Списак Екцел функција са преводом на енглески

Eнглески језик Српски Категорија Опис
ABS ABS Matematika i trigonometrija

Daje apsolutnu vrednost broja

ACCRINT ACCRINT Finansijska

Daje iznos akumulirane kamate na hartije od vrednosti kod kojih se kamata isplaćuje periodično

ACCRINTM ACCRINTM Finansijska

Daje iznos akumulirane kamate na hartije od vrednosti kod kojih se kamata naplaćuje po dospeću

ACOS ACOS Matematika i trigonometrija

Daje arkus kosinus broja

ACOSH ACOSH Matematika i trigonometrija

Daje inverzni hiperbolički kosinus broja

ACOT ACOT Matematika i trigonometrija

Daje arkus kotangens broja

ACOTH ACOTH Matematika i trigonometrija

Daje hiperbolički arkus kotangens broja

ADDRESS ADDRESS Pronalaženje i reference

Daje referencu kao tekst na jednu ćeliju radnog lista

AGGREGATE AGGREGATE Matematika i trigonometrija

Daje zbir neke liste ili baze podataka

IFS ako Logička

Proverava da li su ispunjeni neki uslovi i vraća vrednost koja odgovara prvom uslovu koji je TRUE

AMORDEGRC AMORDEGRC Finansijska

Daje amortizaciju za svaki obračunski period korišćenjem koeficijenta za amortizaciju

AMORLINC AMORLINC Finansijska

Daje amortizaciju za svaki obračunski period

AND AND Logička

Daje TRUE ako su svi argumenti TRUE

ARABIC ARABIC Matematika i trigonometrija

Konvertuje rimski broj u arapski, kao broj

AREAS AREAS Pronalaženje i reference

Daje broj oblasti u referenci

ARRAYTOTEXT ARRAYTOTEXT Tekstom

Daje niz tekstualnih vrednosti iz bilo kog navedenog opsega

ASC ASC Tekstom

Menja engleska slova pune širine (dvobajtna) ili katakanu unutar niske znakova u znakove poluširine (jednobajtne)

ASIN ASIN Matematika i trigonometrija

Daje arkus sinus broja

ASINH ASINH Matematika i trigonometrija

Daje inverzni hiperbolički sinus broja

ATAN ATAN Matematika i trigonometrija

Daje arkus tangens broja

ATAN2 ATAN2 Matematika i trigonometrija

Daje arkus tangens na osnovu x i y koordinata

ATANH ATANH Matematika i trigonometrija

Daje inverzni hiperbolički tangens broja

AVEDEV AVEDEV Statistička

Daje prosek apsolutnih odstupanja mesta podataka od njihove srednje vrednosti

AVERAGE AVERAGE Statistička

Daje prosek svojih argumenata

AVERAGEA AVERAGEA Statistička

Daje prosek svojih argumenata, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti

AVERAGEIF AVERAGEIF Statistička

Daje prosek (aritmetičku sredinu) svih ćelija u opsegu koje zadovoljavaju date kriterijume

AVERAGEIFS AVERAGEIFS Statistička

Daje prosek (aritmetičku sredinu) svih ćelija koje zadovoljavaju više kriterijuma

BAHTTEXT BAHTTEXT Tekstom

Konvertuje broj u tekst, koristeći ß (baht) format valute

BASE BASE Matematika i trigonometrija

Konvertuje broj u tekstualno predstavljeni broj sa datom bazom (osnovom)

BESSELI BESSELI Inženjering

Daje izmenjenu Beselovu funkciju In(x)

BESSELJ BESSELJ Inženjering

Daje Beselovu funkciju Jn(x)

BESSELK BESSELK Inženjering

Daje izmenjenu Beselovu funkciju Kn(x)

BESSELY BESSELY Inženjering

Daje Beselovu funkciju Yn(x)

BETA.DIST BETA.DIST Statistička

Daje kumulativnu funkciju beta raspodele

BETA.INV BETA.INV Statistička

Daje inverznu vrednost kumulativne funkcije raspodele za navedenu beta raspodelu

BETADIST BETADIST Kompatibilnost

Daje kumulativnu funkciju beta raspodele

BETAINV BETAINV Kompatibilnost

Daje inverznu vrednost kumulativne funkcije raspodele za navedenu beta raspodelu

BIN2DEC BIN2DEC Inženjering

Konvertuje binarni broj u decimalni

BIN2HEX BIN2HEX Inženjering

Konvertuje binarni broj u heksadecimalni

BIN2OCT BIN2OCT Inženjering

Konvertuje binarni broj u oktalni

BINOM.DIST BINOM.DIST Statistička

Daje verovatnoću binomne raspodele pojedinačnih članova

BINOM.DIST.RANGE BINOM.DIST.RANGE Statistička

Daje verovatnoću probnog rezultata pomoću binomne raspodele

BINOM.INV BINOM.INV Statistička

Daje najmanju vrednost za koju je kumulativna binomna raspodela veća od ili jednaka vrednosti kriterijuma

BINOMDIST BINOMDIST Kompatibilnost

Daje verovatnoću binomne raspodele pojedinačnih članova

BITAND BITAND Inženjering

Daje „Bitwise And“ operaciju dva broja

BITLSHIFT BITLSHIFT Inženjering

Daje broj vrednosti pomeren ulevo koji pomeraju shift_amount bitovi

BITOR BITOR Inženjering

Daje bitwise OR operaciju 2 broja

BITRSHIFT BITRSHIFT Inženjering

Daje broj vrednosti pomeren udesno koji pomeraju shift_amount bitovi

BITXOR BITXOR Inženjering

Daje bitwise „Exclusive Or“ operaciju dva broja

CALL CALL Programski dodatak i automatizacija

Poziva proceduru u biblioteci dinamičkih veza ili programskom resursu

CEILING CEILING Matematika i trigonometrija

Zaokružuje broj na najbliži ceo broj ili na najbliži umnožak od značaja

CEILING.MATH CEILING.MATH Matematika i trigonometrija

Zaokružuje broj naviše na najbliži ceo broj ili na najbliži umnožak od značaja

CEILING.PRECISE CEILING.PRECISE Matematika i trigonometrija

Zaokružuje broj na najbliži ceo broj ili na najbliži umnožak argumenta significance Bez obzira na znak broja, broj se zaokružuje naviše

CELL CELL Informacije

Daje informacije o oblikovanju, lokaciji ili sadržaju ćelije

CHAR CHAR Tekstom

Daje znak određen kodnim brojem

CHIDIST CHIDIST Kompatibilnost

Daje jednostranu verovatnoću za hi-kvadratnu raspodelu

CHIINV CHIINV Kompatibilnost

Daje inverznu vrednost jednostrane verovatnoće za hi-kvadratnu raspodelu

CHISQ.DIST CHISQ.DIST Statistička

Daje kumulativnu funkciju beta raspodele verovatnoće

CHISQ.DIST.RT CHISQ.DIST.RT Statistička

Daje jednostranu verovatnoću za hi-kvadratnu raspodelu

CHISQ.INV CHISQ.INV Statistička

Daje kumulativnu funkciju beta raspodele verovatnoće

CHISQ.INV.RT CHISQ.INV.RT Statistička

Daje inverznu vrednost jednostrane verovatnoće za hi-kvadratnu raspodelu

CHISQ.TEST CHISQ.TEST Statistička

Daje test nezavisnosti

CHITEST CHITEST Kompatibilnost

Daje test nezavisnosti

CHOOSE CHOOSE Pronalaženje i reference

Bira vrednost sa liste vrednosti

CLEAN CLEAN Tekstom

Uklanja iz teksta sve znakove koji ne mogu da budu odštampani

CODE CODE Tekstom

Daje numerički kôd prvog znaka tekstualne niske

COLUMN COLUMN Pronalaženje i reference

Daje broj kolone reference

COLUMNS COLUMNS Pronalaženje i reference

Daje broj kolona u referenci

COMBIN COMBIN Matematika i trigonometrija

Daje broj kombinacija za dati broj objekata

COMBINA COMBINA Matematika i trigonometrija

Daje broj kombinacija (sa ponavljanjima) za dati broj stavki

COMPLEX COMPLEX Inženjering

Konvertuje realne i imaginarne koeficijente u kompleksni broj

CONCATENATE CONCAT Tekstom

Spaja nekoliko tekstualnih stavki u jednu tekstualnu stavku

CONCAT CONCATENATE Tekstom

Kombinuje tekst iz više opsega i/ili niski, ali ne obezbeđuje znak za razgraničavanje ni argumente IgnoreEmpty

CONFIDENCE CONFIDENCE Kompatibilnost

Daje interval pouzdanosti za srednju vrednost populacije

CONFIDENCE.NORM CONFIDENCE.NORM Statistička

Daje interval pouzdanosti za srednju vrednost populacije

CONFIDENCE.T CONFIDENCE.T Statistička

Daje interval pouzdanosti za srednju vrednost populacije koristeći Studentovu t-raspodelu

CONVERT CONVERT Inženjering

Konvertuje brojeve iz jednog mernog sistema u drugi

CORREL CORREL Statistička

Daje koeficijent korelacije između dva skupa podataka

COS COS Matematika i trigonometrija

Daje kosinus broja

COSH COSH Matematika i trigonometrija

Daje hiperbolički kosinus broja

COT COT Matematika i trigonometrija

Daje hiperbolički kosinus broja

COTH COTH Matematika i trigonometrija

Daje kotangens ugla

COUNT COUNT Statistička

Broji koliko se brojeva nalazi na listi argumenata

COUNTA COUNTA Statistička

Broji koliko se vrednosti nalazi na listi argumenata

COUNTBLANK COUNTBLANK Statistička

Broji koliko se praznih ćelija nalazi unutar opsega

COUNTIF COUNTIF Statistička

Prebrojava one ćelije u opsegu koje zadovoljavaju dati kriterijum

COUNTIFS COUNTIFS Statistička

Prebrojava one ćelije u opsegu koje zadovoljavaju više kriterijuma

COUPDAYBS COUPDAYBS Finansijska

Daje broj dana važenja kupona od početka kuponskog perioda do datuma saldiranja

COUPDAYS COUPDAYS Finansijska

Daje broj dana kuponskog perioda sa navedenim datumom saldiranja

COUPDAYSNC COUPDAYSNC Finansijska

Daje broj dana od datuma saldiranja kupona do datuma isplate po sledećem kuponu

COUPNCD COUPNCD Finansijska

Daje datum isplate sledećeg kupona koji dolazi nakon datuma saldiranja

COUPNUM COUPNUM Finansijska

Daje broj kupona naplativih između datuma saldiranja i datuma dospeća

COUPPCD COUPPCD Finansijska

Daje datum dospeća prethodnog kupona pre datuma saldiranja

COVAR COVAR Kompatibilnost

Daje kovarijansu, srednju vrednost proizvoda odstupanja parova podataka

COVARIANCE.P COVARIANCE.P Statistička

Daje kovarijansu, srednju vrednost proizvoda odstupanja parova podataka

COVARIANCE.S COVARIANCE.S Statistička

Daje kovarijansu uzorka, srednju vrednost proizvoda odstupanja za svaki par mesta podataka iz dva skupa podataka

CRITBINOM CRITBINOM Kompatibilnost

Daje najmanju vrednost za koju je kumulativna binomna raspodela veća od ili jednaka vrednosti kriterijuma

CSC CSC Matematika i trigonometrija

Daje kosekant ugla

CSCH CSCH Matematika i trigonometrija

Daje hiperbolički kosekant ugla

CUBEKPIMEMBER CUBEKPIMEMBER Kocka

Daje ime, svojstvo i meru indikatora ključnih performansi (KPI) i prikazuje ime i svojstvo u ćeliji KPI je mera koju je moguće izračunati kao što je ukupan mesečni profit ili kvartalno reorganizovanje zaposlenih i koja se koristi za nadgledanje performansi organizacije

CUBEMEMBER CUBEMEMBER Kocka

Daje člana ili kombinaciju u hijerarhiji kocke Koristite da biste proverili da li član ili kombinacija postoje u kocki

CUBEMEMBERPROPERTY CUBEMEMBERPROPERTY Kocka

Daje vrednost svojstva člana u kocki Koristite da biste proverili da li ime člana postoji u kocki i da biste vratili navedeno svojstvo za člana

CUBERANKEDMEMBER CUBERANKEDMEMBER Kocka

Daje n-ti ili rankirani član u skupu Koristite da biste dali više elemenata u skupu, kao što je najbolji prodavac ili najboljih 10 studenata

CUBESET CUBESET Kocka

Definiše izračunati skup članova ili kombinacija slanjem skupa izraza kocki na serveru koja kreira taj skup, a zatim ga vraća programu Microsoft Office Excel

CUBESETCOUNT CUBESETCOUNT Kocka

Daje broj stavki u skupu

CUBEVALUE CUBEVALUE Kocka

Daje ukupnu vrednost iz kocke

CUMIPMT CUMIPMT Finansijska

Daje kumulativnu kamatu isplaćenu između dva perioda otplate

CUMPRINC CUMPRINC Finansijska

Daje kumulativnu otplatu po glavnici kredita između dva perioda otplate

DATE DATE Datum i vreme

Daje redni broj određenog datuma

DATEDIF DATEDIF Datum i vreme

Izračunava broj dana, meseci ili godina između dva datuma Ova funkcija je korisna u formulama koje treba da izračunaju starost

DATEVALUE DATEVALUE Datum i vreme

Konvertuje datum u obliku teksta u redni broj

DAVERAGE DAVERAGE Baza podataka

Daje prosek izabranih stavki baze podataka

DAY DAY Datum i vreme

Konvertuje redni broj u dan u mesecu

DAYS DAYS Datum i vreme

Daje ukupan broj dana između dva datuma

DAYS360 DAYS360 Datum i vreme

Računa broj dana između dva datuma, u godini koja ima 360 dana

DB DB Finansijska

Daje amortizaciju sredstava za precizirani period pomoću geometrijski-nazadujućeg metoda

DBCS DBCS Tekstom

Menja engleska slova poluširine (jednobajtna) ili katakanu unutar niske znakova u znakove pune širine (dvobajtne znakove)

DCOUNT DCOUNT Baza podataka

Broji ćelije koje sadrže brojeve u bazi podataka

DCOUNTA DCOUNTA Baza podataka

Broji ćelije u bazi podataka koje nisu prazne

DDB DDB Finansijska

Daje amortizaciju sredstava za precizirani period pomoću metoda dvostruke stope linearne amortizacije na opadajuću osnovu ili nekog drugog preciziranog metoda

DEC2BIN DEC2BIN Inženjering

Konvertuje decimalni broj u binarni

DEC2HEX DEC2HEX Inženjering

Konvertuje decimalni broj u heksadecimalni

DEC2OCT DEC2OCT Inženjering

Konvertuje decimalni broj u oktalni

DECIMAL DECIMAL Matematika i trigonometrija

Konvertuje tekstualno predstavljen broj u datoj osnovi u decimalni broj

DEGREES DEGREES Matematika i trigonometrija

Konvertuje radijane u stepene

DELTA DELTA Inženjering

Testira da li su dve vrednosti jednake

DEVSQ DEVSQ Statistička

Daje zbir kvadrata odstupanja

DGET DGET Baza podataka

Izdvaja iz baze podataka jedan zapis koji zadovoljava zadati kriterijum

DISC DISC Finansijska

Daje diskontnu stopu hartija od vrednosti

DMAX DMAX Baza podataka

Daje maksimalnu vrednost izabranih stavki baze podataka

DMIN DMIN Baza podataka

Daje minimalnu vrednost izabranih stavki baze podataka

DOLLAR DOLLAR Tekstom

Konvertuje broj u tekst, koristeći $ (dolar) kao format valute

DOLLARDE DOLLARDE Finansijska

Konvertuje cenu u dolarima izraženu kao razlomak u cenu u dolarima izraženu kao decimalni broj

DOLLARFR DOLLARFR Finansijska

Konvertuje cenu u dolarima izraženu kao decimalni broj u cenu u dolarima izraženu kao razlomak

DPRODUCT DPRODUCT Baza podataka

Množi vrednosti u određenom polju iz zapisa koje zadovoljavaju kriterijum baze podataka

DSTDEV DSTDEV Baza podataka

Procenjuje standardno odstupanje na osnovu uzorka izabranih unosa baze podataka

DSTDEVP DSTDEVP Baza podataka

Izračunava standardno odstupanje na osnovu ukupne populacije izabranih stavki u bazi podataka

DSUM DSUM Baza podataka

Sabira brojeve u koloni polja zapisa u bazi podataka koji zadovoljavaju kriterijum

DURATION DURATION Finansijska

Daje trajanje hartije od vrednosti na godišnjem nivou za koje se kamata isplaćuje periodično

DVAR DVAR Baza podataka

Procenjuje varijansu na osnovu uzorka izabranih unosa baze podataka

DVARP DVARP Baza podataka

Izračunava varijansu na osnovu ukupne populacije izabranih stavki u bazi podataka

EDATE EDATE Datum i vreme

Daje redni broj datuma koji je naznačeni broj meseci pre ili posle početnog datuma

EFFECT EFFECT Finansijska

Daje efektivnu godišnju kamatnu stopu

ENCODEURL ENCODEURL Veb

Daje nisku šifrovanu u URL adresi

EOMONTH EOMONTH Datum i vreme

Daje redni broj poslednjeg dana u mesecu pre ili posle zadatog broja meseci

ERF ERF Inženjering

Daje funkciju greške

ERF.PRECISE ERF.PRECISE Inženjering

Daje funkciju greške

ERFC ERFC Inženjering

Daje komplementarnu funkciju greške

ERFC.PRECISE ERFC.PRECISE Inženjering

Daje komplementarnu funkciju ERF sa integralom između vrednosti x i beskonačnosti

ERROR.TYPE ERROR.TYPE Informacije

Daje broj koji odgovara tipu greške

EUROCONVERT EUROCONVERT Programski dodatak i automatizacija

Konvertuje broj u evre, konvertuje broj iz evra u valutu člana evra ili konvertuje broj iz jedne valute člana evra u drugi pomoću evra kao posrednika (triangulacija)

EVEN EVEN Matematika i trigonometrija

Zaokružuje broj na najbliži paran ceo broj

EXACT EXACT Tekstom

Proverava da li su dve tekstualne vrednosti identične

EXP EXP Matematika i trigonometrija

Daje broj

EXPON.DIST EXPON.DIST Statistička

Daje eksponencijalnu raspodelu

EXPONDIST EXPONDIST Kompatibilnost

Daje eksponencijalnu raspodelu

F.DIST F.DIST Statistička

Daje F raspodelu verovatnoće

F.DIST.RT F.DIST.RT Statistička

Daje F raspodelu verovatnoće

F.INV F.INV Statistička

Daje inverznu vrednost F raspodele verovatnoće

F.INV.RT F.INV.RT Statistička

Daje inverznu vrednost F raspodele verovatnoće

F.TEST F.TEST Statistička

Daje rezultat F-testa

FACT FACT Matematika i trigonometrija

Daje faktorijel broja

FACTDOUBLE FACTDOUBLE Matematika i trigonometrija

Daje dvostruki faktorijel broja

FALSE FALSE Logička

Daje logičku vrednost FALSE

FDIST FDIST Kompatibilnost

Daje F raspodelu verovatnoće

FILTER FILTER Pronalaženje i reference

Filtrira opseg podataka na osnovu kriterijuma koje definišete

FILTERXML FILTERXML Veb

Daje određene podatke iz XML sadržaja uz pomoć određene XPath funkcije

FINV FINV Statistička

Daje inverznu vrednost F raspodele verovatnoće

FISHER FISHER Statistička

Daje Fišerovu transformaciju

FISHERINV FISHERINV Statistička

Daje inverznu Fišerovu transformaciju

FIXED FIXED Tekstom

Oblikuje broj kao tekst sa fiksnim brojem decimala

FLOOR FLOOR Kompatibilnost

Zaokružuje broj na nižu vrednost, prema nuli

FLOOR.MATH FLOOR.MATH Matematika i trigonometrija

Zaokružuje broj naniže na najbliži ceo broj ili na najbliži umnožak od značaja

FLOOR.PRECISE FLOOR.PRECISE Matematika i trigonometrija

Zaokružuje broj na najbliži ceo broj ili na najbliži umnožak argumenta significance Bez obzira na znak broja, broj se zaokružuje naviše

FORECAST FORECAST Statistička

Daje vrednosti po linearnom trendu

FORECAST.ETS FORECAST.ETS Statistička

Vraća buduću vrednost na osnovu postojećih (istorijskih) vrednosti korišćenjem AAA verzije algoritma eksponencijalnog uglačavanja (ETS)

FORECAST.ETS.CONFINT FORECAST.ETS.CONFINT Statistička

Vraća interval pouzdanosti za vrednost predviđanja za navedeni ciljni datum

FORECAST.ETS.SEASONALITY FORECAST.ETS.SEASONALITY Statistička

Vraća dužinu obrasca koji se ponavlja koji Excel otkriva za navedenu grupu vremena

FORECAST.ETS.STAT FORECAST.ETS.STAT Statistička

Vraća statističku vrednost kao rezultat predviđanja grupe vremena

FORECAST.LINEAR FORECAST.LINEAR Statistička

Daje buduću vrednost na osnovu postojećih vrednosti

FORMULATEXT FORMULATEXT Pronalaženje i reference

Daje formulu u datoj referenci, kao tekst

FREQUENCY FREQUENCY Statistička

Daje raspodelu učestalosti kao vertikalni niz

FTEST FTEST Kompatibilnost

Vraća rezultat F-testa

TEXTJOIN Funkcija Tekstom

Kombinuje tekst iz više opsega i/ili niski i uključuje znak za razgraničavanje koji ste naveli između svih tekstualnih vrednosti koje se kombinuju Ako je znak za razgraničavanje prazna tekstualna niska, ova funkcija praktično spaja opsege

FIND, FINDBs Funkcije FIND i FINDB Tekstom

Pronalazi jednu tekstualnu vrednost unutar druge (sa razlikovanjem velikih i malih slova)

LEFT, LEFTBs Funkcije LEFT i LEFTB Tekstom

Daje krajnje leve znakove tekstualne vrednosti

LEN, LENBs Funkcije LEN i LENB Tekstom

Daje broj znakova u tekstualnoj niski

MID, MIDBs Funkcije MID i MIDB Tekstom

Daje zadati broj znakova iz tekstualne niske, počev od zadate pozicije

REPLACE, REPLACEBs Funkcije REPLACE i REPLACEB Tekstom

Zamenjuje znakove u tekstu

RIGHT, RIGHTBs Funkcije RIGHT i RIGHTB Tekstom

Daje krajnje desne znakove tekstualne vrednosti

SEARCH, SEARCHBs Funkcije SEARCH i SEARCHB Tekstom

Pronalazi jednu tekstualnu vrednost unutar druge (ne pravi razliku između velikih i malih slova)

FV FV Finansijska

Daje buduću vrednost investicije

FVSCHEDULE FVSCHEDULE Finansijska

Daje buduću vrednost glavnice na koju se primenjuje niz složenih kamatnih stopa

GAMMA GAMMA Statistička

Daje vrednost Gama funkcije

GAMMA.DIST GAMMA.DIST Statistička

Daje gama raspodelu

GAMMA.INV GAMMA.INV Statistička

Daje inverznu vrednost gama kumulativne raspodele

GAMMADIST GAMMADIST Kompatibilnost

Daje gama raspodelu

GAMMAINV GAMMAINV Kompatibilnost

Daje inverznu vrednost gama kumulativne raspodele

GAMMALN GAMMALN Statistička

Daje prirodni logaritam gama funkcije, Γ(x)

GAMMALN.PRECISE GAMMALN.PRECISE Statistička

Daje prirodni logaritam gama funkcije, Γ(x)

GAUSS GAUSS Statistička

Daje za 0,5 manje od uobičajene normalne kumulativne raspodele

GCD GCD Matematika i trigonometrija

Daje najveći zajednički delilac

GEOMEAN GEOMEAN Statistička

Daje geometrijsku srednju vrednost

GESTEP GESTEP Inženjering

Proverava da li je neki broj veći od granične vrednosti

GETPIVOTDATA GETPIVOTDATA Pronalaženje i reference

Daje podatke uskladištene u izveštaju izvedene tabele

GROWTH GROWTH Statistička

Daje vrednosti po eksponencijalnom trendu

HARMEAN HARMEAN Statistička

Daje harmonijsku srednju vrednost

HEX2BIN HEX2BIN Inženjering

Konvertuje heksadecimalni broj u binarni

HEX2DEC HEX2DEC Inženjering

Konvertuje heksadecimalni broj u decimalni

HEX2OCT HEX2OCT Inženjering

Konvertuje heksadecimalni broj u oktalni

HLOOKUP HLOOKUP Pronalaženje i reference

Pregleda gornji red niza i daje vrednost označene ćelije

HOUR HOUR Datum i vreme

Konvertuje redni broj u čas

HYPERLINK HYPERLINK Pronalaženje i reference

Kreira prečicu koja otvara dokument uskladišten na mrežnom serveru, intranetu ili internetu

HYPGEOM.DIST HYPGEOM.DIST Statistička

Daje hipergeometrijsku raspodelu

HYPGEOMDIST HYPGEOMDIST Kompatibilnost

Daje hipergeometrijsku raspodelu

IF IF Logička

Zadaje logički uslov koji treba da se ispita

IFERROR IFERROR Logička

Daje vrednost koju navedete za slučaj da formula za rezultat ima grešku U suprotnom, daje rezultat formule

IFNA IFNA Logička

Daje vrednost koju odredite ako izraz daje vrednost #N/A, u suprotnom daje rezultat izraza

IMABS IMABS Inženjering

Daje apsolutnu vrednost (modul) kompleksnog broja

IMAGINARY IMAGINARY Inženjering

Daje imaginarni koeficijent kompleksnog broja

IMARGUMENT IMARGUMENT Inženjering

Daje argument teta, tj ugao izražen u radijanima

IMCONJUGATE IMCONJUGATE Inženjering

Daje kompleksnu konjugaciju kompleksnog broja

IMCOS IMCOS Inženjering

Daje kosinus kompleksnog broja

IMCOSH IMCOSH Inženjering

Daje hiperbolički kosinus kompleksnog broja

IMCOT IMCOT Inženjering

Daje kotangens kompleksnog broja

IMCSC IMCSC Inženjering

Daje kosekant kompleksnog broja

IMCSCH IMCSCH Inženjering

Daje hiperbolički kosekant kompleksnog broja

IMDIV IMDIV Inženjering

Daje količnik dva kompleksna broja

IMEXP IMEXP Inženjering

Daje stepen kompleksnog broja

IMLN IMLN Inženjering

Daje prirodni logaritam kompleksnog broja

IMLOG10 IMLOG10 Inženjering

Daje logaritam sa osnovom 10 kompleksnog broja

IMLOG2 IMLOG2 Inženjering

Daje logaritam sa osnovom 2 kompleksnog broja

IMPOWER IMPOWER Inženjering

Daje kompleksni broj podignut na celobrojni stepen

IMPRODUCT IMPRODUCT Inženjering

Daje proizvod složenih brojeva

IMREAL IMREAL Inženjering

Daje realni koeficijent kompleksnog broja

IMSEC IMSEC Inženjering

Daje sekant kompleksnog broja

IMSECH IMSECH Inženjering

Daje hiperbolički sekant kompleksnog broja

IMSIN IMSIN Inženjering

Daje sinus kompleksnog broja

IMSINH IMSINH Inženjering

Daje hiperbolički sinus kompleksnog broja

IMSQRT IMSQRT Inženjering

Daje kvadratni koren kompleksnog broja

IMSUB IMSUB Inženjering

Daje razliku između dva kompleksna broja

IMSUM IMSUM Inženjering

Daje zbir kompleksnih brojeva

IMTAN IMTAN Inženjering

Daje tangens kompleksnog broja

INDEX INDEX Pronalaženje i reference

Koristi indeks da bi odabrao vrednost iz reference ili niza

INDIRECT INDIRECT Pronalaženje i reference

Daje sadržaj reference na koji ukazuje tekstualna vrednost

INFO INFO Informacije

Daje informacije o trenutnom operativnom okruženju

INT INT Matematika i trigonometrija

Zaokružuje broj na najbliži manji ceo broj

INTERCEPT INTERCEPT Statistička

Daje presek linije linearne regresije

INTRATE INTRATE Finansijska

Daje kamatnu stopu na potpuno investirane hartije od vrednosti

IPMT IPMT Finansijska

Daje iznos kamate na investicije u datom periodu

IRR IRR Finansijska

Daje internu kamatnu stopu za niz novčanih tokova

ISBLANK ISBLANK Informacije

Daje TRUE ako je prazna vrednost

ISERR ISERR Informacije

Daje TRUE ako je vrednost bilo koja greška, izuzev #N/A

ISERROR ISERROR Informacije

Daje TRUE ako je vrednost bilo koja greška

ISEVEN ISEVEN Informacije

Daje TRUE ako je broj paran

ISFORMULA ISFORMULA Informacije

Daje TRUE ako se odnosi na ćeliju koja sadrži formulu

ISLOGICAL ISLOGICAL Informacije

Daje TRUE ako je vrednost logička vrednost

ISNA ISNA Informacije

Daje TRUE ako je greška #N/A

ISNONTEXT ISNONTEXT Informacije

Daje TRUE ako vrednost nije tekst

ISNUMBER ISNUMBER Informacije

Daje TRUE ako je vrednost broj

ISO.CEILING ISO.CEILING Matematika i trigonometrija

Daje broj koji je zaokružen na najbliži ceo broj ili na najbliži umnožak argumenta significance

ISODD ISODD Informacije

Daje TRUE ako je broj neparan

ISOWEEKNUM ISOWEEKNUM Datum i vreme

Daje broj sedmice u godini u ISO standardu za dati datum

ISPMT ISPMT Finansijska

Izračunava kamatu koja se na investicije plaća tokom određenog perioda

ISREF ISREF Informacije

Daje TRUE ako je vrednost referenca

ISTEXT ISTEXT Informacije

Daje TRUE ako je vrednost tekst

LET IT Matematika i trigonometrija

Dodeljuje imena rezultatima izračunavanja za omogućavanje skladištenja međuizračunavanja, vrednosti ili definisanja imena unutar formule

JIS JIS Tekstom

Menja znakove poluširine (jednobajtne) unutar niske u znakove pune širine (dvobajtne)

KURT KURT Statistička

Daje kurtozis (meru spljoštenosti) skupa podataka

LARGE LARGE Statistička

Daje k-tu po veličini (počev od najveće) vrednost u skupu podataka

LCM LCM Matematika i trigonometrija

Daje najmanji zajednički sadržalac

LINEST LINEST Statistička

Daje parametre linearnog trenda

LN LN Matematika i trigonometrija

Daje prirodni logaritam broja

LOG LOG Matematika i trigonometrija

Daje logaritam broja za datu osnovu

LOG10 LOG10 Matematika i trigonometrija

Daje logaritam sa osnovom 10 nekog broja

LOGEST LOGEST Statistička

Daje parametre eksponencijalnog trenda

LOGINV LOGINV Kompatibilnost

Daje inverznu vrednost kumulativne log-normalne raspodele

LOGNORM.DIST LOGNORM.DIST Statistička

Daje kumulativnu log-normalnu raspodelu

LOGNORM.INV LOGNORM.INV Statistička

Daje inverznu vrednost kumulativne log-normalne raspodele

LOGNORMDIST LOGNORMDIST Kompatibilnost

Daje kumulativnu log-normalnu raspodelu

LOOKUP LOOKUP Pronalaženje i reference

Traži vrednosti u vektoru ili nizu

LOWER LOWER Tekstom

Konvertuje tekst u mala slova

MATCH MATCH Pronalaženje i reference

Traži vrednosti u referenci ili nizu

MAX MAX Statistička

Daje maksimalnu vrednost iz liste argumenata

MAXA MAXA Statistička

Daje maksimalnu vrednost iz liste argumenata, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti

MAXIFS MAXIFS Statistička

Daje maksimalnu vrednost u ćelijama koje određuje dati skup uslova ili kriterijuma

MDETERM MDETERM Matematika i trigonometrija

Daje determinantu matrice niza

MDURATION MDURATION Finansijska

Daje izmenjeno Mekoli trajanje hartije od vrednosti čija pretpostavljena nominalna vrednost iznosi 100 USD

MEDIAN MEDIAN Statistička

Daje medijanu datih brojeva

MIN MIN Statistička

Daje minimalnu vrednost iz liste argumenata

MINA MINA Statistička

Daje najmanju vrednost sa liste argumenata, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti

MINIFS MINIFS Statistička

Daje minimalnu vrednost u ćelijama koje određuje dati skup uslova ili kriterijuma

MINUTE MINUTE Datum i vreme

Konvertuje redni broj u minut

MINVERSE MINVERSE Matematika i trigonometrija

Daje inverznu matricu niza

MIRR MIRR Finansijska

Daje internu kamatnu stopu kada pozitivni i negativni novčani tokovi imaju različite kamatne stope

MMULT MMULT Matematika i trigonometrija

Daje matrični proizvod dva niza

MOD MOD Matematika i trigonometrija

Daje ostatak deljenja

MODE MODE Kompatibilnost

Daje najčešću vrednost u skupu podataka

MODE.MULT MODE.MULT Statistička

Daje vertikalni niz vrednosti koje se najčešće pojavljuju ili se ponavljaju u nizu ili opsegu podataka

MODE.SNGL MODE.SNGL Statistička

Daje najčešću vrednost u skupu podataka

MONTH MONTH Datum i vreme

Konvertuje redni broj u mesec

MROUND MROUND Matematika i trigonometrija

Daje broj zaokružen na željeni umnožak

MULTINOMIAL MULTINOMIAL Matematika i trigonometrija

Daje multinomijalni koeficijent za skup brojeva

MUNIT MUNIT Matematika i trigonometrija

Daje matricu jedinice ili navedene dimenzije

N N Informacije

Daje vrednost konvertovanu u broj

NA NA Informacije

Daje #N/A grešku

NEGBINOM.DIST NEGBINOM.DIST Statistička

Daje negativnu binomnu raspodelu

NEGBINOMDIST NEGBINOMDIST Kompatibilnost

Daje negativnu binomnu raspodelu

NETWORKDAYS NETWORKDAYS Datum i vreme

Daje broj celih radnih dana između dva datuma

NETWORKDAYS.INTL NETWORKDAYS.INTL Datum i vreme

Daje broj celih radnih dana između dva datuma koristeći parametre koji ukazuju na to koji dani i koliko njih su dani vikenda

NOMINAL NOMINAL Finansijska

Daje nominalnu godišnju kamatnu stopu

NORM.DIST NORM.DIST Statistička

Daje normalnu kumulativnu raspodelu

NORM.INV NORM.INV Kompatibilnost

Daje inverznu vrednost kumulativne normalne raspodele

NORM.S.DIST NORM.S.DIST Statistička

Daje standardnu normalnu kumulativnu raspodelu

NORM.S.INV NORM.S.INV Statistička

Daje inverznu vrednost standardne kumulativne normalne raspodele

NORMDIST NORMDIST Kompatibilnost

Daje normalnu kumulativnu raspodelu

NORMINV NORMINV Statistička

Daje inverznu vrednost kumulativne normalne raspodele

NORMSDIST NORMSDIST Kompatibilnost

Daje standardnu normalnu kumulativnu raspodelu

NORMSINV NORMSINV Kompatibilnost

Daje inverznu vrednost standardne normalne kumulativne distribucije

NOT NOT Logička

Zadaje suprotnu logičku vrednost argumenta

NOW NOW Datum i vreme

Daje redni broj trenutnog datuma i vremena

NPER NPER Finansijska

Daje broj obračunskih perioda za investiciju

NPV NPV Finansijska

Daje sadašnju neto vrednost investicija na osnovu serija periodičnih novčanih tokova i diskontne stope

NUMBERVALUE NUMBERVALUE Tekstom

Konvertuje tekst u broj nezavisno od lokalnog standarda

OCT2BIN OCT2BIN Inženjering

Konvertuje oktalni broj u binarni

OCT2DEC OCT2DEC Inženjering

Konvertuje oktalni broj u decimalni

OCT2HEX OCT2HEX Inženjering

Konvertuje oktalni broj u heksadecimalni

ODD ODD Matematika i trigonometrija

Zaokružuje broj na najbliži veći neparan ceo broj

ODDFPRICE ODDFPRICE Finansijska

Daje cenu hartije od vrednosti prema nominalnoj vrednosti 100 USD, sa različitim prvim rokom isplate

ODDFYIELD ODDFYIELD Finansijska

Daje dobit po hartiji od vrednosti sa različitim prvim rokom isplate

ODDLPRICE ODDLPRICE Finansijska

Daje cenu hartije od vrednosti prema nominalnoj vrednosti 100 USD, sa različitim poslednjim rokom isplate

ODDLYIELD ODDLYIELD Finansijska

Daje dobit po hartiji od vrednosti sa različitim poslednjim rokom isplate

OFFSET OFFSET Pronalaženje i reference

Daje pomeraj reference od zadate reference

OR OR Logička

Daje TRUE ako je bilo koji od argumenata TRUE

PDURATION PDURATION Finansijska

Daje broj obračunskih perioda koji su potrebni da bi investicija dostigla određenu vrednost

PEARSON PEARSON Statistička

Daje Pirsonov koeficijent korelacije (proizvoda momenata)

PERCENTILE PERCENTILE Kompatibilnost

Daje k-ti percentil vrednosti iz opsega

PERCENTILE.EXC PERCENTILE.EXC Statistička

Daje k-ti percentil vrednosti u opsegu, pri čemu se k nalazi u opsegu 01, isključujući te brojeve

PERCENTILE.INC PERCENTILE.INC Statistička

Daje k-ti percentil vrednosti iz opsega

PERCENTRANK PERCENTRANK Kompatibilnost

Daje rang vrednosti u skupu podataka u vidu procenta

PERCENTRANK.EXC PERCENTRANK.EXC Statistička

Daje rang vrednosti u skupu podataka kao procenat (01, isključujući te brojeve) skupa podataka

PERCENTRANK.INC PERCENTRANK.INC Statistička

Daje rang vrednosti u skupu podataka u vidu procenta

PERMUT PERMUT Statistička

Daje broj permutacija za zadati broj objekata

PERMUTATIONA PERMUTATIONA Statistička

Daje broj permutacija za dati broj objekata (sa ponavljanjima) koji može biti izabran iz ukupnog broja objekata

PHI PHI Statistička

Daje vrednost funkcije gustine za standardnu normalnu raspodelu

PHONETIC PHONETIC Tekstom

Izdvaja fonetske (furigana) znakove iz tekstualne niske

PI PI Matematika i trigonometrija

Daje vrednost broja pi

PMT PMT Finansijska

Daje periodične otplate anuiteta

POISSON POISSON Kompatibilnost

Daje Poasonovu raspodelu

POISSON.DIST POISSON.DIST Statistička

Daje Poasonovu raspodelu

POWER POWER Matematika i trigonometrija

Daje vrednost broja podignutog na neki stepen

PPMT PPMT Finansijska

Daje otplate na ime glavnice za određeni period

PRICE PRICE Finansijska

Daje cenu za svakih 100 USD nominalne vrednosti hartije od vrednosti za koju se kamata isplaćuje periodično

PRICEDISC PRICEDISC Finansijska

Daje cenu za svakih 100 USD nominalne vrednosti diskontne cene hartije od vrednosti

PRICEMAT PRICEMAT Finansijska

Daje cenu za svakih 100 USD nominalne vrednosti hartije od vrednosti na koju se plaća kamata po dospeću

PROB PROB Statistička

Daje verovatnoću da se vrednosti iz opsega nalaze između dve granične vrednosti

PRODUCT PRODUCT Matematika i trigonometrija

Daje proizvod argumenata

PROPER PROPER Tekstom

Konvertuje prvo slovo svake reči tekstualne vrednosti u veliko slovo

PV PV Finansijska

Daje sadašnju vrednost investicije

QUARTILE QUARTILE Kompatibilnost

Daje kvartil skupa podataka

QUARTILE.EXC QUARTILE.EXC Statistička

Daje kvartil skupa podataka na osnovu vrednosti percentila od 01, isključujući te brojeve

QUARTILE.INC QUARTILE.INC Statistička

Daje kvartil skupa podataka

QUOTIENT QUOTIENT. Matematika i trigonometrija

Daje celobrojnu vrednost deljenja

RADIANS RADIANS Matematika i trigonometrija

Konvertuje stepene u radijane

RAND RAND Matematika i trigonometrija

Daje nasumični broj između 0 i 1

RANDARRAY RANDARRAY Matematika i trigonometrija

Daje niz nasumičnih brojeva između 0 i 1 Međutim, možete da navedete broj redova i kolona za popunjavanje, minimalne i maksimalne vrednosti i da li treba vratiti cele brojeve ili decimalne vrednosti

RANDBETWEEN RANDBETWEEN Matematika i trigonometrija

Daje nasumični broj koji se nalazi između brojeva koje ste naveli

RANK RANK Kompatibilnost

Daje rang broja na listi brojeva

RANK.AVG RANK.AVG Statistička

Daje rang broja na listi brojeva

RANK.EQ RANK.EQ Statistička

Daje rang broja na listi brojeva

RATE RATE Finansijska

Daje kamatnu stopu za period anuiteta

RECEIVED RECEIVED Finansijska

Daje iznos koji se dobija po dospeću potpuno investirane hartije od vrednosti

REGISTER.ID REGISTER.ID Programski dodatak i automatizacija

Daje registarski ID datoteke biblioteke dinamičkih veza (DLL) ili programskog resursa koji je prethodno registrovan

REPT REPT Tekstom

Ponavlja tekst zadati broj puta

ROMAN ROMAN Matematika i trigonometrija

Konvertuje arapske brojeve u rimske, kao tekst

ROUND ROUND Matematika i trigonometrija

Zaokružuje broj na zadati broj cifara

ROUNDDOWN ROUNDDOWN Matematika i trigonometrija

Zaokružuje broj na nižu vrednost

ROUNDUP ROUNDUP Matematika i trigonometrija

Zaokružuje broj na višu vrednost

ROW ROW Pronalaženje i reference

Daje broj reda reference

ROWS ROWS Pronalaženje i reference

Daje broj redova u referenci

RRI RRI Finansijska

Daje ekvivalentnu kamatnu stopu za rast investicije

RSQ RSQ Statistička

Daje kvadrat Pirsonovog koeficijenta korelacije (proizvoda momenata)

RTD RTD Pronalaženje i reference

Preuzima podatke u realnom vremenu iz programa koji podržava COM automatizaciju

SEC SEC Matematika i trigonometrija

Daje sekant ugla

SECH SECH Matematika i trigonometrija

Daje hiperbolički sekant ugla

SECOND SECOND Datum i vreme

Konvertuje redni broj u sekundu

SEQUENCE SEQUENCE Matematika i trigonometrija

Generiše listu uzastopnih brojeva u nizu, na primer 1, 2, 3, 4

SERIESSUM SERIESSUM Matematika i trigonometrija

Daje zbir stepenog reda na osnovu formule

SHEET SHEET Informacije

Daje broj lista sa referencom

SHEETS SHEETS Informacije

Daje broj listova u referenci

SIGN SIGN Matematika i trigonometrija

Daje znak broja

SIN SIN Matematika i trigonometrija

Daje sinus datog ugla

SINH SINH Matematika i trigonometrija

Daje hiperbolički sinus broja

SKEW SKEW Statistička

Daje asimetriju neke raspodele

SKEW.P SKEW.P Statistička

Daje asimetričnost raspodele na osnovu populacije: opisivanje stepena asimetrije raspodele u odnosu na srednju vrednost

SLN SLN Finansijska

Daje linearnu amortizaciju materijalnih sredstava za jedan period

SLOPE SLOPE Statistička

Daje nagib linije linearne regresije

SMALL SMALL Statistička

Daje k-tu po veličini (počev od najmanje) vrednost skupa podataka

SORT SORT Pronalaženje i reference

Sortiranje sadržaja opsega ili niza

SORTBY SORTBY Pronalaženje i reference

Sortiranje sadržaja opsega ili niza na osnovu vrednosti u odgovarajućem opsegu ili nizu

SQRT SQRT Matematika i trigonometrija

Daje pozitivan kvadratni koren

SQRTPI SQRTPI Matematika i trigonometrija

Daje kvadratni koren od proizvoda (broj * pi)

STANDARDIZE STANDARDIZE Statistička

Daje normalizovanu vrednost

STDEV STDEV Kompatibilnost

Procenjuje standardnu devijaciju na osnovu uzorka

STDEV.P STDEV.P Statistička

Izračunava standardnu devijaciju na osnovu ukupne populacije

STDEV.S STDEV.S Statistička

Procenjuje standardnu devijaciju na osnovu uzorka

STDEVA STDEVA Statistička

Procenjuje standardnu devijaciju na osnovu uzorka, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti

STDEVP STDEVP Kompatibilnost

Izračunava standardnu devijaciju na osnovu ukupne populacije

STDEVPA STDEVPA Statistička

Izračunava standardnu devijaciju na osnovu ukupne populacije, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti

STEYX STEYX Statistička

Daje standardnu grešku regresije predviđene y-vrednosti za svako x u regresiji

SUBSTITUTE SUBSTITUTE Tekstom

Zamenjuje stari tekst novim u tekstualnoj niski

SUBTOTAL SUBTOTAL Matematika i trigonometrija

Daje međuvrednost neke liste ili baze podataka

SUM SUM Matematika i trigonometrija

Daje zbir argumenata

SUMIF SUMIF Matematika i trigonometrija

Sabira ćelije precizirane prema datom kriterijumu

SUMIFS SUMIFS function Matematika i trigonometrija

Sabira ćelije u opsegu koji zadovoljava više kriterijuma

SUMPRODUCT SUMPRODUCT Matematika i trigonometrija

Daje zbir proizvoda odgovarajućih članova niza

SUMSQ SUMSQ Matematika i trigonometrija

Daje zbir kvadrata argumenata

SUMX2MY2 SUMX2MY2 Matematika i trigonometrija

Daje zbir razlike kvadrata odgovarajućih vrednosti iz dva niza

SUMX2PY2 SUMX2PY2 Matematika i trigonometrija

Daje sumu zbirova kvadrata odgovarajućih vrednosti u dva niza

SUMXMY2 SUMXMY2 Matematika i trigonometrija

Daje zbir kvadrata razlika odgovarajućih vrednosti iz dva niza

SWITCH SWITCH Logička

Poredi izraz sa listom vrednosti i daje rezultat koji odgovara prvoj podudarnoj vrednosti Ako nema podudaranja, može dati opcionalnu podrazumevanu vrednost

SYD SYD Finansijska

Daje aritmetičko-nazadujuću amortizaciju materijalnih sredstava za precizirani period

T T Tekstom

Konvertuje svoje argumente u tekst

T.DIST T.DIST Statistička

Daje tačke procenta (verovatnoću) za Studentovu t-raspodelu

T.DIST.2T T.DIST.2T Statistička

Daje tačke procenta (verovatnoću) za Studentovu t-raspodelu

T.DIST.RT T.DIST.RT Statistička

Daje Studentovu t-raspodelu

T.INV T.INV Statistička

Daje t-vrednost Studentove t-raspodele kao funkciju verovatnoće i stepena slobode

T.INV.2T T.INV.2T Statistička

Daje inverznu vrednost Studentove t-raspodele

T.TEST T.TEST Statistička

Daje verovatnoću koja odgovara Studentovom t-testu

TAN TAN Matematika i trigonometrija

Daje tangens broja

TANH TANH Matematika i trigonometrija

Daje hiperbolički tangens broja

TBILLEQ TBILLEQ Finansijska

Daje dobit po trezorskom zapisu koji se izračunava kao dobit po hartiji od vrednosti

TBILLPRICE TBILLPRICE Finansijska

Daje cenu trezorskog zapisa prema nominalnoj vrednosti 100 USD

TBILLYIELD TBILLYIELD Finansijska

Daje dobit po trezorskom zapisu

TDIST TDIST Kompatibilnost

Daje Studentovu t-raspodelu

TEXT TEXT Tekstom

Oblikuje broj i konvertuje ga u tekst

TIME TIME Datum i vreme

Daje redni broj određenog vremena

TIMEVALUE TIMEVALUE Datum i vreme

Konvertuje vreme u obliku teksta u redni broj

TINV TINV Kompatibilnost

Daje inverznu vrednost Studentove t-raspodele

TODAY TODAY Datum i vreme

Daje redni broj današnjeg datuma

TRANSPOSE TRANSPOSE Pronalaženje i reference

Daje transponovani niz

TREND TREND Statistička

Daje vrednosti po linearnom trendu

TRIM TRIM Tekstom

Uklanja razmake iz teksta

TRIMMEAN TRIMMEAN Statistička

Daje srednju vrednost unutrašnjosti skupa podataka

TRUE TRUE Logička

Daje logičku vrednost TRUE

TRUNC TRUNC Matematika i trigonometrija

Skraćuje broj na ceo broj

TTEST TTEST Kompatibilnost

Daje verovatnoću koja odgovara Studentovom t-testu

TYPE TYPE Informacije

Daje broj koji označava tip podataka vrednosti

UNICHAR UNICHAR Tekstom

Daje Unikod znak koji je označen datom numeričkom vrednošću

UNICODE UNICODE Tekstom

Daje broj (tačku u programu) koji odgovara prvom znaku u tekstu

UNIQUE UNIQUE Pronalaženje i reference

Vraća listu jedinstvenih vrednosti na listi ili opsegu

UPPER UPPER Tekstom

Konvertuje tekst u velika slova

VALUE VALUE Tekstom

Konvertuje tekstualni argument u broj

VALUETOTEXT VALUETOTEXT function Tekstom

Vraća tekst sa bilo koje navedene vrednosti

VAR VAR Kompatibilnost

Procenjuje varijansu na osnovu uzorka

VAR.P VAR.P Statistička

Izračunava varijansu na osnovu ukupne populacije

VAR.S VAR.S Statistička

Procenjuje varijansu na osnovu uzorka

VARA VARA Statistička

Procenjuje varijansu na osnovu uzorka, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti

VARP VARP Kompatibilnost

Izračunava varijansu na osnovu ukupne populacije

VARPA VARPA Statistička

Izračunava varijansu na osnovu ukupne populacije, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti

VDB VDB Finansijska

Daje amortizaciju materijalnih sredstava za precizirani ili parcijalni period pomoću metoda linearne amortizacije

VLOOKUP VLOOKUP Pronalaženje i reference

Pretražuje prvu kolonu niza i kreće se kroz taj red da bi kao rezultat dala vrednost ćelije

WEBSERVICE WEBSERVICE Veb

Daje podatke iz veb usluge

WEEKDAY WEEKDAY Datum i vreme

Konvertuje redni broj u dan u sedmici

WEEKNUM WEEKNUM Datum i vreme

Konvertuje redni broj u broj koji predstavlja numeričku poziciju te sedmice u godini

WEIBULL WEIBULL Kompatibilnost

Izračunava varijansu na osnovu ukupne populacije, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti

WEIBULL.DIST WEIBULL.DIST Statistička

Daje Vejbulovu raspodelu

WORKDAY WORKDAY Datum i vreme

Daje redni broj datuma pre ili posle zadatog broja radnih dana

WORKDAY.INTL WORKDAY.INTL Datum i vreme

Daje serijski broj datuma pre ili posle navedenog broja radnih dana koristeći parametre koji ukazuju na to koji dani i koliko njih su dani vikenda

XIRR XIRR Finansijska

Daje unutrašnju stopu prinosa za praćenje novčanih tokova koji ne moraju da budu periodični

XLOOKUP XLOOKUP Pronalaženje i reference

Pretražuje opseg ili niz i vraća stavku koja odgovara prvom podudaranju koji pronađe Ako podudaranje ne postoji, funkcija XLOOKUP može da vrati najbliži (približni) podudaranje

XMATCH XMATCH Pronalaženje i reference

Daje relativni položaj stavke u nizu ili opsegu ćelija

XNPV XNPV Finansijska

Daje sadašnju neto vrednost za praćenje novčanih tokova koji ne moraju da budu periodični

XOR XOR Logička

Daje logičku exclusive OR operaciju svih argumenata

YEAR YEAR Datum i vreme

Konvertuje redni broj u godinu

YEARFRAC YEARFRAC Datum i vreme

Daje razlomak godine koji predstavlja broj celih dana između početnog datuma i završnog datuma

YIELD YIELD Finansijska

Daje dobit od hartija od vrednosti za koje se kamata isplaćuje periodično

YIELDDISC YIELDDISC Finansijska

Daje godišnju dobit za diskontovane hartije od vrednosti; na primer, za trezorski zapisu

YIELDMAT YIELDMAT Finansijska

Daje godišnju dobit od hartija od vrednosti za koje se kamata isplaćuje po dospeću

Z.TEST Z.TEST Statistička

Daje jednostranu vrednost verovatnoće z-testa

ZTEST ZTEST Kompatibilnost

Daje jednostranu vrednost verovatnoće z-testa