การแปลฟังก์ชัน Excel IMPOWER เป็นภาษาไทย

ไทย ภาษาอังกฤษ
IMPOWER IMPOWER

ส่งกลับจำนวนเชิงซ้อนยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม.

ข้อมูลมากกว่านี้: support.microsoft.com/th-th/office/impower-ฟังก์ชัน-impower-210fd2f5-f8ff-4c6a-9d60-30e34fbdef39

ฟังก์ชั่นอื่น ๆ
ส่งกลับฟังก์ชันโมดิฟายด์เบสเซล (Modified Bessel Function) In(x)
ส่งกลับฟังก์ชันเบสเซล (Bessel Function) Jn(x)
ส่งกลับฟังก์ชันโมดิฟายด์เบสเซล (Modified Bessel Function) Kn(x)
ส่งกลับฟังก์ชันโมดิฟายด์เบสเซล (Modified Bessel Function) Kn(x)
แปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ
แปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบหก
แปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานแปด
ส่งกลับ Bitwise And' ของสองตัวเลข
ส่งกลับตัวเลขค่าที่เลื่อนไปทางซ้ายตามจำนวนบิต shift_amount
ส่งกลับ OR ของสองตัวเลขในระดับบิต
ส่งกลับตัวเลขค่าที่เลื่อนไปทางขวาตามจำนวนบิต shift_amount
ส่งกลับ 'Exclusive Or' แบบ bitwise ของสองตัวเลข
แปลงสัมประสิทธิ์ของส่วนจริงและส่วนจินตภาพเป็นจำนวนเชิงซ้อน
แปลงจำนวนจากระบบการวัดหนึ่งเป็นอีกระบบหนึ่ง
แปลงเลขฐานสิบไปเป็นเลขฐานสอง
แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสิบหก
แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานแปด
ทดสอบว่าค่าทั้งสองเท่ากันหรือไม่
ส่งกลับฟังก์ชันค่าผิดพลาด
ส่งกลับฟังก์ชันค่าผิดพลาด
ส่งกลับฟังก์ชันค่าผิดพลาดเติมเต็ม
ส่งกลับค่าฟังก์ชัน complementary ERF ที่หาปริพันธ์ระหว่างค่า x และค่าอนันต์
ทดสอบว่าจำนวนมากกว่าค่าเกณฑ์หรือไม่
แปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสอง
แปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสิบ
แปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานแปด
ส่งกลับค่าสัมบูรณ์ (มอดูลัส) ของจำนวนเชิงซ้อน
ส่งกลับสัมประสิทธิ์ส่วนจินตภาพของจำนวนเชิงซ้อน
ส่งกลับ Theta อาร์กิวเมนต์ ซึ่งก็คือค่ามุมในเรเดียน
ส่งกลับสังยุคของจำนวนเชิงซ้อน
ส่งกลับค่าโคไซน์ของจำนวนเชิงซ้อน
ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกโคไซน์ของจำนวนเชิงซ้อน
ส่งกลับโคแทนเจนต์ของจำนวนเชิงซ้อน
ส่งกลับค่าไซน์ของจำนวนเชิงซ้อน
ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกโคซีแคนต์ของจำนวนเชิงซ้อน
ส่งกลับผลหารระหว่างจำนวนเชิงซ้อนสองจำนวน
ส่งกลับค่าเอ็กซ์โพเนนเชียลของจำนวนเชิงซ้อน
ส่งกลับค่าลอการิทึมธรรมชาติของจำนวนเชิงซ้อน
ส่งกลับค่าลอการิทึมฐาน 10 ของจำนวนเชิงซ้อน
ส่งกลับลอการิทึมฐานสองของจำนวนเชิงซ้อน
ส่งกลับผลคูณของจำนวนเชิงซ้อน
ส่งกลับสัมประสิทธิ์ของส่วนจริงของจำนวนเชิงซ้อน
ส่งกลับค่าซีแคนต์ของจำนวนเชิงซ้อน
ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกซีแคนต์ของจำนวนเชิงซ้อน
ส่งกลับค่าไซน์ของจำนวนเชิงซ้อน
ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกไซน์ของจำนวนเชิงซ้อน
ส่งกลับค่ารากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน
ส่งกลับผลต่างระหว่างจำนวนเชิงซ้อนสองจำนวน
ส่งกลับผลรวมของจำนวนเชิงซ้อน
ส่งกลับค่าแทนเจนต์ของจำนวนเชิงซ้อน
แปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสอง
แปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสิบ
แปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสิบหก