Превод на функцията Excel FTEST на български

Български Английски
FTEST FTEST

Връща резултата от F-тест.

Повече информация: support.microsoft.com/bg-bg/office/ftest-функция-4c9e1202-53fe-428c-a737-976f6fc3f9fd

Други функции
Връща кумулативната функция на бета разпределението
Връща обратната на кумулативната функция на разпределение за зададено бета разпределение
Връща вероятността за събитие при биномиално разпределение на вероятностите
Връща едностранната вероятност на разпределението хи-квадрат
Връща обратната функция на едностранната вероятност за хи-квадрат разпределението
Връща теста за независимост
Връща доверителния интервал за средната стойност на генерална съвкупност
Връща ковариацията, средната стойност на произведенията на съответните отклонения
Връща най-малката стойност, за която кумулативното биномиално разпределение е по-малко или равно на зададена като критерий стойност
Връща експоненциалното разпределение
Връща вероятностното разпределение F
Закръглява число надолу, към нулата
Връща гама разпределението
Връща обратното на кумулативното гама разпределение
Връща хипергеометричното разпределение
Връща обратното на логонормалното кумулативно разпределение
Връща логонормалното кумулативно разпределение
Връща най-често срещаната стойност в набор данни
Връща отрицателното биномиално разпределение
Връща обратното на нормалното кумулативно разпределение
Връща нормалното кумулативно разпределение
Връща стандартното нормално кумулативно разпределение
Връща обратното на стандартното нормално кумулативно разпределение
Връща k-ия процентил на стойности в диапазон
Връща ранга в проценти на една стойност от набор данни
Връща разпределението на Поасон
Връща квартила на набор данни
Връща ранга на число в списък с числа
Оценява стандартното отклонение на базата на извадка
Изчислява стандартното отклонение на базата на цялата генерална съвкупност
Връща t-разпределението на Стюдънт
Връща обратното на t-разпределението на Стюдънт
Връща вероятността, свързана с t-теста на Стюдънт
Оценява дисперсия на базата на извадка
Изчислява дисперсия на базата на цялата генерална съвкупност
Изчислява дисперсия на базата на цялата генерална съвкупност, включително числа, текст и логически стойности
Връща едностранната стойност на вероятност на z-тест