Μετάφραση της συνάρτησης Excel AVERAGEIF στα ελληνικά

Ελληνικά Αγγλικά
AVERAGEIF AVERAGEIF

Επιστρέφει τον μέσο όρο (αριθμητικό μέσο) όλων των κελιών μιας περιοχής που ικανοποιούν το δεδομένο κριτήριο.

Περισσότερες πληροφορίες: support.microsoft.com/el-gr/office/averageif-συνάρτηση-averageif-faec8e2e-0dec-4308-af69-f5576d8ac642

Άλλες λειτουργίες
Επιστρέφει τον μέσο όρο των απόλυτων αποκλίσεων των σημείων δεδομένων από τον μέσο τους
Επιστρέφει τον μέσο όρο των ορισμάτων της
Επιστρέφει τον μέσο όρο των ορισμάτων της, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές
Επιστρέφει το μέσο όρο (αριθμητικό μέσο) όλων των κελιών που ικανοποιούν πολλαπλά κριτήρια
Επιστρέφει τη συνάρτηση αθροιστικής κατανομής βήτα
Επιστρέφει το αντίστροφο της συνάρτησης αθροιστικής κατανομής για καθορισμένη κατανομή βήτα
Επιστρέφει την πιθανότητα διωνυμικής κατανομής μεμονωμένου όρου
Επιστρέφει την πιθανότητα ενός δοκιμαστικού αποτελέσματος χρησιμοποιώντας μια διωνυμική κατανομή
Επιστρέφει τη μικρότερη τιμή, της οποίας η αθροιστική διωνυμική κατανομή είναι μικρότερη ή ίση της τιμής ενός κριτηρίου
Επιστρέφει τη συνάρτηση πυκνότητας αθροιστικής πιθανότητας βήτα
Επιστρέφει τη μονόπλευρη πιθανότητα της κατανομής Χ-τετράγωνο
Επιστρέφει τη συνάρτηση πυκνότητας αθροιστικής πιθανότητας βήτα
Επιστρέφει το αντίστροφο της μονόπλευρης πιθανότητας της κατανομής Χ-τετράγωνο
Επιστρέφει τον έλεγχο για ανεξαρτησία
Επιστρέφει το διάστημα εμπιστοσύνης για τον αριθμητικό μέσο ενός πληθυσμού
Επιστρέφει το διάστημα βεβαιότητας για τη μέση τιμή ενός πληθυσμού, χρησιμοποιώντας κατανομή t του Student
Επιστρέφει το συντελεστή συσχέτισης δύο συνόλων δεδομένων
Καταμετρά τους αριθμούς που υπάρχουν στη λίστα ορισμάτων
Καταμετρά τις τιμές που υπάρχουν στη λίστα ορισμάτων
Καταμετρά τον αριθμό των κενών κελιών σε μια περιοχή
Καταμετρά τον αριθμό των κελιών σε μια περιοχή που ικανοποιούν το δεδομένο κριτήριο
Καταμετρά τον αριθμό των κελιών εντός μιας περιοχής που ικανοποιούν πολλαπλά κριτήρια
Επιστρέφει τη διακύμανση, τον μέσο όρο των γινομένων για ζεύγη αποκλίσεων
Επιστρέφει τη διακύμανση δείγματος, τον μέσο όρο των γινομένων των αποκλίσεων για κάθε ζεύγος σημείων δεδομένων σε δύο σύνολα δεδομένων
Επιστρέφει το άθροισμα των τετραγώνων των αποκλίσεων
Επιστρέφει την εκθετική κατανομή
Επιστρέφει την κατανομή πιθανοτήτων F
Επιστρέφει την κατανομή πιθανοτήτων F
Επιστρέφει το αντίστροφο της κατανομής πιθανοτήτων F
Επιστρέφει το αντίστροφο της κατανομής πιθανοτήτων F
Επιστρέφει το αποτέλεσμα ενός ελέγχου F
Επιστρέφει το αντίστροφο της κατανομής πιθανοτήτων F
Επιστρέφει το μετασχηματισμό Fisher
Επιστρέφει το αντίστροφο του μετασχηματισμού Fisher
Επιστρέφει μια τιμή γραμμικής τάσης
Επιστρέφει μια μελλοντική τιμή με βάση υπάρχουσες τιμές (ιστορικού), χρησιμοποιώντας την έκδοση AAA του αλγορίθμου εκθετικής εξομάλυνσης (ETS)
Επιστρέφει ένα διάστημα εμπιστοσύνης για την τιμή πρόβλεψης στην καθορισμένη ημερομηνία-στόχο
Επιστρέφει τη διάρκεια του επαναλαμβανόμενου μοτίβου που εντοπίζει το Excel για την καθορισμένη χρονολογική σειρά
Επιστρέφει μια στατιστική τιμή ως αποτέλεσμα της πρόβλεψης χρονολογικής σειράς
Επιστρέφει μια μελλοντική τιμή με βάση υπάρχουσες τιμές
Επιστρέφει μια κατανομή συχνότητας ως κατακόρυφο πίνακα
Επιστρέφει την τιμή συνάρτησης Γάμμα
Επιστρέφει την κατανομή γάμμα
Επιστρέφει το αντίστροφο της αθροιστικής κατανομής γάμμα
Επιστρέφει το φυσικό λογάριθμο της συνάρτησης γάμμα, Γ(x)
Επιστρέφει το φυσικό λογάριθμο της συνάρτησης γάμμα, Γ(x)
Επιστρέφει κατά 0,5 λιγότερο από την τυπική κανονική αθροιστική κατανομή
Επιστρέφει τον γεωμετρικό μέσο
Επιστρέφει τις τιμές εκθετικής τάσης
Επιστρέφει τον αρμονικό μέσο
Επιστρέφει την υπεργεωμετρική κατανομή
Επιστρέφει το σημείο τομής της γραμμής γραμμικής παλινδρόμησης
Επιστρέφει την κύρτωση ενός συνόλου δεδομένων
Επιστρέφει την k μεγαλύτερη τιμή σε ένα σύνολο δεδομένων
Επιστρέφει τις παραμέτρους μιας γραμμικής τάσης
Επιστρέφει τις παραμέτρους μιας εκθετικής τάσης
Επιστρέφει την αθροιστική κανονική λογαριθμική κατανομή
Επιστρέφει το αντίστροφο της κανονικής λογαριθμικής αθροιστικής κατανομής
Επιστρέφει τη μέγιστη τιμή μιας λίστας ορισμάτων
Επιστρέφει τη μέγιστη τιμή μιας λίστας ορισμάτων, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές
Επιστρέφει τη μέγιστη τιμή μεταξύ κελιών που καθορίζονται από ένα δεδομένο σύνολο συνθηκών ή κριτηρίων
Επιστρέφει το διάμεσο των καθορισμένων αριθμών
Επιστρέφει την ελάχιστη τιμή μιας λίστας ορισμάτων
Επιστρέφει την ελάχιστη τιμή μιας λίστας ορισμάτων, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές
Επιστρέφει την ελάχιστη τιμή ανάμεσα σε κελιά που καθορίζονται από ένα δεδομένο σύνολο συνθηκών ή κριτηρίων
Επιστρέφει έναν κατακόρυφο πίνακα με τις συνηθέστερες ή συχνότερα επαναλαμβανόμενες τιμές σε έναν πίνακα ή περιοχή δεδομένων
Επιστρέφει την πιο κοινή τιμή σε ένα σύνολο δεδομένων
Επιστρέφει την αρνητική διωνυμική κατανομή
Επιστρέφει την κανονική αθροιστική κατανομή
Επιστρέφει την τυπική κανονική αθροιστική κατανομή
Επιστρέφει το αντίστροφο της τυπικής κανονικής αθροιστικής κατανομής
Επιστρέφει το αντίστροφο της κανονικής αθροιστικής κατανομής
Επιστρέφει το συντελεστή συσχέτισης Pearson του γινομένου των ροπών
Επιστρέφει το k εκατοστημόριο τιμών μιας περιοχής, όπου k είναι στο ανοιχτό διάστημα 01
Επιστρέφει το k εκατοστημόριο τιμών μιας περιοχής
Επιστρέφει την κατάταξη μιας τιμής σε ένα σύνολο δεδομένων, ως ποσοστό (ανοιχτό διάστημα 01) του συνόλου δεδομένων
Επιστρέφει την ποσοστιαία σειρά κατάταξης μιας τιμής σε ένα σύνολο δεδομένων
Επιστρέφει τον αριθμό των διατάξεων για δεδομένο αριθμό αντικειμένων
Επιστρέφει τον αριθμό των διατάξεων για ένα δεδομένο αριθμό αντικειμένων (με επαναλήψεις) που επιλέγονται από ένα σύνολο αντικειμένων
Επιστρέφει την τιμή της συνάρτησης πυκνότητας για μια τυπική κανονική κατανομή
Επιστρέφει την κατανομή Poisson
Επιστρέφει την πιθανότητα να βρίσκονται οι τιμές μιας περιοχής μεταξύ δύο ορίων
Επιστρέφει το τεταρτημόριο ενός συνόλου δεδομένων, βάσει τιμών εκατοστημορίου στο ανοιχτό διάστημα 01
Επιστρέφει το τεταρτημόριο ενός συνόλου δεδομένων
Επιστρέφει την κατάταξη ενός αριθμού μέσα σε μια λίστα αριθμών
Επιστρέφει την κατάταξη ενός αριθμού μέσα σε μια λίστα αριθμών
Επιστρέφει το τετράγωνο του συντελεστή συσχέτισης Pearson του γινομένου ροπών
Επιστρέφει την ασυμμετρία μιας κατανομής
Επιστρέφει την ασυμμετρία μιας κατανομής που βασίζεται σε έναν πληθυσμό: ένας χαρακτηρισμός του βαθμού ασυμμετρίας μιας κατανομής, γύρω από τη μέση τιμή
Επιστρέφει την κλίση της γραμμής γραμμικής παλινδρόμησης
Επιστρέφει την k μικρότερη τιμή ενός συνόλου δεδομένων
Επιστρέφει μια κανονικοποιημένη τιμή
Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού
Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ενός δείγματος
Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ενός δείγματος, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές
Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές
Επιστρέφει το τυπικό σφάλμα της προβλεπόμενης τιμής y για κάθε τιμή x της παλινδρόμησης
Επιστρέφει τις ποσοστιαίες μονάδες (πιθανότητα) για την κατανομή t του Student
Επιστρέφει τις ποσοστιαίες μονάδες (πιθανότητα) για την κατανομή t του Student
Επιστρέφει την κατανομή t του Student
Επιστρέφει την τιμή t της κατανομής t του Student, ως μια συνάρτηση της πιθανότητας και των βαθμών ελευθερίας
Επιστρέφει το αντίστροφο της κατανομής t του Student
Επιστρέφει την πιθανότητα που σχετίζεται με έναν έλεγχο t του Student
Επιστρέφει τις τιμές γραμμικής τάσης
Επιστρέφει τον αριθμητικό μέσο στο εσωτερικό ενός συνόλου δεδομένων
Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού
Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ενός δείγματος
Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ενός δείγματος, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές
Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές
Επιστρέφει την κατανομή Weibull
Επιστρέφει τη μονόπλευρη τιμή πιθανότητας ενός ελέγχου z