การแปลฟังก์ชัน Excel IMSEC เป็นภาษาไทย

ไทย ภาษาอังกฤษ
IMSEC IMSEC

ส่งกลับค่าซีแคนต์ของจำนวนเชิงซ้อน.

ข้อมูลมากกว่านี้: support.microsoft.com/th-th/office/imsec-ฟังก์ชัน-imsec-6df11132-4411-4df4-a3dc-1f17372459e0

ฟังก์ชั่นอื่น ๆ
ส่งกลับฟังก์ชันโมดิฟายด์เบสเซล (Modified Bessel Function) In(x)
ส่งกลับฟังก์ชันเบสเซล (Bessel Function) Jn(x)
ส่งกลับฟังก์ชันโมดิฟายด์เบสเซล (Modified Bessel Function) Kn(x)
ส่งกลับฟังก์ชันโมดิฟายด์เบสเซล (Modified Bessel Function) Kn(x)
แปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ
แปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบหก
แปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานแปด
ส่งกลับ Bitwise And' ของสองตัวเลข
ส่งกลับตัวเลขค่าที่เลื่อนไปทางซ้ายตามจำนวนบิต shift_amount
ส่งกลับ OR ของสองตัวเลขในระดับบิต
ส่งกลับตัวเลขค่าที่เลื่อนไปทางขวาตามจำนวนบิต shift_amount
ส่งกลับ 'Exclusive Or' แบบ bitwise ของสองตัวเลข
แปลงสัมประสิทธิ์ของส่วนจริงและส่วนจินตภาพเป็นจำนวนเชิงซ้อน
แปลงจำนวนจากระบบการวัดหนึ่งเป็นอีกระบบหนึ่ง
แปลงเลขฐานสิบไปเป็นเลขฐานสอง
แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสิบหก
แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานแปด
ทดสอบว่าค่าทั้งสองเท่ากันหรือไม่
ส่งกลับฟังก์ชันค่าผิดพลาด
ส่งกลับฟังก์ชันค่าผิดพลาด
ส่งกลับฟังก์ชันค่าผิดพลาดเติมเต็ม
ส่งกลับค่าฟังก์ชัน complementary ERF ที่หาปริพันธ์ระหว่างค่า x และค่าอนันต์
ทดสอบว่าจำนวนมากกว่าค่าเกณฑ์หรือไม่
แปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสอง
แปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสิบ
แปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานแปด
ส่งกลับค่าสัมบูรณ์ (มอดูลัส) ของจำนวนเชิงซ้อน
ส่งกลับสัมประสิทธิ์ส่วนจินตภาพของจำนวนเชิงซ้อน
ส่งกลับ Theta อาร์กิวเมนต์ ซึ่งก็คือค่ามุมในเรเดียน
ส่งกลับสังยุคของจำนวนเชิงซ้อน
ส่งกลับค่าโคไซน์ของจำนวนเชิงซ้อน
ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกโคไซน์ของจำนวนเชิงซ้อน
ส่งกลับโคแทนเจนต์ของจำนวนเชิงซ้อน
ส่งกลับค่าไซน์ของจำนวนเชิงซ้อน
ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกโคซีแคนต์ของจำนวนเชิงซ้อน
ส่งกลับผลหารระหว่างจำนวนเชิงซ้อนสองจำนวน
ส่งกลับค่าเอ็กซ์โพเนนเชียลของจำนวนเชิงซ้อน
ส่งกลับค่าลอการิทึมธรรมชาติของจำนวนเชิงซ้อน
ส่งกลับค่าลอการิทึมฐาน 10 ของจำนวนเชิงซ้อน
ส่งกลับลอการิทึมฐานสองของจำนวนเชิงซ้อน
ส่งกลับจำนวนเชิงซ้อนยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
ส่งกลับผลคูณของจำนวนเชิงซ้อน
ส่งกลับสัมประสิทธิ์ของส่วนจริงของจำนวนเชิงซ้อน
ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกซีแคนต์ของจำนวนเชิงซ้อน
ส่งกลับค่าไซน์ของจำนวนเชิงซ้อน
ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกไซน์ของจำนวนเชิงซ้อน
ส่งกลับค่ารากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน
ส่งกลับผลต่างระหว่างจำนวนเชิงซ้อนสองจำนวน
ส่งกลับผลรวมของจำนวนเชิงซ้อน
ส่งกลับค่าแทนเจนต์ของจำนวนเชิงซ้อน
แปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสอง
แปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสิบ
แปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสิบหก