Zoznam funkcií programu Excel s prekladom do angličtiny

Angličtina Slovák Kategória Popis
ABS ABS Matematická a trigonometrická

Vráti absolútnu hodnotu čísla

ACCRINT ACCRINT Finančná

Vráti hodnotu akumulovaného úroku cenného papiera, z ktorého sa pravidelne platí úrok

ACCRINTM ACCRINTM Finančná

Vráti hodnotu akumulovaného úroku cenného papiera, z ktorého sa platí úrok k dátumu splatnosti

ACOS ACOS Matematická a trigonometrická

Vráti hodnotu arkuskosínusu čísla

ACOSH ACOSH Matematická a trigonometrická

Vráti hodnotu inverzného hyperbolického kosínusu čísla

ACOT ACOT Matematická a trigonometrická

Vráti hodnotu arkuskotangensu čísla

ACOTH ACOTH Matematická a trigonometrická

Vráti hodnotu hyperbolického arkuskotangensu čísla

ADDRESS ADDRESS Vyhľadávacia a referenčná

Vráti odkaz vo forme textu na jednu bunku v hárku

AGGREGATE AGGREGATE Matematická a trigonometrická

Vráti agregáciu v zozname alebo databáze

AMORDEGRC AMORDEGRC Finančná

Vráti hodnotu odpisu za každé účtovné obdobie podľa koeficientu odpisu

AMORLINC AMORLINC Finančná

Vráti hodnotu odpisu za každé účtovné obdobie

AND AND Logická

Vráti hodnotu TRUE, ak majú všetky argumenty hodnotu TRUE

ARABIC ARABIC Matematická a trigonometrická

Konvertuje rímske číslo na arabské číslo

AREAS AREAS Vyhľadávacia a referenčná

Vráti počet oblastí v odkaze

ARRAYTOTEXT ARRAYTOTEXT Textová

Vráti pole textových hodnôt z ľubovoľného zadaného rozsahu

ASC ASC Textová

Zmení písmená anglickej abecedy alebo znaky katakana s plnou šírkou (dvojbajtové) v rámci reťazca znakov na znaky s polovičnou šírkou (jednobajtové)

ASIN ASIN Matematická a trigonometrická

Vráti hodnotu arkussínusu čísla

ASINH ASINH Matematická a trigonometrická

Vráti hodnotu inverzného hyperbolického sínusu čísla

ATAN ATAN Matematická a trigonometrická

Vráti hodnotu arkustangensu čísla

ATAN2 ATAN2 Matematická a trigonometrická

Vráti hodnotu arkustangensu daných súradníc x a y

ATANH ATANH Matematická a trigonometrická

Vráti hodnotu inverzného hyperbolického tangensu čísla

AVEDEV AVEDEV Štatistická

Vráti priemernú hodnotu absolútnych odchýlok údajových bodov od ich priemeru

AVERAGE AVERAGE Štatistická

Vráti priemernú hodnotu argumentov

AVERAGEA AVERAGEA Štatistická

Vráti priemernú hodnotu argumentov vrátane čísel, textu a logických hodnôt

AVERAGEIF AVERAGEIF Štatistická

Vráti priemernú hodnotu (aritmetický priemer) buniek v rozsahu spĺňajúcich zadané kritériá

AVERAGEIFS AVERAGEIFS Štatistická

Vráti priemernú hodnotu (aritmetický priemer) buniek spĺňajúcich viacero kritérií

BAHTTEXT BAHTTEXT Textová

Konvertuje číslo na text vo formáte meny ß (baht)

BASE BASE Matematická a trigonometrická

Konvertuje číslo na textové vyjadrenie s daným základom sústavy (základ)

BESSELI BESSELI Technická

Vráti upravenú Besselovu funkciu In(x)

BESSELJ BESSELJ Technická

Vráti Besselovu funkciu Jn(x)

BESSELK BESSELK Technická

Vráti upravenú Besselovu funkciu Kn(x)

BESSELY BESSELY Technická

Vráti Besselovu funkciu Yn(x)

BETA.DIST BETA.DIST Štatistická

Vráti hodnotu funkcie kumulatívneho rozdelenia pravdepodobnosti beta

BETA.INV BETA.INV Štatistická

Vráti inverznú hodnotu funkcie kumulatívneho rozdelenia pre určené rozdelenie pravdepodobnosti beta

BETADIST BETADIST Kompatibilita

Vráti hodnotu funkcie kumulatívneho rozdelenia pravdepodobnosti beta

BETAINV BETAINV Kompatibilita

Vráti inverznú hodnotu funkcie kumulatívneho rozdelenia pre určené rozdelenie pravdepodobnosti beta

BIN2DEC BIN2DEC Technická

Skonvertuje binárne číslo na desiatkové číslo

BIN2HEX BIN2HEX Technická

Skonvertuje binárne číslo na šestnástkové číslo

BIN2OCT BIN2OCT Technická

Skonvertuje binárne číslo na osmičkové číslo

BINOM.DIST BINOM.DIST Štatistická

Vráti hodnotu binomického rozdelenia pravdepodobnosti jednotlivých veličín

BINOM.DIST.RANGE BINOM.DIST.RANGE Štatistická

Vráti pravdepodobnosť skúšobného výsledku pomocou binomického rozdelenia

BINOM.INV BINOM.INV Štatistická

Vráti najmenšiu hodnotu, pre ktorú je hodnota kumulatívneho binomického rozdelenia menšia alebo rovnajúca sa hodnote kritéria

BINOMDIST BINOMDIST Kompatibilita

Vráti hodnotu binomického rozdelenia pravdepodobnosti jednotlivých veličín

BITAND BITAND Technická

Vráti bitový operátor AND dvoch čísel

BITLSHIFT BITLSHIFT Technická

Vráti číslo hodnoty posunuté doľava o nasledujúci počet bitov: shift_amount

BITOR BITOR Technická

Vráti bitový operátor OR dvoch čísel

BITRSHIFT BITRSHIFT Technická

Vráti číslo hodnoty posunuté doprava o nasledujúci počet bitov: shift_amount

BITXOR BITXOR Technická

Vráti bitový operátor Exclusive Or dvoch čísel

CALL CALL Doplnky a automatizácia

Vyvolá procedúru knižnice DLL alebo zdroja kódu

CEILING CEILING Matematická a trigonometrická

Zaokrúhli číslo na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok zadanej hodnoty

CEILING.MATH CEILING.MATH Matematická a trigonometrická

Zaokrúhli číslo nahor na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok zadanej hodnoty

CEILING.PRECISE CEILING.PRECISE Matematická a trigonometrická

Zaokrúhli číslo na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok zadanej hodnoty Bez ohľadu na znamienko čísla sa číslo zaokrúhli nahor

CELL CELL Informácie

Vráti informácie o formátovaní, umiestnení alebo obsahu bunky

CHAR CHAR Textová

Vráti znak určený číslom kódu

CHIDIST CHIDIST Kompatibilita

Vráti hodnotu jednostrannej pravdepodobnosti pre rozdelenie chí-kvadrát

CHIINV CHIINV Kompatibilita

Vráti inverznú hodnotu hodnoty jednostrannej pravdepodobnosti rozdelenia chí-kvadrát

CHISQ.DIST CHISQ.DIST Štatistická

Vráti hodnotu funkcie kumulatívnej hustoty pravdepodobnosti beta

CHISQ.DIST.RT CHISQ.DIST.RT Štatistická

Vráti hodnotu jednostrannej pravdepodobnosti pre rozdelenie chí-kvadrát

CHISQ.INV CHISQ.INV Štatistická

Vráti hodnotu funkcie kumulatívnej hustoty pravdepodobnosti beta

CHISQ.INV.RT CHISQ.INV.RT Štatistická

Vráti inverznú hodnotu hodnoty jednostrannej pravdepodobnosti rozdelenia chí-kvadrát

CHISQ.TEST CHISQ.TEST Štatistická

Vráti hodnotu výsledku testu nezávislosti

CHITEST CHITEST Kompatibilita

Vráti hodnotu výsledku testu nezávislosti

CHOOSE CHOOSE Vyhľadávacia a referenčná

Vyberie hodnotu v zozname hodnôt

CLEAN CLEAN Textová

Odstráni z textu všetky znaky, ktoré sa nedajú vytlačiť

CODE CODE Textová

Vráti číselný kód prvého znaku textového reťazca

COLUMN COLUMN Vyhľadávacia a referenčná

Vráti číslo stĺpca odkazu

COLUMNS COLUMNS Vyhľadávacia a referenčná

Vráti počet stĺpcov v odkaze

COMBIN COMBIN Matematická a trigonometrická

Vráti počet kombinácií pre zadaný počet objektov

COMBINA COMBINA Matematická a trigonometrická

Vráti počet kombinácií (s opakovaniami) pre daný počet položiek

COMPLEX COMPLEX Technická

Skonvertuje reálny a imaginárny koeficient na komplexné číslo

CONCAT CONCAT Textová

Kombinuje text z viacerých rozsahov a/alebo reťazcov, ale neposkytuje argumenty delimiter alebo IgnoreEmpty

CONCATENATE CONCATENATE Textová

Spojí niekoľko textových položiek do jednej položky

CONFIDENCE CONFIDENCE Kompatibilita

Vráti hodnotu intervalu spoľahlivosti pre strednú hodnotu základného súboru

CONFIDENCE.NORM CONFIDENCE.NORM Štatistická

Vráti hodnotu intervalu spoľahlivosti pre strednú hodnotu základného súboru

CONFIDENCE.T CONFIDENCE.T Štatistická

Vráti hodnotu intervalu spoľahlivosti pre strednú hodnotu populácie so Studentovým T-rozdelením

CONVERT CONVERT Technická

Skonvertuje číslo z jedného systému merania na iný

CORREL CORREL Štatistická

Vráti hodnotu korelačného koeficientu pre dva súbory údajov

COS COS Matematická a trigonometrická

Vráti hodnotu kosínusu čísla

COSH COSH Matematická a trigonometrická

Vráti hodnotu hyperbolického kosínusu čísla

COT COT Matematická a trigonometrická

Vráti hodnotu hyperbolického kosínusu čísla

COTH COTH Matematická a trigonometrická

Vráti hodnotu kotangensu uhla

COUNT COUNT Štatistická

Spočíta počet čísel v zozname argumentov

COUNTA COUNTA Štatistická

Spočíta počet hodnôt v zozname argumentov

COUNTBLANK COUNTBLANK Štatistická

Spočíta počet prázdnych buniek v rozsahu

COUNTIF COUNTIF Štatistická

Spočíta bunky v rozsahu, ktoré zodpovedajú zadaným kritériám

COUNTIFS COUNTIFS Štatistická

Spočíta bunky v rozsahu, ktoré zodpovedajú viacerým kritériám

COUPDAYBS COUPDAYBS Finančná

Vráti počet dní od začiatku úrokového obdobia až po dátum vyrovnania

COUPDAYS COUPDAYS Finančná

Vráti počet dní úrokového obdobia, ktoré obsahujú dátum vyrovnania

COUPDAYSNC COUPDAYSNC Finančná

Vráti počet dní od dátumu vyrovnania po ďalší dátum splatnosti úrokov

COUPNCD COUPNCD Finančná

Vráti ďalší dátum splatnosti úroku po dátume vyrovnania

COUPNUM COUPNUM Finančná

Vráti počet splátok úroku medzi dátumom vyrovnania a dátumom splatnosti

COUPPCD COUPPCD Finančná

Vráti dátum splatnosti úroku, ktorý predchádza dátumu vyrovnania

COVAR COVAR Kompatibilita

Vráti hodnotu kovariancie, priemernú hodnotu súčinu párových odchýlok

COVARIANCE.P COVARIANCE.P Štatistická

Vráti hodnotu kovariancie, priemernú hodnotu súčinu párových odchýlok

COVARIANCE.S COVARIANCE.S Štatistická

Vráti vzorovú kovarianciu, čiže priemer odchýlok produktov pre jednotlivé páry údajových bodov v dvoch množinách údajov

CRITBINOM CRITBINOM Kompatibilita

Vráti najmenšiu hodnotu, pre ktorú je hodnota kumulatívneho binomického rozdelenia menšia alebo rovnajúca sa hodnote kritéria

CSC CSC Matematická a trigonometrická

Vráti kosekans uhla

CSCH CSCH Matematická a trigonometrická

Vráti hyperbolický kosekans uhla

CUBEKPIMEMBER CUBEKPIMEMBER Kocka

Vráti názov, vlastnosť a mieru kľúčového indikátora výkonu (KPI) a názov a vlastnosť zobrazí v bunke Kľúčový indikátor výkonu (KPI) je kvantitatívna miera, ako napríklad hrubý mesačný zisk alebo štvrťročná fluktuácia zamestnancov, ktoré sa používajú na sledovanie výkonu organizácie

CUBEMEMBER CUBEMEMBER Kocka

Vráti člen alebo n-ticu v hierarchii kocky Používa sa na overenie existencie člena alebo n-tice v kocke

CUBEMEMBERPROPERTY CUBEMEMBERPROPERTY Kocka

Vráti hodnotu vlastnosti člena kocky Používa sa na overenie existencie názvu člena kocky a vráti určitú vlastnosť tohto člena

CUBERANKEDMEMBER CUBERANKEDMEMBER Kocka

Vráti n-tého alebo zoradeného člena množiny Používa sa na vrátenie jedného alebo viacerých prvkov množiny, ako napríklad najpredávanejšieho interpreta alebo 10 najlepších študentov

CUBESET CUBESET Kocka

Definuje vypočítanú množinu členov alebo n-tíc odoslaním výrazu pre množinu do kocky na serveri, ktorý vytvára množinu, a potom ju odošle do programu Microsoft Office Excel

CUBESETCOUNT CUBESETCOUNT Kocka

Vráti počet položiek v množine

CUBEVALUE CUBEVALUE Kocka

Vráti súhrnnú hodnotu kocky

CUMIPMT CUMIPMT Finančná

Vráti hodnotu kumulatívneho vyplateného úroku medzi dvomi obdobiami

CUMPRINC CUMPRINC Finančná

Vráti hodnotu kumulatívnej vyplatenej istiny z úveru medzi dvomi obdobiami

DATE DATE Dátum a čas

Vráti poradové číslo určitého dátumu

DATEDIF DATEDIF Dátum a čas

Vypočíta počet dní, mesiacov alebo rokov medzi dvomi dátumami Táto funkcia je užitočná vo vzorcoch na výpočet veku

DATEVALUE DATEVALUE Dátum a čas

Konvertuje dátum vo forme textu na poradové číslo

DAVERAGE DAVERAGE Databázová

Vráti priemer vybratých položiek databázy

DAY DAY Dátum a čas

Konvertuje poradové číslo na deň v mesiaci

DAYS DAYS Dátum a čas

Vráti počet dní medzi dvomi dátumami

DAYS360 DAYS360 Dátum a čas

Vypočíta počet dní medzi dvomi dátumami na základe roka s 360 dňami

DB DB Finančná

Vráti hodnotu odpisu majetku za určené obdobie podľa metódy klesajúceho zostatku s pevným koeficientom

DBCS DBCS Textová

Zmení písmená anglickej abecedy alebo znaky katakana s polovičnou šírkou (jednobajtové) v rámci reťazca znakov na znaky s plnou šírkou (dvojbajtové)

DCOUNT DCOUNT Databázová

Spočíta bunky, ktoré obsahujú čísla v databáze

DCOUNTA DCOUNTA Databázová

Spočíta bunky v databáze, ktoré nie sú prázdne

DDB DDB Finančná

Vráti hodnotu odpisu majetku za určené obdobie podľa metódy dvojnásobného odpisovania z klesajúceho zostatku alebo inej určenej metódy

DEC2BIN DEC2BIN Technická

Konvertuje desatinné číslo na binárne

DEC2HEX DEC2HEX Technická

Skonvertuje desiatkové číslo na šestnástkové číslo

DEC2OCT DEC2OCT Technická

Skonvertuje desiatkové číslo na osmičkové číslo

DECIMAL DECIMAL Matematická a trigonometrická

Konvertuje textové vyjadrenie čísla v danom základe na desatinné číslo

DEGREES DEGREES Matematická a trigonometrická

Konvertuje radiány na stupne

DELTA DELTA Technická

Testuje zhodu dvoch hodnôt

DEVSQ DEVSQ Štatistická

Vráti súčet druhých mocnín odchýlok

DGET DGET Databázová

Vyberie z databázy jeden záznam, ktorý spĺňa zadané kritérium

DISC DISC Finančná

Vráti hodnotu diskontnej sadzby cenného papiera

DMAX DMAX Databázová

Vráti maximálnu hodnotu z vybratých položiek databázy

DMIN DMIN Databázová

Vráti minimálnu hodnotu z vybratých položiek databázy

DOLLAR DOLLAR Textová

Konvertuje číslo na text vo formáte meny $ (dolár)

DOLLARDE DOLLARDE Finančná

Skonvertuje cenu dolára vyjadrenú zlomkom na cenu dolára vyjadrenú desatinným číslom

DOLLARFR DOLLARFR Finančná

Skonvertuje cenu dolára vyjadrenú desatinným číslom na cenu dolára vyjadrenú zlomkom

DPRODUCT DPRODUCT Databázová

Vynásobí hodnoty v určitom poli záznamov, ktoré spĺňajú kritériá v databáze

DSTDEV DSTDEV Databázová

Odhadne smerodajnú odchýlku podľa vzorky vybratých položiek databázy

DSTDEVP DSTDEVP Databázová

Vypočíta smerodajnú odchýlku podľa celého súboru vybratých položiek databázy

DSUM DSUM Databázová

Spočíta čísla v poli (stĺpci) záznamov databázy, ktoré spĺňajú kritériá

DURATION DURATION Finančná

Vráti hodnotu ročného trvania cenného papiera s pravidelnými splátkami úroku

DVAR DVAR Databázová

Odhadne hodnotu rozptylu podľa vzorky vybratých položiek databázy

DVARP DVARP Databázová

Vypočíta hodnotu rozptylu podľa celého súboru vybratých položiek databázy

EDATE EDATE Dátum a čas

Vráti poradové číslo dátumu, ktoré predstavuje vyznačený počet mesiacov pred alebo po počiatočnom dátume

EFFECT EFFECT Finančná

Vráti hodnotu platnej ročnej úrokovej miery

ENCODEURL ENCODEURL Webová

Vráti reťazec zakódovanej URL adresy

EOMONTH EOMONTH Dátum a čas

Vráti poradové číslo posledného dňa v mesiaci pred zadaným počtom mesiacov alebo po ňom

ERF ERF Technická

Vráti chybovú funkciu

ERF.PRECISE ERF.PRECISE Technická

Vráti chybovú funkciu

ERFC ERFC Technická

Vráti funkciu dodatkovej chyby

ERFC.PRECISE ERFC.PRECISE Technická

Vráti doplnkovú funkciu ERF integrovanú medzi hodnotami x a nekonečno

ERROR.TYPE ERROR.TYPE Informácie

Vráti číslo zodpovedajúce typu chyby

EUROCONVERT EUROCONVERT Doplnky a automatizácia

Konvertuje číslo na menu euro, konvertuje číslo z meny euro na menu členskej krajiny EMÚ alebo konvertuje z jednej meny členskej krajiny EMÚ na inú menu prostredníctvom meny euro (triangulácia)

EVEN EVEN Matematická a trigonometrická

Zaokrúhli číslo nahor na najbližšie párne celé číslo

EXACT EXACT Textová

Skontroluje, či sú dve textové hodnoty identické

EXP EXP Matematická a trigonometrická

Vráti hodnotu

EXPON.DIST EXPON.DIST Štatistická

Vráti hodnotu exponenciálneho rozdelenia

EXPONDIST EXPONDIST Kompatibilita

Vráti hodnotu exponenciálneho rozdelenia

F.DIST F.DIST Štatistická

Vráti hodnotu rozdelenia pravdepodobnosti F

F.DIST.RT F.DIST.RT Štatistická

Vráti hodnotu rozdelenia pravdepodobnosti F

F.INV F.INV Štatistická

Vráti inverznú hodnotu hodnoty rozdelenia pravdepodobnosti F

F.INV.RT F.INV.RT Štatistická

Vráti inverznú hodnotu hodnoty rozdelenia pravdepodobnosti F

F.TEST F.TEST Štatistická

Vráti hodnotu výsledku F-testu

FACT FACT Matematická a trigonometrická

Vráti faktoriál čísla

FACTDOUBLE FACTDOUBLE Matematická a trigonometrická

Vráti dvojitý faktoriál čísla

FALSE FALSE Logická

Vráti logickú hodnotu FALSE

FDIST FDIST Kompatibilita

Vráti hodnotu rozdelenia pravdepodobnosti F

FILTER FILTER Vyhľadávacia a referenčná

Filtruje rozsah údajov na základe kritérií, ktoré definujete

FILTERXML FILTERXML Webová

Vráti určité údaje z obsahu XML s použitím zadaného výrazu XPath

FIND, FINDBs FIND a FINDB Textová

Vyhľadá jednu textovú hodnotu v rámci druhej (s rozlíšením malých a veľkých písmen)

FINV FINV Štatistická

Vráti inverznú hodnotu hodnoty rozdelenia pravdepodobnosti F

FISHER FISHER Štatistická

Vráti hodnotu Fisherovej transformácie

FISHERINV FISHERINV Štatistická

Vráti inverznú hodnotu Fisherovej transformácie

FIXED FIXED Textová

Formátuje číslo ako text so stanoveným počtom desatinných miest

FLOOR FLOOR Kompatibilita

Zaokrúhli číslo nadol smerom k nule

FLOOR.MATH FLOOR.MATH Matematická a trigonometrická

Zaokrúhli číslo nadol na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok zadanej hodnoty

FLOOR.PRECISE FLOOR.PRECISE Matematická a trigonometrická

Zaokrúhli číslo na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok zadanej hodnoty Bez ohľadu na znamienko čísla sa číslo zaokrúhli nahor

FORECAST FORECAST Štatistická

Vráti hodnotu lineárneho trendu

FORECAST.ETS FORECAST.ETS Štatistická

Na základe existujúcich (historických) hodnôt vráti budúcu hodnotu, a to pomocou AAA verzie algoritmu exponenciálneho vyrovnávania (ETS)

FORECAST.ETS.CONFINT FORECAST.ETS.CONFINT Štatistická

Vráti interval spoľahlivosti pre hodnotu predpovede ku konkrétnemu cieľovému dátumu

FORECAST.ETS.SEASONALITY FORECAST.ETS.SEASONALITY Štatistická

Vráti dĺžku opakujúceho sa vzoru, ktorý Excel zistí v zadanom časovom rade

FORECAST.ETS.STAT FORECAST.ETS.STAT Štatistická

Vráti štatistickú hodnotu ako výsledok predpovedaného časového radu

FORECAST.LINEAR FORECAST.LINEAR Štatistická

Vráti budúcu hodnotu na základe existujúcich hodnôt

FORMULATEXT FORMULATEXT Vyhľadávacia a referenčná

Vráti vzorec v danom odkaze vo forme textu

FREQUENCY FREQUENCY Štatistická

Vráti rozdelenie početnosti ako zvislé pole

FTEST FTEST Kompatibilita

Vráti hodnotu výsledku F-testu

FV FV Finančná

Vráti budúcu hodnotu investície

FVSCHEDULE FVSCHEDULE Finančná

Vráti budúcu hodnotu úvodnej istiny po použití série zložených úrokových mier

GAMMA GAMMA Štatistická

Vráti hodnotu funkcie Gamma

GAMMA.DIST GAMMA.DIST Štatistická

Vráti hodnotu rozdelenia gama

GAMMA.INV GAMMA.INV Štatistická

Vráti inverznú hodnotu hodnoty kumulatívneho rozdelenia gama

GAMMADIST GAMMADIST Kompatibilita

Vráti hodnotu rozdelenia gama

GAMMAINV GAMMAINV Kompatibilita

Vráti inverznú hodnotu kumulatívneho rozdelenia gama

GAMMALN GAMMALN Štatistická

Vráti prirodzený logaritmus funkcie gama, Γ(x)

GAMMALN.PRECISE GAMMALN.PRECISE Štatistická

Vráti prirodzený logaritmus funkcie gama, Γ(x)

GAUSS GAUSS Štatistická

Vráti hodnotu o 0,5 nižšiu než štandardné normálne kumulatívne rozdelenie

GCD GCD Matematická a trigonometrická

Vráti najväčší spoločný deliteľ

GEOMEAN GEOMEAN Štatistická

Vráti hodnotu geometrického priemeru

GESTEP GESTEP Technická

Testuje, či je číslo väčšie ako prahová hodnota

GETPIVOTDATA GETPIVOTDATA Vyhľadávacia a referenčná

Vráti údaje uložené v zostave kontingenčnej tabuľky

GROWTH GROWTH Štatistická

Vráti hodnoty exponenciálneho trendu

HARMEAN HARMEAN Štatistická

Vráti hodnotu harmonického priemeru

HEX2BIN HEX2BIN Technická

Skonvertuje šestnástkové číslo na binárne číslo

HEX2DEC HEX2DEC Technická

Skonvertuje šestnástkové číslo na desiatkové číslo

HEX2OCT HEX2OCT Technická

Skonvertuje šestnástkové číslo na osmičkové číslo

HLOOKUP HLOOKUP Vyhľadávacia a referenčná

Prehľadá horný riadok poľa a vráti hodnotu označenej bunky

HOUR HOUR Dátum a čas

Skonvertuje poradové číslo na hodiny

HYPERLINK HYPERLINK Vyhľadávacia a referenčná

Vytvorí odkaz alebo skok, ktorý otvorí dokument uložený na sieťovom serveri, na intranete alebo na internete

HYPGEOM.DIST HYPGEOM.DIST Štatistická

Vráti hodnotu hypergeometrického rozdelenia

HYPGEOMDIST HYPGEOMDIST Kompatibilita

Vráti hodnotu hypergeometrického rozdelenia

IF IF Logická

Určí logický test, ktorý sa má vykonať

IFERROR IFERROR Logická

Vráti vami určenú hodnotu, ak výsledok výpočtu vzorca je nula, inak vráti výsledok získaný výpočtom vzorca

IFNA IFNA Logická

Vráti zadanú hodnotu, ak je výsledkom výrazu hodnota #NEDOSTUPNÝ, v opačnom prípade vráti výsledok výrazu

IFS IFS Logická

Kontroluje splnenie jednej alebo viacerých podmienok a vracia hodnotu, ktorá zodpovedá prvej splnenej podmienke (TRUE)

IMABS IMABS Technická

Vráti absolútnu hodnotu (modul) komplexného čísla

IMAGINARY IMAGINARY Technická

Vráti imaginárny koeficient komplexného čísla

IMARGUMENT IMARGUMENT Technická

Vráti argument théta, uhol vyjadrený v radiánoch

IMCONJUGATE IMCONJUGATE Technická

Vráti komplexnú konjugáciu komplexného čísla

IMCOS IMCOS Technická

Vráti hodnotu kosínusu komplexného čísla

IMCOSH IMCOSH Technická

Vráti hodnotu hyperbolického kosínusu komplexného čísla

IMCOT IMCOT Technická

Vráti hodnotu kotangensu komplexného čísla

IMCSC IMCSC Technická

Vráti hodnotu kosekansu komplexného čísla

IMCSCH IMCSCH Technická

Vráti hodnotu hyperbolického kosekansu komplexného čísla

IMDIV IMDIV Technická

Vráti hodnotu podielu dvoch komplexných čísel

IMEXP IMEXP Technická

Vráti hodnotu exponenciálu komplexného čísla

IMLN IMLN Technická

Vráti prirodzený logaritmus komplexného čísla

IMLOG10 IMLOG10 Technická

Vráti dekadický logaritmus komplexného čísla

IMLOG2 IMLOG2 Technická

Vráti binárny logaritmus komplexného čísla

IMPOWER IMPOWER Technická

Vráti komplexné číslo umocnené na celočíselnú mocninu

IMPRODUCT IMPRODUCT Technická

Vráti súčin komplexných čísel

IMREAL IMREAL Technická

Vráti reálny koeficient komplexného čísla

IMSEC IMSEC Technická

Vráti hodnotu sekansu komplexného čísla

IMSECH IMSECH Technická

Vráti hodnotu hyperbolického sekansu komplexného čísla

IMSIN IMSIN Technická

Vráti hodnotu sínusu komplexného čísla

IMSINH IMSINH Technická

Vráti hodnotu hyperbolického sínusu komplexného čísla

IMSQRT IMSQRT Technická

Vráti hodnotu druhej odmocniny komplexného čísla

IMSUB IMSUB Technická

Vráti hodnotu rozdielu medzi dvomi komplexnými číslami

IMSUM IMSUM Technická

Vráti hodnotu súčtu komplexných čísel

IMTAN IMTAN Technická

Vráti hodnotu tangensu komplexného čísla

INDEX INDEX Vyhľadávacia a referenčná

Pomocou indexu vyberie hodnotu z odkazu alebo poľa

INDIRECT INDIRECT Vyhľadávacia a referenčná

Vráti odkaz určený textovou hodnotou

INFO INFO Informácie

Vráti informácie o aktuálnom pracovnom prostredí

INT INT Matematická a trigonometrická

Zaokrúhli číslo nadol na najbližšie celé číslo

INTERCEPT INTERCEPT Štatistická

Vráti súradnice prieniku priamky lineárnej regresie

INTRATE INTRATE Finančná

Vráti hodnotu úrokovej miery za úplne investovaný cenný papier

IPMT IPMT Finančná

Vráti hodnotu výšky platby úroku v určitom úrokovom období

IRR IRR Finančná

Vráti vnútornú mieru návratnosti pre sériu hotovostných tokov

ISBLANK ISBLANK Informácie

Vráti hodnotu TRUE, ak je hodnota prázdna

ISERR ISERR Informácie

Vráti hodnotu TRUE, ak je hodnota chybovou hodnotou okrem hodnoty #NEDOSTUPNÝ

ISERROR ISERROR Informácie

Vráti hodnotu TRUE, ak je hodnota chybovou hodnotou

ISEVEN ISEVEN Informácie

Vráti hodnotu TRUE, ak je číslo párne

ISFORMULA ISFORMULA Informácie

Vráti hodnotu TRUE, ak ide o odkaz na bunku obsahujúcu vzorec

ISLOGICAL ISLOGICAL Informácie

Vráti hodnotu TRUE, ak je hodnota logickou hodnotou

ISNA ISNA Informácie

Vráti hodnotu TRUE, ak je hodnota chybovou hodnotou #NEDOSTUPNÝ

ISNONTEXT ISNONTEXT Informácie

Vráti hodnotu TRUE, ak hodnota nie je textom

ISNUMBER ISNUMBER Informácie

Vráti hodnotu TRUE, ak je hodnota číslom

ISO.CEILING ISO.CEILING Matematická a trigonometrická

Vráti číslo zaokrúhlené na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok zadanej hodnoty

ISODD ISODD Informácie

Vráti hodnotu TRUE, ak je číslo nepárne

ISOWEEKNUM ISOWEEKNUM Dátum a čas

Vráti číslo týždňa v roku pre daný dátum podľa normy ISO

ISPMT ISPMT Finančná

Vypočíta hodnotu úroku zaplateného v zadanom období investície

ISREF ISREF Informácie

Vráti hodnotu TRUE, ak je hodnota odkazom

ISTEXT ISTEXT Informácie

Vráti hodnotu TRUE, ak je hodnota textom

JIS JIS Textová

Zmení znaky s polovičnou šírkou (jednobajtové) v rámci reťazca znakov na znaky s plnou šírkou (dvojbajtové)

KURT KURT Štatistická

Vráti špicatosť množiny údajov

LARGE LARGE Štatistická

Vráti k-tu najväčšiu hodnotu v množine údajov

LCM LCM Matematická a trigonometrická

Vráti hodnotu najmenšieho spoločného násobku

LEFT, LEFTBs LEFT a LEFTB Textová

Vráti znaky od začiatku textovej hodnoty

LEN, LENBs LEN a LENB Textová

Vráti počet znakov textového reťazca

LINEST LINEST Štatistická

Vráti parametre lineárneho trendu

LN LN Matematická a trigonometrická

Vráti prirodzený logaritmus čísla

LOG LOG Matematická a trigonometrická

Vráti logaritmus čísla pri určenom základe

LOG10 LOG10 Matematická a trigonometrická

Vráti dekadický logaritmus čísla

LOGEST LOGEST Štatistická

Vráti parametre exponenciálneho trendu

LOGINV LOGINV Kompatibilita

Vráti inverznú hodnotu hodnoty funkcie kumulatívneho lognormálneho rozdelenia

LOGNORM.DIST LOGNORM.DIST Štatistická

Vráti hodnotu funkcie kumulatívneho lognormálneho rozdelenia

LOGNORM.INV LOGNORM.INV Štatistická

Vráti inverznú hodnotu hodnoty funkcie kumulatívneho lognormálneho rozdelenia

LOGNORMDIST LOGNORMDIST Kompatibilita

Vráti hodnotu funkcie kumulatívneho lognormálneho rozdelenia

LOOKUP LOOKUP Vyhľadávacia a referenčná

Vyhľadá hodnoty vo vektore alebo poli

LOWER LOWER Textová

Konvertuje text na malé písmená

MATCH MATCH Vyhľadávacia a referenčná

Vyhľadá hodnoty v odkaze alebo poli

MAX MAX Štatistická

Vráti najvyššiu hodnotu zo zoznamu argumentov

MAXA MAXA Štatistická

Vráti najvyššiu hodnotu zo zoznamu argumentov vrátane čísel, textu a logických hodnôt

MAXIFS MAXIFS Štatistická

Vráti maximálnu hodnotu buniek vybratých na základe danej množiny podmienok alebo kritérií

MDETERM MDETERM Matematická a trigonometrická

Vráti determinant matice poľa

MDURATION MDURATION Finančná

Vráti hodnotu Macauleyho upraveného trvania za cenný papier s predpokladanou nominálnou hodnotou 100 USD

MEDIAN MEDIAN Štatistická

Vráti medián daných čísel

MID, MIDBs MID a MIDB Textová

Vráti určitý počet znakov textového reťazca od pozície, ktorú zadáte

MIN MIN Štatistická

Vráti najnižšiu hodnotu zo zoznamu argumentov

MINA MINA Štatistická

Vráti najnižšiu hodnotu zo zoznamu argumentov vrátane čísel, textu a logických hodnôt

MINIFS MINIFS Štatistická

Vráti minimálnu hodnotu buniek vybratých na základe danej množiny podmienok alebo kritérií

MINUTE MINUTE Dátum a čas

Konvertuje poradové číslo na minúty

MINVERSE MINVERSE Matematická a trigonometrická

Vráti inverznú maticu poľa

MIRR MIRR Finančná

Vráti hodnotu vnútornej miery návratnosti, pričom zohľadňuje, že sa kladné a negatívne hotovostné toky financujú podľa odlišných mier

MMULT MMULT Matematická a trigonometrická

Vráti maticu so súčinom dvoch polí

MOD MOD Matematická a trigonometrická

Vráti zvyšok po delení

MODE MODE Kompatibilita

Vráti hodnotu, ktorá sa v množine údajov vyskytuje najčastejšie

MODE.MULT MODE.MULT Štatistická

Vráti zvislé pole najčastejšie sa vyskytujúcich alebo opakujúcich hodnôt v poli alebo v rozsahu údajov

MODE.SNGL MODE.SNGL Štatistická

Vráti hodnotu, ktorá sa v množine údajov vyskytuje najčastejšie

MONTH MONTH Dátum a čas

Konvertuje poradové číslo na mesiac

MROUND MROUND Matematická a trigonometrická

Vráti hodnotu zaokrúhlenú na požadovaný násobok

MULTINOMIAL MULTINOMIAL Matematická a trigonometrická

Vráti polynomickú množinu čísel

MUNIT MUNIT Matematická a trigonometrická

Vráti maticu jednotky alebo zadanú dimenziu

N N Informácie

Vráti hodnotu skonvertovanú na číslo

NA NA Informácie

Vráti chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ

NEGBINOM.DIST NEGBINOM.DIST Štatistická

Vráti hodnotu záporného binomického rozdelenia

NEGBINOMDIST NEGBINOMDIST Kompatibilita

Vráti hodnotu záporného binomického rozdelenia

NETWORKDAYS NETWORKDAYS Dátum a čas

Vráti počet celých pracovných dní medzi dvomi dátumami

NETWORKDAYS.INTL NETWORKDAYS.INTL Dátum a čas

Vráti počet celých pracovných dní medzi dvomi dátumami a pomocou parametrov označí, koľko dní a ktoré z nich sú víkendové dni

NOMINAL NOMINAL Finančná

Vráti hodnotu ročnej nominálnej úrokovej miery

NORM.DIST NORM.DIST Štatistická

Vráti hodnotu normálneho kumulatívneho rozdelenia

NORM.INV NORM.INV Kompatibilita

Vráti inverznú hodnotu hodnoty normálneho kumulatívneho rozdelenia

NORM.S.DIST NORM.S.DIST Štatistická

Vráti hodnotu štandardného normálneho kumulatívneho rozdelenia

NORM.S.INV NORM.S.INV Štatistická

Vráti inverznú hodnotu štandardného normálneho kumulatívneho rozdelenia

NORMDIST NORMDIST Kompatibilita

Vráti hodnotu normálneho kumulatívneho rozdelenia

NORMINV NORMINV Štatistická

Vráti inverznú hodnotu hodnoty normálneho kumulatívneho rozdelenia

NORMSDIST NORMSDIST Kompatibilita

Vráti hodnotu štandardného normálneho kumulatívneho rozdelenia

NORMSINV NORMSINV Kompatibilita

Vráti inverznú hodnotu štandardného normálneho kumulatívneho rozdelenia

NOT NOT Logická

Zmení logiku argumentu

NOW NOW Dátum a čas

Vráti poradové číslo aktuálneho dátumu a času

NPER NPER Finančná

Vráti počet období pre investíciu

NPV NPV Finančná

Vráti čistú súčasnú hodnotu investície vypočítanú na základe série pravidelných hotovostných tokov a diskontnej sadzby

NUMBERVALUE NUMBERVALUE Textová

Konvertuje text na číslo spôsobom, ktorý nie je závislý od miestnych nastavení

OCT2BIN OCT2BIN Technická

Skonvertuje osmičkové číslo na binárne číslo

OCT2DEC OCT2DEC Technická

Skonvertuje osmičkové číslo na desiatkové číslo

OCT2HEX OCT2HEX Technická

Skonvertuje osmičkové číslo na šestnástkové číslo

ODD ODD Matematická a trigonometrická

Zaokrúhli číslo nahor na najbližšie nepárne celé číslo

ODDFPRICE ODDFPRICE Finančná

Vráti hodnotu ceny za každých 100 USD nominálnej hodnoty cenného papiera s nepárnym prvým obdobím

ODDFYIELD ODDFYIELD Finančná

Vráti hodnotu výnosu cenného papiera s prvým nepárnym obdobím

ODDLPRICE ODDLPRICE Finančná

Vráti hodnotu ceny za každých 100 USD nominálnej hodnoty cenného papiera s posledným nepárnym obdobím

ODDLYIELD ODDLYIELD Finančná

Vráti hodnotu výnosu cenného papiera s posledným nepárnym obdobím

OFFSET OFFSET Vyhľadávacia a referenčná

Vráti odsadenie odkazu od zadaného odkazu

OR OR Logická

Vráti hodnotu TRUE, ak má ľubovoľný argument hodnotu TRUE

PDURATION PDURATION Finančná

Vráti počet období, ktoré sú potrebné na dosiahnutie zadanej hodnoty investície

PEARSON PEARSON Štatistická

Vráti hodnotu Pearsonovho koeficientu korelácie

PERCENTILE PERCENTILE Kompatibilita

Vráti k-ty percentil hodnôt v rozsahu

PERCENTILE.EXC PERCENTILE.EXC Štatistická

Vráti k-ty percentil hodnôt v rozsahu, kde k je väčšie ako 0 a menšie ako 1

PERCENTILE.INC PERCENTILE.INC Štatistická

Vráti k-ty percentil hodnôt v rozsahu

PERCENTRANK PERCENTRANK Kompatibilita

Vráti percentuálne poradie hodnoty v množine údajov

PERCENTRANK.EXC PERCENTRANK.EXC Štatistická

Vráti pozíciu hodnoty v množine údajov ako percentuálnu hodnotu (hodnotu väčšiu ako 0 a menšiu ako 1) množiny údajov

PERCENTRANK.INC PERCENTRANK.INC Štatistická

Vráti percentuálne poradie hodnoty v množine údajov

PERMUT PERMUT Štatistická

Vráti počet permutácií pre daný počet objektov

PERMUTATIONA PERMUTATIONA Štatistická

Vráti počet permutácií pre daný počet objektov (s opakovaniami), ktoré môžu byť vybraté z celkového počtu objektov

PHI PHI Štatistická

Vráti hodnotu funkcie hustoty pre štandardné normálne rozdelenie

PHONETIC PHONETIC Textová

Vyberie z textového reťazca fonetické znaky (furigana)

PI PI Matematická a trigonometrická

Vráti hodnotu pí

PMT PMT Finančná

Vráti hodnotu pravidelnej splátky pôžičky

POISSON POISSON Kompatibilita

Vráti hodnoty Poissonovho rozdelenia

POISSON.DIST POISSON.DIST Štatistická

Vráti hodnoty Poissonovho rozdelenia

LET Povoliť Matematická a trigonometrická

Priradenie názvov k výsledkom výpočtu na umožnenie ukladania priebežných výpočtov, hodnôt alebo definícií názvov vnútri vzorca

POWER POWER Matematická a trigonometrická

Umocní číslo na zadanú mocninu

PPMT PPMT Finančná

Vráti hodnotu splátky istiny pre zadanú investíciu v určitom období

PRICE PRICE Finančná

Vráti hodnotu ceny za každých 100 USD nominálnej hodnoty cenného papiera, z ktorého sa platí pravidelný úrok

PRICEDISC PRICEDISC Finančná

Vráti hodnotu ceny za každých 100 USD diskontovaného cenného papiera

PRICEMAT PRICEMAT Finančná

Vráti hodnotu ceny za každých 100 USD nominálnej hodnoty cenného papiera, z ktorého sa k dátumu splatnosti platí úrok

PROB PROB Štatistická

Vráti hodnotu pravdepodobnosti, s akou sa hodnoty v rozsahu nachádzajú medzi dvoma hranicami

PRODUCT PRODUCT Matematická a trigonometrická

Vynásobí argumenty funkcie

PROPER PROPER Textová

Prvé písmeno v každom slove textovej hodnoty zmení na veľké

PV PV Finančná

Vráti súčasnú hodnotu investície

QUARTILE QUARTILE Kompatibilita

Vráti hodnoty kvartilu množiny údajov

QUARTILE.EXC QUARTILE.EXC Štatistická

Vráti kvartil množiny údajov na základe hodnôt percentilov, ktoré sú väčšie ako 0 a menšie ako 1

QUARTILE.INC QUARTILE.INC Štatistická

Vráti kvartil množiny údajov

QUOTIENT QUOTIENT Matematická a trigonometrická

Vráti celočíselnú časť delenia

RADIANS RADIANS Matematická a trigonometrická

Konvertuje stupne na radiány

RAND RAND Matematická a trigonometrická

Vráti náhodné číslo, ktoré je väčšie alebo rovné 0 a menšie než 1

RANDARRAY RANDARRAY Matematická a trigonometrická

Vráti pole s náhodnými číslami v rozsahu od 0 do 1 Môžete však zadať počet riadkov a stĺpcov, ktoré sa majú vyplniť, minimálne a maximálne hodnoty, a či sa majú vrátiť celé čísla alebo desatinné hodnoty

RANDBETWEEN RANDBETWEEN Matematická a trigonometrická

Vráti náhodne vybraté číslo medzi zadanými číslami

RANK RANK Kompatibilita

Vráti pozíciu čísla v zozname čísel

RANK.AVG RANK.AVG Štatistická

Vráti pozíciu čísla v zozname čísel

RANK.EQ RANK.EQ Štatistická

Vráti pozíciu čísla v zozname čísel

RATE RATE Finančná

Vráti hodnotu úrokovej sadzby za obdobie pôžičky

RECEIVED RECEIVED Finančná

Vráti hodnotu sumy prijatej k dátumu splatnosti za úplne investovaný cenný papier

REGISTER.ID REGISTER.ID Doplnky a automatizácia

Vráti identifikáciu registra zadanej knižnice DLL alebo zdroja kódu, ktoré boli registrované v minulosti

REPLACE, REPLACEBs REPLACE a REPLACEB Textová

Nahradí znaky v rámci textu

REPT REPT Textová

Text sa zopakuje podľa zadaného počtu opakovaní

RIGHT, RIGHTBs RIGHT a RIGHTB Textová

Vráti znaky od pravého konca textovej hodnoty

ROMAN ROMAN Matematická a trigonometrická

Konvertuje číslo napísané arabskými číslicami na rímske číslice v textovom formáte

ROUND ROUND Matematická a trigonometrická

Zaokrúhli číslo na daný počet číslic

ROUNDDOWN ROUNDDOWN Matematická a trigonometrická

Zaokrúhli číslo nadol smerom k nule

ROUNDUP ROUNDUP Matematická a trigonometrická

Zaokrúhli číslo nahor, smerom od nuly

ROW ROW Vyhľadávacia a referenčná

Vráti číslo riadka odkazu

ROWS ROWS Vyhľadávacia a referenčná

Vráti počet riadkov v odkaze

RRI RRI Finančná

Vráti ekvivalentnú úrokovú sadzbu pre rast investície

RSQ RSQ Štatistická

Vráti hodnotu druhej mocniny Pearsonovho koeficientu korelácie

RTD RTD Vyhľadávacia a referenčná

Načíta údaje v reálnom čase z programu, ktorý podporuje automatizáciu COM

SEARCH, SEARCHBs SEARCH a SEARCHB Textová

Vyhľadá jednu textovú hodnotu v rámci druhej (bez rozlíšenia malých a veľkých písmen)

SEC SEC Matematická a trigonometrická

Vráti sekans uhla

SECH SECH Matematická a trigonometrická

Vráti hyperbolický sekans uhla

SECOND SECOND Dátum a čas

Konvertuje poradové číslo na sekundy

SEQUENCE SEQUENCE Matematická a trigonometrická

Generuje zoznam sekvenčných čísel v poli, ako napríklad 1, 2, 3, 4

SERIESSUM SERIESSUM Matematická a trigonometrická

Vráti súčet mocninových radov na základe vzorca

SHEET SHEET Informácie

Vráti číslo odkazovaného hárka

SHEETS SHEETS Informácie

Vráti počet hárkov v odkaze

SIGN SIGN Matematická a trigonometrická

Vráti znamienko čísla

SIN SIN Matematická a trigonometrická

Vráti hodnotu sínusu daného uhla

SINH SINH Matematická a trigonometrická

Vráti hodnotu hyperbolického sínusu čísla

SKEW SKEW Štatistická

Vráti šikmosť rozdelenia

SKEW.P SKEW.P Štatistická

Vráti šikmosť rozdelenia na základe populácie: charakteristika stupňa asymetrie rozdelenia okolo strednej hodnoty

SLN SLN Finančná

Vráti hodnotu odpisu majetku za jedno obdobie pri rovnomernom odpisovaní

SLOPE SLOPE Štatistická

Vráti gradient priamky lineárnej regresie

SMALL SMALL Štatistická

Vráti k-tu najmenšiu hodnotu v množine údajov

SORT SORT Vyhľadávacia a referenčná

Zoradí obsah rozsahu alebo poľa

SORTBY SORTBY Vyhľadávacia a referenčná

Zoradí obsah rozsahu alebo poľa na základe hodnôt v príslušnom rozsahu alebo poli

SQRT SQRT Matematická a trigonometrická

Vráti hodnotu druhej odmocniny čísla

SQRTPI SQRTPI Matematická a trigonometrická

Vráti odmocninu (číslo * pí)

STANDARDIZE STANDARDIZE Štatistická

Vráti normalizovanú hodnotu

STDEV STDEV Kompatibilita

Odhadne smerodajnú odchýlku na základe vzorky

STDEV.P STDEV.P Štatistická

Vypočíta smerodajnú odchýlku na základe celého súboru

STDEV.S STDEV.S Štatistická

Odhadne smerodajnú odchýlku na základe vzorky

STDEVA STDEVA Štatistická

Odhadne smerodajnú odchýlku na základe vzorky vrátane čísel, textu a logických hodnôt

STDEVP STDEVP Kompatibilita

Vypočíta smerodajnú odchýlku na základe celého súboru

STDEVPA STDEVPA Štatistická

Vypočíta smerodajnú odchýlku na základe celého súboru vrátane čísel, textu a logických hodnôt

STEYX STEYX Štatistická

Vráti štandardnú chybu predpokladanej hodnoty y pre každé x v regresii

SUBSTITUTE SUBSTITUTE Textová

Nahradí existujúci text v textovom reťazci novým textom

SUBTOTAL SUBTOTAL Matematická a trigonometrická

Vráti hodnotu medzisúčtu v zozname alebo v databáze

SUM SUM Matematická a trigonometrická

Spočíta argumenty funkcie

SUMIF SUMIF Matematická a trigonometrická

Spočíta bunky vybraté podľa zadaného kritéria

SUMIFS SUMIFS Matematická a trigonometrická

Spočíta bunky v rozsahu spĺňajúce viacero kritérií

SUMPRODUCT SUMPRODUCT Matematická a trigonometrická

Vráti hodnotu súčtu súčinov zodpovedajúcich prvkov poľa

SUMSQ SUMSQ Matematická a trigonometrická

Vráti hodnotu súčtu druhých mocnín argumentov

SUMX2MY2 SUMX2MY2 Matematická a trigonometrická

Vráti súčet rozdielov druhých mocnín hodnôt dvoch zodpovedajúcich polí

SUMX2PY2 SUMX2PY2 Matematická a trigonometrická

Vráti hodnotu celkového súčtu súčtov druhých mocnín čísel v dvoch zodpovedajúcich poliach

SUMXMY2 SUMXMY2 Matematická a trigonometrická

Vráti súčet druhých mocnín rozdielov hodnôt dvoch zodpovedajúcich polí

SWITCH SWITCH Logická

Vyhodnotí výraz vzhľadom na zoznam hodnôt a vráti výsledok, ktorý korešponduje s prvou zodpovedajúcou hodnotou Ak neexistuje žiadna zhoda, môže vrátiť voliteľnú predvolenú hodnotu

SYD SYD Finančná

Vráti hodnotu odpisu majetku za zadané obdobie podľa metódy odpisovania s faktorom súčtu čísel rokov

T T Textová

Konvertuje argumenty na text

T.DIST T.DIST Štatistická

Vráti percentuálne body (pravdepodobnosť) pre Studentovo T-rozdelenie

T.DIST.2T T.DIST.2T Štatistická

Vráti percentuálne body (pravdepodobnosť) pre Studentovo T-rozdelenie

T.DIST.RT T.DIST.RT Štatistická

Vráti hodnotu Studentovho T-rozdelenia

T.INV T.INV Štatistická

Vráti hodnotu T Studentovho T-rozdelenia ako funkciu pravdepodobnosti a stupňov voľnosti

T.INV.2T T.INV.2T Štatistická

Vráti inverznú hodnotu Studentovho T-rozdelenia

T.TEST T.TEST Štatistická

Vráti hodnotu pravdepodobnosti súvisiacu so Studentovým T-testom

TAN TAN Matematická a trigonometrická

Vráti hodnotu tangensu čísla

TANH TANH Matematická a trigonometrická

Vráti hodnotu hyperbolického tangensu čísla

TBILLEQ TBILLEQ Finančná

Vráti hodnotu výnosu ekvivalentného obligácii za štátnu pokladničnú poukážku

TBILLPRICE TBILLPRICE Finančná

Vráti hodnotu ceny za každých 100 USD nominálnej hodnoty štátnej pokladničnej poukážky

TBILLYIELD TBILLYIELD Finančná

Vráti hodnotu výnosu štátnej pokladničnej poukážky

TDIST TDIST Kompatibilita

Vráti hodnotu Studentovho T-rozdelenia

TEXT TEXT Textová

Formátuje číslo a konvertuje ho na text

TEXTJOIN TEXTJOIN Textová

Kombinuje text z viacerých rozsahov alebo reťazcov a použije medzi každou textovou hodnotou, ktorá sa skombinuje, vami určený oddeľovač Ak je oddeľovač prázdny textový reťazec, táto funkcia efektívne zreťazí rozsahy

TIME TIME Dátum a čas

Vráti poradové číslo určitého času

TIMEVALUE TIMEVALUE Dátum a čas

Konvertuje čas vo forme textu na poradové číslo

TINV TINV Kompatibilita

Vráti inverznú hodnotu Studentovho T-rozdelenia

TODAY TODAY Dátum a čas

Vráti poradové číslo dnešného dátumu

TRANSPOSE TRANSPOSE Vyhľadávacia a referenčná

Vráti transponovanú maticu poľa

TREND TREND Štatistická

Vráti hodnoty lineárneho trendu

TRIM TRIM Textová

Odstráni z textu medzery

TRIMMEAN TRIMMEAN Štatistická

Vráti priemernú hodnotu vnútornej časti množiny údajov

TRUE TRUE Logická

Vráti logickú hodnotu TRUE

TRUNC TRUNC Matematická a trigonometrická

Skráti číslo na celé číslo

TTEST TTEST Kompatibilita

Vráti hodnotu pravdepodobnosti súvisiacu so Studentovým T-testom

TYPE TYPE Informácie

Vráti číslo, ktoré predstavuje typ údajov hodnoty

UNICHAR UNICHAR Textová

Vráti znak Unicode, na ktorý odkazuje daná numerická hodnota

UNICODE UNICODE Textová

Vráti číslo (bod kódu), ktoré zodpovedá prvému znaku textu

UNIQUE UNIQUE Vyhľadávacia a referenčná

Vráti zoznam jedinečných hodnôt v zozname alebo rozsahu

UPPER UPPER Textová

Konvertuje text na veľké písmená

VALUE VALUE Textová

Konvertuje textový argument na číslo

VALUETOTEXT VALUETOTEXT Textová

Vráti text z ľubovoľnej zadanej hodnoty

VAR VAR Kompatibilita

Odhadne hodnotu rozptylu na základe vzorky

VAR.P VAR.P Štatistická

Vypočíta hodnotu rozptylu na základe celého súboru

VAR.S VAR.S Štatistická

Odhadne hodnotu rozptylu na základe vzorky

VARA VARA Štatistická

Odhadne hodnotu rozptylu na základe vzorky vrátane čísel, textu a logických hodnôt

VARP VARP Kompatibilita

Vypočíta hodnotu rozptylu na základe celého súboru

VARPA VARPA Štatistická

Vypočíta hodnotu rozptylu na základe celého súboru vrátane čísel, textu a logických hodnôt

VDB VDB Finančná

Vráti hodnotu odpisu majetku za zadané obdobie alebo neukončené obdobie podľa metódy odpisovania z klesajúceho zostatku

VLOOKUP VLOOKUP Vyhľadávacia a referenčná

Prehľadáva prvý stĺpec poľa a presunie sa cez riadky, aby sa vrátila hodnota bunky

WEBSERVICE WEBSERVICE Webová

Vráti údaje z webovej služby

WEEKDAY WEEKDAY Dátum a čas

Konvertuje poradové číslo na deň v týždni

WEEKNUM WEEKNUM Dátum a čas

Konvertuje poradové číslo na číslo, ktoré predstavuje číselné označenie týždňa v roku

WEIBULL WEIBULL Kompatibilita

Vypočíta hodnotu rozptylu na základe celého súboru vrátane čísel, textu a logických hodnôt

WEIBULL.DIST WEIBULL.DIST Štatistická

Vráti hodnotu Weibullovho rozdelenia

WORKDAY WORKDAY Dátum a čas

Vráti poradové číslo dátumu pred zadaným počtom pracovných dní alebo po ňom

WORKDAY.INTL WORKDAY.INTL Dátum a čas

Vráti poradové číslo dátumu pred zadaným počtom pracovných dní alebo po ňom a pomocou parametrov označí, koľko dní a ktoré z nich sú víkendové dni

XIRR XIRR Finančná

Vráti hodnotu vnútornej miery návratnosti pre plán hotovostných tokov, ktorý nemusí byť pravidelný

XLOOKUP XLOOKUP Vyhľadávacia a referenčná

Prehľadáva rozsah alebo pole a vráti položku zodpovedajúcu prvej nájdenej zhode Ak zhoda neexistuje, XLOOKUP môže vrátiť najbližšiu (približnú) zhodu

XMATCH XMATCH Vyhľadávacia a referenčná

Vráti relatívnu pozíciu položky v poli alebo rozsahu buniek

XNPV XNPV Finančná

Vráti čistú súčasnú hodnotu plánu hotovostných tokov, ktorý nemusí byť pravidelný

XOR XOR Logická

Vráti logickú exkluzívnu hodnotu OR všetkých argumentov

YEAR YEAR Dátum a čas

Konvertuje poradové číslo na rok

YEARFRAC YEARFRAC Dátum a čas

Vráti zlomok roka predstavujúci počet celých dní medzi počiatočným a koncovým dátumom

YIELD YIELD Finančná

Vráti hodnotu výnosu cenného papiera, z ktorého sa platí pravidelný úrok

YIELDDISC YIELDDISC Finančná

Vráti hodnotu ročného výnosu diskontovaného cenného papiera; napríklad štátnych pokladničných poukážok

YIELDMAT YIELDMAT Finančná

Vráti hodnotu ročného výnosu cenného papiera, z ktorého sa platí úrok k dátumu splatnosti

Z.TEST Z.TEST Štatistická

Vráti jednostrannú hodnotu pravdepodobnosti z-testu

ZTEST ZTEST Kompatibilita

Vráti jednostrannú hodnotu pravdepodobnosti z-testu