκο που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου επένδυσης

ISREF ISREF Πληροφοριών

Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι αναφορά

ISTEXT ISTEXT Πληροφοριών

Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι κείμενο

JIS JIS Κειμένου

Μετατρέπει τους χαρακτήρες μισού πλάτους (του ενός byte) μιας συμβολοσειράς σε χαρακτήρες πλήρους πλάτους (των δύο byte)

KURT KURT Στατιστικές

Επιστρέφει την κύρτωση ενός συνόλου δεδομένων

LARGE LARGE Στατιστικές

Επιστρέφει την k μεγαλύτερη τιμή σε ένα σύνολο δεδομένων

LCM LCM Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο

LEFT, LEFTBs LEFT, LEFTB Κειμένου

Επιστρέφει τους χαρακτήρες μιας τιμής κειμένου που βρίσκονται στις πρώτες αριστερά θέσεις

LEN, LENBs LEN, LENB Κειμένου

Επιστρέφει το πλήθος των χαρακτήρων που υπάρχουν σε μια συμβολοσειρά κειμένου

LET Let Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Εκχωρεί ονόματα σε αποτελέσματα υπολογισμού ώστε να επιτρέπεται η αποθήκευση ενδιάμεσων υπολογισμών, τιμών ή καθορισμού ονομάτων μέσα σε έναν τύπο

LINEST LINEST Στατιστικές

Επιστρέφει τις παραμέτρους μιας γραμμικής τάσης

LN LN Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει τον φυσικό λογάριθμο ενός αριθμού

LOG LOG Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει τον λογάριθμο ενός αριθμού σε μια καθορισμένη βάση

LOG10 LOG10 Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει τον δεκαδικό λογάριθμο ενός αριθμού

LOGEST LOGEST Στατιστικές

Επιστρέφει τις παραμέτρους μιας εκθετικής τάσης

LOGINV LOGINV Συμβατότητας

Επιστρέφει το αντίστροφο της κανονικής λογαριθμικής αθροιστικής κατανομής

LOGNORM.DIST LOGNORM.DIST Στατιστικές

Επιστρέφει την αθροιστική κανονική λογαριθμική κατανομή

LOGNORM.INV LOGNORM.INV Στατιστικές

Επιστρέφει το αντίστροφο της κανονικής λογαριθμικής αθροιστικής κατανομής

LOGNORMDIST LOGNORMDIST Συμβατότητας

Επιστρέφει την αθροιστική κανονική λογαριθμική κατανομή

LOOKUP LOOKUP Αναζήτησης και αναφοράς

Αναζητά τιμές σε ένα άνυσμα ή έναν πίνακα

LOWER LOWER Κειμένου

Μετατρέπει το κείμενο σε πεζά γράμματα

MATCH MATCH Αναζήτησης και αναφοράς

Αναζητά τιμές σε μια αναφορά ή έναν πίνακα

MAX MAX Στατιστικές

Επιστρέφει τη μέγιστη τιμή μιας λίστας ορισμάτων

MAXA MAXA Στατιστικές

Επιστρέφει τη μέγιστη τιμή μιας λίστας ορισμάτων, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές

MAXIFS MAXIFS Στατιστικές

Επιστρέφει τη μέγιστη τιμή μεταξύ κελιών που καθορίζονται από ένα δεδομένο σύνολο συνθηκών ή κριτηρίων

MDETERM MDETERM Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει την ορίζουσα ενός πίνακα

MDURATION MDURATION Οικονομικές

Επιστρέφει την τροποποιημένη διάρκεια Macauley για ένα χρεόγραφο με θεωρούμενη ονομαστική αξία 100 €

MEDIAN MEDIAN Στατιστικές

Επιστρέφει το διάμεσο των καθορισμένων αριθμών

MID, MIDBs MID, MIDB Κειμένου

Επιστρέφει ένα συγκεκριμένο πλήθος χαρακτήρων από μια συμβολοσειρά κειμένου, ξεκινώντας από τη θέση που καθορίζετε

MIN MIN Στατιστικές

Επιστρέφει την ελάχιστη τιμή μιας λίστας ορισμάτων

MINA MINA Στατιστικές

Επιστρέφει την ελάχιστη τιμή μιας λίστας ορισμάτων, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές

MINIFS MINIFS Στατιστικές

Επιστρέφει την ελάχιστη τιμή ανάμεσα σε κελιά που καθορίζονται από ένα δεδομένο σύνολο συνθηκών ή κριτηρίων

MINUTE MINUTE Ημερομηνίας και ώρας

Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε λεπτό

MINVERSE MINVERSE Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει το αντίστροφο ενός πίνακα

MIRR MIRR Οικονομικές

Επιστρέφει τον εσωτερικό ρυθμό απόδοσης όταν υπάρχουν διαφορετικά επιτόκια για τις ταμειακές εισροές και εκροές

MMULT MMULT Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει το γινόμενο δύο μητρών

MOD MOD Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει το υπόλοιπο μιας διαίρεσης

MODE MODE Συμβατότητας

Επιστρέφει την πιο κοινή τιμή σε ένα σύνολο δεδομένων

MODE.MULT MODE.MULT Στατιστικές

Επιστρέφει έναν κατακόρυφο πίνακα με τις συνηθέστερες ή συχνότερα επαναλαμβανόμενες τιμές σε έναν πίνακα ή περιοχή δεδομένων

MODE.SNGL MODE.SNGL Στατιστικές

Επιστρέφει την πιο κοινή τιμή σε ένα σύνολο δεδομένων

MONTH MONTH Ημερομηνίας και ώρας

Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε μήνα

MROUND MROUND Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει έναν αριθμό στρογγυλοποιημένο στο επιθυμητό πολλαπλάσιο

MULTINOMIAL MULTINOMIAL Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει το πολυώνυμο ενός συνόλου αριθμών

MUNIT MUNIT Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει τον μοναδιαίο πίνακα για την καθορισμένη διάσταση

N N Πληροφοριών

Επιστρέφει μια τιμή που έχει μετατραπεί σε αριθμό

NA NA Πληροφοριών

Επιστρέφει την τιμή σφάλματος #Δ/Υ

NEGBINOM.DIST NEGBINOM.DIST Στατιστικές

Επιστρέφει την αρνητική διωνυμική κατανομή

NEGBINOMDIST NEGBINOMDIST Συμβατότητας

Επιστρέφει την αρνητική διωνυμική κατανομή

NETWORKDAYS NETWORKDAYS Ημερομηνίας και ώρας

Επιστρέφει τον αριθμό ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών

NETWORKDAYS.INTL NETWORKDAYS.INTL Ημερομηνίας και ώρας

Επιστρέφει τον αριθμό των ολόκληρων εργάσιμων ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών, χρησιμοποιώντας παραμέτρους για να υποδειχθεί ποιες και πόσες από τις ημέρες αντιστοιχούν σε Σαββατοκύριακα

NOMINAL NOMINAL Οικονομικές

Επιστρέφει το ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο

NORM.DIST NORM.DIST Στατιστικές

Επιστρέφει την κανονική αθροιστική κατανομή

NORM.INV NORM.INV Συμβατότητας

Επιστρέφει το αντίστροφο της κανονικής αθροιστικής κατανομής

NORM.S.DIST NORM.S.DIST Στατιστικές

Επιστρέφει την τυπική κανονική αθροιστική κατανομή

NORM.S.INV NORM.S.INV Στατιστικές

Επιστρέφει το αντίστροφο της τυπικής κανονικής αθροιστικής κατανομής

NORMDIST NORMDIST Συμβατότητας

Επιστρέφει την κανονική αθροιστική κατανομή

NORMINV NORMINV Στατιστικές

Επιστρέφει το αντίστροφο της κανονικής αθροιστικής κατανομής

NORMSDIST NORMSDIST Συμβατότητας

Επιστρέφει την τυπική κανονική αθροιστική κατανομή

NORMSINV NORMSINV Συμβατότητας

Επιστρέφει το αντίστροφο της τυπικής κανονικής αθροιστικής κατανομής

NOT NOT Λογική

Αντιστρέφει τη λογική του ορίσματός της

NOW NOW Ημερομηνίας και ώρας

Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό της τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας

NPER NPER Οικονομικές

Επιστρέφει τον αριθμό των περιόδων για μια επένδυση

NPV NPV Οικονομικές

Επιστρέφει την καθαρή παρούσα αξία μιας επένδυσης βάσει μιας σειράς περιοδικών ταμειακών ροών και ενός προεξοφλητικού επιτοκίου

NUMBERVALUE NUMBERVALUE Κειμένου

Μετατρέπει κείμενο σε αριθμό με τρόπο ανεξάρτητο από τοπικές ρυθμίσεις

OCT2BIN OCT2BIN Μηχανικής

Μετατρέπει έναν οκταδικό αριθμό σε δυαδικό

OCT2DEC OCT2DEC Μηχανικής

Μετατρέπει έναν οκταδικό αριθμό σε δεκαδικό

OCT2HEX OCT2HEX Μηχανικής

Μετατρέπει έναν οκταδικό αριθμό σε δεκαεξαδικό

ODD ODD Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Στρογγυλοποιεί προς τα επάνω έναν αριθμό, στον πλησιέστερο περιττό ακέραιο

ODDFPRICE ODDFPRICE Οικονομικές

Επιστρέφει την τιμή ανά 100 € ονομαστικής αξίας ενός χρεογράφου με περιττή πρώτη περίοδο

ODDFYIELD ODDFYIELD Οικονομικές

Επιστρέφει την απόδοση ενός χρεογράφου με περιττή πρώτη περίοδο

ODDLPRICE ODDLPRICE Οικονομικές

Επιστρέφει την τιμή ανά 100 € ονομαστικής αξίας ενός χρεογράφου με περιττή τελευταία περίοδο

ODDLYIELD ODDLYIELD Οικονομικές

Επιστρέφει την απόδοση ενός χρεογράφου με περιττή τελευταία περίοδο

OFFSET OFFSET Αναζήτησης και αναφοράς

Επιστρέφει μια απόκλιση αναφοράς από μια δεδομένη αναφορά

OR OR Λογική

Επιστρέφει TRUE εάν κάποιο όρισμα είναι TRUE

PDURATION PDURATION Οικονομικές

Επιστρέφει τον αριθμό των περιόδων που απαιτούνται από μια επένδυση για την επίτευξη μιας καθορισμένης τιμής

PEARSON PEARSON Στατιστικές

Επιστρέφει το συντελεστή συσχέτισης Pearson του γινομένου των ροπών

PERCENTILE PERCENTILE Συμβατότητας

Επιστρέφει το k εκατοστημόριο τιμών μιας περιοχής

PERCENTILE.EXC PERCENTILE.EXC Στατιστικές

Επιστρέφει το k εκατοστημόριο τιμών μιας περιοχής, όπου k είναι στο ανοιχτό διάστημα 01

PERCENTILE.INC PERCENTILE.INC Στατιστικές

Επιστρέφει το k εκατοστημόριο τιμών μιας περιοχής

PERCENTRANK PERCENTRANK Συμβατότητας

Επιστρέφει την ποσοστιαία σειρά κατάταξης μιας τιμής σε ένα σύνολο δεδομένων

PERCENTRANK.EXC PERCENTRANK.EXC Στατιστικές

Επιστρέφει την κατάταξη μιας τιμής σε ένα σύνολο δεδομένων, ως ποσοστό (ανοιχτό διάστημα 01) του συνόλου δεδομένων

PERCENTRANK.INC PERCENTRANK.INC Στατιστικές

Επιστρέφει την ποσοστιαία σειρά κατάταξης μιας τιμής σε ένα σύνολο δεδομένων

PERMUT PERMUT Στατιστικές

Επιστρέφει τον αριθμό των διατάξεων για δεδομένο αριθμό αντικειμένων

PERMUTATIONA PERMUTATIONA Στατιστικές

Επιστρέφει τον αριθμό των διατάξεων για ένα δεδομένο αριθμό αντικειμένων (με επαναλήψεις) που επιλέγονται από ένα σύνολο αντικειμένων

PHI PHI Στατιστικές

Επιστρέφει την τιμή της συνάρτησης πυκνότητας για μια τυπική κανονική κατανομή

PHONETIC PHONETIC Κειμένου

Εξαγάγει τους φωνητικούς χαρακτήρες (φουρίγγανα) από μια ακολουθία χαρακτήρων κειμένου

PI PI Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει την τιμή του π

PMT PMT Οικονομικές

Επιστρέφει την περιοδική πληρωμή μιας ετήσιας προσόδου

POISSON POISSON Συμβατότητας

Επιστρέφει την κατανομή Poisson

POISSON.DIST POISSON.DIST Στατιστικές

Επιστρέφει την κατανομή Poisson

POWER POWER Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει το αποτέλεσμα ενός αριθμού υψωμένου σε δύναμη

PPMT PPMT Οικονομικές

Επιστρέφει την πληρωμή επί του αρχικού κεφαλαίου μιας επένδυσης για δεδομένη περίοδο

PRICE PRICE Οικονομικές

Επιστρέφει την τιμή ανά 100 € ονομαστικής αξίας ενός χρεογράφου που αποφέρει περιοδικό τόκο

PRICEDISC PRICEDISC Οικονομικές

Επιστρέφει την τιμή ανά 100 € ονομαστικής αξίας ενός προεξοφλημένου χρεογράφου

PRICEMAT PRICEMAT Οικονομικές

Επιστρέφει την τιμή ανά 100 € ονομαστικής αξίας ενός χρεογράφου που αποφέρει τόκο κατά τη λήξη του

PROB PROB Στατιστικές

Επιστρέφει την πιθανότητα να βρίσκονται οι τιμές μιας περιοχής μεταξύ δύο ορίων

PRODUCT PRODUCT Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Πολλαπλασιάζει τα ορίσματά της

PROPER PROPER Κειμένου

Μετατρέπει σε κεφαλαίο το πρώτο γράμμα των λέξεων μιας τιμής κειμένου

PV PV Οικονομικές

Επιστρέφει την παρούσα αξία μιας επένδυσης

QUARTILE QUARTILE Συμβατότητας

Επιστρέφει το τεταρτημόριο ενός συνόλου δεδομένων

QUARTILE.EXC QUARTILE.EXC Στατιστικές

Επιστρέφει το τεταρτημόριο ενός συνόλου δεδομένων, βάσει τιμών εκατοστημορίου στο ανοιχτό διάστημα 01

QUARTILE.INC QUARTILE.INC Στατιστικές

Επιστρέφει το τεταρτημόριο ενός συνόλου δεδομένων

QUOTIENT QUOTIENT Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει το ακέραιο τμήμα μιας διαίρεσης

RADIANS RADIANS Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Μετατρέπει μοίρες σε ακτίνια

RAND RAND Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει έναν τυχαίο αριθμό μεταξύ 0 και 1

RANDARRAY RANDARRAY Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει έναν πίνακα τυχαίων αριθμών μεταξύ 0 και 1 Ωστόσο, μπορείτε να καθορίσετε τον αριθμό των γραμμών και των στηλών που θα συμπληρώσετε, τις ελάχιστες και μέγιστες τιμές και εάν θα επιστραφούν ακέραιοι αριθμοί ή δεκαδικές τιμές

RANDBETWEEN RANDBETWEEN Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει έναν τυχαίο αριθμό μεταξύ των αριθμών που καθορίζετε

RANK RANK Συμβατότητας

Επιστρέφει την κατάταξη ενός αριθμού μέσα σε μια λίστα αριθμών

RANK.AVG RANK.AVG Στατιστικές

Επιστρέφει την κατάταξη ενός αριθμού μέσα σε μια λίστα αριθμών

RANK.EQ RANK.EQ Στατιστικές

Επιστρέφει την κατάταξη ενός αριθμού μέσα σε μια λίστα αριθμών

RATE RATE Οικονομικές

Επιστρέφει το επιτόκιο ανά περίοδο μιας ετήσιας προσόδου

RECEIVED RECEIVED Οικονομικές

Επιστρέφει το ποσό που λαμβάνεται κατά τη λήξη για ένα πλήρως επενδυμένο χρεόγραφο

REGISTER.ID REGISTER.ID Προσθέτων και αυτοματοποίησης

Επιστρέφει το αναγνωριστικό καταχώρησης της καθορισμένης βιβλιοθήκης δυναμικής σύνδεσης (DLL) ή του πόρου κώδικα που έχει ήδη καταχωρηθεί

REPLACE, REPLACEBs REPLACE, REPLACEB Κειμένου

Αντικαθιστά χαρακτήρες μέσα σε κείμενο

REPT REPT Κειμένου

Επαναλαμβάνει ένα κείμενο όσες φορές ορίσετε

RIGHT, RIGHTBs RIGHT, RIGHTB Κειμένου

Επιστρέφει τους χαρακτήρες μιας τιμής κειμένου που βρίσκονται στις πρώτες δεξιά θέσεις

ROMAN ROMAN Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Μετατρέπει έναν αραβικό αριθμό σε λατινικό, με μορφή κειμένου

ROUND ROUND Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό σε καθορισμένο αριθμό ψηφίων

ROUNDDOWN ROUNDDOWN Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Στρογγυλοποιεί προς τα κάτω έναν αριθμό, προς το μηδέν

ROUNDUP ROUNDUP Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα επάνω, μακριά από το μηδέν

ROW ROW Αναζήτησης και αναφοράς

Επιστρέφει τον αριθμό γραμμής μιας αναφοράς

ROWS ROWS Αναζήτησης και αναφοράς

Επιστρέφει τον αριθμό των γραμμών που περιέχονται σε μια αναφορά

RRI RRI Οικονομικές

Επιστρέφει ένα ισοδύναμο επιτόκιο για την ανάπτυξη μιας επένδυσης

RSQ RSQ Στατιστικές

Επιστρέφει το τετράγωνο του συντελεστή συσχέτισης Pearson του γινομένου ροπών

RTD RTD Αναζήτησης και αναφοράς

Ανακτά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από ένα πρόγραμμα που υποστηρίζει αυτοματοποίηση COM

SEARCH, SEARCHBs SEARCH, SEARCHB Κειμένου

Εντοπίζει μια τιμή κειμένου μέσα σε άλλη (χωρίς διάκριση πεζών-κεφαλαίων)

SEC SEC Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει την τέμνουσα μιας γωνίας

SECH SECH Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει την υπερβολική τέμνουσα μιας γωνίας

SECOND SECOND Ημερομηνίας και ώρας

Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε δευτερόλεπτα

SEQUENCE SEQUENCE Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Δημιουργεί μια λίστα διαδοχικών αριθμών σε έναν πίνακα, όπως 1, 2, 3, 4

SERIESSUM SERIESSUM Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει το άθροισμα μιας δυναμοσειράς με βάση τον τύπο

SHEET SHEET Πληροφοριών

Επιστρέφει τον αριθμό φύλλου του φύλλου αναφοράς

SHEETS SHEETS Πληροφοριών

Επιστρέφει τον αριθμό των φύλλων που περιέχονται σε μια αναφορά

SIGN SIGN Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει το πρόσημο ενός αριθμού

SIN SIN Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει το ημίτονο της καθορισμένης γωνίας

SINH SINH Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει το υπερβολικό ημίτονο ενός αριθμού

SKEW SKEW Στατιστικές

Επιστρέφει την ασυμμετρία μιας κατανομής

SKEW.P SKEW.P Στατιστικές

Επιστρέφει την ασυμμετρία μιας κατανομής που βασίζεται σε έναν πληθυσμό: ένας χαρακτηρισμός του βαθμού ασυμμετρίας μιας κατανομής, γύρω από τη μέση τιμή

SLN SLN Οικονομικές

Επιστρέφει τη σταθερή απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για μία περίοδο

SLOPE SLOPE Στατιστικές

Επιστρέφει την κλίση της γραμμής γραμμικής παλινδρόμησης

SMALL SMALL Στατιστικές

Επιστρέφει την k μικρότερη τιμή ενός συνόλου δεδομένων

SORT SORT Αναζήτησης και αναφοράς

Ταξινομήστε τα περιεχόμενα μιας περιοχής ή ενός πίνακα

SORTBY SORTBY Αναζήτησης και αναφοράς

Ταξινομήστε τα περιεχόμενα μιας περιοχής ή ενός πίνακα με βάση τις τιμές μιας αντίστοιχης περιοχής ή πίνακα

SQRT SQRT Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει μια θετική τετραγωνική ρίζα

SQRTPI SQRTPI Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα της παράστασης (αριθμός * π)

STANDARDIZE STANDARDIZE Στατιστικές

Επιστρέφει μια κανονικοποιημένη τιμή

STDEV STDEV Συμβατότητας

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ενός δείγματος

STDEV.P STDEV.P Στατιστικές

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού

STDEV.S STDEV.S Στατιστικές

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ενός δείγματος

STDEVA STDEVA Στατιστικές

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ενός δείγματος, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές

STDEVP STDEVP Συμβατότητας

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού

STDEVPA STDEVPA Στατιστικές

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές

STEYX STEYX Στατιστικές

Επιστρέφει το τυπικό σφάλμα της προβλεπόμενης τιμής y για κάθε τιμή x της παλινδρόμησης

SUBSTITUTE SUBSTITUTE Κειμένου

Αντικαθιστά παλιό κείμενο με νέο κείμενο σε συμβολοσειρά κειμένου

SUBTOTAL SUBTOTAL Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει το μερικό άθροισμα σε μια λίστα ή βάση δεδομένων

SUM SUM Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Προσθέτει τα ορίσματά της

SUMIF SUMIF Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Προσθέτει τα κελιά που καθορίζονται από δεδομένο κριτήριο

SUMIFS SUMIFS Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Προσθέτει τα κελιά σε μια περιοχή, τα οποία ικανοποιούν πολλαπλά κριτήρια

SUMPRODUCT SUMPRODUCT Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει το άθροισμα των γινομένων των αντίστοιχων στοιχείων του πίνακα

SUMSQ SUMSQ Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει το άθροισμα των τετραγώνων των ορισμάτων

SUMX2MY2 SUMX2MY2 Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει το άθροισμα της διαφοράς των τετραγώνων για τις αντίστοιχες τιμές δύο πινάκων

SUMX2PY2 SUMX2PY2 Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει το άθροισμα του αθροίσματος των τετραγώνων για τις αντίστοιχες τιμές δύο πινάκων

SUMXMY2 SUMXMY2 Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει το άθροισμα των τετραγώνων των διαφορών για τις αντίστοιχες τιμές δύο πινάκων

SWITCH SWITCH Λογική

Αξιολογεί μια παράσταση σε σχέση με μια λίστα τιμών και επιστρέφει το αποτέλεσμα που αντιστοιχεί στην πρώτη τιμή που συμφωνεί Εάν δεν υπάρχει τιμή συμφωνίας, μπορεί να επιστραφεί μια προαιρετική προεπιλεγμένη τιμή

SYD SYD Οικονομικές

Επιστρέφει την απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για μια καθορισμένη περίοδο με τη μέθοδο του αθροίσματος των ετών της ζωής του

T T Κειμένου

Μετατρέπει τα ορίσματά της σε κείμενο

T.DIST T.DIST Στατιστικές

Επιστρέφει τις ποσοστιαίες μονάδες (πιθανότητα) για την κατανομή t του Student

T.DIST.2T T.DIST.2T Στατιστικές

Επιστρέφει τις ποσοστιαίες μονάδες (πιθανότητα) για την κατανομή t του Student

T.DIST.RT T.DIST.RT Στατιστικές

Επιστρέφει την κατανομή t του Student

T.INV T.INV Στατιστικές

Επιστρέφει την τιμή t της κατανομής t του Student, ως μια συνάρτηση της πιθανότητας και των βαθμών ελευθερίας

T.INV.2T T.INV.2T Στατιστικές

Επιστρέφει το αντίστροφο της κατανομής t του Student

T.TEST T.TEST Στατιστικές

Επιστρέφει την πιθανότητα που σχετίζεται με έναν έλεγχο t του Student

TAN TAN Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει την εφαπτομένη ενός αριθμού

TANH TANH Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Επιστρέφει την υπερβολική εφαπτομένη ενός αριθμού

TBILLEQ TBILLEQ Οικονομικές

Επιστρέφει την απόδοση που είναι ισοδύναμη με τις ομολογίες ενός εντόκου γραμματίου

TBILLPRICE TBILLPRICE Οικονομικές

Επιστρέφει την τιμή ανά 100 € ονομαστικής αξίας ενός εντόκου γραμματίου

TBILLYIELD TBILLYIELD Οικονομικές

>Επιστρέφει την απόδοση ενός εντόκου γραμματίου

TDIST TDIST Συμβατότητας

Επιστρέφει την κατανομή t του Student

TEXT TEXT Κειμένου

Μορφοποιεί έναν αριθμό και τον μετατρέπει σε κείμενο

TEXTJOIN TEXTJOIN Κειμένου

Συνδυάζει το κείμενο από πολλές περιοχές ή/και συμβολοσειρές και περιλαμβάνει έναν οριοθέτη που μπορείτε να καθορίσετε μεταξύ κάθε τιμής κειμένου που θα συνδυαστεί Εάν ο οριοθέτης είναι μια κενή συμβολοσειρά κειμένου, η συνάρτηση πρακτικά θα συνενώσει τις περιοχές

TIME TIME Ημερομηνίας και ώρας

Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό μιας συγκεκριμένης ώρας

TIMEVALUE TIMEVALUE Ημερομηνίας και ώρας

Μετατρέπει μια ώρα με μορφή κειμένου σε σειριακό αριθμό

TINV TINV Συμβατότητας

Επιστρέφει το αντίστροφο της κατανομής t του Student

TODAY TODAY Ημερομηνίας και ώρας

Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό της σημερινής ημερομηνίας

TRANSPOSE TRANSPOSE Αναζήτησης και αναφοράς

Επιστρέφει την αντιμετάθεση ενός πίνακα

TREND TREND Στατιστικές

Επιστρέφει τις τιμές γραμμικής τάσης

TRIM TRIM Κειμένου

Καταργεί τα διαστήματα από το κείμενο

TRIMMEAN TRIMMEAN Στατιστικές

Επιστρέφει τον αριθμητικό μέσο στο εσωτερικό ενός συνόλου δεδομένων

TRUE TRUE Λογική

Επιστρέφει τη λογική τιμή TRUE

TRUNC TRUNC Μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Περικόπτει έναν αριθμό σε ακέραιο

TTEST TTEST Συμβατότητας

Επιστρέφει την πιθανότητα που σχετίζεται με έναν έλεγχο t του Student

TYPE TYPE Πληροφοριών

Επιστρέφει έναν αριθμό που υποδηλώνει το είδος δεδομένων μιας τιμής

UNICHAR UNICHAR Κειμένου

Επιστρέφει το χαρακτήρα Unicode στον οποίο γίνεται αναφορά από τη δεδομένη αριθμητική τιμή

UNICODE UNICODE Κειμένου

Επιστρέφει τον αριθμό (σημείο κώδικα) που αντιστοιχεί στον πρώτο χαρακτήρα του κειμένου

UNIQUE UNIQUE Αναζήτησης και αναφοράς

Επιστρέφει μια λίστα μοναδικών τιμών σε μια λίστα ή περιοχή

UPPER UPPER Κειμένου

Μετατρέπει το κείμενο σε κεφαλαία γράμματα

VALUE VALUE Κειμένου

Μετατρέπει ένα όρισμα κειμένου σε αριθμό

VALUETOTEXT VALUETOTEXT Κειμένου

Επιστρέφει κείμενο από οποιαδήποτε καθορισμένη τιμή

VAR VAR Συμβατότητας

Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ενός δείγματος

VAR.P VAR.P Στατιστικές

Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού

VAR.S VAR.S Στατιστικές

Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ενός δείγματος

VARA VARA Στατιστικές

Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ενός δείγματος, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές

VARP VARP Συμβατότητας

Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού

VARPA VARPA Στατιστικές

Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές

VDB VDB Οικονομικές

Επιστρέφει την απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για καθορισμένη περίοδο ή τμήμα περιόδου με τη μέθοδο του φθίνοντος υπολοίπου

VLOOKUP VLOOKUP Αναζήτησης και αναφοράς

Εκτελεί αναζήτηση στην πρώτη στήλη ενός πίνακα και μετακινείται κατά μήκος της γραμμής για να επιστρέψει την τιμή ενός κελιού

WEBSERVICE WEBSERVICE Web

Επιστρέφει δεδομένα από μια υπηρεσία Web

WEEKDAY WEEKDAY Ημερομηνίας και ώρας

Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε ημέρα της εβδομάδας

WEEKNUM WEEKNUM Ημερομηνίας και ώρας

Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε αριθμό που αντιπροσωπεύει την αριθμητική κατάταξη της εβδομάδας μέσα στο έτος

WEIBULL WEIBULL Συμβατότητας

Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές

WEIBULL.DIST WEIBULL.DIST Στατιστικές

Επιστρέφει την κατανομή Weibull

WORKDAY WORKDAY Ημερομηνίας και ώρας

Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό της ημερομηνίας πριν ή μετά έναν καθορισμένο αριθμό εργάσιμων ημερών

WORKDAY.INTL WORKDAY.INTL Ημερομηνίας και ώρας

Επιστρέφει τον αριθμό σειράς της ημερομηνίας πριν ή μετά από ένα καθορισμένο αριθμό ημερών εργασίας χρησιμοποιώντας παραμέτρους για να υποδείξει ποιες και πόσες από τις ημέρες αντιστοιχούν σε σαββατοκύριακα

XIRR XIRR Οικονομικές

Επιστρέφει τον εσωτερικό ρυθμό απόδοσης για ένα χρονοδιάγραμμα ταμειακών ροών που δεν είναι απαραίτητα περιοδικό

XLOOKUP XLOOKUP Αναζήτησης και αναφοράς

Αναζητά μια περιοχή ή έναν πίνακα και επιστρέφει ένα στοιχείο που αντιστοιχεί στο πρώτο ταίριασμα που εντοπίζει Εάν ένας αγώνας δεν υπάρχει, τότε το XLOOKUP μπορεί να επιστρέψει τον πλησιέστερο (κατά προσέγγιση) αγώνα

XMATCH XMATCH Αναζήτησης και αναφοράς

Επιστρέφει τη σχετική θέση ενός στοιχείου σε έναν πίνακα ή μια περιοχή κελιών

XNPV XNPV Οικονομικές

Επιστρέφει την καθαρή παρούσα αξία για ένα χρονοδιάγραμμα ταμειακών ροών που δεν είναι απαραίτητα περιοδικό

XOR XOR Λογική

Επιστρέφει το αποτέλεσμα του λογικού αποκλειστικού OR όλων των ορισμάτων

YEAR YEAR Ημερομηνίας και ώρας

Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε έτος

YEARFRAC YEARFRAC Ημερομηνίας και ώρας

Επιστρέφει το κλάσμα του έτους που αντιπροσωπεύει τον αριθμό ολόκληρων ημερών μεταξύ μιας αρχικής και μιας τελικής ημερομηνίας

YIELD YIELD Οικονομικές

Επιστρέφει την απόδοση ενός χρεογράφου που αποφέρει περιοδικό τόκο

YIELDDISC YIELDDISC Οικονομικές

Επιστρέφει την ετήσια απόδοση ενός προεξοφλημένου χρεογράφου, για παράδειγμα, ενός εντόκου γραμματίου

YIELDMAT YIELDMAT Οικονομικές

Επιστρέφει την ετήσια απόδοση ενός χρεογράφου που αποφέρει τόκο κατά τη λήξη του

Z.TEST Z.TEST Στατιστικές

Επιστρέφει τη μονόπλευρη τιμή πιθανότητας ενός ελέγχου z

ZTEST ZTEST Συμβατότητας

Επιστρέφει τη μονόπλευρη τιμή πιθανότητας ενός ελέγχου z