รายการฟังก์ชัน Excel พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ ไทย ประเภท คำอธิบาย
ABS ABS คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับค่าสัมบูรณ์ของจำนวน

ACCRINT ACCRINT การเงิน

ส่งกลับดอกเบี้ยค้างรับสำหรับหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด

ACCRINTM ACCRINTM การเงิน

ส่งกลับดอกเบี้ยค้างรับสำหรับหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยในวันครบกำหนดไถ่ถอน

ACOS ACOS คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับค่าอาร์กโคไซน์ของจำนวน

ACOSH ACOSH คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกโคไซน์แบบผกผันของจำนวน

ACOT ACOT คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับค่าอาร์กโคแทนเจนต์ของจำนวน

ACOTH ACOTH คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกอาร์กโคแทนเจนต์ของจำนวน

ADDRESS ADDRESS การค้นหาและการอ้างอิง

ส่งกลับการอ้างอิงที่เป็นข้อความไปยังเซลล์เดียวในเวิร์กชีต

AGGREGATE AGGREGATE คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับการรวมในรายการหรือฐานข้อมูล

AMORDEGRC AMORDEGRC การเงิน

ส่งกลับค่าเสื่อมราคาสำหรับงวดทางบัญชีแต่ละงวดโดยใช้สัมประสิทธิ์ค่าเสื่อมราคา

AMORLINC AMORLINC การเงิน

ส่งกลับค่าเสื่อมราคาสำหรับงวดทางบัญชีแต่ละงวด

AND AND แบบตรรกะ

ส่งกลับค่า TRUE ถ้าอาร์กิวเมนต์ทั้งหมดเป็น TRUE

ARABIC ARABIC คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

แปลงเลขโรมันเป็นตัวเลขอาระบิก

AREAS AREAS การค้นหาและการอ้างอิง

ส่งกลับจำนวนพื้นที่ในการอ้างอิง

ARRAYTOTEXT ARRAYTOTEXT ข้อความ

ส่งกลับอาร์เรย์ของค่าข้อความจากช่วงที่ระบุ

ASC ASC ข้อความ

เปลี่ยนแปลงตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวอักษรคาตาคานะแบบเต็มความกว้าง (ไบต์คู่) ภายในสตริงอักขระเป็นอักษรแบบครึ่งความกว้าง (ไบต์เดี่ยว)

ASIN ASIN คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับค่าอาร์กไซน์ของจำนวน

ASINH ASINH คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกไซน์แบบผกผันของจำนวน

ATAN ATAN คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับค่าอาร์กแทนเจนต์ของจำนวน

ATAN2 ATAN2 คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับค่าอาร์กแทนเจนต์จากพิกัด x และ y

ATANH ATANH คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์แบบผกผันของจำนวน

AVEDEV AVEDEV ทางสถิติ

ส่งกลับค่าเฉลี่ยของส่วนเบี่ยงเบนสัมบูรณ์ของจุดข้อมูลจากค่าเฉลี่ยทั้งหมด

AVERAGE AVERAGE ทางสถิติ

ส่งกลับค่าเฉลี่ยของอาร์กิวเมนต์

AVERAGEA AVERAGEA ทางสถิติ

ส่งกลับค่าเฉลี่ยของอาร์กิวเมนต์ซึ่งรวมถึง จำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ

AVERAGEIF AVERAGEIF ทางสถิติ

ส่งกลับค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ของเซลล์ทั้งหมดในช่วงที่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดให้

AVERAGEIFS AVERAGEIFS ทางสถิติ

ส่งกลับค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ของเซลล์ทั้งหมดที่ตรงกับหลายเกณฑ์

BAHTTEXT BAHTTEXT ข้อความ

แปลงตัวเลขเป็นข้อความ โดยใช้รูปแบบเครื่องหมายสกุลเงิน ß (บาท)

BASE BASE คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

แปลงตัวเลขเป็นข้อความที่ใช้แทนตัวเลขด้วย Radix (ฐาน) ที่ระบุ

BESSELI BESSELI วิศวกรรมศาสตร์

ส่งกลับฟังก์ชันโมดิฟายด์เบสเซล (Modified Bessel Function) In(x)

BESSELJ BESSELJ วิศวกรรมศาสตร์

ส่งกลับฟังก์ชันเบสเซล (Bessel Function) Jn(x)

BESSELK BESSELK วิศวกรรมศาสตร์

ส่งกลับฟังก์ชันโมดิฟายด์เบสเซล (Modified Bessel Function) Kn(x)

BESSELY BESSELY วิศวกรรมศาสตร์

ส่งกลับฟังก์ชันโมดิฟายด์เบสเซล (Modified Bessel Function) Kn(x)

BETA.DIST BETA.DIST ทางสถิติ

ส่งกลับฟังก์ชันการแจกแจงแบบเบต้าสะสม (Beta Cumulative Distribution Function)

BETA.INV BETA.INV ทางสถิติ

ส่งกลับค่าผกผันของฟังก์ชันการแจกแจงสะสมสำหรับการแจกแจงแบบเบต้าที่ระบุ

BETADIST BETADIST ความเข้ากันได้

ส่งกลับฟังก์ชันการแจกแจงแบบเบต้าสะสม (Beta Cumulative Distribution Function)

BETAINV BETAINV ความเข้ากันได้

ส่งกลับค่าผกผันของฟังก์ชันการแจกแจงสะสมสำหรับการแจกแจงแบบเบต้าที่ระบุ

BIN2DEC BIN2DEC วิศวกรรมศาสตร์

แปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ

BIN2HEX BIN2HEX วิศวกรรมศาสตร์

แปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบหก

BIN2OCT BIN2OCT วิศวกรรมศาสตร์

แปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานแปด

BINOM.DIST BINOM.DIST ทางสถิติ

ส่งกลับความน่าจะเป็นของการแจกแจงแบบทวินามสำหรับแต่ละชุด

BINOM.DIST.RANGE BINOM.DIST.RANGE ทางสถิติ

ส่งกลับความน่าจะเป็นของผลการทดลองโดยใช้การแจกแจงแบบทวินาม

BINOM.INV BINOM.INV ทางสถิติ

ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดที่ทำให้การแจกแจงแบบทวินามสะสมมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเกณฑ์

BINOMDIST BINOMDIST ความเข้ากันได้

ส่งกลับความน่าจะเป็นของการแจกแจงแบบทวินามสำหรับแต่ละชุด

BITAND BITAND วิศวกรรมศาสตร์

ส่งกลับ Bitwise And’ ของสองตัวเลข

BITLSHIFT BITLSHIFT วิศวกรรมศาสตร์

ส่งกลับตัวเลขค่าที่เลื่อนไปทางซ้ายตามจำนวนบิต shift_amount

BITOR BITOR วิศวกรรมศาสตร์

ส่งกลับ OR ของสองตัวเลขในระดับบิต

BITRSHIFT BITRSHIFT วิศวกรรมศาสตร์

ส่งกลับตัวเลขค่าที่เลื่อนไปทางขวาตามจำนวนบิต shift_amount

BITXOR BITXOR วิศวกรรมศาสตร์

ส่งกลับ ‘Exclusive Or’ แบบ bitwise ของสองตัวเลข

CALL CALL Add-in และ Automation

เรียกกระบวนงานใน Dynamic Link Library หรือ Code Resource

CEILING CEILING คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ปัดเศษตัวเลขเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดหรือเป็นจำนวนเท่าที่ใกล้ที่สุดของนัยสำคัญ

CEILING.MATH CEILING.MATH คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ปัดตัวเลขขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดหรือเป็นพหุคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของค่านัยสำคัญ

CEILING.PRECISE CEILING.PRECISE คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ปัดตัวเลขเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดหรือเป็นพหุคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของค่านัยสำคัญ ซึ่งตัวเลขจะถูกปัดขึ้น โดยไม่คำนึงถึงเครื่องหมายของตัวเลขนั้น

CELL CELL ข้อมูล

ส่งกลับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดรูปแบบ ตำแหน่งที่ตั้ง หรือเนื้อหาของเซลล์

CHAR CHAR ข้อความ

ส่งกลับอักขระที่ระบุโดยหมายเลขโค้ด

CHIDIST CHIDIST ความเข้ากันได้

ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไค-สแควร์ (Chi-squared Distribution)

CHIINV CHIINV ความเข้ากันได้

ส่งกลับค่าผกผันของความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไค-สแควร์

CHISQ.DIST CHISQ.DIST ทางสถิติ

ส่งกลับฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นแบบเบต้าสะสม

CHISQ.DIST.RT CHISQ.DIST.RT ทางสถิติ

ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไค-สแควร์ (Chi-squared Distribution)

CHISQ.INV CHISQ.INV ทางสถิติ

ส่งกลับฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นแบบเบต้าสะสม

CHISQ.INV.RT CHISQ.INV.RT ทางสถิติ

ส่งกลับค่าผกผันของความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไค-สแควร์

CHISQ.TEST CHISQ.TEST ทางสถิติ

ส่งกลับค่าการทดสอบความเป็นอิสระ

CHITEST CHITEST ความเข้ากันได้

ส่งกลับค่าการทดสอบความเป็นอิสระ

CHOOSE CHOOSE การค้นหาและการอ้างอิง

เลือกค่าจากรายการค่า

CLEAN CLEAN ข้อความ

เอาอักขระที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ทั้งหมดออกจากข้อความ

CODE CODE ข้อความ

ส่งกลับค่าโค้ดตัวเลขสำหรับอักขระแรกในสตริงข้อความ

COLUMN COLUMN การค้นหาและการอ้างอิง

ส่งกลับหมายเลขคอลัมน์ของการอ้างอิง

COLUMNS COLUMNS การค้นหาและการอ้างอิง

ส่งกลับจำนวนคอลัมน์ในการอ้างอิง

COMBIN COMBIN คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับจำนวนการรวมสำหรับจำนวนวัตถุที่ระบุ

COMBINA COMBINA คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับจำนวนการจัดหมู่ (รวมการซ้ำ) ของจำนวนรายการที่ระบุ

COMPLEX COMPLEX วิศวกรรมศาสตร์

แปลงสัมประสิทธิ์ของส่วนจริงและส่วนจินตภาพเป็นจำนวนเชิงซ้อน

CONCAT CONCAT ข้อความ

รวมข้อความจากช่วงและ/หรือสตริงหลายๆ ส่วน แต่จะไม่มีตัวคั่นหรืออาร์กิวเมนต์ IgnoreEmpty

CONCATENATE CONCATENATE ข้อความ

รวมรายการข้อความหลายๆ รายการลงในหนึ่งรายการข้อความ

CONFIDENCE CONFIDENCE ความเข้ากันได้

ส่งกลับค่าช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยประชากร

CONFIDENCE.NORM CONFIDENCE.NORM ทางสถิติ

ส่งกลับค่าช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยประชากร

CONFIDENCE.T CONFIDENCE.T ทางสถิติ

ส่งกลับค่าช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยประชากรโดยใช้การแจกแจงแบบ T

CONVERT CONVERT วิศวกรรมศาสตร์

แปลงจำนวนจากระบบการวัดหนึ่งเป็นอีกระบบหนึ่ง

CORREL CORREL ทางสถิติ

ส่งกลับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างชุดข้อมูลสองชุด

COS COS คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับค่าโคไซน์ของจำนวน

COSH COSH คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกโคไซน์ของจำนวน

COT COT คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับค่าโฮเพอร์โบลิกโคไซน์ของจำนวน

COTH COTH คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับค่าโคแทนเจนต์ของมุม

COUNT COUNT ทางสถิติ

นับจำนวนตัวเลขในรายการอาร์กิวเมนต์

COUNTA COUNTA ทางสถิติ

นับจำนวนค่าในรายการอาร์กิวเมนต์

COUNTBLANK COUNTBLANK ทางสถิติ

นับจำนวนเซลล์ว่างภายในช่วง

COUNTIF COUNTIF ทางสถิติ

นับจำนวนของเซลล์ภายในช่วงที่ตรงตามเกณฑ์ที่ระบุ

COUNTIFS COUNTIFS ทางสถิติ

นับจำนวนของเซลล์ภายในช่วงที่ตรงกับเกณฑ์หลายเกณฑ์

COUPDAYBS COUPDAYBS การเงิน

ส่งกลับจำนวนวันตั้งแต่วันที่เริ่มต้นงวดการชำระค่าดอกเบี้ยจนถึงวันที่ชำระค่าซื้อขาย

COUPDAYS COUPDAYS การเงิน

ส่งกลับจำนวนวันในงวดการชำระค่าดอกเบี้ยที่มีวันที่ชำระค่าซื้อขาย

COUPDAYSNC COUPDAYSNC การเงิน

ส่งกลับจำนวนวันตั้งแต่วันที่ชำระค่าซื้อขายจนถึงวันที่จ่ายดอกเบี้ยงวดถัดไป

COUPNCD COUPNCD การเงิน

ส่งกลับวันที่จ่ายดอกเบี้ยงวดถัดไปหลังจากวันที่ชำระค่าซื้อขาย

COUPNUM COUPNUM การเงิน

ส่งกลับจำนวนการจ่ายดอกเบี้ยระหว่างวันที่ชำระค่าซื้อขายและวันที่ครบกำหนดไถ่ถอน

COUPPCD COUPPCD การเงิน

ส่งกลับวันที่จ่ายดอกเบี้ยงวดก่อนหน้าก่อนวันที่ชำระค่าซื้อขาย

COVAR COVAR ความเข้ากันได้

ส่งกลับค่าความแปรปรวนร่วมซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของผลคูณของค่าเบี่ยงเบนแบบคู่

COVARIANCE.P COVARIANCE.P แบบตรรกะ

ส่งกลับค่าความแปรปรวนร่วมซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของผลคูณของค่าเบี่ยงเบนแบบคู่

COVARIANCE.S COVARIANCE.S ทางสถิติ

ส่งกลับค่าความแปรปรวนร่วมของตัวอย่าง ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของผลคูณของส่วนเบี่ยงเบนสำหรับคู่จุดข้อมูลแต่ละคู่ในชุดข้อมูลสองชุด

CRITBINOM CRITBINOM ความเข้ากันได้

ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดที่ทำให้การแจกแจงแบบทวินามสะสมมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเกณฑ์

CSC CSC คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับค่าโคซีแคนต์ของมุม

CSCH CSCH คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกโคซีแคนต์ของมุม

CUBEKPIMEMBER CUBEKPIMEMBER คิวบ์

ส่งกลับชื่อตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) คุณสมบัติ และการวัด และแสดงชื่อและคุณสมบัติในเซลล์นั้น KPI เป็นหน่วยวัดเชิงปริมาณ เช่น กำไรขั้นต้นรายเดือน หรืออัตราการลาออกของพนักงานรายไตรมาส ที่ใช้ติดตามประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร

CUBEMEMBER CUBEMEMBER คิวบ์

ส่งกลับสมาชิกหรือทูเปิลในลำดับชั้นคิวบ์ ใช้ตรวจสอบว่ามีสมาชิกหรือทูเปิลอยู่ภายในคิวบ์

CUBEMEMBERPROPERTY CUBEMEMBERPROPERTY คิวบ์

ส่งกลับค่าของคุณสมบัติสมาชิกในคิวบ์ ใช้ตรวจสอบว่ามีชื่อสมาชิกอยู่ภายในคิวบ์และใช้ส่งกลับคุณสมบัติที่ระบุสำหรับสมาชิกตัวนี้

CUBERANKEDMEMBER CUBERANKEDMEMBER คิวบ์

ส่งกลับสมาชิกที่มีลำดับหรือถูกจัดอันดับในชุด ใช้เพื่อส่งกลับองค์ประกอบอย่างน้อยหนึ่งอย่างในชุด เช่น พนักงานขายที่มีผลงานสูงสุด หรือนักเรียนที่ติดอันดับ 10 คนแรก

CUBESET CUBESET คิวบ์

กำหนดชุดจากการคำนวณของสมาชิกหรือทูเปิลด้วยการส่งนิพจน์ชุดไปยังคิวบ์ของเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะสร้างชุด แล้วส่งกลับชุดนั้นมายัง Microsoft Office Excel

CUBESETCOUNT CUBESETCOUNT คิวบ์

ส่งกลับจำนวนของรายการในชุด

CUBEVALUE CUBEVALUE คิวบ์

ส่งกลับค่าการรวมจากคิวบ์

CUMIPMT CUMIPMT การเงิน

ส่งกลับดอกเบี้ยสะสมที่ชำระในระหว่างสองงวด

CUMPRINC CUMPRINC การเงิน

ส่งกลับค่าเงินต้นสะสมที่ชำระให้กับเงินกู้ในระหว่างสองงวด

DATE DATE วันที่และเวลา

ส่งกลับเลขลำดับของวันที่ที่เฉพาะเจาะจง

DATEDIF DATEDIF วันที่และเวลา

จะคำนวณจำนวนวัน เดือน หรือปี ระหว่างวันที่สองวัน ฟังก์ชันนี้จะมีประโยชน์ในสูตรที่คุณต้องการคำนวณหาอายุ

DATEVALUE DATEVALUE วันที่และเวลา

แปลงวันที่ในรูปแบบข้อความเป็นเลขลำดับ

DAVERAGE DAVERAGE ฐานข้อมูล

Returns the average of selected database entries

DAY DAY วันที่และเวลา

แปลงเลขลำดับเป็นวันในเดือน

DAYS DAYS วันที่และเวลา

ส่งกลับจำนวนวันระหว่างวันที่สองวัน

DAYS360 DAYS360 วันที่และเวลา

คำนวณจำนวนวันระหว่างวันที่สองวันโดยยึดตามปีที่มี 360 วัน

DB DB การเงิน

ส่งกลับค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สำหรับงวดที่ระบุโดยใช้วิธีดุลที่ลดลงแน่นอน (Fixed-declining Balance)

DBCS DBCS ข้อความ

เปลี่ยนแปลงอักษรภาษาอังกฤษหรือคะทะคะนะแบบครึ่งความกว้าง (ไบต์เดี่ยว) ภายในสตริงอักขระเป็นอักษรแบบเต็มความกว้าง (ไบต์คู่)

DCOUNT DCOUNT ฐานข้อมูล

นับจำนวนเซลล์ที่มีตัวเลขในฐานข้อมูล

DCOUNTA DCOUNTA ฐานข้อมูล

นับจำนวนเซลล์ที่ไม่ว่างในฐานข้อมูล

DDB DDB การเงิน

ส่งกลับค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สำหรับงวดที่ระบุโดยใช้วิธีดุลที่ลดลงสองเท่า (Double-declining Balance) หรือวิธีอื่นที่คุณระบุ

DEC2BIN DEC2BIN วิศวกรรมศาสตร์

แปลงเลขฐานสิบไปเป็นเลขฐานสอง

DEC2HEX DEC2HEX วิศวกรรมศาสตร์

แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสิบหก

DEC2OCT DEC2OCT วิศวกรรมศาสตร์

แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานแปด

DECIMAL DECIMAL คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

แปลงข้อความที่ใช้แทนตัวเลขในฐานที่ระบุเป็นเลขฐานสิบ

DEGREES DEGREES คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

แปลงมุมเรเดียนเป็นมุมองศา

DELTA DELTA วิศวกรรมศาสตร์

ทดสอบว่าค่าทั้งสองเท่ากันหรือไม่

DEVSQ DEVSQ ทางสถิติ

ส่งกลับผลรวมของค่าเบี่ยงเบนยกกำลังสอง

DGET DGET ฐานข้อมูล

แยกระเบียนเดี่ยวที่ตรงกับเกณฑ์ที่ระบุออกจากฐานข้อมูล

DISC DISC การเงิน

ส่งกลับอัตราส่วนลดของหลักทรัพย์

DMAX DMAX ฐานข้อมูล

ส่งกลับค่ามากที่สุดจากรายการฐานข้อมูลที่เลือก

DMIN DMIN ฐานข้อมูล

ส่งกลับค่าน้อยที่สุดจากรายการฐานข้อมูลที่เลือก

DOLLAR DOLLAR ข้อความ

แปลงตัวเลขเป็นข้อความ โดยใช้รูปแบบเครื่องหมายสกุลเงิน $ (ดอลลาร์)

DOLLARDE DOLLARDE การเงิน

แปลงราคาดอลลาร์ในรูปแบบเลขเศษส่วนเป็นราคาดอลลาร์ในรูปแบบเลขทศนิยม

DOLLARFR DOLLARFR การเงิน

แปลงราคาดอลลาร์ในรูปแบบเลขทศนิยมเป็นราคาดอลลาร์ในรูปแบบเลขเศษส่วน

DPRODUCT DPRODUCT ฐานข้อมูล

คูณค่าในเขตข้อมูลของระเบียนที่เฉพาะเจาะจงที่ตรงกับเกณฑ์ในฐานข้อมูล

DSTDEV DSTDEV ฐานข้อมูล

ประเมินค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยยึดตามตัวอย่างของรายการฐานข้อมูลที่เลือก

DSTDEVP DSTDEVP ฐานข้อมูล

คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากประชากรทั้งหมดของรายการฐานข้อมูลที่เลือก

DSUM DSUM ฐานข้อมูล

เพิ่มตัวเลขในคอลัมน์เขตข้อมูลของระเบียนในฐานข้อมูลที่ตรงกับเกณฑ์

DURATION DURATION การเงิน

ส่งกลับระยะเวลาต่อปีของหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด

DVAR DVAR ฐานข้อมูล

ประเมินค่าความแปรปรวนโดยยึดตามตัวอย่างของรายการฐานข้อมูลที่เลือก

DVARP DVARP ฐานข้อมูล

คำนวณค่าความแปรปรวนจากประชากรทั้งหมดของรายการฐานข้อมูลที่เลือก

EDATE EDATE วันที่และเวลา

ส่งกลับเลขลำดับของวันที่ที่เป็นจำนวนเดือนที่ระบุก่อนหรือหลังวันที่เริ่มต้น

EFFECT EFFECT การเงิน

ส่งกลับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี

ENCODEURL ENCODEURL เว็บ

ส่งกลับสตริงที่เข้ารหัส URL

EOMONTH EOMONTH วันที่และเวลา

ส่งกลับเลขลำดับของวันสุดท้ายของเดือนก่อนหรือหลังจำนวนเดือนที่ระบุ

ERF ERF วิศวกรรมศาสตร์

ส่งกลับฟังก์ชันค่าผิดพลาด

ERF.PRECISE ERF.PRECISE วิศวกรรมศาสตร์

ส่งกลับฟังก์ชันค่าผิดพลาด

ERFC ERFC วิศวกรรมศาสตร์

ส่งกลับฟังก์ชันค่าผิดพลาดเติมเต็ม

ERFC.PRECISE ERFC.PRECISE วิศวกรรมศาสตร์

ส่งกลับค่าฟังก์ชัน complementary ERF ที่หาปริพันธ์ระหว่างค่า x และค่าอนันต์

ERROR.TYPE ERROR.TYPE ข้อมูล

ส่งกลับตัวเลขที่สัมพันธ์กับชนิดข้อผิดพลาด

EUROCONVERT EUROCONVERT Add-in และ Automation

แปลงจำนวนเป็นสกุลเงินยูโร แปลงจำนวนจากสกุลเงินยูโรเป็นสกุลเงินหนึ่งของสมาชิกยูโร หรือแปลงจำนวนจากสกุลเงินหนึ่งของสมาชิกยูโรเป็นอีกสกุลเงินหนึ่งโดยใช้สกุลเงินยูโรเป็นตัวกลาง (วิธีแบบสามเหลี่ยม)

EVEN EVEN คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ปัดตัวเลขขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่เป็นเลขคู่ที่ใกล้เคียงที่สุด

EXACT EXACT ข้อความ

ตรวจสอบว่าค่าข้อความสองค่าเหมือนกันหรือไม่

EXP EXP คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับค่า

EXPON.DIST EXPON.DIST ทางสถิติ

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (Exponential Distribution)

EXPONDIST EXPONDIST ความเข้ากันได้

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (Exponential Distribution)

F.DIST F.DIST ทางสถิติ

ส่งกลับการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F

F.DIST.RT F.DIST.RT ทางสถิติ

ส่งกลับการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F

F.INV F.INV ทางสถิติ

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F

F.INV.RT F.INV.RT ทางสถิติ

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F

F.TEST F.TEST ทางสถิติ

ส่งกลับค่าผลลัพธ์ของ F-test

FACT FACT คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับค่าแฟกทอเรียลของจำนวน

FACTDOUBLE FACTDOUBLE คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับค่าดับเบิลแฟกทอเรียลของจำนวน

FALSE FALSE แบบตรรกะ

ส่งกลับค่าตรรกะ FALSE

FDIST FDIST ความเข้ากันได้

ส่งกลับการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F

FILTER FILTER ( FILTER) การค้นหาและการอ้างอิง

กรองช่วงของข้อมูลโดยยึดตามเกณฑ์ที่คุณกำหนด

FILTERXML FILTERXML เว็บ

ส่งกลับข้อมูลเฉพาะจากเนื้อหา XML โดยใช้ XPath ที่ระบุ

FIND, FINDBs FIND, FINDB ข้อความ

ค้นหาค่าข้อความหนึ่งค่าภายในค่าข้อความอื่น (ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก)

FINV FINV ทางสถิติ

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F

FISHER FISHER ทางสถิติ

ส่งกลับค่าการแปลง Fisher

FISHERINV FISHERINV ทางสถิติ

ส่งกลับค่าผกผันของการแปลง Fisher

FIXED FIXED ข้อความ

จัดรูปแบบตัวเลขเป็นข้อความด้วยจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่แน่นอน

FLOOR FLOOR ความเข้ากันได้

ปัดตัวเลขลงให้เข้าใกล้ศูนย์

FLOOR.MATH FLOOR.MATH คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ปัดตัวเลขลงเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดหรือเป็นพหุคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของค่านัยสำคัญ

FLOOR.PRECISE FLOOR.PRECISE คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ปัดตัวเลขเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดหรือเป็นพหุคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของค่านัยสำคัญ ซึ่งตัวเลขจะถูกปัดขึ้น โดยไม่คำนึงถึงเครื่องหมายของตัวเลขนั้น

FORECAST FORECAST ทางสถิติ

ส่งกลับค่าตามแนวโน้มแบบเส้นตรง

FORECAST.ETS FORECAST.ETS ทางสถิติ

ส่งกลับค่าในอนาคตตามค่าที่มีอยู่ (ในอดีต) โดยใช้เวอร์ชัน AAA ของอัลกอริทึม Exponential Smoothing (ETS)

FORECAST.ETS.CONFINT FORECAST.ETS.CONFINT ทางสถิติ

ส่งกลับช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าการพยากรณ์ที่วันที่เป้าหมายที่ระบุไว้

FORECAST.ETS.SEASONALITY FORECAST.ETS.SEASONALITY ทางสถิติ

ส่งกลับความยาวของรูปแบบที่ซ้ำกันซึ่ง Excel ตรวจพบสำหรับชุดข้อมูลเวลาที่ระบุ

FORECAST.ETS.STAT FORECAST.ETS.STAT ทางสถิติ

ส่งกลับค่าทางสถิติเป็นผลลัพธ์ของการพยากรณ์ชุดเวลา

FORECAST.LINEAR FORECAST.LINEAR ทางสถิติ

ส่งกลับค่าในอนาคตโดยยึดตามค่าที่มีอยู่

FORMULATEXT FORMULATEXT การค้นหาและการอ้างอิง

ส่งกลับสูตรที่การอ้างอิงที่ระบุเป็นข้อความ

FREQUENCY FREQUENCY ทางสถิติ

ส่งกลับค่าการแจกแจงความถี่ที่เป็นอาร์เรย์แบบแนวตั้ง

FTEST FTEST ความเข้ากันได้

ส่งกลับค่าผลลัพธ์ของ F-test

FV FV การเงิน

ส่งกลับมูลค่าในอนาคตของการลงทุน

FVSCHEDULE FVSCHEDULE การเงิน

ส่งกลับมูลค่าในอนาคตของเงินต้นหลังจากนำชุดข้อมูลของอัตราดอกเบี้ยทบต้นมาใช้

GAMMA GAMMA ทางสถิติ

ส่งกลับค่าของฟังก์ชันแกมมา

GAMMA.DIST GAMMA.DIST ทางสถิติ

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบแกมมา (Gamma Distribution)

GAMMA.INV GAMMA.INV ทางสถิติ

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบแกมมาสะสม (Gamma Cumulative Distribution)

GAMMADIST GAMMADIST ความเข้ากันได้

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบแกมมา (Gamma Distribution)

GAMMAINV GAMMAINV ความเข้ากันได้

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบแกมมาสะสม (Gamma Cumulative Distribution)

GAMMALN GAMMALN ทางสถิติ

ส่งกลับค่าลอการิทึมธรรมชาติของฟังก์ชันแกมมา, Γ(x)

GAMMALN.PRECISE GAMMALN.PRECISE ทางสถิติ

ส่งกลับค่าลอการิทึมธรรมชาติของฟังก์ชันแกมมา, Γ(x)

GAUSS GAUSS ทางสถิติ

ส่งกลับค่าน้อยกว่าการแจกแจงสะสมปกติมาตรฐาน 05

GCD GCD คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับตัวหารร่วมมาก

GEOMEAN GEOMEAN ทางสถิติ

ส่งกลับค่าเฉลี่ยเรขาคณิต

GESTEP GESTEP วิศวกรรมศาสตร์

ทดสอบว่าจำนวนมากกว่าค่าเกณฑ์หรือไม่

GETPIVOTDATA GETPIVOTDATA การค้นหาและการอ้างอิง

ส่งกลับข้อมูลที่เก็บอยู่ในรายงาน PivotTable

GROWTH GROWTH ทางสถิติ

ส่งกลับค่าตามแนวโน้มเอ็กซ์โพเนนเชียล

HARMEAN HARMEAN ทางสถิติ

ส่งกลับค่าเฉลี่ยฮาร์มอนิก

HEX2BIN HEX2BIN วิศวกรรมศาสตร์

แปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสอง

HEX2DEC HEX2DEC วิศวกรรมศาสตร์

แปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสิบ

HEX2OCT HEX2OCT วิศวกรรมศาสตร์

แปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานแปด

HLOOKUP HLOOKUP การค้นหาและการอ้างอิง

ค้นหาในแถวบนของอาร์เรย์และส่งกลับค่าของเซลล์ที่ระบุ

HOUR HOUR วันที่และเวลา

แปลงเลขลำดับเป็นชั่วโมง

HYPERLINK HYPERLINK การค้นหาและการอ้างอิง

สร้างทางลัดหรือการข้ามที่เปิดเอกสารที่เก็บบนเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย อินทราเน็ต หรืออินเทอร์เน็ต

HYPGEOM.DIST HYPGEOM.DIST ทางสถิติ

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบไฮเพอร์จีออเมตริก (Hypergeometric Distribution)

HYPGEOMDIST HYPGEOMDIST ความเข้ากันได้

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบไฮเพอร์จีออเมตริก (Hypergeometric Distribution)

IF IF แบบตรรกะ

ระบุการทดสอบตรรกะที่จะดำเนินการ

IFERROR IFERROR แบบตรรกะ

ส่งกลับค่าที่คุณระบุถ้าสูตรประเมินเป็นข้อผิดพลาด มิฉะนั้นให้ส่งกลับผลลัพธ์ของสูตร

IFNA IFNA แบบตรรกะ

ส่งกลับค่าที่คุณระบุถ้านิพจน์ได้ค่าเป็น #N/A มิฉะนั้นจะส่งกลับค่าผลลัพธ์ของนิพจน์

IFS IFS แบบตรรกะ

ตรวจสอบว่าตรงตามเงื่อนไขตั้งแต่หนึ่งข้อขึ้นไป และส่งค่าที่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่เป็น TRUE เงื่อนไขแรก

IMABS IMABS วิศวกรรมศาสตร์

ส่งกลับค่าสัมบูรณ์ (มอดูลัส) ของจำนวนเชิงซ้อน

IMAGINARY IMAGINARY วิศวกรรมศาสตร์

ส่งกลับสัมประสิทธิ์ส่วนจินตภาพของจำนวนเชิงซ้อน

IMARGUMENT IMARGUMENT วิศวกรรมศาสตร์

ส่งกลับ Theta อาร์กิวเมนต์ ซึ่งก็คือค่ามุมในเรเดียน

IMCONJUGATE IMCONJUGATE วิศวกรรมศาสตร์

ส่งกลับสังยุคของจำนวนเชิงซ้อน

IMCOS IMCOS วิศวกรรมศาสตร์

ส่งกลับค่าโคไซน์ของจำนวนเชิงซ้อน

IMCOSH IMCOSH วิศวกรรมศาสตร์

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกโคไซน์ของจำนวนเชิงซ้อน

IMCOT IMCOT วิศวกรรมศาสตร์

ส่งกลับโคแทนเจนต์ของจำนวนเชิงซ้อน

IMCSC IMCSC วิศวกรรมศาสตร์

ส่งกลับค่าไซน์ของจำนวนเชิงซ้อน

IMCSCH IMCSCH วิศวกรรมศาสตร์

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกโคซีแคนต์ของจำนวนเชิงซ้อน

IMDIV IMDIV วิศวกรรมศาสตร์

ส่งกลับผลหารระหว่างจำนวนเชิงซ้อนสองจำนวน

IMEXP IMEXP วิศวกรรมศาสตร์

ส่งกลับค่าเอ็กซ์โพเนนเชียลของจำนวนเชิงซ้อน

IMLN IMLN วิศวกรรมศาสตร์

ส่งกลับค่าลอการิทึมธรรมชาติของจำนวนเชิงซ้อน

IMLOG10 IMLOG10 วิศวกรรมศาสตร์

ส่งกลับค่าลอการิทึมฐาน 10 ของจำนวนเชิงซ้อน

IMLOG2 IMLOG2 วิศวกรรมศาสตร์

ส่งกลับลอการิทึมฐานสองของจำนวนเชิงซ้อน

IMPOWER IMPOWER วิศวกรรมศาสตร์

ส่งกลับจำนวนเชิงซ้อนยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม

IMPRODUCT IMPRODUCT วิศวกรรมศาสตร์

ส่งกลับผลคูณของจำนวนเชิงซ้อน

IMREAL IMREAL วิศวกรรมศาสตร์

ส่งกลับสัมประสิทธิ์ของส่วนจริงของจำนวนเชิงซ้อน

IMSEC IMSEC วิศวกรรมศาสตร์

ส่งกลับค่าซีแคนต์ของจำนวนเชิงซ้อน

IMSECH IMSECH วิศวกรรมศาสตร์

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกซีแคนต์ของจำนวนเชิงซ้อน

IMSIN IMSIN วิศวกรรมศาสตร์

ส่งกลับค่าไซน์ของจำนวนเชิงซ้อน

IMSINH IMSINH วิศวกรรมศาสตร์

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกไซน์ของจำนวนเชิงซ้อน

IMSQRT IMSQRT วิศวกรรมศาสตร์

ส่งกลับค่ารากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน

IMSUB IMSUB วิศวกรรมศาสตร์

ส่งกลับผลต่างระหว่างจำนวนเชิงซ้อนสองจำนวน

IMSUM IMSUM วิศวกรรมศาสตร์

ส่งกลับผลรวมของจำนวนเชิงซ้อน

IMTAN IMTAN วิศวกรรมศาสตร์

ส่งกลับค่าแทนเจนต์ของจำนวนเชิงซ้อน

INDEX INDEX การค้นหาและการอ้างอิง

ใช้ดัชนีเพื่อเลือกค่าจากการอ้างอิงหรืออาร์เรย์

INDIRECT INDIRECT การค้นหาและการอ้างอิง

ส่งกลับการอ้างอิงที่ระบุโดยค่าข้อความ

INFO INFO ข้อมูล

ส่งกลับข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการดำเนินการปัจจุบัน

INT INT คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ปัดจำนวนลงเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด

INTERCEPT INTERCEPT ทางสถิติ

ส่งกลับค่าจุดตัดแกนของการถดถอยเชิงเส้น

INTRATE INTRATE การเงิน

ส่งกลับอัตราดอกเบี้ยของหลักทรัพย์ที่ใช้สินทรัพย์ทั้งหมดลงทุน

IPMT IPMT การเงิน

ส่งกลับค่าดอกเบี้ยที่ต้องชำระสำหรับงวดที่ระบุสำหรับการลงทุน

IRR IRR การเงิน

ส่งกลับอัตราผลตอบแทนภายในสำหรับชุดข้อมูลกระแสเงินสด

ISBLANK ISBLANK ข้อมูล

ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าว่าง

ISERR ISERR ข้อมูล

ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นค่าความผิดพลาดใดๆ ยกเว้น #N/A

ISERROR ISERROR ข้อมูล

ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นค่าความผิดพลาดใดๆ

ISEVEN ISEVEN ข้อมูล

ส่งกลับค่า TRUE ถ้าตัวเลขเป็นเลขคู่

ISFORMULA ISFORMULA ข้อมูล

ส่งกลับค่า TRUE ถ้ามีการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มีสูตร

ISLOGICAL ISLOGICAL ข้อมูล

ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นค่าตรรกะ

ISNA ISNA ข้อมูล

ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นค่าความผิดพลาด #N/A

ISNONTEXT ISNONTEXT ข้อมูล

ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าไม่เป็นข้อความ

ISNUMBER ISNUMBER ข้อมูล

ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นตัวเลข

ISO.CEILING ISO.CEILING คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับค่าตัวเลขที่ปัดเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุดหรือเป็นพหุคูณที่ใกล้ที่สุดของค่านัยสำคัญ

ISODD ISODD ข้อมูล

ส่งกลับค่า TRUE ถ้าตัวเลขเป็นเลขคี่

ISOWEEKNUM ISOWEEKNUM วันที่และเวลา

ส่งกลับตัวเลขของหมายเลขสัปดาห์ของปีแบบ ISO สำหรับวันที่ที่ระบุ

ISPMT ISPMT การเงิน

คำนวณดอกเบี้ยที่ชำระระหว่างงวดการลงทุนที่ระบุ

ISREF ISREF ข้อมูล

ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นการอ้างอิง

ISTEXT ISTEXT ข้อมูล

ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นข้อความ

JIS JIS ข้อความ

เปลี่ยนแปลงอักษรภาษาอังกฤษหรือคะทะคะนะแบบครึ่งความกว้าง (ไบต์เดี่ยว) ภายในสตริงอักขระเป็นอักษรแบบเต็มความกว้าง (ไบต์คู่)

KURT KURT ทางสถิติ

ส่งกลับค่าเคอร์โทซิส (Kurtosis) ของชุดข้อมูล

LARGE LARGE ทางสถิติ

ส่งกลับค่าที่มากที่สุดเป็นลำดับที่ k ในชุดข้อมูล

LCM LCM คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับตัวคูณร่วมน้อย

LEFT, LEFTBs LEFT, LEFTB ข้อความ

ส่งกลับอักขระที่อยู่ซ้ายสุดจากค่าข้อความ

LEN, LENBs LEN, LENB ข้อความ

LEN ส่งกลับเป็นจำนวนอักขระในสตริง

LET LET คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

กำหนดชื่อให้กับผลลัพธ์การคำนวณเพื่ออนุญาตการจัดเก็บการคำนวณระดับกลางค่าหรือการกำหนดชื่อภายในสูตร

LINEST LINEST ทางสถิติ

ส่งกลับค่าพารามิเตอร์ของแนวโน้มแบบเส้นตรง

LN LN คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับค่าลอการิทึมธรรมชาติของจำนวน

LOG LOG คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับค่าลอการิทึมของจำนวนตามฐานที่ระบุ

LOG10 LOG10 คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับค่าลอการิทึมฐานสิบของจำนวน

LOGEST LOGEST ทางสถิติ

ส่งกลับค่าพารามิเตอร์ของแนวโน้มแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล

LOGINV LOGINV ความเข้ากันได้

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบสะสม lognormal

LOGNORM.DIST LOGNORM.DIST ทางสถิติ

ส่งกลับค่าการแจกแจงสะสมแบบ Lognormal

LOGNORM.INV LOGNORM.INV ทางสถิติ

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบสะสม lognormal

LOGNORMDIST LOGNORMDIST ความเข้ากันได้

ส่งกลับค่าการแจกแจงสะสมแบบ Lognormal

LOOKUP LOOKUP การค้นหาและการอ้างอิง

ค้นหาค่าในเวกเตอร์หรืออาร์เรย์

LOWER LOWER ข้อความ

แปลงข้อความเป็นตัวพิมพ์เล็ก

MATCH MATCH การค้นหาและการอ้างอิง

ค้นหาค่าในการอ้างอิงหรืออาร์เรย์

MAX MAX ทางสถิติ

ส่งกลับค่ามากที่สุดในรายการอาร์กิวเมนต์

MAXA MAXA ทางสถิติ

ส่งกลับค่ามากที่สุดในรายการอาร์กิวเมนต์ซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ

MAXIFS MAXIFS ทางสถิติ

ส่งกลับค่าที่มากที่สุดระหว่างเซลล์ที่ระบุไว้ตามชุดเงื่อนไขหรือเกณฑ์ที่กำหนดให้

MDETERM MDETERM คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับค่าเมทริกซ์ดีเทอร์มิแนนต์ (Matrix Determinant) ของอาร์เรย์

MDURATION MDURATION การเงิน

ส่งกลับระยะเวลาแมคคอลีย์แบบแปลง (Macauley Modified Duration) ของหลักทรัพย์ที่สมมติให้มูลค่าที่ตราไว้เป็น 100 ดอลลาร์

MEDIAN MEDIAN ทางสถิติ

ส่งกลับค่ามัธยฐานของจำนวนที่ระบุ

MID, MIDBs MID, MIDB ข้อความ

ส่งกลับอักขระตามจำนวนที่ระบุจากสตริงข้อความโดยเริ่มต้นจากตำแหน่งที่คุณระบุ

MIN MIN ทางสถิติ

ส่งกลับค่าน้อยที่สุดในรายการอาร์กิวเมนต์

MINA MINA ทางสถิติ

ส่งกลับค่าน้อยที่สุดในรายการอาร์กิวเมนต์ซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และ ค่าตรรกะ

MINIFS MINIFS ทางสถิติ

ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดระหว่างเซลล์ที่ระบุไว้ตามชุดเงื่อนไขหรือเกณฑ์ที่กำหนด

MINUTE MINUTE วันที่และเวลา

แปลงเลขลำดับเป็นนาที

MINVERSE MINVERSE คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับค่าผกผันเมทริกซ์ของอาร์เรย์

MIRR MIRR การเงิน

ส่งกลับอัตราผลตอบแทนภายในที่กระแสเงินสดที่เป็นบวกและลบได้รับการชำระในอัตราที่ต่างกัน

MMULT MMULT คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับผลคูณเมทริกซ์ของสองอาร์เรย์

MOD MOD คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับค่าเศษที่เหลือจากการหาร

MODE MODE ความเข้ากันได้

ส่งกลับค่าสามัญที่สุดในชุดข้อมูล

MODE.MULT MODE.MULT ทางสถิติ

ส่งกลับอาร์เรย์ในแนวตั้งของค่าในอาร์เรย์หรือในช่วงของข้อมูล ที่พบบ่อยหรือซ้ำบ่อยที่สุด

MODE.SNGL MODE.SNGL ทางสถิติ

ส่งกลับค่าสามัญที่สุดในชุดข้อมูล

MONTH MONTH วันที่และเวลา

แปลงเลขลำดับเป็นเดือน

MROUND MROUND คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับจำนวนที่ปัดเป็นจำนวนทวีคูณที่ต้องการ

MULTINOMIAL MULTINOMIAL คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับพหุนามของชุดตัวเลข

MUNIT MUNIT คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับเมทริกซ์หน่วยหรือมิติที่ระบุ

N N ข้อมูล

ส่งกลับค่าที่แปลงเป็นตัวเลข

NA NA ข้อมูล

ส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A

NEGBINOM.DIST NEGBINOM.DIST ทางสถิติ

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบทวินามที่เป็นลบ

NEGBINOMDIST NEGBINOMDIST ความเข้ากันได้

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบทวินามที่เป็นลบ

NETWORKDAYS NETWORKDAYS วันที่และเวลา

ส่งกลับจำนวนวันระหว่างวันที่สองวัน

NETWORKDAYS.INTL NETWORKDAYS.INTL วันที่และเวลา

ส่งกลับค่าตัวเลขของจำนวนวันทำงานทั้งหมดระหว่างวันที่สองวันโดยใช้พารามิเตอร์เพื่อระบุวันและจำนวนวันที่เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์

NOMINAL NOMINAL การเงิน

ส่งกลับอัตราดอกเบี้ยที่ระบุต่อปี

NORM.DIST NORM.DIST ทางสถิติ

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบปกติสะสม (Normal Cumulative Distribution)

NORM.INV NORM.INV ความเข้ากันได้

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบปกติสะสม

NORM.S.DIST NORM.S.DIST ทางสถิติ

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานสะสม (Standard Normal Cumulative Distribution)

NORM.S.INV NORM.S.INV ทางสถิติ

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบปกติสะสม

NORMDIST NORMDIST ความเข้ากันได้

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบปกติสะสม (Normal Cumulative Distribution)

NORMINV NORMINV ทางสถิติ

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบแกมมาสะสม (Gamma Cumulative Distribution)

NORMSDIST NORMSDIST ความเข้ากันได้

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานสะสม (Standard Normal Cumulative Distribution)

NORMSINV NORMSINV ความเข้ากันได้

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานสะสม

NOT NOT แบบตรรกะ

ย้อนกลับค่าตรรกะของอาร์กิวเมนต์

NOW NOW วันที่และเวลา

ส่งกลับเลขลำดับของวันที่และเวลาปัจจุบัน

NPER NPER การเงิน

ส่งกลับจำนวนงวดสำหรับการลงทุน

NPV NPV การเงิน

ส่งกลับมูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุนโดยยึดตามชุดข้อมูลกระแสเงินสดเป็นงวดและอัตราส่วนลด

PV NPV การเงิน

ส่งกลับมูลค่าปัจจุบันของการลงทุน

NUMBERVALUE NUMBERVALUE ข้อความ

แปลงข้อความเป็นตัวเลขในลักษณะที่ไม่ขึ้นกับระบบภาษา

OCT2BIN OCT2BIN วิศวกรรมศาสตร์

แปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสอง

OCT2DEC OCT2DEC วิศวกรรมศาสตร์

แปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสิบ

OCT2HEX OCT2HEX วิศวกรรมศาสตร์

แปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสิบหก

ODD ODD คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ปัดตัวเลขขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่เป็นเลขคี่ที่ใกล้เคียงที่สุด

ODDFPRICE ODDFPRICE การเงิน

ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของหลักทรัพย์ที่มีงวดแรกสั้นหรือยาวกว่ามาตรฐาน

ODDFYIELD ODDFYIELD การเงิน

ส่งกลับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่มีงวดแรกสั้นหรือยาวกว่ามาตรฐาน

ODDLPRICE ODDLPRICE การเงิน

ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของหลักทรัพย์ที่มีงวดสุดท้ายสั้นหรือยาวกว่ามาตรฐาน

ODDLYIELD ODDLYIELD การเงิน

ส่งกลับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่มีงวดสุดท้ายสั้นหรือยาวกว่ามาตรฐาน

OFFSET OFFSET การค้นหาและการอ้างอิง

ส่งกลับออฟเซตการอ้างอิงจากการอ้างอิงที่ระบุ

OR OR แบบตรรกะ

ส่งกลับค่า TRUE ถ้ามีอาร์กิวเมนต์ใดๆ เป็น TRUE

PDURATION PDURATION การเงิน

ส่งกลับจำนวนงวดที่จำเป็นสำหรับการลงทุนให้ขยายขีดความสามารถให้ถึงค่าที่ระบุ

PEARSON PEARSON ทางสถิติ

ส่งกลับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ชั่วขณะของผลิตภัณฑ์เพียร์สัน

PERCENTILE PERCENTILE ความเข้ากันได้

ส่งกลับค่าที่เท่ากับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ k ของค่าในช่วง

PERCENTILE.EXC PERCENTILE.EXC ทางสถิติ

ส่งกลับค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์อันดับที่ k ของค่าในช่วง โดย k อยู่ในช่วงเปิด 01

PERCENTILE.INC PERCENTILE.INC ทางสถิติ

ส่งกลับค่าที่เท่ากับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ k ของค่าในช่วง

PERCENTRANK PERCENTRANK ความเข้ากันได้

ส่งกลับลำดับเปอร์เซ็นต์ของค่าในชุดข้อมูล

PERCENTRANK.EXC PERCENTRANK.EXC ทางสถิติ

ส่งกลับอันดับของค่าในชุดข้อมูลโดยเป็นเปอร์เซ็นต์ (ช่วงเปิด 01) ของชุดข้อมูล

PERCENTRANK.INC PERCENTRANK.INC ทางสถิติ

ส่งกลับลำดับเปอร์เซ็นต์ของค่าในชุดข้อมูล

PERMUT PERMUT ทางสถิติ

ส่งกลับจำนวนวิธีการเรียงสับเปลี่ยนที่เป็นไปได้ทั้งหมดสำหรับจำนวนวัตถุที่กำหนด

PERMUTATIONA PERMUTATIONA ทางสถิติ

ส่งกลับจำนวนวิธีการเรียงสับเปลี่ยนตามจำนวนวัตถุที่กำหนด (รวมการซ้ำ) ซึ่งสามารถเลือกได้จากวัตถุทั้งหมด

PHI PHI ทางสถิติ

ส่งกลับค่าของฟังก์ชันความหนาแน่นสำหรับการแจกแจงปกติมาตรฐาน

PHONETIC PHONETIC ข้อความ

แยกอักขระการออกเสียง (furigana) ออกจากสตริงข้อความ

PI PI คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับค่า pi

PMT PMT การเงิน

ส่งกลับการชำระเงินเป็นงวดสำหรับเงินรายปี

POISSON POISSON ความเข้ากันได้

ส่งกลับค่าการแจกแจงปัวซอง (Poisson Distribution)

POISSON.DIST POISSON.DIST ทางสถิติ

ส่งกลับค่าการแจกแจงปัวซอง (Poisson Distribution)

POWER POWER คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับค่าผลลัพธ์ของเลขยกกำลัง

PPMT PPMT การเงิน

ส่งกลับค่าเงินต้นที่ต้องชำระของการลงทุนสำหรับงวดที่ระบุ

PRICE PRICE การเงิน

ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด

PRICEDISC PRICEDISC การเงิน

ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของหลักทรัพย์ที่มีอัตราส่วนลด

PRICEMAT PRICEMAT การเงิน

ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยในวันครบกำหนดไถ่ถอน

PROB PROB ทางสถิติ

ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่ค่าในช่วงอยู่ระหว่างสองขีดจำกัด

PRODUCT PRODUCT คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

คูณอาร์กิวเมนต์ต่างๆ

PROPER PROPER ข้อความ

เปลี่ยนตัวอักษรตัวแรกในแต่ละคำของค่าข้อความให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่

QUARTILE QUARTILE ความเข้ากันได้

ส่งกลับค่าควอร์ไทล์ของชุดข้อมูล

QUARTILE.EXC QUARTILE.EXC ทางสถิติ

ส่งกลับค่าควอร์ไทล์ของชุดข้อมูลโดยยึดตามค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ในช่วงเปิด 01

QUARTILE.INC QUARTILE.INC ทางสถิติ

ส่งกลับค่าควอร์ไทล์ของชุดข้อมูล

QUOTIENT QUOTIENT คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับจำนวนเต็มของผลหาร

RADIANS RADIANS คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

แปลงมุมองศาเป็นมุมเรเดียน

RAND RAND คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับตัวเลขสุ่มที่มีค่าระหว่าง 0 และ 1

RANDARRAY RANDARRAY ( RANDARRAY) คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับอาร์เรย์ของตัวเลขสุ่มระหว่าง0และ1 อย่างไรก็ตามคุณสามารถระบุจำนวนแถวและคอลัมน์ที่ต้องการเติมค่าน้อยที่สุดและค่ามากที่สุดและไม่ว่าจะส่งกลับค่าตัวเลขหรือค่าทศนิยมทั้งหมดหรือไม่

RANDBETWEEN RANDBETWEEN คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับตัวเลขสุ่มที่มีค่าระหว่างจำนวนที่คุณระบุ

RANK RANK ความเข้ากันได้

ส่งกลับลำดับของตัวเลขในชุดรายการตัวเลข

RANK.AVG RANK.AVG ทางสถิติ

ส่งกลับลำดับของตัวเลขในชุดรายการตัวเลข

RANK.EQ RANK.EQ ทางสถิติ

ส่งกลับลำดับของตัวเลขในชุดรายการตัวเลข

RATE RATE การเงิน

ส่งกลับอัตราดอกเบี้ยต่องวดของเงินรายปี

RECEIVED RECEIVED การเงิน

ส่งกลับจำนวนเงินที่ได้รับในวันครบกำหนดไถ่ถอนสำหรับหลักทรัพย์ที่ใช้สินทรัพย์ทั้งหมดลงทุน

REGISTER.ID REGISTER.ID Add-in และ Automation

ส่งกลับ Register ID ของ Dynamic Link Library (DLL) หรือ Code Resource ที่ระบุที่ได้ถูกลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้

REPLACE, REPLACEBs REPLACE, REPLACEB ข้อความ

แทนที่อักขระภายในข้อความ

REPT REPT ข้อความ

ทำซ้ำข้อความตามจำนวนครั้งที่ระบุ

RIGHT, RIGHTBs RIGHT, RIGHTB ข้อความ

ส่งกลับอักขระที่อยู่ขวาสุดจากค่าข้อความ

ROMAN ROMAN คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

แปลงเลขอาระบิกเป็นเลขโรมันในรูปแบบข้อความ

ROUND ROUND คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ปัดตัวเลขเป็นจำนวนหลักที่ระบุ

ROUNDDOWN ROUNDDOWN คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ปัดตัวเลขลงให้ค่าเข้าใกล้ศูนย์

ROUNDUP ROUNDUP คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ปัดตัวเลขขึ้น ให้ค่าห่างจากศูนย์

ROW ROW การค้นหาและการอ้างอิง

ส่งกลับหมายเลขแถวของการอ้างอิง

ROWS ROWS การค้นหาและการอ้างอิง

ส่งกลับจำนวนแถวในการอ้างอิง

RRI RRI การเงิน

ส่งกลับอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าสำหรับการเติบโตของการลงทุน

RSQ RSQ ทางสถิติ

ส่งกลับค่ากำลังสองของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ชั่วขณะของผลิตภัณฑ์เพียร์สัน

RTD RTD การค้นหาและการอ้างอิง

ฟังก์ชัน RTD จะเรียกใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์จากโปรแกรมที่สนับสนุน COM Automation

SEARCH, SEARCHBs SEARCH, SEARCHB ข้อความ

ค้นหาค่าข้อความหนึ่งค่าภายในค่าข้อความอื่น (ไม่สนใจตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก)

SEC SEC คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับค่าซีแคนต์ของมุม

SECH SECH คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกซีแคนต์ของมุม

SECOND SECOND วันที่และเวลา

แปลงเลขลำดับเป็นวินาที

SEQUENCE SEQUENCE ( SEQUENCE) คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

สร้างรายการของตัวเลขตามลำดับในอาร์เรย์เช่น 1, 2, 3, 4

SERIESSUM SERIESSUM คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับผลรวมของอนุกรมค่าที่ยกกำลังตามที่ระบุในสูตร

SHEET SHEET ข้อมูล

ส่งกลับจำนวนแผ่นงานของแผ่นงานที่อ้างอิงถึง

SHEETS SHEETS ข้อมูล

ส่งกลับจำนวนแผ่นงานในการอ้างอิง

SIGN SIGN คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับเครื่องหมายของจำนวน

SIN SIN คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับค่าไซน์ของมุมที่ระบุ

SINH SINH คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกไซน์ของจำนวน

SKEW SKEW ทางสถิติ

ส่งกลับค่าความเบ้ของการแจกแจง

SKEW.P SKEW.P ทางสถิติ

ส่งกลับค่าความเบ้ของการแจกแจงโดยยึดตามประชากร คือลักษณะระดับของความไม่สมมาตรของการแจกแจงรอบๆ ค่าเฉลี่ย

SLN SLN การเงิน

ส่งกลับค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงของสินทรัพย์สำหรับหนึ่งงวด

SLOPE SLOPE ทางสถิติ

ส่งกลับค่าความชันของการถดถอยเชิงเส้น

SMALL SMALL ทางสถิติ

ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดในลำดับที่ k ในชุดข้อมูล

SORT SORT ( SORT) การค้นหาและการอ้างอิง

เรียงลำดับเนื้อหาของช่วงหรืออาร์เรย์

SORTBY SORTBY ( SORTBY) การค้นหาและการอ้างอิง

เรียงลำดับเนื้อหาของช่วงหรืออาร์เรย์โดยยึดตามค่าในช่วงหรืออาร์เรย์ที่สอดคล้องกัน

SQRT SQRT คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับค่ารากที่สองที่เป็นบวก

SQRTPI SQRTPI คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับค่ารากที่สองของ (จำนวน * pi)

STANDARDIZE STANDARDIZE ทางสถิติ

ส่งกลับค่านอร์มัลไลซ์

STDEV STDEV ความเข้ากันได้

ประเมินค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยยึดตามตัวอย่าง

STDEV.P STDEV.P ทางสถิติ

คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากประชากรทั้งหมด

STDEV.S STDEV.S ทางสถิติ

ประเมินค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยยึดตามตัวอย่าง

STDEVA STDEVA ทางสถิติ

ประเมินค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยยึดตามตัวอย่างซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ

STDEVP STDEVP ความเข้ากันได้

คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากประชากรทั้งหมด

STDEVPA STDEVPA ทางสถิติ

คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากประชากรทั้งหมดซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ

STEYX STEYX ทางสถิติ

ส่งกลับค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่า y ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับค่า x แต่ละค่าในการถดถอย

SUBSTITUTE SUBSTITUTE ข้อความ

แทนที่ข้อความเดิมด้วยข้อความใหม่ในสตริงข้อความ

SUBTOTAL SUBTOTAL คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับผลรวมย่อยในรายการหรือฐานข้อมูล

SUM SUM คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

รวมอาร์กิวเมนต์

SUMIF SUMIF คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

รวมเซลล์ที่ระบุตามเกณฑ์ที่กำหนด

SUMIFS SUMIFS คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

รวมเซลล์ในช่วงที่ตรงกับเกณฑ์หลายเกณฑ์

SUMPRODUCT SUMPRODUCT คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับผลรวมของผลคูณอาร์เรย์คอมโพเนนต์ที่สอดคล้องกัน

SUMSQ SUMSQ คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับผลรวมของอาร์กิวเมนต์ยกกำลังสอง

SUMX2MY2 SUMX2MY2 คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับผลรวมของผลต่างยกกำลังสองของค่าที่สอดคล้องกันในสองอาร์เรย์

SUMX2PY2 SUMX2PY2 คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับผลรวมของผลรวมยกกำลังสองของค่าที่สอดคล้องกันในสองอาร์เรย์

SUMXMY2 SUMXMY2 คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับผลรวมของค่ายกกำลังสองของผลต่างค่าที่สอดคล้องกันในสองอาร์เรย์

SWITCH SWITCH แบบตรรกะ

ประเมินนิพจน์ตามรายการของค่า และส่งผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันไปยังค่าที่ตรงกันเป็นค่าแรก ถ้าไม่มีค่าใดตรงกัน อาจจะมีการส่งค่าเริ่มต้นอื่นๆ กลับมา

SYD SYD การเงิน

ส่งกลับค่าเสื่อมราคาแบบผลรวมจำนวนปี (Sum-of-Years’ Digit) ของสินทรัพย์สำหรับงวดที่ระบุ

T T ข้อความ

แปลงอาร์กิวเมนต์เป็นข้อความ

T.DIST T.DIST ทางสถิติ

ส่งกลับค่าในรูปเปอร์เซ็นต์ (ความน่าจะเป็น) สำหรับการแจกแจงแบบ T

T.DIST.2T T.DIST.2T ทางสถิติ

ส่งกลับค่าในรูปเปอร์เซ็นต์ (ความน่าจะเป็น) สำหรับการแจกแจงแบบ T

T.DIST.RT T.DIST.RT ทางสถิติ

ส่งกลับค่าการแจกแจงค่า t

T.INV T.INV ทางสถิติ

ส่งกลับค่า T ของการแจกแจงแบบ T เป็นฟังก์ชันของความน่าจะเป็นและองศาความเป็นอิสระ

T.INV.2T T.INV.2T ทางสถิติ

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงค่า t

T.TEST T.TEST ทางสถิติ

ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่สัมพันธ์กับ t-test

TAN TAN คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับค่าแทนเจนต์ของจำนวน

TANH TANH คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์ของจำนวน

TBILLEQ TBILLEQ การเงิน

ส่งกลับผลตอบแทนเทียบเท่าพันธบัตรของตั๋วเงินคงคลัง

TBILLPRICE TBILLPRICE การเงิน

ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของตั๋วเงินคงคลัง

TBILLYIELD TBILLYIELD การเงิน

ส่งกลับผลตอบแทนของตั๋วเงินคงคลัง

TDIST TDIST ความเข้ากันได้

ส่งกลับค่าการแจกแจงค่า t

TEXT TEXT ข้อความ

จัดรูปแบบตัวเลขและแปลงตัวเลขเป็นข้อความ

TEXTJOIN TEXTJOIN ข้อความ

รวมข้อความจากช่วงและ/หรือสตริงหลายๆ ส่วน และมีตัวคั่นที่คุณได้ระบุไว้ระหว่างแต่ละค่าของข้อความที่จะรวม ถ้าตัวคั่นเป็นสตริงข้อความว่าง ฟังก์ชันนี้จะเชื่อมช่วงต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ

TIME TIME วันที่และเวลา

ส่งกลับเลขลำดับของเวลาที่เฉพาะเจาะจง

TIMEVALUE TIMEVALUE วันที่และเวลา

แปลงวันที่ในรูปแบบข้อความเป็นเลขลำดับ

TINV TINV ความเข้ากันได้

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงค่า t

TODAY TODAY วันที่และเวลา

ส่งกลับเลขลำดับของวันที่ปัจจุบัน

TRANSPOSE TRANSPOSE การค้นหาและการอ้างอิง

ส่งกลับการสลับเปลี่ยนแถวกับคอลัมน์ของอาร์เรย์

TREND TREND ทางสถิติ

ส่งกลับค่าตามแนวโน้มแบบเส้นตรง

TRIM TRIM ข้อความ

เอาช่องว่างออกจากข้อความ

TRIMMEAN TRIMMEAN ทางสถิติ

ส่งกลับค่าเฉลี่ยภายในชุดข้อมูล

TRUE TRUE แบบตรรกะ

ส่งกลับค่าตรรกะ TRUE

TRUNC TRUNC คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ตัดทอนตัวเลขเป็นจำนวนเต็ม

TTEST TTEST ความเข้ากันได้

ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่สัมพันธ์กับ t-test

TYPE TYPE ข้อมูล

ส่งกลับตัวเลขที่แสดงชนิดข้อมูลของค่า

UNICHAR UNICHAR ข้อความ

ส่งกลับอักขระ Unicode ที่อ้างอิงโดยค่าตัวเลขที่ระบุ

UNICODE UNICODE ข้อความ

ส่งกลับจำนวน (code point) ที่สอดคล้องกับอักขระแรกของข้อความ

UNIQUE UNIQUE ( UNIQUE) การค้นหาและการอ้างอิง

ส่งกลับรายการของค่าที่ไม่ซ้ำกันในรายการหรือช่วง

UPPER UPPER ข้อความ

แปลงข้อความเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

VALUE VALUE ข้อความ

แปลงอาร์กิวเมนต์ข้อความเป็นตัวเลข

VALUETOTEXT VALUETOTEXT ข้อความ

ส่งกลับข้อความจากค่าที่ระบุ

VAR VAR ความเข้ากันได้

ประเมินค่าความแปรปรวนโดยยึดตามตัวอย่าง

VAR.P VAR.P ทางสถิติ

คำนวณหาค่าความแปรปรวนจากประชากรทั้งหมด

VAR.S VAR.S ทางสถิติ

ประเมินค่าความแปรปรวนโดยยึดตามตัวอย่าง

VARA VARA ทางสถิติ

ประเมินค่าความแปรปรวนโดยยึดตามตัวอย่างซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ

VARP VARP ความเข้ากันได้

คำนวณหาค่าความแปรปรวนจากประชากรทั้งหมด

VARPA VARPA ทางสถิติ

คำนวณหาค่าความแปรปรวนจากประชากรทั้งหมดซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ

VDB VDB การเงิน

ส่งกลับค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สำหรับงวดที่ระบุหรือบางส่วนของงวดโดยใช้วิธีดุลที่ลดลง (Declining Balance)

VLOOKUP VLOOKUP การค้นหาและการอ้างอิง

ค้นหาในคอลัมน์แรกของอาร์เรย์และย้ายข้ามแถวเพื่อส่งกลับค่าในเซลล์

WEBSERVICE WEBSERVICE เว็บ

ส่งกลับข้อมูลจากบริการเว็บ

WEEKDAY WEEKDAY วันที่และเวลา

แปลงเลขลำดับเป็นวันในสัปดาห์

WEEKNUM WEEKNUM วันที่และเวลา

แปลงเลขลำดับเป็นตัวเลขที่แสดงแทนตำแหน่งสัปดาห์ในหนึ่งปี

WEIBULL WEIBULL ความเข้ากันได้

คำนวณหาค่าความแปรปรวนจากประชากรทั้งหมดซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อควม และค่าตรรกะ

WEIBULL.DIST WEIBULL.DIST ทางสถิติ

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบ Weibull

WORKDAY WORKDAY วันที่และเวลา

ส่งกลับเลขลำดับของวันที่ก่อนหรือหลังจำนวนวันทำงานที่ระบุ

WORKDAY.INTL WORKDAY.INTL วันที่และเวลา

ส่งกลับตัวเลขอนุกรมของวันที่ก่อนหรือหลังจำนวนวันทำงานที่ระบุโดยใช้พารามิเตอร์เพื่อระบุวันและจำนวนวันที่เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์

XIRR XIRR การเงิน

ส่งกลับอัตราผลตอบแทนภายในสำหรับกำหนดการช่วงหนึ่งของกระแสเงินสดที่ไม่จำเป็นต้องเป็นงวด

XLOOKUP XLOOKUP การค้นหาและการอ้างอิง

ค้นหาช่วงหรืออาร์เรย์และส่งกลับรายการที่สอดคล้องกับรายการแรกที่ตรงกับการค้นหา ถ้าไม่มีการจับคู่แล้ว XLOOKUP จะส่งกลับค่าที่ใกล้เคียงที่สุด (โดยประมาณ)

XMATCH XMATCH การค้นหาและการอ้างอิง

ส่งกลับตำแหน่งสัมพันธ์ของรายการในอาร์เรย์หรือช่วงของเซลล์

XNPV XNPV การเงิน

ส่งกลับมูลค่าปัจจุบันสุทธิสำหรับกำหนดการช่วงหนึ่งของกระแสเงินสดที่ไม่จำเป็นต้องเป็นงวด

XOR XOR แบบตรรกะ

ส่งกลับ exclusive OR ทางตรรกะของอาร์กิวเมนต์ทั้งหมด

YEAR YEAR วันที่และเวลา

แปลงเลขลำดับเป็นปี

YEARFRAC YEARFRAC วันที่และเวลา

ส่งกลับเลขเศษส่วนของปีที่แสดงแทนจำนวนวันทั้งหมดระหว่างวันที่เริ่มต้น (start_date) และวันที่สิ้นสุด (end_date)

YIELD YIELD การเงิน

ส่งกลับผลตอบแทนหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด

YIELDDISC YIELDDISC การเงิน

ส่งกลับผลตอบแทนรายปีของหลักทรัพย์ที่มีอัตราส่วนลด เช่น ตั๋วเงินคงคลัง

YIELDMAT YIELDMAT การเงิน

ส่งกลับผลตอบแทนรายปีของหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยในวันครบกำหนดไถ่ถอน

Z.TEST Z.TEST ทางสถิติ

ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นด้านเดียวของ z-test

ZTEST ZTEST ความเข้ากันได้

ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นด้านเดียวของ z-test