Seznam funkcí aplikace Excel s anglickým překladem

Angličtina Český Kategorie Popis
AND A Logické

Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud mají všechny argumenty hodnotu PRAVDA

ABS ABS Matematické a trigonometrické

Vrátí absolutní hodnotu čísla

ACCRINT ACCRINT Finanční

Vrátí nahromaděný úrok z cenného papíru, ze kterého se úrok platí v pravidelných termínech

ACCRINTM ACCRINTM Finanční

Vrátí nahromaděný úrok z cenného papíru, ze kterého se úrok platí k datu splatnosti

ACOT ACOT Matematické a trigonometrické

Vrátí arkuskotangens čísla

ACOTH ACOTH Matematické a trigonometrické

Vrátí hyperbolický arkuskotangens čísla

AGGREGATE AGGREGATE Matematické a trigonometrické

Vrátí agregaci dat v seznamu nebo v databázi

AMORDEGRC AMORDEGRC Finanční

Vrátí odpis za každé účetní období pomocí koeficientu odpisu

AMORLINC AMORLINC Finanční

Vrátí odpis za každé účetní období

ARABIC ARABIC Matematické a trigonometrické

Převede římské číslo na arabské

ACOS ARCCOS Matematické a trigonometrické

Vrátí arkuskosinus čísla

ACOSH ARCCOSH Matematické a trigonometrické

Vrátí hyperbolický arkuskosinus čísla

ASIN ARCSIN Matematické a trigonometrické

Vrátí arkussinus čísla

ASINH ARCSINH Matematické a trigonometrické

Vrátí hyperbolický arkussinus čísla

ATAN ARCTG Matematické a trigonometrické

Vrátí arkustangens čísla

ATAN2 ARCTG2 Matematické a trigonometrické

Vrátí arkustangens x-ové a y-ové souřadnice

ATANH ARCTGH Matematické a trigonometrické

Vrátí hyperbolický arkustangens čísla

ARRAYTOTEXT ARRAYTOTEXT (funkce Textové

Vrátí matici textových hodnot z libovolné zadané oblasti

ASC ASC Textové

Změní znaky s plnou šířkou (dvoubajtové) v řetězci znaků na znaky s poloviční šířkou (jednobajtové)

AVERAGEA AVERAGEA Statistické

Vrátí průměrnou hodnotu argumentů včetně čísel, textu a logických hodnot

AVERAGEIF AVERAGEIF Statistické

Vrátí průměrnou hodnotu (aritmetický průměr) všech buněk v oblasti, které vyhovují příslušné podmínce

AVERAGEIFS AVERAGEIFS (funkce Statistické

Vrátí průměrnou hodnotu (aritmetický průměr) všech buněk, které vyhovují více kritériím

BAHTTEXT BAHTTEXT Textové

Převede číslo na text ve formátu měny ß (baht)

BASE BASE Matematické a trigonometrické

Převede číslo na text v číselné soustavě o určeném základu

BESSELI BESSELI Inženýrské

Vrátí modifikovanou Besselovu funkci In(x)

BESSELJ BESSELJ Inženýrské

Vrátí modifikovanou Besselovu funkci Jn(x)

BESSELK BESSELK Inženýrské

Vrátí modifikovanou Besselovu funkci Kn(x)

BESSELY BESSELY Inženýrské

Vrátí Besselovu funkci Yn(x)

BETA.DIST BETA.DIST Statistické

Vrátí hodnotu součtového rozdělení beta

BETA.INV BETA.INV Statistické

Vrátí inverzní hodnotu součtového rozdělení pro zadané rozdělení beta

BETADIST BETADIST Kompatibilita

Vrátí hodnotu součtového rozdělení beta

BETAINV BETAINV Kompatibilita

Vrátí inverzní hodnotu součtového rozdělení pro zadané rozdělení beta

BIN2DEC BIN2DEC (funkce) Inženýrské

Převede binární číslo na desítkové

BIN2HEX BIN2HEX Inženýrské

Převede binární číslo na šestnáctkové

BIN2OCT BIN2OCT Inženýrské

Převede binární číslo na osmičkové

BINOM.DIST BINOM.DIST Statistické

Vrátí hodnotu binomického rozdělení pravděpodobnosti jednotlivých veličin

BINOM.DIST.RANGE BINOM.DIST.RANGE Statistické

Vrátí pravděpodobnost zkušebního výsledku pomocí binomického rozdělení

BINOM.INV BINOM.INV Statistické

Vrátí nejmenší hodnotu, pro kterou má součtové binomické rozdělení hodnotu větší nebo rovnu hodnotě kritéria

BINOMDIST BINOMDIST Kompatibilita

Vrátí hodnotu binomického rozdělení pravděpodobnosti jednotlivých veličin

BITAND BITAND Inženýrské

Vrátí hodnotu bitové operace AND pro dvě čísla

BITLSHIFT BITLSHIFT Inženýrské

Vrátí hodnotu čísla posunutou doleva o počet bitů zadaný v operátoru velikost_posunu

BITOR BITOR Inženýrské

Vrátí hodnotu bitové operace OR pro dvě čísla

BITRSHIFT BITRSHIFT Inženýrské

Vrátí hodnotu čísla posunutou doprava o počet bitů zadaný v operátoru velikost_posunu

BITXOR BITXOR Inženýrské

Vrátí hodnotu bitové operace Exkluzivní OR pro dvě čísla

FV BUDHODNOTA Finanční

Vrátí budoucí hodnotu investice

TIME ČAS (funkce) Datum a čas

Vrátí pořadové číslo určitého času

TIMEVALUE ČASHODN Datum a čas

Převede čas ve formě textu na pořadové číslo

MID, MIDBs ČÁST a MIDB Textové

Vrátí určitý počet znaků textového řetězce počínaje zadaným místem

CEILING.MATH CEILING.MATH Matematické a trigonometrické

Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty

CEILING.PRECISE CEILING.PRECISE Matematické a trigonometrické

Zaokrouhlí číslo na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty Číslo bude zaokrouhleno nahoru bez ohledu na jeho znaménko

INT CELÁ.ČÁST (funkce) Matematické a trigonometrické

Zaokrouhlí číslo dolů na nejbližší celé číslo

FREQUENCY ČETNOSTI Statistické

Vrátí četnost rozdělení jako svislou matici

CHIDIST CHIDIST Kompatibilita

Vrátí jednostrannou pravděpodobnost rozdělení chí-kvadrát

CHIINV CHIINV Kompatibilita

Vrátí hodnotu funkce inverzní k distribuční funkci jednostranné pravděpodobnosti rozdělení chí-kvadrát

CHISQ.DIST CHISQ.DIST Statistické

Vrátí hodnotu kumulativní funkce hustoty pravděpodobnosti beta rozdělení

CHISQ.DIST.RT CHISQ.DIST.RT Statistické

Vrátí jednostrannou pravděpodobnost rozdělení chí-kvadrát

CHISQ.INV CHISQ.INV Statistické

Vrátí hodnotu kumulativní funkce hustoty pravděpodobnosti beta rozdělení

CHISQ.INV.RT CHISQ.INV.RT Statistické

Vrátí hodnotu funkce inverzní k distribuční funkci jednostranné pravděpodobnosti rozdělení chí-kvadrát

CHISQ.TEST CHISQ.TEST Statistické

Vrátí test nezávislosti

CHITEST CHITEST Kompatibilita

Vrátí test nezávislosti

ERROR.TYPE CHYBA.TYP (funkce) Informační

Vrátí číslo odpovídající typu chyby

NPV ČISTÁ.SOUČHODNOTA Finanční

Vrátí čistou současnou hodnotu investice vypočítanou na základě série pravidelných peněžních toků a diskontní sazby

COMBINA COMBINA Matematické a trigonometrické

Vrátí počet kombinací (s opakováním) pro daný počet položek

COMPLEX COMPLEX Inženýrské

Převede reálnou a imaginární část na komplexní číslo

CONCAT Concat Textové

Spojí texty z několika oblastí nebo řetězců Nenabízí ale argumenty Oddělovač a Ignorovat_prázdné

CONCATENATE CONCATENATE Textové

Spojí několik textových položek do jedné

CONFIDENCE CONFIDENCE Kompatibilita

Vrátí interval spolehlivosti pro střední hodnotu základního souboru

CONFIDENCE.NORM CONFIDENCE.NORM Statistické

Vrátí interval spolehlivosti pro střední hodnotu základního souboru

CONFIDENCE.T CONFIDENCE.T Statistické

Vrátí interval spolehlivosti pro střední hodnotu základního souboru pomocí Studentova t-rozdělení

CONVERT CONVERT Inženýrské

Převede číslo z jednoho měrného systému do jiného

CORREL CORREL Statistické

Vrátí korelační koeficient mezi dvěma množinami dat

COS COS Matematické a trigonometrické

Vrátí kosinus čísla

COSH COSH Matematické a trigonometrické

Vrátí hyperbolický kosinus čísla

COT COT Matematické a trigonometrické

Vrátí hyperbolický kosinus čísla

COTH COTH Matematické a trigonometrické

Vrátí kotangens úhlu

COUNTBLANK COUNTBLANK Statistické

Spočítá počet prázdných buněk v oblasti

COUNTIF COUNTIF Statistické

Spočítá buňky v oblasti, které odpovídají zadaným kritériím

COUNTIFS COUNTIFS (funkce Statistické

Spočítá buňky v oblasti, které odpovídají více kritériím

COUPDAYBS COUPDAYBS Finanční

Vrátí počet dnů od začátku období placení kupónů do data splatnosti

COUPDAYS COUPDAYS Finanční

Vrátí počet dnů v období placení kupónů, které obsahuje den zúčtování

COUPDAYSNC COUPDAYSNC Finanční

Vrátí počet dnů od data zúčtování do následujícího data placení kupónu

COUPNCD COUPNCD Finanční

Vrátí následující datum placení kupónu po datu zúčtování

COUPNUM COUPNUM Finanční

Vrátí počet kupónů splatných mezi datem zúčtování a datem splatnosti

COUPPCD COUPPCD Finanční

Vrátí předchozí datum placení kupónu před datem zúčtování

COVAR COVAR Kompatibilita

Vrátí hodnotu kovariance, průměrnou hodnotu součinů párových odchylek

COVARIANCE.P COVARIANCE.P Statistické

Vrátí hodnotu kovariance, průměrnou hodnotu součinů párových odchylek

COVARIANCE.S COVARIANCE.S Statistické

Vrátí hodnotu kovariance výběru, tedy průměr součinů odchylek pro každou dvojici datových bodů ve dvou množinách dat

CRITBINOM CRITBINOM (funkce) Kompatibilita

Vrátí nejmenší hodnotu, pro kterou má součtové binomické rozdělení hodnotu větší nebo rovnu hodnotě kritéria

CSC CSC Matematické a trigonometrické

Vrátí kosekans úhlu

CSCH CSCH Matematické a trigonometrické

Vrátí hyperbolický kosekans úhlu

CUBEKPIMEMBER CUBEKPIMEMBER Datová krychle

Vrátí název, vlastnost a míru klíčového ukazatele výkonu (KPI) a zobrazí v buňce název a vlastnost KUV je kvantitativní měření, například měsíční hrubý zisk nebo čtvrtletní obrat zaměstnance, který slouží ke sledování výkonu organizace

CUBEMEMBER CUBEMEMBER Datová krychle

Vrátí člen nebo Tuple v hierarchii krychle Slouží k ověření, zda v krychli existuje člen nebo n-tice

CUBEMEMBERPROPERTY CUBEMEMBERPROPERTY Datová krychle

Vrátí hodnotu vlastnosti člena v datové krychli Slouží k ověření, zda v krychli existuje členský název, a k vrácení konkrétní vlastnosti tohoto členu

CUBERANKEDMEMBER CUBERANKEDMEMBER Datová krychle

Vrátí n-tý nebo pořadový člen množiny Slouží k vrácení jednoho nebo více prvků v sadě, jako je například nejvyšší výkon prodeje nebo 10 nejlepších studentů

CUBESET CUBESET Datová krychle

Definuje počítanou sadu členů nebo n-tic tím, že odešle výraz pro sadu datové krychli na serveru, která danou sadu vytvoří a vrátí ji aplikaci Microsoft Office Excel

CUBESETCOUNT CUBESETCOUNT Datová krychle

Vrátí počet položek v sadě

CUBEVALUE CUBEVALUE Datová krychle

Vrátí agregovanou hodnotu z datové krychle

CUMIPMT CUMIPMT (funkce) Finanční

Vrátí kumulativní úrok splacený mezi dvěma obdobími

CUMPRINC CUMPRINC Finanční

Vrátí kumulativní jistinu splacenou mezi dvěma obdobími půjčky

DATEDIF DATEDIF Datum a čas

Vypočítá počet dnů, měsíců nebo roků mezi dvěma daty Tato funkce je užitečná ve vzorcích, kde potřebujete vypočítat věk

DATE DATUM Datum a čas

Vrátí pořadové číslo určitého data

DATEVALUE DATUMHODN Datum a čas

Převede datum ve formě textu na pořadové číslo

DAYS DAYS Datum a čas

Vrátí počet dní mezi dvěma daty

DBCS DBCS Textové

Změní znaky s poloviční šířkou (jednobajtové) v řetězci znaků na znaky s plnou šířkou (dvoubajtové)

DEC2BIN DEC2BIN Inženýrské

Převede desítkové číslo na binární

DEC2HEX DEC2HEX Inženýrské

Převede desítkové číslo na šestnáctkové

DEC2OCT DEC2OCT Inženýrské

Převede desítkové číslo na osmičkové

DECIMAL DECIMAL Matematické a trigonometrické

Převede textový zápis čísla o určitém základu na číslo v desítkové soustavě

DEGREES DEGREES Matematické a trigonometrické

Převede radiány na stupně

LEN, LENBs DÉLKA a LENB Textové

Vrátí počet znaků textového řetězce

DELTA DELTA Inženýrské

Testuje rovnost dvou hodnot

WEEKDAY DENTÝDNE Datum a čas

Převede pořadové číslo na den v týdnu

MDETERM DETERMINANT (funkce) Matematické a trigonometrické

Vrátí determinant matice

DEVSQ DEVSQ Statistické

Vrátí součet druhých mocnin odchylek

DISC DISC Finanční

Vrátí diskontní sazbu cenného papíru

DMAX DMAX Databáz

Vrátí maximální hodnotu z vybraných položek databáze

DMIN DMIN Databáz

Vrátí minimální hodnotu z vybraných položek databáze

TODAY DNES Datum a čas

Vrátí pořadové číslo dnešního data

DOLLARDE DOLLARDE Finanční

Převede částku v korunách vyjádřenou zlomkem na částku v korunách vyjádřenou desetinným číslem

DOLLARFR DOLLARFR Finanční

Převede částku v korunách vyjádřenou desetinným číslem na částku v korunách vyjádřenou zlomkem

SUBSTITUTE DOSADIT Textové

V textovém řetězci nahradí starý text novým

DCOUNT DPOČET Databáz

Spočítá buňky databáze obsahující čísla

DCOUNTA DPOČET2 Databáz

Spočítá buňky databáze, které nejsou prázdné

DAVERAGE DPRŮMĚR (funkce) Databáz

Vrátí průměr vybraných položek databáze

DSTDEV DSMDOCH.VÝBĚR Databáz

Odhadne směrodatnou odchylku výběru vybraných položek databáze

DSTDEVP DSMODCH Databáz

Vypočte směrodatnou odchylku základního souboru vybraných položek databáze

DPRODUCT DSOUČIN Databáz

Vynásobí hodnoty určitého pole záznamů v databázi, které splňují daná kritéria

DSUM DSUMA Databáz

Sečte čísla v poli (sloupci) záznamů databáze, které splňují zadaná kritéria

DURATION DURATION Finanční

Vrátí roční dobu cenného papíru s pravidelnými úrokovými sazbami

DVARP DVAR Databáz

Vypočte rozptyl základního souboru vybraných položek databáze

DVAR DVAR.VÝBĚR (funkce) Databáz

Odhadne rozptyl výběru vybraných položek databáze

DGET DZÍSKAT Databáz

Extrahuje z databáze jeden záznam splňující zadaná kritéria

EDATE EDATE Datum a čas

Vrátí pořadové číslo data, které označuje určený počet měsíců před nebo po počátečním datu

EFFECT EFFECT Finanční

Vrátí efektivní roční úrokovou sazbu

ENCODEURL ENCODEURL Webové

Vrátí řetězec kódovaný jako adresa URL

EOMONTH EOMONTH Datum a čas

Vrátí pořadové číslo posledního dne měsíce před nebo po zadaném počtu měsíců

ERF ERF Inženýrské

Vrátí chybovou funkci

ERF.PRECISE ERF.PRECISE Inženýrské

Vrátí chybovou funkci

ERFC ERFC Inženýrské

Vrátí doplňkovou chybovou funkci

ERFC.PRECISE ERFC.PRECISE Inženýrské

Vrátí doplňkovou funkci ERF integrovanou mezi hodnotou x a nekonečnem

EUROCONVERT EUROCONVERT Doplněk a automatizace

Převede číslo na hodnotu v měně euro, hodnotu v měně euro na měnu členské země měnové unie nebo hodnotu v jedné měně členské země měnové unie na jinou pomocí měny euro jako pomocné měny

EXP EXP Matematické a trigonometrické

Vrátí základ přirozeného logaritmu

EXPON.DIST EXPON.DIST Statistické

Vrátí hodnotu exponenciálního rozdělení

EXPONDIST EXPONDIST Kompatibilita

Vrátí hodnotu exponenciálního rozdělení

F.DIST F.DIST Statistické

Vrátí hodnotu rozdělení pravděpodobnosti F

F.DIST.RT F.DIST.RT Statistické

Vrátí hodnotu rozdělení pravděpodobnosti F

F.INV F.INV Statistické

Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci rozdělení F

F.INV.RT F.INV.RT Statistické

Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci rozdělení F

F.TEST F.TEST Statistické

Vrátí výsledek F-testu

FACTDOUBLE FACTDOUBLE Matematické a trigonometrické

Vrátí dvojitý faktoriál čísla

FACT FAKTORIÁL Matematické a trigonometrické

Vrátí faktoriál čísla

FDIST FDIST Kompatibilita

Vrátí hodnotu rozdělení pravděpodobnosti F

FILTERXML FILTERXML Webové

Vrátí specifická data z obsahu XML pomocí zadaného výrazu XPath

FINV FINV Statistické

Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci rozdělení F

FISHERINV FISHERINV Statistické

Vrátí hodnotu inverzní funkce k Fisherově transformaci

FLOOR.MATH FLOOR.MATH Matematické a trigonometrické

Zaokrouhlí číslo směrem dolů na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty

FLOOR.PRECISE FLOOR.PRECISE Matematické a trigonometrické

Zaokrouhlí číslo na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty Číslo bude zaokrouhleno nahoru bez ohledu na jeho znaménko

FORECAST FORECAST Statistické

Vrátí hodnotu lineárního trendu

FORECAST.ETS FORECAST.ETS Statistické

Vrátí budoucí hodnotu na základě existujících (historických) hodnot pomocí verze AAA algoritmu Exponenciální vyrovnání (ETS)

FORECAST.ETS.CONFINT FORECAST.ETS.CONFINT Statistické

Vrátí interval spolehlivosti pro předpovídanou hodnotu v zadaném cílovém datu

FORECAST.ETS.SEASONALITY FORECAST.ETS.SEASONALITY Statistické

Vrátí délku opakujícího se vzorku, který Excel zjistí pro zadanou časovou řadu

FORECAST.ETS.STAT FORECAST.ETS.STAT Statistické

Vrátí statistickou hodnotu jako výsledek předpovídání časové řady

FORECAST.LINEAR FORECAST.LINEAR Statistické

Vrátí budoucí hodnotu na základě existujících hodnot

FORMULATEXT FORMULATEXT Vyhledávací a pro odkazy

Vrátí funkci ze zadaného odkazu, zformátovanou jako text

FTEST FTEST Kompatibilita

Vrátí výsledek F-testu

LET Funkce Matematické a trigonometrické

Přiřadí názvy výsledkům výpočtu a umožní tak ukládání mezilehlých výpočtů, hodnot nebo definování názvů ve vzorci

DAY Funkce DEN Datum a čas

Převede pořadové číslo na den v měsíci

FILTER Funkce FILTER Vyhledávací a pro odkazy

Filtruje oblast dat na základě zadaných kritérií

FISHER Funkce FISHER Statistické

Vrátí hodnotu Fisherovy transformace

IF Funkce KDYŽ Logické

Určí, který logický test má proběhnout

OR Funkce NEBO Logické

Vrátí hodnotu PRAVDA, je-li alespoň jeden argument roven hodnotě PRAVDA

RANDARRAY Funkce RANDARRAY Matematické a trigonometrické

Vrátí matici náhodných čísel mezi 0 a 1 Můžete však určit počet řádků a sloupců, které mají být vyplněny, minimální a maximální hodnotu a zda mají být vrácena celá čísla nebo desetinná čísla

YEAR Funkce ROK Datum a čas

Převede pořadové číslo na rok

SEQUENCE Funkce SEQUENCE Matematické a trigonometrické

Vygeneruje seznam sekvenčních čísel v poli, například 1, 2, 3, 4

SORT Funkce SORT Vyhledávací a pro odkazy

Seřazení obsahu oblasti nebo matice

SORTBY Funkce SORTBY Vyhledávací a pro odkazy

Seřazení obsahu oblasti nebo matice na základě hodnot v odpovídající oblasti nebo matici

TDIST Funkce TDIST Kompatibilita

Vrátí hodnotu Studentova t-rozdělení

UNIQUE Funkce UNIQUE Vyhledávací a pro odkazy

Vrátí seznam jedinečných hodnot v seznamu nebo oblasti

XLOOKUP Funkce XLOOKUP Vyhledávací a pro odkazy

Prohledá oblast nebo matici a vrátí položku odpovídající první nalezené shodě Pokud shoda neexistuje, pak XLOOKUP může vrátit nejpodobnější (přibližnou) shodu

FVSCHEDULE FVSCHEDULE Finanční

Vrátí budoucí hodnotu počáteční jistiny po použití série sazeb složitého úroku

GAMMA GAMMA Statistické

Vrátí hodnotu funkce gama

GAMMA.DIST GAMMA.DIST Statistické

Vrátí hodnotu rozdělení gama

GAMMA.INV GAMMA.INV Statistické

Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci součtového rozdělení gama

GAMMADIST GAMMADIST Kompatibilita

Vrátí hodnotu rozdělení gama

GAMMAINV GAMMAINV Kompatibilita

Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci součtového rozdělení gama

GAMMALN GAMMALN Statistické

Vrátí přirozený logaritmus funkce gama Γ(x)

GAMMALN.PRECISE GAMMALN.PRECISE Statistické

Vrátí přirozený logaritmus funkce gama Γ(x)

GAUSS GAUSS Statistické

Vrátí hodnotu standardního normálního kumulativního rozdělení sníženou o 0,5

GCD GCD Matematické a trigonometrické

Vrátí největšího společného dělitele

GEOMEAN GEOMEAN Statistické

Vrátí geometrický průměr

GESTEP GESTEP Inženýrské

Testuje, zda je číslo větší než mezní hodnota

HARMEAN HARMEAN Statistické

Vrátí harmonický průměr

HEX2BIN HEX2BIN Inženýrské

Převede šestnáctkové číslo na binární

HEX2DEC HEX2DEC Inženýrské

Převede šestnáctkové číslo na desítkové

HEX2OCT HEX2OCT Inženýrské

Převede šestnáctkové číslo na osmičkové

SEARCH, SEARCHBs HLEDAT a SEARCHB Textové

Najde textovou hodnotu uvnitř jiné (a nerozlišují se malá a velká písmena)

HOUR HODINA Datum a čas

Převede pořadové číslo na hodinu

VALUE HODNOTA Textové

Převede textový argument na číslo

TEXT HODNOTA.NA.TEXT Textové

Zformátuje číslo a převede ho na text

HYPERLINK HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ Vyhledávací a pro odkazy

Vytvoří zástupce nebo odkaz, který otevře dokument uložený na síťovém serveru, v síti intranet nebo Internet

HYPGEOM.DIST HYPGEOM.DIST Statistické

Vrátí hodnotu hypergeometrického rozdělení

HYPGEOMDIST HYPGEOMDIST Kompatibilita

Vrátí hodnotu hypergeometrického rozdělení

REGISTER.ID ID.REGISTRU Doplněk a automatizace

Vrátí ID registru dříve registrované zadané dynamické knihovny (DLL) nebo zdroje kódu

IFERROR IFERROR Logické

Pokud je vzorec vyhodnocen jako chyba, vrátí zadanou hodnotu V opačném případě vrátí výsledek vzorce

IFNA IFNA Logické

Pokud je výsledkem vzorce chybová hodnota #NENÍ_K_DISPOZICI, vrátí tato funkce hodnotu, která jí byla zadána V opačném případě vrátí výsledek vzorce

IFS IFS Logické

Zkontroluje splnění jedné nebo více podmínek a vrátí hodnotu odpovídající první podmínce, která nabývá hodnoty PRAVDA

IMABS IMABS Inženýrské

Vrátí absolutní hodnotu (modul) komplexního čísla

IMAGINARY IMAGINARY Inženýrské

Vrátí imaginární část komplexního čísla

IMARGUMENT IMARGUMENT Inženýrské

Vrátí argument théta, úhel vyjádřený v radiánech

IMCONJUGATE IMCONJUGATE Inženýrské

Vrátí komplexně sdružené číslo ke komplexnímu číslu

IMCOS IMCOS Inženýrské

Vrátí kosinus komplexního čísla

IMCOSH IMCOSH Inženýrské

Vrátí hyperbolický kosinus komplexního čísla

IMCOT IMCOT Inženýrské

Vrátí kotangens komplexního čísla

IMCSC IMCSC Inženýrské

Vrátí kosekans komplexního čísla

IMCSCH IMCSCH Inženýrské

Vrátí hyperbolický kosekans komplexního čísla

IMDIV IMDIV Inženýrské

Vrátí podíl dvou komplexních čísel

IMEXP IMEXP Inženýrské

Vrátí exponenciální tvar komplexního čísla

IMLN IMLN Inženýrské

Vrátí přirozený logaritmus komplexního čísla

IMLOG10 IMLOG10 Inženýrské

Vrátí dekadický logaritmus komplexního čísla

IMLOG2 IMLOG2 Inženýrské

Vrátí logaritmus komplexního čísla při základu 2

IMPOWER IMPOWER Inženýrské

Vrátí komplexní číslo umocněné na celé číslo

IMPRODUCT IMPRODUCT Inženýrské

Vrátí součin komplexních čísel

IMREAL IMREAL Inženýrské

Vrátí reálnou část komplexního čísla

IMSEC IMSEC Inženýrské

Vrátí sekans komplexního čísla

IMSECH IMSECH Inženýrské

Vrátí hyperbolický sekans komplexního čísla

IMSIN IMSIN Inženýrské

Vrátí sinus komplexního čísla

IMSINH IMSINH Inženýrské

Vrátí hyperbolický sinus komplexního čísla

IMSQRT IMSQRT Inženýrské

Vrátí druhou odmocninu komplexního čísla

IMSUB IMSUB Inženýrské

Vrátí rozdíl mezi dvěma komplexními čísly

IMSUM IMSUM Inženýrské

Vrátí součet dvou komplexních čísel

IMTAN IMTAN Inženýrské

Vrátí tangens komplexního čísla

INDEX INDEX Vyhledávací a pro odkazy

Pomocí rejstříku zvolí hodnotu z odkazu nebo matice

INTERCEPT INTERCEPT Statistické

Vrátí úsek lineární regresní čáry

INTRATE INTRATE Finanční

Vrátí úrokovou sazbu plně investovaného cenného papíru

MINVERSE INVERZE (funkce) Matematické a trigonometrické

Vrátí inverzní matici

ISEVEN ISEVEN Informační

Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je číslo sudé

ISFORMULA ISFORMULA Informační

Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud odkaz vede na buňku, která obsahuje vzorec

ISO.CEILING ISO.CEILING Matematické a trigonometrické

Vrátí číslo zaokrouhlené nahoru na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty

ISOWEEKNUM ISOWEEKNUM Datum a čas

Pro dané datum vrátí číslo týdne v roce podle standardu ISO

ISPMT ISPMT Finanční

Vypočte výši úroku z investice zaplaceného během určitého období

ISERR JE.CHYBA Informační

Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota libovolná chybová hodnota (kromě #NENÍ_K_DISPOZICI)

ISERROR JE.CHYBHODN Informační

Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota libovolná chybová hodnota

ISNUMBER JE.ČISLO Informační

Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota číslo

ISODD JE.LICHÉ Informační

Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je číslo liché

ISLOGICAL JE.LOGHODN Informační

Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota logická hodnota

ISNA JE.NEDEF Informační

Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota chybová hodnota #NENÍ_K_DISPOZICI

ISNONTEXT JE.NETEXT Informační

Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud argument hodnota není text

ISREF JE.ODKAZ Informační

Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota odkaz

ISBLANK JE.PRÁZDNÉ Informační

Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud argument hodnota odkazuje na prázdnou buňku

ISTEXT JE.TEXT Informační

Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota text

JIS JIS (funkce) Textové

Změní znaky s poloviční šířkou (jednobajtové) v řetězci na znaky s plnou šířkou (dvoubajtové)

DOLLAR Textové

Převede číslo na text ve formátu měny Kč (česká koruna)

CODE KÓD Textové

Vrátí číselný kód prvního znaku zadaného textového řetězce

COMBIN KOMBINACE Matematické a trigonometrické

Vrátí počet kombinací pro daný počet položek

KURT KURT Statistické

Vrátí hodnotu excesu množiny dat

LARGE LARGE Statistické

Vrátí k-tou největší hodnotu množiny dat

LCM LCM Matematické a trigonometrické

Vrátí nejmenší společný násobek

LINEST LINREGRESE Statistické

Vrátí parametry lineárního trendu

TREND LINTREND Statistické

Vrátí hodnoty lineárního trendu

LN LN Matematické a trigonometrické

Vrátí přirozený logaritmus čísla

LOG10 LOG Matematické a trigonometrické

Vrátí dekadický logaritmus čísla

LOGINV LOGINV (funkce) Kompatibilita

Vrátí inverzní funkci ke kumulativnímu logaritmicko-normálnímu rozdělení

LOGEST LOGLINREGRESE Statistické

Vrátí parametry exponenciálního trendu

GROWTH LOGLINTREND Statistické

Vrátí hodnoty exponenciálního trendu

LOGNORM.DIST LOGNORM.DIST Statistické

Vrátí hodnotu součtového logaritmicko-normálního rozdělení

LOGNORM.INV LOGNORM.INV Statistické

Vrátí inverzní funkci ke kumulativnímu logaritmicko-normálnímu rozdělení

LOGNORMDIST LOGNORMDIST Kompatibilita

Vrátí hodnotu součtového logaritmicko-normálního rozdělení

LOG LOGZ Matematické a trigonometrické

Vrátí logaritmus čísla při zadaném základu

LOWER MALÁ Textové

Převede text na malá písmena

MAX MAX Statistické

Vrátí maximální hodnotu seznamu argumentů

MAXA MAXA Statistické

Vrátí maximální hodnotu seznamu argumentů včetně čísel, textu a logických hodnot

MAXIFS MAXIFS (funkce Statistické

Vrátí maximální hodnotu z buněk určených zadanou sadou podmínek nebo kritérií

MDURATION MDURATION Finanční

Vrátí Macauleyho modifikovanou dobu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč

MEDIAN MEDIAN Statistické

Vrátí střední hodnotu zadaných čísel

MONTH MĚSÍC Datum a čas

Převede pořadové číslo na měsíc

MIN MIN Statistické

Vrátí minimální hodnotu seznamu argumentů

MINA MINA Statistické

Vrátí nejmenší hodnotu v seznamu argumentů včetně čísel, textu a logických hodnot

MINIFS MINIFS (funkce Statistické

Vrátí minimální hodnotu z buněk určených zadanou sadou podmínek nebo kritérií

MINUTE MINUTA Datum a čas

Převede pořadové číslo na minutu

IRR MÍRA.VÝNOSNOSTI Finanční

Vrátí vnitřní výnosové procento série peněžních toků

MOD MOD Matematické a trigonometrické

Vrátí zbytek po dělení

MIRR MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI (funkce) Finanční

Vrátí vnitřní sazbu výnosu, přičemž kladné a záporné hodnoty peněžních prostředků jsou financovány podle různých sazeb

MODE MODE (funkce) Kompatibilita

Vrátí hodnotu, která se v množině dat vyskytuje nejčastěji

MODE.MULT MODE.MULT Statistické

Vrátí svislou matici nejčastěji se vyskytujících nebo opakujících hodnot v matici nebo oblasti dat

MODE.SNGL MODE.SNGL Statistické

Vrátí hodnotu, která se v množině dat vyskytuje nejčastěji

MROUND MROUND Matematické a trigonometrické

Vrátí číslo zaokrouhlené na požadovaný násobek

MULTINOMIAL MULTINOMIAL Matematické a trigonometrické

Vrátí mnohočlen z množiny čísel

MUNIT MUNIT Matematické a trigonometrické

Pro zadanou dimenzi vrátí jednotkovou matici

N N Informační

Vrátí hodnotu převedenou na číslo

NA NA Informační

Vrátí chybovou hodnotu #N/A (hodnota nedostupná)

RAND NÁHČÍSLO Matematické a trigonometrické

Vrátí náhodné číslo mezi 0 a 1

REPLACE, REPLACEBs NAHRADIT a NAHRADITB Textové

Nahradí znaky uvnitř textu

FIND, FINDBs NAJÍT, FINDB Textové

Najde textovou hodnotu uvnitř jiné (rozlišuje malá a velká písmena)

NOT NE Logické

Provede logickou negaci argumentu funkce

NEGBINOM.DIST NEGBINOM.DIST Statistické

Vrátí hodnotu negativního binomického rozdělení

NEGBINOMDIST NEGBINOMDIST Kompatibilita

Vrátí hodnotu negativního binomického rozdělení

FALSE NEPRAVDA Logické

Vrátí logickou hodnotu NEPRAVDA

INDIRECT NEPŘÍMÝ.ODKAZ Vyhledávací a pro odkazy

Vrátí odkaz určený textovou hodnotou

NETWORKDAYS NETWORKDAYS Datum a čas

Vrátí počet celých pracovních dnů mezi dvěma daty

NETWORKDAYS.INTL NETWORKDAYS.INTL Datum a čas

Vrátí počet celých pracovních dnů mezi dvěma kalendářními daty pomocí parametrů určujících, které dny náleží víkendům a kolik jich je

NOMINAL NOMINAL Finanční

Vrátí nominální roční úrokovou sazbu

NORM.DIST NORM.DIST Statistické

Vrátí hodnotu normálního součtového rozdělení

NORM.INV NORM.INV Kompatibilita

Vrátí inverzní funkci k funkci normálního součtového rozdělení

NORM.S.DIST NORM.S.DIST Statistické

Vrátí hodnotu standardního normálního součtového rozdělení

NORM.S.INV NORM.S.INV Statistické

Vrátí inverzní funkci k funkci standardního normálního součtového rozdělení

NORMDIST NORMDIST (funkce) Kompatibilita

Vrátí hodnotu normálního součtového rozdělení

NORMINV NORMINV Statistické

Vrátí inverzní funkci k funkci normálního součtového rozdělení

NORMSDIST NORMSDIST Kompatibilita

Vrátí hodnotu standardního normálního součtového rozdělení

NORMSINV NORMSINV Kompatibilita

Vrátí inverzní funkci k funkci standardního normálního součtového rozdělení

NUMBERVALUE NUMBERVALUE Textové

Převede text na číslo způsobem nezávislým na národním prostředí

NOW NYNÍ Datum a čas

Vrátí pořadové číslo aktuálního data a času

INFO O.PROSTŘEDÍ Informační

Vrátí informace o aktuálním pracovním prostředí

OCT2BIN OCT2BIN Inženýrské

Převede osmičkové číslo na binární

OCT2DEC OCT2DEC Inženýrské

Převede osmičkové číslo na desítkové

OCT2HEX OCT2HEX Inženýrské

Převede osmičkové číslo na šestnáctkové

ODDFPRICE ODDFPRICE Finanční

Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč s odlišným prvním obdobím

ODDFYIELD ODDFYIELD Finanční

Vrátí výnos cenného papíru s odlišným prvním obdobím

ODDLPRICE ODDLPRICE Finanční

Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč s odlišným posledním obdobím

ODDLYIELD ODDLYIELD Finanční

Vrátí výnos cenného papíru s odlišným posledním obdobím

ADDRESS ODKAZ Vyhledávací a pro odkazy

Vrátí textový odkaz na jednu buňku listu

SQRT ODMOCNINA Matematické a trigonometrické

Vrátí kladnou druhou odmocninu

SLN ODPIS.LIN Finanční

Vrátí lineární odpis aktiva pro jedno období

SYD ODPIS.NELIN Finanční

Vrátí směrné číslo ročních odpisů aktiva pro zadané období

VDB ODPIS.ZA.INT Finanční

Vrátí odpis aktiva pro určité období nebo část období pomocí degresivní metody odpisu

DB ODPIS.ZRYCH Finanční

Vrátí odpis aktiva za určité období pomocí degresivní metody odpisu s pevným zůstatkem

DDB ODPIS.ZRYCH2 (funkce) Finanční

Vrátí odpis aktiva za určité období pomocí dvojité degresivní metody odpisu nebo jiné metody, kterou zadáte

REPT OPAKOVAT Textové

Zopakuje text podle zadaného počtu opakování

PDURATION PDURATION Finanční

Vrátí počet období potřebných k tomu, aby investice dosáhla určité hodnoty

PEARSON PEARSON Statistické

Vrátí Pearsonův výsledný momentový korelační koeficient

PERCENTILE PERCENTIL Kompatibilita

Vrátí hodnotu k-tého percentilu hodnot v oblasti

PERCENTILE.EXC PERCENTILE.EXC Statistické

Vrátí hodnotu k-tého percentilu hodnot v oblasti, kde k je hodnota ležící mezi 0 a 1

PERCENTILE.INC PERCENTILE.INC Statistické

Vrátí hodnotu k-tého percentilu hodnot v oblasti

PERCENTRANK PERCENTRANK Kompatibilita

Vrátí pořadí hodnoty v množině dat vyjádřené procentuální částí množiny dat

PERCENTRANK.EXC PERCENTRANK.EXC Statistické

Vrátí pořadí hodnoty v množině dat vyjádřené procentuální částí (mezi 0 a 1) množiny dat

PERCENTRANK.INC PERCENTRANK.INC Statistické

Vrátí pořadí hodnoty v množině dat vyjádřené procentuální částí množiny dat

PERMUT PERMUTACE Statistické

Vrátí počet permutací pro zadaný počet objektů

PERMUTATIONA PERMUTACE.A Statistické

Vrátí počet permutací pro daný počet objektů (s opakováním), které můžou být vybrané z celkového počtu objektů

PHI PHI Statistické

Vrátí hodnotu funkce hustoty pro standardní směrodatnou odchylku

PI PI Matematické a trigonometrické

Vrátí hodnotu čísla pí

PMT PLATBA Finanční

Vrátí hodnotu pravidelné splátky anuity

IPMT PLATBA.ÚROK Finanční

Vrátí výšku úroku investice za dané období

PPMT PLATBA.ZÁKLAD Finanční

Vrátí hodnotu splátky jistiny pro zadanou investici za dané období

COUNT POČET Statistické

Vrátí počet čísel v seznamu argumentů

AREAS POČET.BLOKŮ Vyhledávací a pro odkazy

Vrátí počet oblastí v odkazu

NPER POČET.OBDOBÍ Finanční

Vrátí počet období pro investici

COUNTA POČET2 Statistické

Vrátí počet hodnot v seznamu argumentů

POISSON POISSON Kompatibilita

Vrátí hodnotu distribuční funkce Poissonova rozdělení

POISSON.DIST POISSON.DIST Statistické

Vrátí hodnotu distribuční funkce Poissonova rozdělení

CELL POLÍČKO Informační

Vrátí informace o formátování, umístění nebo obsahu buňky

OFFSET POSUN Vyhledávací a pro odkazy

Vrátí posun odkazu od zadaného odkazu

POWER POWER Matematické a trigonometrické

Umocní číslo na zadanou mocninu

MATCH POZVYHLEDAT Vyhledávací a pro odkazy

Vyhledá hodnoty v odkazu nebo matici

TRUE PRAVDA Logické

Vrátí logickou hodnotu PRAVDA

PRICE PRICE Finanční

Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč, ze kterého je úrok placen v pravidelných termínech

PRICEDISC PRICEDISC Finanční

Vrátí cenu diskontního cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč

PRICEMAT PRICEMAT Finanční

Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč, ze kterého je úrok placen k datu splatnosti

PROB PROB Statistické

Vrátí pravděpodobnost výskytu hodnot v oblasti mezi dvěma mezními hodnotami

TRIM PROČISTIT Textové

Odstraní z textu mezery

AVERAGE PRŮMĚR Statistické

Vrátí průměrnou hodnotu argumentů

AVEDEV PRŮMODCHYLKA Statistické

Vrátí průměrnou hodnotu absolutních odchylek datových bodů od jejich střední hodnoty

QUARTILE QUARTIL Kompatibilita

Vrátí hodnotu kvartilu množiny dat

QUARTILE.EXC QUARTIL.EXC Statistické

Vrátí hodnotu kvartilu množiny dat na základě hodnot percentilu z oblasti 01 (s vyloučením hodnot 0 a 1)

QUARTILE.INC QUARTIL.INC Statistické

Vrátí hodnotu kvartilu množiny dat

QUOTIENT QUOTIENT Matematické a trigonometrické

Vrátí celou část dělení

ROW ŘÁDEK Vyhledávací a pro odkazy

Vrátí číslo řádku odkazu

RADIANS RADIANS Matematické a trigonometrické

Převede stupně na radiány

ROWS ŘÁDKY Vyhledávací a pro odkazy

Vrátí počet řádků v odkazu

RANDBETWEEN RANDBETWEEN Matematické a trigonometrické

Vrátí náhodné číslo mezi zadanými čísly

RANK RANK Kompatibilita

Vrátí pořadí čísla v seznamu čísel

RANK.AVG RANK.AVG Statistické

Vrátí pořadí čísla v seznamu čísel

RANK.EQ RANK.EQ Statistické

Vrátí pořadí čísla v seznamu čísel

RECEIVED RECEIVED Finanční

Vrátí částku obdrženou k datu splatnosti plně investovaného cenného papíru

RSQ RKQ Statistické

Vrátí druhou mocninu Pearsonova výsledného momentového korelačního koeficientu

DAYS360 ROK360 Datum a čas

Vrátí počet dní mezi dvěma daty na základě roku s 360 dny

ROMAN ROMAN (funkce) Matematické a trigonometrické

Převede číslo vyjádřené pomocí arabských číslic na římské číslice ve formátu textu

ROUNDDOWN ROUNDDOWN Matematické a trigonometrické

Zaokrouhlí číslo dolů, směrem k nule

ROUNDUP ROUNDUP Matematické a trigonometrické

Zaokrouhlí číslo nahoru, směrem od nuly

RRI RRI Finanční

Vrátí ekvivalentní úrokovou sazbu pro daný růst investic

RTD RTD Vyhledávací a pro odkazy

Načte data v reálném čase z aplikace, která podporuje automatizaci COM

SEC SEC Matematické a trigonometrické

Vrátí sekans úhlu

SECH SECH Matematické a trigonometrické

Vrátí hyperbolický sekans úhlu

SECOND SEKUNDA Datum a čas

Převede pořadové číslo na sekundu

SERIESSUM SERIESSUM (funkce) Matematické a trigonometrické

Vrátí součet mocninné řady určené podle vzorce

SHEET SHEET Informační

Vrátí číslo odkazovaného listu

SHEETS SHEETS Informační

Vrátí počet listů v odkazu

SIGN SIGN Matematické a trigonometrické

Vrátí znaménko čísla

SIN SIN Matematické a trigonometrické

Vrátí sinus daného úhlu

SINH SINH Matematické a trigonometrické

Vrátí hyperbolický sinus čísla

SKEW SKEW Statistické

Vrátí zešikmení rozdělení

SKEW.P SKEW.P Statistické

Vrátí koeficient šikmosti rozdělení na základě souboru hodnot: charakteristika stupně asymetričnosti rozdělení kolem střední hodnoty

SLOPE SLOPE Statistické

Vrátí směrnici lineární regresní čáry

COLUMNS SLOUPCE Vyhledávací a pro odkazy

Vrátí počet sloupců v odkazu

COLUMN SLOUPEC Vyhledávací a pro odkazy

Vrátí číslo sloupce odkazu

SMALL SMALL Statistické

Vrátí k-tou nejmenší hodnotu množiny dat

STDEVP SMODCH Kompatibilita

Vypočte směrodatnou odchylku základního souboru

STDEV.P SMODCH.P Statistické

Vypočte směrodatnou odchylku základního souboru

STDEV SMODCH.VÝBĚR Kompatibilita

Vypočte směrodatnou odchylku výběru

STDEV.S SMODCH.VÝBĚR.S Statistické

Vypočte směrodatnou odchylku výběru

PV SOUČHODNOTA Finanční

Vrátí současnou hodnotu investice

PRODUCT SOUČIN (funkce) Matematické a trigonometrické

Vynásobí argumenty funkce

MMULT SOUČIN.MATIC Matematické a trigonometrické

Vrátí součin dvou matic

SUMPRODUCT SOUČIN.SKALÁRNÍ Matematické a trigonometrické

Vrátí součet součinů odpovídajících prvků matic

SQRTPI SQRTPI Matematické a trigonometrické

Vrátí druhou odmocninu výrazu (číslo * pí)

STANDARDIZE STANDARDIZE Statistické

Vrátí normalizovanou hodnotu

STDEVA STDEVA Statistické

Vypočte směrodatnou odchylku výběru včetně čísel, textu a logických hodnot

STDEVPA STDEVPA Statistické

Vypočte směrodatnou odchylku základního souboru včetně čísel, textu a logických hodnot

EXACT STEJNÉ Textové

Zkontroluje, jestli jsou dvě textové hodnoty shodné

STEYX STEYX Statistické

Vrátí standardní chybu předpovězené hodnoty y pro každou hodnotu x v regresi

SUBTOTAL SUBTOTAL Matematické a trigonometrické

Vrátí souhrn v seznamu nebo databázi

SUM SUMA Matematické a trigonometrické

Sečte argumenty funkce

SUMSQ SUMA.ČTVERCŮ Matematické a trigonometrické

Vrátí součet druhých mocnin argumentů

SUMIF SUMIF Matematické a trigonometrické

Sečte buňky vybrané podle zadaných kritérií

SUMIFS SUMIFS (funkce Matematické a trigonometrické

Sečte buňky určené více zadanými podmínkami

SUMX2MY2 SUMX2MY2 Matematické a trigonometrické

Vrátí součet rozdílu druhých mocnin odpovídajících hodnot ve dvou maticích

SUMX2PY2 SUMX2PY2 Matematické a trigonometrické

Vrátí součet součtu druhých mocnin odpovídajících hodnot ve dvou maticích

SUMXMY2 SUMXMY2 Matematické a trigonometrické

Vrátí součet druhých mocnin rozdílů odpovídajících hodnot ve dvou maticích

VLOOKUP SVYHLEDAT Vyhledávací a pro odkazy

Hledá v prvním sloupci matice a dále ve směru řádku, až vrátí hodnotu buňky

SWITCH SWITCH Logické

Porovná hodnotu výrazu se seznamem hodnot a jako výsledek vrátí první shodnou hodnotu Pokud nenajde žádnou shodu, může vrátit volitelnou výchozí hodnotu

T T Textové

Převede argumenty na text

T.DIST T.DIST Statistické

Vrátí procentuální body (pravděpodobnost) pro distribuční funkci Studentova t-rozdělení

T.DIST.2T T.DIST.2T Statistické

Vrátí procentuální body (pravděpodobnost) pro distribuční funkci Studentova t-rozdělení

T.DIST.RT T.DIST.RT Statistické

Vrátí hodnotu Studentova t-rozdělení

T.INV T.INV Statistické

Vrátí hodnotu t distribuční funkce Studentova t-rozdělení jako funkci pravděpodobnosti a stupňů volnosti

T.INV.2T T.INV.2T Statistické

Vrátí inverzní funkci k distribuční funkci Studentova t-rozdělení

T.TEST T.TEST Statistické

Vrátí pravděpodobnost spojenou se Studentovým t-testem

TBILLEQ TBILLEQ Finanční

Vrátí výnos směnky státní pokladny ekvivalentní výnosu obligace

TBILLPRICE TBILLPRICE Finanční

Vrátí cenu směnky státní pokladny o nominální hodnotě 100 Kč

TBILLYIELD TBILLYIELD Finanční

Vrátí výnos směnky státní pokladny

TEXTJOIN TEXTJOIN (funkce Textové

Zkombinuje text z více oblastí a/nebo řetězců a zahrnuje oddělovač, který zadáte mezi každou textovou hodnotu, která se bude spojovat Pokud je oddělovač prázdný textový řetězec, pak tato funkce jednotlivé oblasti přímo zřetězí

TAN TG Matematické a trigonometrické

Vrátí tangens čísla

TANH TGH Matematické a trigonometrické

Vrátí hyperbolický tangens čísla

TINV TINV Kompatibilita

Vrátí inverzní funkci k distribuční funkci Studentova t-rozdělení

TRANSPOSE TRANSPOZICE Vyhledávací a pro odkazy

Vrátí transponovanou matici

TRIMMEAN TRIMMEAN Statistické

Vrátí střední hodnotu vnitřní části množiny dat

TTEST TTEST Kompatibilita

Vrátí pravděpodobnost spojenou se Studentovým t-testem

TYPE TYP Informační

Vrátí číslo označující datový typ hodnoty

UNICHAR UNICHAR Textové

Vrátí znak unicode, na který odkazuje daná číselná hodnota

UNICODE UNICODE Textové

Vrátí číslo (bod kódu), které odpovídá prvnímu znaku textu

RATE ÚROKOVÁ.MÍRA Finanční

Vrátí úrokovou sazbu vztaženou na období anuity

TRUNC USEKNOUT Matematické a trigonometrické

Zkrátí číslo na celé číslo

VALUETOTEXT VALUETOTEXT (funkce Textové

Vrátí text ze zadané hodnoty

VARP VAR Kompatibilita

Vypočte rozptyl základního souboru

VAR.P VAR.P Statistické

Vypočte rozptyl základního souboru

VAR.S VAR.S Statistické

Vypočte rozptyl výběru

VAR VAR.VÝBĚR Kompatibilita

Vypočte rozptyl výběru

VARA VARA Statistické

Vypočte rozptyl výběru včetně čísel, textu a logických hodnot

VARPA VARPA Statistické

Vypočte rozptyl základního souboru včetně čísel, textu a logických hodnot

UPPER VELKÁ Textové

Převede text na velká písmena

PROPER VELKÁ2 Textové

Převede první písmeno každého slova textové hodnoty na velké

CALL VOLAT Doplněk a automatizace

Zavolá proceduru uloženou v knihovně DLL nebo v soboru prostředků

HLOOKUP VVYHLEDAT Vyhledávací a pro odkazy

Prohledá horní řádek matice a vrátí hodnotu určené buňky

CLEAN VYČISTIT Textové

Odebere z textu všechny netisknutelné znaky

LOOKUP VYHLEDAT Vyhledávací a pro odkazy

Vyhledá hodnoty ve vektoru nebo matici

WEBSERVICE WEBSERVICE Webové

Vrátí data z webové služby

WEEKNUM WEEKNUM Datum a čas

Převede pořadové číslo na číslo představující číselnou pozici týdne v roce

WEIBULL WEIBULL Kompatibilita

Vypočte rozptyl základního souboru včetně čísel, textu a logických hodnot

WEIBULL.DIST WEIBULL.DIST Statistické

Vrátí hodnotu Weibullova rozdělení

WORKDAY WORKDAY Datum a čas

Vrátí pořadové číslo data před nebo po zadaném počtu pracovních dnů

WORKDAY.INTL WORKDAY.INTL Datum a čas

Vrátí pořadové číslo data před nebo po zadaném počtu pracovních dnů pomocí parametrů určujících, které dny náleží víkendům a kolik jich je

XIRR XIRR Finanční

Vrátí vnitřní výnosnost pro harmonogram peněžních toků, který nemusí být nutně periodický

XMATCH XMATCH (funkce) Vyhledávací a pro odkazy

Vrátí relativní pozici položky v matici nebo oblasti buněk

XNPV XNPV Finanční

Vrátí čistou současnou hodnotu pro harmonogram peněžních toků, který nemusí být nutně periodický

XOR XOR Logické

Vrátí hodnotu logické operace XOR pro všechny argumenty

YEARFRAC YEARFRAC Datum a čas

Vrátí část roku vyjádřenou zlomkem a představující počet celých dní mezi počátečním a koncovým datem

YIELD YIELD Finanční

Vrátí výnos cenného papíru, ze kterého je úrok placen v pravidelných termínech

YIELDDISC YIELDDISC Finanční

Vrátí roční výnos diskontního cenného papíru, například směnky státní pokladny

YIELDMAT YIELDMAT Finanční

Vrátí roční výnos cenného papíru, ze kterého je úrok placen k datu splatnosti

Z.TEST Z.TEST Statistické

Vrátí jednostrannou hodnotu pravděpodobnosti z-testu

FLOOR ZAOKR.DOLŮ Kompatibilita

Zaokrouhlí číslo dolů, směrem k nule

CEILING ZAOKR.NAHORU Matematické a trigonometrické

Zaokrouhlí číslo na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty

ROUND ZAOKROUHLIT Matematické a trigonometrické

Zaokrouhlí číslo na zadaný počet číslic

ODD ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ Matematické a trigonometrické

Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé liché číslo

EVEN ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ Matematické a trigonometrické

Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé sudé číslo

FIXED ZAOKROUHLIT.NA.TEXT Textové

Zformátuje číslo jako text s pevným počtem desetinných míst

GETPIVOTDATA ZÍSKATKONTDATA (funkce) Vyhledávací a pro odkazy

Vrátí data uložená v sestavě kontingenční tabulky

LEFT, LEFTBs ZLEVA a LEFTB Textové

Vrátí první znaky textové hodnoty umístěné nejvíce vlevo

CHAR ZNAK Textové

Vrátí znak určený číslem kódu

RIGHT, RIGHTBs ZPRAVA a RIGHTB Textové

Vrátí první znaky textové hodnoty umístěné nejvíce vpravo

ZTEST ZTEST Kompatibilita

Vrátí jednostrannou hodnotu pravděpodobnosti z-testu

CHOOSE ZVOLIT Vyhledávací a pro odkazy

Zvolí hodnotu ze seznamu hodnot

PHONETIC ZVUKOVÉ (funkce) Textové

Extrahuje fonetické znaky (furigana) z textového řetězce