Preklad funkcie Excel FTEST do slovenčiny

Slovák Angličtina
FTEST FTEST
Ostatné funkcie
Vráti hodnotu funkcie kumulatívneho rozdelenia pravdepodobnosti beta
Vráti inverznú hodnotu funkcie kumulatívneho rozdelenia pre určené rozdelenie pravdepodobnosti beta
Vráti hodnotu binomického rozdelenia pravdepodobnosti jednotlivých veličín
Vráti hodnotu jednostrannej pravdepodobnosti pre rozdelenie chí-kvadrát
Vráti inverznú hodnotu hodnoty jednostrannej pravdepodobnosti rozdelenia chí-kvadrát
Vráti hodnotu výsledku testu nezávislosti
Vráti hodnotu intervalu spoľahlivosti pre strednú hodnotu základného súboru
Vráti hodnotu kovariancie, priemernú hodnotu súčinu párových odchýlok
Vráti najmenšiu hodnotu, pre ktorú je hodnota kumulatívneho binomického rozdelenia menšia alebo rovnajúca sa hodnote kritéria
Vráti hodnotu exponenciálneho rozdelenia
Vráti hodnotu rozdelenia pravdepodobnosti F
Zaokrúhli číslo nadol smerom k nule
Vráti hodnotu rozdelenia gama
Vráti inverznú hodnotu kumulatívneho rozdelenia gama
Vráti hodnotu hypergeometrického rozdelenia
Vráti inverznú hodnotu hodnoty funkcie kumulatívneho lognormálneho rozdelenia
Vráti hodnotu funkcie kumulatívneho lognormálneho rozdelenia
Vráti hodnotu, ktorá sa v množine údajov vyskytuje najčastejšie
Vráti hodnotu záporného binomického rozdelenia
Vráti inverznú hodnotu hodnoty normálneho kumulatívneho rozdelenia
Vráti hodnotu normálneho kumulatívneho rozdelenia
Vráti hodnotu štandardného normálneho kumulatívneho rozdelenia
Vráti inverznú hodnotu štandardného normálneho kumulatívneho rozdelenia
Vráti k-ty percentil hodnôt v rozsahu
Vráti percentuálne poradie hodnoty v množine údajov
Vráti hodnoty Poissonovho rozdelenia
Vráti hodnoty kvartilu množiny údajov
Vráti pozíciu čísla v zozname čísel
Odhadne smerodajnú odchýlku na základe vzorky
Vypočíta smerodajnú odchýlku na základe celého súboru
Vráti hodnotu Studentovho T-rozdelenia
Vráti inverznú hodnotu Studentovho T-rozdelenia
Vráti hodnotu pravdepodobnosti súvisiacu so Studentovým T-testom
Odhadne hodnotu rozptylu na základe vzorky
Vypočíta hodnotu rozptylu na základe celého súboru
Vypočíta hodnotu rozptylu na základe celého súboru vrátane čísel, textu a logických hodnôt
Vráti jednostrannú hodnotu pravdepodobnosti z-testu