Liste over Excel-funksjoner med engelsk oversettelse

Engelsk Norsk Kategori Beskrivelse
ABS ABS Matematikk og trigonometri

Returnerer absoluttverdien til et tall

ACOT ACOT Matematikk og trigonometri

Returnerer arccotangent for et tall

ACOTH ACOTH Matematikk og trigonometri

Returnerer hyperbolsk arccotangent for et tall

ADDRESS ADRESSE Oppslags og referanse

Returnerer en referanse som tekst til en enkelt celle i et regneark

AMORDEGRC AMORDEGRC Økonomi

Returnerer avskrivningen for hver regnskapsperiode ved hjelp av en avskrivingskoeffisient

AMORLINC AMORLINC Økonomi

Returnerer avskrivingen for hver regnskapsperiode

PPMT AMORT Økonomi

Returnerer betalingen på hovedstolen for en investering i en gitt periode

AND AND-en Logikk

Returnerer SANN hvis alle argumentene er lik SANN

PMT ANNUITET Økonomi

Returnerer periodisk betaling for en annuitet

CALL ANROP Tilleggs- og automatiserings

Kaller en prosedyre i et dynamisk koblingsbibliotek (DLL) eller i en koderessurs

COUNT ANTALL Statistikk

Teller hvor mange tall som er i argumentlisten

COUNTIFS Antall Statistikk

Teller antall celler i et område som oppfyller flere vilkår

SHEETS ANTALL.ARK Informasjon

Returnerer antall ark i en referanse

COUNTIF ANTALL.HVIS Statistikk

Teller antall celler i et område som oppfyller gitte vilkår

COUNTA ANTALLA Statistikk

Teller hvor mange verdier som er i argumentlisten

YEAR ÅR Dato og klokkeslett

Konverterer et serienummer til et år

ARABIC ARABISK Matematikk og trigonometri

Konverterer et romertall til et vanlig tall, som et tall

WORKDAY ARBEIDSDAG Dato og klokkeslett

Returnerer serienummeret som svarer til datoen før eller etter et angitt antall arbeidsdager

WORKDAY.INTL ARBEIDSDAG.INTL Dato og klokkeslett

Returnerer serienummeret til datoen før eller etter et angitt antall arbeidsdager ved hjelp av parametere for å indikere hvilke og hvor mange dager som er helgedager

ACOS ARCCOS Matematikk og trigonometri

Returnerer arcus cosinus til et tall

ACOSH ARCCOSH Matematikk og trigonometri

Returnerer den inverse hyperbolske cosinus til et tall

ASIN ARCSIN Matematikk og trigonometri

Returnerer arcus sinus til et tall

ASINH ARCSINH Matematikk og trigonometri

Returnerer den inverse hyperbolske sinus til et tall

ATAN ARCTAN Matematikk og trigonometri

Returnerer arcus tangens til et tall

ATAN2 ARCTAN2 Matematikk og trigonometri

Returnerer arcus tangens fra x- og y-koordinater

ATANH ARCTANH Matematikk og trigonometri

Returnerer den inverse hyperbolske tangens til et tall

YEARFRAC ÅRDEL Dato og klokkeslett

Returnerer brøkdelen for året, som svarer til antall hele dager mellom startdato og sluttdato

SHEET ARK Informasjon

Returnerer arknummeret til det refererte arket

ARRAYTOTEXT ARRAYTOTEXT Tekst

Returnerer en matrise med tekst verdier fra et angitt område

SYD ÅRSAVS Økonomi

Returnerer årsavskrivningen for et aktivum i en angitt periode

AVERAGEA AVERAGEA Statistikk

Returnerer gjennomsnittet for argumentene, inkludert tall, tekst og logiske verdier

YIELD AVKAST Økonomi

Returnerer avkastningen på et verdipapir som betaler periodisk rente

YIELDDISC AVKAST.DISKONTERT Økonomi

Returnerer årlig avkastning for et diskontert verdipapir, for eksempel en statskasseveksel

YIELDMAT AVKAST.FORFALL Økonomi

Returnerer den årlige avkastningen for et verdipapir som betaler rente ved forfallsdato

TRUNC AVKORT Matematikk og trigonometri

Korter av et tall til et heltall

ROUND AVRUND Matematikk og trigonometri

Avrunder et tall til et angitt antall sifre

CEILING AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM Matematikk og trigonometri

Avrunder et tall ned til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum

FLOOR AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED Kompatibilitet

Avrunder et tall nedover, mot null

FLOOR.MATH AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.MATEMATISK Matematikk og trigonometri

Avrunder et tall ned til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum

FLOOR.PRECISE AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.PRESIS Matematikk og trigonometri

Avrunder et tall til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum Tallet avrundes opp uavhengig av tallets fortegn

CEILING.MATH AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.OPP.MATEMATISK Matematikk og trigonometri

Runder av et tall oppover til nærmeste heltall eller nærmeste signifikante multiplum

CEILING.PRECISE AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.PRESIS Matematikk og trigonometri

Avrunder et tall til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum Tallet avrundes opp uavhengig av tallets fortegn

ROUNDDOWN AVRUND.NED Matematikk og trigonometri

Avrunder et tall nedover, mot null

ROUNDUP AVRUND.OPP Matematikk og trigonometri

Runder av et tall oppover, bort fra null

ODD AVRUND.TIL.ODDETALL Matematikk og trigonometri

Runder av et tall oppover til nærmeste heltall som er et oddetall

EVEN AVRUND.TIL.PARTALL Matematikk og trigonometri

Runder av et tall oppover til nærmeste heltall som er et partall

DEVSQ AVVIK.KVADRERT Statistikk

Returnerer summen av kvadrerte avvik

ODDFYIELD AVVIKFP.AVKASTNING Økonomi

Returnerer avkastingen for et verdipapir med en odde første periode

ODDFPRICE AVVIKFP.PRIS Økonomi

Returnerer pris pålydende $100 for et verdipapir med en odde første periode

ODDLYIELD AVVIKSP.AVKASTNING Økonomi

Returnerer avkastingen for et verdipapir med en odde siste periode

ODDLPRICE AVVIKSP.PRIS Økonomi

Returnerer pris pålydende $100 for et verdipapir med en odde siste periode

BAHTTEXT BAHTTEKST Tekst

Konverterer et tall til tekst, og bruker valutaformatet ß (baht)

BESSELI BESSELI Teknikk

Returnerer den endrede Bessel-funksjonen In(x)

BESSELJ BESSELJ Teknikk

Returnerer Bessel-funksjonen Jn(x)

BESSELK BESSELK Teknikk

Returnerer den endrede Bessel-funksjonen Kn(x)

BESSELY BESSELY Teknikk

Returnerer Bessel-funksjonen Yn(x)

BETADIST BETA.FORDELING Kompatibilitet

Returnerer den kumulative betafordelingsfunksjonen

BETA.DIST BETA.FORDELING.N Statistikk

Returnerer den kumulative betafordelingsfunksjonen

BETA.INV BETA.INV Statistikk

Returnerer den inverse verdien til fordelingsfunksjonen for en angitt betafordeling

BINOMDIST BINOM.FORDELING Kompatibilitet

Returnerer den individuelle binomiske sannsynlighetsfordelingen

BINOM.DIST BINOM.FORDELING.N Statistikk

Returnerer den individuelle binomiske sannsynlighetsfordelingen

BINOM.DIST.RANGE BINOM.FORDELING.OMRÅDE Statistikk

Returnerer sannsynligheten for et prøveresultat ved hjelp av en binomisk fordeling

BINOM.INV BINOM.INV Statistikk

Returnerer den minste verdien der den kumulative binomiske fordelingen er mindre enn eller lik en vilkårsverdi

BIN2DEC BINTILDES Teknikk

Konverterer et binært tall til et desimaltall

BIN2HEX BINTILHEKS Teknikk

Konverterer et binært tall til et heksadesimaltall

BIN2OCT BINTILOKT Teknikk

Konverterer et binært tall til et oktaltall

BITXOR BITEKSKLUSIVELLER Teknikk

Returnerer et bitvist «eksklusivt Eller» av to tall

BITOR BITELLER Teknikk

Returnerer en bitvis ELLER av to tall

BITRSHIFT BITHFORSKYV Teknikk

Returnerer en verdi flyttet til høyre av shift_amount-biter

BITAND BITOG Teknikk

Returnerer en bitvis Og av to tall

BITLSHIFT BITVFORSKYV Teknikk

Returnerer en verdi flyttet til venstre av shift_amount-biter

SUBSTITUTE BYTT.UT Tekst

Bytter ut gammel tekst med ny tekst i en tekststreng

CELL CELLE Informasjon

Returnerer informasjon om formatering, plassering eller innholdet til en celle

CONCAT CONCAT Tekst

Kombinerer tekst fra flere områder og/eller strenger, men gir ikke skilletegns- eller IgnoreEmpty-argumenter

COS COS Matematikk og trigonometri

Returnerer cosinus til et tall

COSH COSH Matematikk og trigonometri

Returnerer den hyperbolske cosinus til et tall

COT COT Matematikk og trigonometri

Returnerer den hyperbolske cosinus til et tall

COTH COTH Matematikk og trigonometri

Returnerer cotangent for en vinkel

CSC CSC Matematikk og trigonometri

Returnerer cosekant for en vinkel

CSCH CSCH Matematikk og trigonometri

Returnerer hyperbolsk cosekant for en vinkel

DAY DAG Dato og klokkeslett

Konverterer et serienummer til en dag i måneden

EDATE DAG.ETTER Dato og klokkeslett

Returnerer serienummeret som svarer til datoen som er det indikerte antall måneder før eller etter startdatoen

DAYS DAGER Dato og klokkeslett

Returnerer antall dager mellom to datoer

DAYS360 DAGER360 Dato og klokkeslett

Beregner antall dager mellom to datoer basert på et år med 360 dager

DCOUNT DANTALL Database

Teller celler som inneholder tall i en database

DCOUNTA DANTALLA Database

Teller celler som ikke er tomme i en database

DATE DATO Dato og klokkeslett

Returnerer serienummeret som svarer til en bestemt dato

DATEDIF DATODIFF Dato og klokkeslett

Beregner antall dager, måneder eller år mellom to datoer Denne funksjonen er nyttig i formler der du må beregne en alder

DATEVALUE DATOVERDI Dato og klokkeslett

Konverterer en dato med tekstformat til et serienummer

DB DAVSKR Økonomi

Returnerer avskrivningen for et aktivum i en angitt periode, foretatt med fast degressiv avskrivning

DBCS DBCS Tekst

Endrer engelske bokstaver eller katakana med halv bredde (enkeltbyte) i en tegnstreng til tegn med full bredde (dobbeltbyte)

DDB DEGRAVS Økonomi

Returnerer avskrivningen for et aktivum for en gitt periode, ved hjelp av dobbel degressiv avskrivning eller en metode som du selv angir

SUBTOTAL DELSUM Matematikk og trigonometri

Returnerer en delsum i en liste eller database

DELTA DELTA Teknikk

Undersøker om to verdier er like

MID, MIDBs DELTEKST og DELTEKSTB Tekst

Returnerer et angitt antall tegn fra en tekststreng og begynner fra posisjonen du angir

DECIMAL DESIMAL Matematikk og trigonometri

Konverterer en tekstrepresentasjon av et tall med et angitt grunntall, til et desimaltall

DEC2BIN DESTILBIN Teknikk

Konverterer et desimaltall til et binærtall

DEC2HEX DESTILHEKS Teknikk

Konverterer et heltall i 10-tallsystemet til et heksadesimalt tall

DEC2OCT DESTILOKT Teknikk

Konverterer et heltall i 10-tallsystemet til et oktaltall

DAVERAGE DGJENNOMSNITT Database

Returnerer gjennomsnittet av merkede databaseposter

DGET DHENT Database

Trekker ut fra en database en post som oppfyller angitte vilkår

DISC DISKONTERT Økonomi

Returnerer diskonteringsraten for et verdipapir

DMAX DMAKS Database

Returnerer maksimumsverdien fra merkede databaseposter

DMIN DMIN Database

Returnerer minimumsverdien fra merkede databaseposter

FACTDOUBLE DOBBELFAKT Matematikk og trigonometri

Returnerer et talls doble fakultet

DOLLARFR DOLLARBR Økonomi

Konverterer en valutapris uttrykt som et desimaltall, til en valutapris uttrykt som en brøk

DOLLARDE DOLLARDE Økonomi

Konverterer en valutapris uttrykt som en brøk, til en valutapris uttrykt som et desimaltall

DPRODUCT DPRODUKT Database

Multipliserer verdiene i et bestemt felt med poster som oppfyller vilkårene i en database

DSTDEV DSTDAV Database

Estimerer standardavviket basert på et utvalg av merkede databaseposter

DSTDEVP DSTDAVP Database

Beregner standardavviket basert på at merkede databaseposter utgjør hele populasjonen

DSUM DSUMMER Database

Legger til tallene i feltkolonnen med poster, i databasen som oppfyller vilkårene

DVAR DVARIANS Database

Estimerer variansen basert på et utvalg av merkede databaseposter

DVARP DVARIANSP Database

Beregner variansen basert på at merkede databaseposter utgjør hele populasjonen

EFFECT EFFEKTIV.RENTE Økonomi

Returnerer den effektive årlige rentesatsen

EXACT EKSAKT Tekst

Kontrollerer om to tekstverdier er like

XOR EKSKLUSIVELLER Logikk

Returnerer en logisk eksklusiv ELLER av alle argumentene

EXP EKSP Matematikk og trigonometri

Returnerer

EXPONDIST EKSP.FORDELING Kompatibilitet

Returnerer eksponentialfordelingen

EXPON.DIST EKSP.FORDELING.N Statistikk

Returnerer eksponentialfordelingen

OR ELLER Logikk

Returnerer SANN hvis ett eller flere argumenter er lik SANN

ISPMT ER.ANNUITET Økonomi

Beregner renten som er betalt for en investering i løpet av en bestemt periode

ISERR ERF Informasjon

Returnerer SANN hvis verdien er en hvilken som helst annen feilverdi enn #I/T

ISERROR ERFEIL Informasjon

Returnerer SANN hvis verdien er en hvilken som helst feilverdi

ISFORMULA ERFORMEL Informasjon

Returnerer SANN hvis det er en referanse til en celle som inneholder en formel

ISNONTEXT ERIKKETEKST Informasjon

Returnerer SANN hvis verdien ikke er tekst

ISNA ERIT Informasjon

Returnerer SANN hvis verdien er feilverdien #I/T

ISLOGICAL ERLOGISK Informasjon

Returnerer SANN hvis verdien er en logisk verdi

ISODD ERODDE Informasjon

Returnerer SANN hvis tallet er et oddetall

ISEVEN ERPARTALL Informasjon

Returnerer SANN hvis tallet er et partall

ISREF ERREF Informasjon

Returnerer SANN hvis verdien er en referanse

REPLACE, REPLACEBs ERSTATT og ERSTATTB Tekst

Erstatter tegn i en tekst

ISNUMBER ERTALL Informasjon

Returnerer SANN hvis verdien er et tall

ISTEXT ERTEKST Informasjon

Returnerer SANN hvis verdien er tekst

ISBLANK ERTOM Informasjon

Returnerer SANN hvis verdien er tom

EUROCONVERT EUROCONVERT Tilleggs- og automatiserings

Konverterer et tall til euro, konverterer et tall fra euro til en euromedlemsvaluta, eller konverterer et tall fra én euromedlemsvaluta til en annen ved å bruke euroen som et mellomledd (triangulering)

F.DIST F.FORDELING Statistikk

Returnerer F-sannsynlighetsfordelingen

F.DIST.RT F.FORDELING.H Statistikk

Returnerer F-sannsynlighetsfordelingen

F.INV F.INV Statistikk

Returnerer den inverse av den sannsynlige F-fordelingen

F.INV.RT F.INV.H Statistikk

Returnerer den inverse av den sannsynlige F-fordelingen

F.TEST F.TEST Statistikk

Returnerer resultatet av en F-test

FACT FAKULTET Matematikk og trigonometri

Returnerer fakultet til et tall

FIXED FASTSATT Tekst

Formaterer et tall som tekst med et bestemt antall desimaler

ERROR.TYPE FEIL.TYPE Informasjon

Returnerer et tall som svarer til en feiltype

ERF FEILF Teknikk

Returnerer feilfunksjonen

ERF.PRECISE FEILF.PRESIS Teknikk

Returnerer feilfunksjonen

ERFC FEILFK Teknikk

Returnerer den komplementære feilfunksjonen

ERFC.PRECISE FEILFK.PRESIS Teknikk

Returnerer den komplementære FEILF-funksjonen integrert mellom x og uendelig

FDIST FFORDELING Kompatibilitet

Returnerer F-sannsynlighetsfordelingen

FINV FFORDELING.INVERS Statistikk

Returnerer den inverse av den sannsynlige F-fordelingen

FILTERXML FILTERXML Nettadresse

Returnerer spesifikke data fra XML-innholdet ved å bruke angitt XPath

FILTER Filtrer Oppslags og referanse

Filtrerer et data område basert på vilkår du definerer

FIND, FINDBs FINN og FINNB Tekst

Finner en tekstverdi inne i en annen (skiller mellom store og små bokstaver)

HLOOKUP FINN.KOLONNE Oppslags og referanse

Leter i den øverste raden i en matrise og returnerer verdien for den angitte cellen

VLOOKUP FINN.RAD Oppslags og referanse

Leter i den første kolonnen i en matrise og flytter bortover raden for å returnere verdien til en celle

FISHER FISHER Statistikk

Returnerer Fisher-transformasjonen

FISHERINV FISHERINV Statistikk

Returnerer den inverse av Fisher-transformasjonen

FORMULATEXT FORMELTEKST Oppslags og referanse

Returnerer formelen på angitt referanse som tekst

OFFSET FORSKYVNING Oppslags og referanse

Returnerer en referanseforskyvning fra en gitt referanse

SIGN FORTEGN Matematikk og trigonometri

Returnerer fortegnet for et tall

FREQUENCY FREKVENS Statistikk

Returnerer en frekvensdistribusjon som en loddrett matrise

FTEST FTEST Kompatibilitet

Returnerer resultatet av en F-test

PHONETIC FURIGANA Tekst

Trekker ut fonetiske tegn (furigana) fra en tekststreng

GAMMA GAMMA Statistikk

Returnerer verdien for Gamma-funksjonen

GAMMA.DIST GAMMA.FORDELING Statistikk

Returnerer gammafordelingen

GAMMA.INV GAMMA.INV Statistikk

Returnerer den inverse av den gammakumulative fordelingen

GAMMADIST GAMMAFORDELING Kompatibilitet

Returnerer gammafordelingen

GAMMAINV GAMMAINV Kompatibilitet

Returnerer den inverse av den gammakumulative fordelingen

GAMMALN GAMMALN Statistikk

Returnerer den naturlige logaritmen av gammafunksjonen, Γ(x)

GAMMALN.PRECISE GAMMALN.PRESIS Statistikk

Returnerer den naturlige logaritmen av gammafunksjonen, Γ(x)

GAUSS GAUSS Statistikk

Returnerer 0,5 mindre enn standard kumulativ normalfordeling

AVERAGE GJENNOMSNITT Statistikk

Returnerer gjennomsnittet for argumentene

AVERAGEIFS Gjennomsnitt. Statistikk

Returnerer gjennomsnittet (aritmetisk median) av alle celler som oppfyller flere vilkår

GEOMEAN GJENNOMSNITT.GEOMETRISK Statistikk

Returnerer den geometriske middelverdien

HARMEAN GJENNOMSNITT.HARMONISK Statistikk

Returnerer den harmoniske middelverdien

AVERAGEIF GJENNOMSNITTHVIS Statistikk

Returnerer gjennomsnittet (aritmetisk gjennomsnitt) av alle cellene i et område som oppfyller et bestemt vilkår

AVEDEV GJENNOMSNITTSAVVIK Statistikk

Returnerer datapunktenes gjennomsnittlige absoluttavvik fra medianen

REPT GJENTA Tekst

Gjentar tekst et gitt antall ganger

DEGREES GRADER Matematikk og trigonometri

Konverterer radianer til grader

CRITBINOM GRENSE.BINOM Kompatibilitet

Returnerer den minste verdien der den kumulative binomiske fordelingen er mindre enn eller lik en vilkårsverdi

GESTEP GRENSEVERDI Teknikk

Tester om et tall er større enn en terskelverdi

BASE GRUNNTALL Matematikk og trigonometri

Konverterer et tall til en tekstrepresentasjon med angitt rot (grunntall)

HEX2BIN HEKSTILBIN Teknikk

Konverterer et heksadesimaltall til et binært tall

HEX2DEC HEKSTILDES Teknikk

Konverterer et heksadesimalt tall til et heltall i 10-tallsystemet

HEX2OCT HEKSTILOKT Teknikk

Konverterer et heksadesimalt tall til et oktaltall

INT HELTALL Matematikk og trigonometri

Avrunder et tall nedover til nærmeste heltall

GETPIVOTDATA HENTPIVOTDATA Oppslags og referanse

Returnerer data som er lagret i en pivottabellrapport

RIGHT, RIGHTBs HØYRE og HØYREB Tekst

Returnerer tegnene lengst til høyre i en tekstverdi

IF HVIS Logikk

Angir en logisk test som skal utføres

IFS Hvis Logikk

Kontrollerer om én eller flere betingelser er oppfylt og returnerer en verdi som svarer til den første SANNE betingelsen

IFNA HVIS.IT Logikk

Returnerer verdien du angir hvis uttrykket løses til #I/T Hvis ikke returneres resultatet av uttrykket

IFERROR HVISFEIL Logikk

Returnerer en verdi du angir hvis en formel evaluerer til en feil Ellers returnerer den resultatet av formelen

HYPERLINK HYPERKOBLING Oppslags og referanse

Oppretter en snarvei eller et hopp som åpner et dokument som er lagret på en nettverksserver, et intranett eller Internett

HYPGEOMDIST HYPGEOM.FORDELING Kompatibilitet

Returnerer den hypergeometriske fordelingen

HYPGEOM.DIST HYPGEOM.FORDELING.N Statistikk

Returnerer den hypergeometriske fordelingen

TODAY IDAG Dato og klokkeslett

Returnerer serienummeret som svarer til dagens dato

NOT IKKE Logikk

Reverserer logikken til argumentet

IMABS IMABS Teknikk

Returnerer absoluttverdien (koeffisienten) til et komplekst tall

IMAGINARY IMAGINÆR Teknikk

Returnerer den imaginære koeffisienten til et komplekst tall

IMARGUMENT IMARGUMENT Teknikk

Returnerer argumentet theta, som er en vinkel uttrykt i radianer

IMCOS IMCOS Teknikk

Returnerer cosinus til et komplekst tall

IMCOSH IMCOSH Teknikk

Returnerer hyperbolisk cosinus til et komplekst tall

IMCOT IMCOT Teknikk

Returnerer cotangenten for et komplekst tall

IMCSC IMCSC Teknikk

Returnerer cosecans til et komplekst tall

IMCSCH IMCSCH Teknikk

Returnerer hyperbolsk cosecans til et komplekst tall

IMDIV IMDIV Teknikk

Returnerer kvotienten til to komplekse tall

IMEXP IMEKSP Teknikk

Returnerer eksponenten til et komplekst tall

IMCONJUGATE IMKONJUGERT Teknikk

Returnerer den komplekse konjugaten til et komplekst tall

IMLN IMLN Teknikk

Returnerer den naturlige logaritmen for et komplekst tall

IMLOG10 IMLOG10 Teknikk

Returnerer logaritmen med grunntall 10 for et komplekst tall

IMLOG2 IMLOG2 Teknikk

Returnerer logaritmen med grunntall 2 for et komplekst tall

IMPOWER IMOPPHØY Teknikk

Returnerer et komplekst tall opphøyd til en heltallspotens

IMPRODUCT IMPRODUKT Teknikk

Returnerer produktet av komplekse tall

IMREAL IMREELL Teknikk

Returnerer den reelle koeffisienten til et komplekst tall

IMSQRT IMROT Teknikk

Returnerer kvadratroten av et komplekst tall

IMSEC IMSEC Teknikk

Returnerer sekant for et komplekst tall

IMSECH IMSECH Teknikk

Returnerer hyperbolsk sekant for et komplekst tall

IMSIN IMSIN Teknikk

Returnerer sinus til et komplekst tall

IMSINH IMSINH Teknikk

Returnerer den hyperbolske sinus til et komplekst tall

IMSUB IMSUB Teknikk

Returnerer differansen mellom to komplekse tall

IMSUM IMSUMMER Teknikk

Returnerer summen av komplekse tall

IMTAN IMTAN Teknikk

Returnerer tangent for et komplekst tall

INDEX INDEKS Oppslags og referanse

Bruker en indeks til å velge en verdi fra en referanse eller matrise

INDIRECT INDIREKTE Oppslags og referanse

Returnerer en referanse angitt av en tekstverdi

INFO INFO Informasjon

Returnerer informasjon om gjeldende operativmiljø

BETAINV INVERS.BETA.FORDELING Kompatibilitet

Returnerer den inverse verdien til fordelingsfunksjonen for en angitt betafordeling

CHIINV INVERS.KJI.FORDELING Kompatibilitet

Returnerer den inverse av den ensidige sannsynligheten for den kjikvadrerte fordelingen

IRR IR Økonomi

Returnerer internrenten for en serie kontantstrømmer

ISO.CEILING ISO.AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM Matematikk og trigonometri

Returnerer et tall som er avrundet opp til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum

ISOWEEKNUM ISOUKENR Dato og klokkeslett

Returnerer ISO-ukenummeret for året for en gitt dato

NA IT Informasjon

Returnerer feilverdien #I/T

JIS JIS Tekst

Endrer tegn med halv bredde (enkeltbyte) i en streng til tegn med full bredde (dobbeltbyte)

CONCATENATE KJEDE.SAMMEN Tekst

Slår sammen flere tekstelementer til ett tekstelement

CHIDIST KJI.FORDELING Kompatibilitet

Returnerer den ensidige sannsynligheten for en kjikvadrert fordeling

CHITEST KJI.TEST Kompatibilitet

Utfører testen for uavhengighet

CHISQ.DIST KJIKVADRAT.FORDELING Statistikk

Returnerer den kumulative betafunksjonen for sannsynlig tetthet

CHISQ.DIST.RT KJIKVADRAT.FORDELING.H Statistikk

Returnerer den ensidige sannsynligheten for en kjikvadrert fordeling

CHISQ.INV KJIKVADRAT.INV Statistikk

Returnerer den kumulative betafunksjonen for sannsynlig tetthet

CHISQ.INV.RT KJIKVADRAT.INV.H Statistikk

Returnerer den inverse av den ensidige sannsynligheten for den kjikvadrerte fordelingen

CHISQ.TEST KJIKVADRAT.TEST Statistikk

Utfører testen for uavhengighet

CODE KODE Tekst

Returnerer en numerisk kode for det første tegnet i en tekststreng

COLUMN KOLONNE Oppslags og referanse

Returnerer kolonnenummeret for en referanse

COLUMNS KOLONNER Oppslags og referanse

Returnerer antall kolonner i en referanse

COMBIN KOMBINASJON Matematikk og trigonometri

Returnerer antall kombinasjoner for et gitt antall objekter

COMBINA KOMBINASJONA Matematikk og trigonometri

Returnerer antall kombinasjoner (med repetisjoner) for et gitt antall elementer

COMPLEX KOMPLEKS Teknikk

Konverterer reelle og imaginære koeffisienter til et komplekst tall

CONFIDENCE KONFIDENS Kompatibilitet

Returnerer konfidensintervallet til gjennomsnittet for en populasjon

CONFIDENCE.NORM KONFIDENS.NORM Statistikk

Returnerer konfidensintervallet til gjennomsnittet for en populasjon

CONFIDENCE.T KONFIDENS.T Statistikk

Returnerer konfidensintervallet for et populasjonsgjennomsnitt, ved hjelp av en Student T-fordeling

CONVERT KONVERTER Teknikk

Konverterer et tall fra ett målsystem til et annet

CORREL KORRELASJON Statistikk

Returnerer korrelasjonskoeffisienten mellom to datasett

COVAR KOVARIANS Kompatibilitet

Returnerer kovariansen, gjennomsnittet av produktene av parvise avvik

COVARIANCE.P KOVARIANS.P Statistikk

Returnerer kovariansen, gjennomsnittet av produktene av parvise avvik

COVARIANCE.S KOVARIANS.S Statistikk

Returnerer utvalgets kovarians, som er gjennomsnittet av produktene av avvikene for hvert datapunktpar i to datasett

CUBEKPIMEMBER KUBEKPIMEDLEM Kube

Returnerer navnet, egenskapen og målet for en viktig ytelsesindikator (KPI), og viser navnet og egenskapen i cellen En KPI er en målbar enhet, for eksempel månedlig bruttoinntjening eller kvartalsvis inntjening per ansatt, og brukes til å overvåke ytelsen i en organisasjon

CUBEMEMBER KUBEMEDLEM Kube

Returnerer et medlem eller en tuppel i et kubehierarki Brukes til å validere at medlemmet eller tuppelen finnes i kuben

CUBEMEMBERPROPERTY KUBEMEDLEMEGENSKAP Kube

Returnerer verdien til en medlemsegenskap i kuben Brukes til å validere at et medlemsnavn finnes i kuben, og til å returnere den angitte egenskapen for dette medlemmet

CUBERANKEDMEMBER KUBERANGERTMEDLEM Kube

Returnerer det n-te, eller rangerte, medlemmet i et sett Brukes til å returnere ett eller flere elementer i et sett, for eksempel de 10 beste studentene

CUBESET KUBESETT Kube

Definerer et beregnet sett av medlemmer eller tupler ved å sende et settuttrykk til kuben på serveren, noe som oppretter settet og deretter returnerer dette settet til Microsoft Office Excel

CUBESETCOUNT KUBESETTANTALL Kube

Returnerer antallet elementer i et sett

CUBEVALUE KUBEVERDI Kube

Returnerer en aggregert verdi fra en kube

KURT KURT Statistikk

Returnerer kurtosen til et datasett

LOGEST KURVE Statistikk

Returnerer parameterne til en eksponentiell trend

QUARTILE KVARTIL Kompatibilitet

Returnerer kvartilen til et datasett

QUARTILE.EXC KVARTIL.EKS Statistikk

Returnerer kvartilen av datasettet, basert på persentilverdiene fra 01, eksklusiv

QUARTILE.INC KVARTIL.INK Statistikk

Returnerer kvartilen til et datasett

QUOTIENT KVOTIENT Matematikk og trigonometri

Returnerer heltallsdelen av en divisjon

LET La en Matematikk og trigonometri

Tilordner navn til beregnings resultater for å tillate lagring av mellom liggende beregninger, verdier eller definisjon av navn i en formel

LEN, LENBs LENGDE og LENGDEB Tekst

Returnerer antallet tegn i en tekststreng

SLN LINAVS Økonomi

Returnerer den lineære avskrivningen for et aktivum i én periode

LN LN Matematikk og trigonometri

Returnerer den naturlige logaritmen til et tall

LOG LOG Matematikk og trigonometri

Returnerer logaritmen for et tall til et angitt grunntall

LOG10 LOG10 Matematikk og trigonometri

Returnerer logaritmen med grunntall 10 for et tall

LOGINV LOGINV Kompatibilitet

Returnerer den inverse lognormale kumulative fordelingen

LOGNORM.DIST LOGNORM.FORDELING Statistikk

Returnerer den kumulative lognormale fordelingen

LOGNORM.INV LOGNORM.INV Statistikk

Returnerer den inverse lognormale kumulative fordelingen

LOGNORMDIST LOGNORMFORD Kompatibilitet

Returnerer den kumulative lognormale fordelingen

MAXA MAKSA Statistikk

Returnerer maksimumsverdien i en argumentliste, inkludert tall, tekst og logiske verdier

MAXIFS Makshvis Statistikk

Returnerer maksimumsverdien blant cellene angitt ved et gitt sett med betingelser eller kriterier

MONTH MÅNED Dato og klokkeslett

Konverterer et serienummer til en måned

EOMONTH MÅNEDSSLUTT Dato og klokkeslett

Returnerer serienummeret som svarer til siste dag i måneden, før eller etter et angitt antall måneder

MDETERM MDETERM Matematikk og trigonometri

Returnerer matrisedeterminanten til en matrise

MEDIAN MEDIAN Statistikk

Returnerer medianen til tallene som er gitt

AGGREGATE MENGDE Matematikk og trigonometri

Returnerer en mengde i en liste eller database

MUNIT MENHET Matematikk og trigonometri

Returnerer enhetsmatrisen for angitt dimensjon

LCM MFM Matematikk og trigonometri

Returnerer minste felles multiplum

MIN MIN Statistikk

Returnerer minimumsverdien i en argumentliste

MINA MINA Statistikk

Returnerer den minste verdien i en argumentliste, inkludert tall, tekst og logiske verdier

MINIFS Minhvis Statistikk

Returnerer minimumsverdien blant cellene som er angitt av et gitt sett med betingelser eller vilkår

MINUTE MINUTT Dato og klokkeslett

Konverterer et serienummer til et minutt

MINVERSE MINVERS Matematikk og trigonometri

Returnerer den inverse matrisen til en matrise

MMULT MMULT Matematikk og trigonometri

Returnerer matriseproduktet av to matriser

MIRR MODIR Økonomi

Returnerer internrenten der positive og negative kontantstrømmer finansieres med forskjellige satser

MODE MODUS Kompatibilitet

Returnerer den vanligste verdien i et datasett

MODE.MULT MODUS.MULT Statistikk

Returnerer en vertikal matrise av verdien som forekommer hyppigst, eller gjentatte verdier i en matrise eller et dataområde

MODE.SNGL MODUS.SNGL Statistikk

Returnerer den vanligste verdien i et datasett

RECEIVED MOTTATT.AVKAST Økonomi

Returnerer summen som mottas ved forfallsdato for et fullinvestert verdipapir

MROUND MRUND Matematikk og trigonometri

Returnerer et tall avrundet til det ønskede multiplum

MULTINOMIAL MULTINOMINELL Matematikk og trigonometri

Returnerer det multinominelle for et sett med tall

MDURATION MVARIGHET Økonomi

Returnerer Macauleys modifiserte varighet for et verdipapir med en antatt pålydende verdi på kr 100,00

N N Informasjon

Returnerer en verdi som er konvertert til et tall

SMALL N.MINST Statistikk

Returnerer den n-te minste verdien i et datasett

LARGE N.STØRST Statistikk

Returnerer den n-te største verdien i et datasett

NOW Dato og klokkeslett

Returnerer serienummeret som svarer til gjeldende dato og klokkeslett

PV NÅVERDI Økonomi

Returnerer nåverdien av en investering

NEGBINOMDIST NEGBINOM.FORDELING Kompatibilitet

Returnerer den negative binomiske fordelingen

NEGBINOM.DIST NEGBINOM.FORDELING.N Statistikk

Returnerer den negative binomiske fordelingen

NETWORKDAYS NETT.ARBEIDSDAGER Dato og klokkeslett

Returnerer antall hele arbeidsdager mellom to datoer

NETWORKDAYS.INTL NETT.ARBEIDSDAGER.INTL Dato og klokkeslett

Returnerer antall hele arbeidsdager mellom to dager ved å bruke parametere til å angi hvilke og hvor mange dager som er fridager

WEBSERVICE NETTJENESTE Nettadresse

Returnerer data fra en nettjeneste

NPV NNV Økonomi

Returnerer netto nåverdi for en investering, basert på en serie periodiske kontantstrømmer og en rentesats

NOMINAL NOMINELL Økonomi

Returnerer årlig nominell rentesats

NORM.DIST NORM.FORDELING Statistikk

Returnerer den kumulative normalfordelingen

NORM.INV NORM.INV Kompatibilitet

Returnerer den inverse kumulative normalfordelingen

NORM.S.DIST NORM.S.FORDELING Statistikk

Returnerer standard kumulativ normalfordeling

NORM.S.INV NORM.S.INV Statistikk

Returnerer den inverse av den kumulative standard normalfordelingen

NORMDIST NORMALFORDELING Kompatibilitet

Returnerer den kumulative normalfordelingen

STANDARDIZE NORMALISER Statistikk

Returnerer en normalisert verdi

NORMINV NORMINV Statistikk

Returnerer den inverse kumulative normalfordelingen

NORMSDIST NORMSFORDELING Kompatibilitet

Returnerer standard kumulativ normalfordeling

NORMSINV NORMSINV Kompatibilitet

Returnerer den inverse av den kumulative standard normalfordelingen

COUPNUM OBLIG.ANTALL Økonomi

Returnerer antall obligasjoner som skal betales mellom oppgjørsdatoen og forfallsdatoen

COUPPCD OBLIG.DAG.FORRIGE Økonomi

Returnerer obligasjonsdatoen som kommer før oppgjørsdatoen

COUPDAYS OBLIG.DAGER Økonomi

Returnerer antall dager i den rentebærende perioden som inneholder innløsningsdatoen

COUPNCD OBLIG.DAGER.EF Økonomi

Returnerer obligasjonsdatoen som kommer etter oppgjørsdatoen

COUPDAYBS OBLIG.DAGER.FF Økonomi

Returnerer antall dager fra begynnelsen av den rentebærende perioden til innløsningsdatoen

COUPDAYSNC OBLIG.DAGER.NF Økonomi

Returnerer antall dager fra betalingsdato til neste renteinnbetalingsdato

OCT2BIN OKTTILBIN Teknikk

Konverterer et oktaltall til et binært tall

OCT2DEC OKTTILDES Teknikk

Konverterer et oktaltall til et desimaltall

OCT2HEX OKTTILHEKS Teknikk

Konverterer et oktaltall til et heksadesimaltall

AREAS OMRÅDER Oppslags og referanse

Returnerer antall områder i en referanse

POWER OPPHØYD.I Matematikk og trigonometri

Returnerer resultatet av et tall opphøyd i en potens

ACCRINTM PÅLØPT.FORFALLSRENTE Økonomi

Returnerer den påløpte renten for et verdipapir som betaler rente ved forfall

ACCRINT PÅLØPT.PERIODISK.RENTE Økonomi

Returnerer påløpte renter for et verdipapir som betaler periodisk rente

PEARSON PEARSON Statistikk

Returnerer produktmomentkorrelasjonskoeffisienten, Pearson

NPER PERIODER Økonomi

Returnerer antall perioder for en investering

PERMUTATIONA PERMUTASJONA Statistikk

Returnerer antallet permutasjoner for et gitt antall objekter (med repetisjoner) som kan velges fra det totale antallet objekter

PERMUT PERMUTER Statistikk

Returnerer antall permutasjoner for et gitt antall objekter

PERCENTILE PERSENTIL Kompatibilitet

Returnerer den n-te persentil av verdiene i et område

PERCENTILE.EXC PERSENTIL.EKS Statistikk

Returnerer det n-te persentilet av verdiene i et område, der n er i området 01, eksklusiv

PERCENTILE.INC PERSENTIL.INK Statistikk

Returnerer den n-te persentil av verdiene i et område

PHI PHI Statistikk

Returnerer verdien av tetthetsfunksjonen for en standard normalfordeling

PI PI Matematikk og trigonometri

Returnerer verdien av pi

POISSON POISSON Kompatibilitet

Returnerer Poissons sannsynlighetsfordeling

POISSON.DIST POISSON.FORDELING Statistikk

Returnerer Poissons sannsynlighetsfordeling

PRICE PRIS Økonomi

Returnerer prisen per pålydende kr 100 for et verdipapir som gir periodisk avkastning

PRICEDISC PRIS.DISKONTERT Økonomi

Returnerer prisen per pålydende kr 100 for et diskontert verdipapir

PRICEMAT PRIS.FORFALL Økonomi

Returnerer prisen per pålydende kr 100 av et verdipapir som betaler rente ved forfall

PRODUCT PRODUKT Matematikk og trigonometri

Multipliserer argumentene

FORECAST PROGNOSE Statistikk

Returnerer en verdi langs en lineær trend

FORECAST.ETS PROGNOSE.ETS Statistikk

Returnerer en fremtidig verdi basert på eksisterende (historiske) verdier ved hjelp av AAA-versjonen av algoritmen eksponentiell glatting (ETS)

FORECAST.ETS.CONFINT PROGNOSE.ETS.CONFINT Statistikk

Returnerer et konfidensintervall for prognoseverdien for den angitte måldatoen

FORECAST.ETS.SEASONALITY PROGNOSE.ETS.SESONGAVHENGIGHET Statistikk

Returnerer lengden på det gjentakende mønsteret som Excel gjenkjenner for den bestemte tidsserien

FORECAST.ETS.STAT PROGNOSE.ETS.STAT Statistikk

Returnerer en statistisk verdi som et resultat av prognose av tidsserier

FORECAST.LINEAR PROGNOSE.LINEÆR Statistikk

Returnerer en fremtidig verdi basert på eksisterende verdier

PERCENTRANK PROSENTDEL Kompatibilitet

Returnerer prosentrangeringen av en verdi i et datasett

PERCENTRANK.EXC PROSENTDEL.EKS Statistikk

Returnerer prosentdelen til en verdi (01, eksklusiv) i et datasett

PERCENTRANK.INC PROSENTDEL.INK Statistikk

Returnerer prosentrangeringen av en verdi i et datasett

PDURATION PVARIGHET Økonomi

Returnerer antallet perioder som kreves av en investering for å nå en angitt verdi

ROW RAD Oppslags og referanse

Returnerer radnummeret for en referanse

ROWS RADER Oppslags og referanse

Returnerer antall rader i en referanse

RADIANS RADIANER Matematikk og trigonometri

Konverterer grader til radianer

RANK RANG Kompatibilitet

Returnerer rangeringen av et tall, eller plassen tallet har i en rekke

RANK.EQ RANG.EKV Statistikk

Returnerer rangeringen av et tall, eller plassen tallet har i en rekke

RANK.AVG RANG.GJSN Statistikk

Returnerer rangeringen av et tall, eller plassen tallet har i en rekke

IPMT RANNUITET Økonomi

Returnerer betalte renter på en investering for en gitt periode

RRI REALISERT.AVKASTNING Økonomi

Returnerer en ekvivalent rentesats for veksten av en investering

REGISTER.ID REGISTRER.ID Tilleggs- og automatiserings

Returnerer identifikasjonsnummeret til et dynamisk koblingsbibliotek (DLL) eller en tidligere registrert koderessurs

RATE RENTE Økonomi

Returnerer rentesatsen per periode for en annuitet

INTRATE RENTESATS Økonomi

Returnerer rentefoten av et fullfinansiert verdipapir

MOD REST Matematikk og trigonometri

Returnerer resten fra en divisjon

LINEST RETTLINJE Statistikk

Returnerer parameterne til en lineær trend

RSQ RKVADRAT Statistikk

Returnerer kvadratet av produktmomentkorrelasjonskoeffisienten (Pearsons r)

ROMAN ROMERTALL Matematikk og trigonometri

Konverterer vanlige tall til romertall, som tekst

SQRT ROT Matematikk og trigonometri

Returnerer en positiv kvadratrot

SQRTPI ROTPI Matematikk og trigonometri

Returnerer kvadratroten av (tall * pi)

RTD RTD Oppslags og referanse

Henter sanntidsdata fra et program som støtter COM-automatisering

CLEAN RYDD Tekst

Fjerner alle tegn som ikke kan skrives ut, fra teksten

CUMPRINC SAMLET.HOVEDSTOL Økonomi

Returnerer den kumulative hovedstolen som er betalt for et lån mellom to perioder

CUMIPMT SAMLET.RENTE Økonomi

Returnerer den kumulative renten som er betalt mellom to perioder

MATCH SAMMENLIGNE Oppslags og referanse

Slår opp verdier i en referanse eller matrise

TRUE SANN Logikk

Returnerer den logiske verdien SANN

PROB SANNSYNLIG Statistikk

Returnerer sannsynligheten for at verdier i et område ligger mellom to grenser

SEC SEC Matematikk og trigonometri

Returnerer sekant for en vinkel

SECH SECH Matematikk og trigonometri

Returnerer hyperbolsk sekant for en vinkel

SECOND SEKUND Dato og klokkeslett

Konverterer et serienummer til et sekund

SEQUENCE SEKVENS-en Matematikk og trigonometri

Genererer en liste med sekvensielle tall i en matrise, for eksempel 1, 2, 3, 4

GCD SFF Matematikk og trigonometri

Returnerer høyeste felles divisor

SIN SIN Matematikk og trigonometri

Returnerer sinus til en gitt vinkel

SINH SINH Matematikk og trigonometri

Returnerer den hyperbolske sinus til et tall

INTERCEPT SKJÆRINGSPUNKT Statistikk

Returnerer skjæringspunktet til den lineære regresjonslinjen

SKEW SKJEVFORDELING Statistikk

Returnerer skjevheten i en fordeling

SKEW.P SKJEVFORDELING.P Statistikk

Returnerer skjevheten i en fordeling basert på en befolkning: karakteriserer fordelingen rundt dens middelverdi

LOOKUP SLÅ.OPP Oppslags og referanse

Slår opp verdier i en vektor eller matrise

FV SLUTTVERDI Økonomi

Returnerer fremtidig verdi for en investering

LOWER SMÅ Tekst

Konverterer tekst til små bokstaver

SORTBY SORTER ETTER-en Oppslags og referanse

Sorterer innholdet i et område eller en matrise basert på verdiene i tilsvarende område eller matrise

SORT SORTER-en Oppslags og referanse

Sorterer innholdet i et område eller en matrise

SEARCH, SEARCHBs SØK og SØKB Tekst

Finner en tekstverdi inne i en annen (skiller ikke mellom store og små bokstaver)

STEYX STANDARDFEIL Statistikk

Returnerer standardfeilen for den predikerte y-verdien for hver x i regresjonen

STDEV STDAV Kompatibilitet

Estimerer standardavvik på grunnlag av et utvalg

STDEV.P STDAV.P Statistikk

Beregner standardavvik basert på hele populasjonen

STDEV.S STDAV.S Statistikk

Estimerer standardavvik på grunnlag av et utvalg

STDEVP STDAVP Kompatibilitet

Beregner standardavvik basert på hele populasjonen

STDEVA STDAVVIKA Statistikk

Estimerer standardavvik basert på et utvalg, inkludert tall, tekst og logiske verdier

STDEVPA STDAVVIKPA Statistikk

Beregner standardavvik basert på hele populasjonen, inkludert tall, tekst og logiske verdier

ASC STIGENDE Tekst

Endrer engelske bokstaver eller katakana med full bredde (dobbeltbyte) i en tegnstreng til tegn med halv bredde (enkeltbyte)

SLOPE STIGNINGSTALL Statistikk

Returnerer stigningstallet for den lineære regresjonslinjen

PROPER STOR.FORBOKSTAV Tekst

Gir den første bokstaven i hvert ord i en tekstverdi stor forbokstav

UPPER STORE Tekst

Konverterer tekst til store bokstaver

MAX STØRST Statistikk

Returnerer maksimumsverdien i en argumentliste

SUM SUMMER Matematikk og trigonometri

Legger sammen argumentene

SUMIFS Summer Matematikk og trigonometri

Legger sammen cellene i et område som oppfyller flere vilkår

SERIESSUM SUMMER.REKKE Matematikk og trigonometri

Returnerer summen av en geometrisk rekke, basert på formelen

SUMIF SUMMERHVIS Matematikk og trigonometri

Legger sammen cellene angitt ved et gitt vilkår

SUMSQ SUMMERKVADRAT Matematikk og trigonometri

Returnerer kvadratsummen av argumentene

SUMPRODUCT SUMMERPRODUKT Matematikk og trigonometri

Returnerer summen av produktene av tilsvarende matrisekomponenter

SUMX2MY2 SUMMERX2MY2 Matematikk og trigonometri

Returnerer summen av differansen av kvadratene for tilsvarende verdier i to matriser

SUMX2PY2 SUMMERX2PY2 Matematikk og trigonometri

Returnerer summen av kvadratsummene for tilsvarende verdier i to matriser

SUMXMY2 SUMMERXMY2 Matematikk og trigonometri

Returnerer summen av kvadratene av differansen for tilsvarende verdier i to matriser

FVSCHEDULE SVPLAN Økonomi

Returnerer den fremtidige verdien av en inngående hovedstol etter å ha anvendt en serie med sammensatte rentesatser

SWITCH SWITCH-en Logikk

Evaluerer et uttrykk mot en liste over verdier og returnerer det resultatet som tilsvarer den første samsvarende verdien Hvis det ikke finnes noen treff, kan en valgfri standardverdi bli returnert

T T Tekst

Konverterer argumentene til tekst

T.DIST T.FORDELING Statistikk

Returnerer prosentpoengene (sannsynligheten) for Student t-fordelingen

T.DIST.2T T.FORDELING.2T Statistikk

Returnerer prosentpoengene (sannsynligheten) for Student t-fordelingen

T.DIST.RT T.FORDELING.H Statistikk

Returnerer en Student t-fordeling

T.INV T.INV Statistikk

Returnerer t-verdien av Student t-fordelingen som en funksjon for sannsynligheten og frihetsgradene

T.INV.2T T.INV.2T Statistikk

Returnerer den inverse Student t-fordelingen

T.TEST T.TEST Statistikk

Returnerer sannsynligheten assosiert med en Student t-test

NUMBERVALUE TALLVERDI Tekst

Konverterer tekst til tall uavhengig av nasjonal innstilling

TAN TAN Matematikk og trigonometri

Returnerer tangens for et tall

TANH TANH Matematikk og trigonometri

Returnerer den hyperbolske tangens for et tall

TBILLYIELD TBILLAVKASTNING Økonomi

Returnerer avkastningen til en statsobligasjon

TBILLEQ TBILLEKV Økonomi

Returnerer den obligasjonsekvivalente avkastningen for en statsobligasjon

TBILLPRICE TBILLPRIS Økonomi

Returnerer prisen per pålydende kr 100 for en statsobligasjon

CHAR TEGNKODE Tekst

Returnerer tegnet som svarer til kodenummeret

TEXT TEKST Tekst

Formaterer et tall og konverterer det til tekst

TEXTJOIN Tekst. Kombiner Tekst

Slår sammen tekst fra flere områder og/eller strenger, og inneholder et skilletegn du angir mellom hver tekstverdi som skal kombineres Hvis skilletegnet er en tom tekststreng, vil denne funksjonen effektivt kjede sammen områdene

COUNTBLANK TELLBLANKE Statistikk

Teller antall tomme celler i et område

TDIST TFORDELING Kompatibilitet

Returnerer en Student t-fordeling

TIME TID Dato og klokkeslett

Returnerer serienummeret som svarer til et bestemt klokkeslett

TIMEVALUE TIDSVERDI Dato og klokkeslett

Konverterer et klokkeslett i tekstformat til et serienummer

RAND TILFELDIG Matematikk og trigonometri

Returnerer et tilfeldig tall mellom 0 og 1

RANDARRAY TILFELDIGMATRISE-en Matematikk og trigonometri

Returnerer en matrise med tilfeldige tall mellom 0 og 1 Du kan imidlertid angi antall rader og kolonner som skal fylles ut, minimums-og maksimums verdier, og om du vil returnere hel tall eller desimal verdier

RANDBETWEEN TILFELDIGMELLOM Matematikk og trigonometri

Returnerer et tilfeldig tall innenfor et angitt område

HOUR TIME Dato og klokkeslett

Konverterer et serienummer til en time

TINV TINV Kompatibilitet

Returnerer den inverse Student t-fordelingen

TRANSPOSE TRANSPONER Oppslags og referanse

Returnerer transponeringen av en matrise

TREND TREND Statistikk

Returnerer verdier langs en lineær trend

TRIM TRIMME Tekst

Fjerner mellomrom fra tekst

TRIMMEAN TRIMMET.GJENNOMSNITT Statistikk

Returnerer den interne middelverdien til et datasett

TTEST TTEST Kompatibilitet

Returnerer sannsynligheten assosiert med en Student t-test

WEEKDAY UKEDAG Dato og klokkeslett

Konverterer et serienummer til en ukedag

WEEKNUM UKENR Dato og klokkeslett

Konverterer et serienummer til et tall som representerer hvilket nummer uken har i et år

UNICODE UNICODE Tekst

Returnerer tallet (kodepunktet) som tilsvarer det første tegnet i teksten

UNICHAR UNICODETEGN Tekst

Returnerer Unicode-tegnet som den gitte numeriske verdien refererer til

UNIQUE UNIK-en Oppslags og referanse

Returnerer en liste med unike verdier i en liste eller et område

ENCODEURL URL.KODE Nettadresse

Returnerer en URL-kodet streng

FALSE USANN Logikk

Returnerer den logiske verdien USANN

VALUETOTEXT VALUETOTEXT Økonomi

Returnerer tekst fra en hvilken som helst angitt verdi

DOLLAR VALUTA Tekst

Konverterer et tall til tekst og bruker valutaformatet $ (dollar)

VAR VARIANS Kompatibilitet

Estimerer varians basert på et utvalg

VAR.P VARIANS.P Statistikk

Beregner varians basert på hele populasjonen

VAR.S VARIANS.S Statistikk

Estimerer varians basert på et utvalg

VARA VARIANSA Statistikk

Estimerer varians basert på et utvalg, inkludert tall, tekst og logiske verdier

VARP VARIANSP Kompatibilitet

Beregner varians basert på hele populasjonen

VARPA VARIANSPA Statistikk

Beregner varians basert på hele populasjonen, inkludert tall, tekst og logiske verdier

DURATION VARIGHET Økonomi

Returnerer årlig varighet for et verdipapir med renter som betales periodisk

GROWTH VEKST Statistikk

Returnerer verdier langs en eksponentiell trend

CHOOSE VELG Oppslags og referanse

Velger en verdi fra en liste med verdier

LEFT, LEFTBs VENSTRE og VENSTREB Tekst

Returnerer tegnene lengst til venstre i en tekstverdi

VALUE VERDI Tekst

Konverterer et tekstargument til et tall

VDB VERDIAVS Økonomi

Returnerer avskrivningen for et aktivum i en angitt periode eller delperiode, ved hjelp av degressiv avskrivning

TYPE VERDITYPE Informasjon

Returnerer et tall som indikerer datatypen til en verdi

WEIBULL.DIST WEIBULL.DIST.N Statistikk

Returnerer Weibull-fordelingen

WEIBULL WEIBULL.FORDELING Kompatibilitet

Beregner varians basert på hele populasjonen, inkludert tall, tekst og logiske verdier

XIRR XIR Økonomi

Returnerer internrenten for en serie kontantstrømmer som ikke nødvendigvis er periodiske

XMATCH XMATCH Oppslags og referanse

Returnerer den relative plasseringen til et element i en matrise eller et celle område

XNPV XNNV Økonomi

Returnerer netto nåverdi for en serie kontantstrømmer som ikke nødvendigvis er periodiske

XLOOKUP XOPPSLAG Oppslags og referanse

Søker i et område eller en matrise, og returnerer et element som Sams varer med det første treffet det finner Hvis det ikke finnes et treff, kan XLOOKUP returnere nærmeste (omtrentlig) treff

Z.TEST Z.TEST Statistikk

Returnerer den ensidige sannsynlighetsverdien for en z-test

ZTEST ZTEST Kompatibilitet

Returnerer den ensidige sannsynlighetsverdien for en z-test