Excel funkcijų sąrašas su vertimu į anglų kalbą

Anglų Lietuvis Kategorija Apibūdinimas
ABS ABS Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia absoliučiąją skaičiaus reikšmę

ACCRINT ACCRINT Finansinė

Pateikia vertybinio PoPieriaus, už kurį mokamos Periodinės Palūkanos, sukauPtas Palūkanas

ACCRINTM ACCRINTM Finansinė

Pateikia vertybinio PoPieriaus, už kurį Palūkanos mokamos suėjus išPirkimo terminui, sukauPtas Palūkanas

ACOS ACOS Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia skaičiaus arkkosinusą

ACOSH ACOSH Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia skaičiaus atvirkštinį hiPerbolinį kosinusą

ACOT ACOT Matematinė ir trigonometrinė

Grąžina skaičiaus arkkotangentą

ACOTH ACOTH Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia hiperbolinį skaičiaus arkkotangentą

ADDRESS ADDRESS Peržvalgos ir nuorodų

Pateikia vieno darbalaPio langelio nuorodą kaiP tekstą

AGGREGATE AGGREGATE Matematinė ir trigonometrinė

Sąraše arba duomenų bazėje pateikia agreguotą reikšmę

AMORDEGRC AMORDEGRC Finansinė

Pateikia kiekvieno ataskaitinio laikotarPio nusidėvėjimą, aPskaičiuotą naudojant nusidėvėjimo koeficientą

AMORLINC AMORLINC Finansinė

Pateikia kiekvieno ataskaitinio laikotarPio nusidėvėjimą

AND AND Loginė

Pateikia TRUE (teisinga), jei visi argumentai yra TRUE (teisingi)

ARABIC ARABIC Matematinė ir trigonometrinė

Romėnišką skaitmenį konvertuoja į arabišką kaip skaičių

AREAS AREAS Peržvalgos ir nuorodų

Pateikia nuorodos sričių skaičių

ARRAYTOTEXT ARRAYTOTEXT Tekstas

Pateikia teksto reikšmių masyvą iš bet kurio nurodyto intervalo

ASC ASC Tekstas

Keičia simbolių eilutėje esančias viso pločio (dviejų baitų) anglų Kalbos raides arba KataKana į pusės pločio (vieno baito) simbolius

ASIN ASIN Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia skaičiaus arksinusą

ASINH ASINH Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia skaičiaus atvirkštinį hiPerbolinį sinusą

ATAN ATAN Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia skaičiaus arktangentą

ATAN2 ATAN2 Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia x ir y koordinačių arktangentą

ATANH ATANH Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia skaičiaus atvirkštinį hiPerbolinį tangentą

AVEDEV AVEDEV Statistinė

Pateikia duomenų taškų absoliučiųjų nuokryPių nuo vidurkio vidurkį

AVERAGE AVERAGE Statistinė

Pateikia savo argumentų vidurkį

AVERAGEA AVERAGEA Statistinė

Pateikia savo argumentų vidurkį, įskaitant skaičius, tekstą ir logines reikšmes

AVERAGEIF AVERAGEIF Statistinė

Pateikia visų diaPazono langelių, atitinkančių nurodytus kriterijus, vidurkį (aritmetinį vidurkį)

AVERAGEIFS AVERAGEIFS Statistinė

Pateikia visų langelių, atitinkančių kelis nurodytus kriterijus, vidurkį (aritmetinį vidurkį)

BAHTTEXT BAHTTEXT Tekstas

Konvertuoja sKaičius į teKstą, naudodama ß (baht) formatą

BASE BASE Matematinė ir trigonometrinė

Skaičių paverčia į tekStinę išraišką Su Suteiktu pagrindu („radix“)

BESSELI BESSELI Inžinerijos

Pateikia modifikuotą Beselio funkciją In(x)

BESSELJ BESSELJ Inžinerijos

Pateikia Beselio funkciją Jn(x)

BESSELK BESSELK Inžinerijos

Pateikia modifikuotą Beselio funkciją Kn(x)

BESSELY BESSELY Inžinerijos

Pateikia Beselio funkciją Yn(x)

BETA.DIST BETA.DIST Statistinė

Pateikia beta kumuliacinę Pasiskirstymo funkciją

BETA.INV BETA.INV Statistinė

Pateikia funkciją, kuri yra atvirkštinė nurodyto beta skirstinio kumuliacinei Pasiskirstymo funkcijai

BETADIST BETADIST Suderinamumo

Pateikia beta kumuliacinę Pasiskirstymo funkciją

BETAINV BETAINV Suderinamumo

Pateikia funkciją, kuri yra atvirkštinė nurodyto beta skirstinio kumuliacinei Pasiskirstymo funkcijai

BIN2DEC BIN2DEC Inžinerijos

Konvertuoja dvejetainį sKaičių į dešimtainį

BIN2HEX BIN2HEX Inžinerijos

Konvertuoja dvejetainį sKaičių į šešioliKtainį

BIN2OCT BIN2OCT Inžinerijos

Konvertuoja dvejetainį sKaičių į aštuntainį

BINOM.DIST BINOM.DIST Statistinė

Pateikia atskiro nario binominio skirstinio tikimybę

BINOM.DIST.RANGE BINOM.DIST.RANGE Statistinė

Naudodama biNomiNį skirstiNį, pateikia baNdymo rezultato tikimybę

BINOM.INV BINOM.INV Statistinė

Pateikia mažiausią reikšmę, kurios kumuliacinis binominis skirstinys yra mažesnis už kriterijaus reikšmę arba jai lygus

BINOMDIST BINOMDIST Suderinamumo

Pateikia atskiro nario binominio skirstinio tikimybę

BITAND BITAND Inžinerijos

Grąžina dviejų skaičių reikšmę ‘AND’ bitais

BITLSHIFT BITLSHIFT Inžinerijos

Grąžina skaičių reikšmių, pasislinkusių kairėn per poslinkio_kiekio bitus

BITOR BITOR Inžinerijos

Grąžina dviejų skaičių reikšmę OR

BITRSHIFT BITRSHIFT Inžinerijos

Grąžina skaičių reikšmių, pasislinkusių dešinėn per poslinkio_kiekio bitus

BITXOR BITXOR Inžinerijos

Pateikia dviejų skaičių reikšmę „Exclusive OR“ bitais

CALL CALL Priedų ir automatizavimo

IškvIečIa procedūrą dInamInIų saItų bIblIotekoje arba kodų IšteklIuose

CEILING CEILING Matematinė ir trigonometrinė

Suapvalina Skaičių iki artimiauSio Sveikojo SkaičiauS arba iki artimiauSio reikšmingo kartotinio

CEILING.MATH CEILING.MATH Matematinė ir trigonometrinė

Suapvalina Skaičių iki artimiauSio Sveikojo SkaičiauS arba artimiauSio dideSnio reikšmingumo kartotinio

CEILING.PRECISE CEILING.PRECISE Matematinė ir trigonometrinė

Suapvalina Skaičių iki artimiauSio Sveikojo SkaičiauS arba iki artimiauSio reikšmingo kartotinio SkaičiuS apvalinamaS neatSižvelgiant į SkaičiauS ženklą

CELL CELL Informacijos

Pateikia informaciją aPie langelio formatavimą, vietą arba turinį

CHAR CHAR Tekstas

Pateikia simbolį, išreikštą kodo numeriu

CHIDIST CHIDIST Suderinamumo

Pateikia chi kvadrato skirstinio vienPusę tikimybę

CHIINV CHIINV Suderinamumo

Pateikia chi kvadrato skirstinio atvirkštinę vienPusę tikimybę

CHISQ.DIST CHISQ.DIST Statistinė

Pateikia kumuliacinės beta tikimybės tankio funkciją

CHISQ.DIST.RT CHISQ.DIST.RT Statistinė

Pateikia chi kvadrato skirstinio vienPusę tikimybę

CHISQ.INV CHISQ.INV Statistinė

Pateikia kumuliacinės beta tikimybės tankio funkciją

CHISQ.INV.RT CHISQ.INV.RT Statistinė

Pateikia chi kvadrato skirstinio atvirkštinę vienPusę tikimybę

CHISQ.TEST CHISQ.TEST Statistinė

Pateikia nePriklausomumo testą

CHITEST CHITEST Suderinamumo

Pateikia nePriklausomumo testą

CHOOSE CHOOSE Peržvalgos ir nuorodų

Iš reIkšmIų sąrašo Išrenka reIkšmę

CLEAN CLEAN Tekstas

Pašalina iš teksto visus nesPausdintinus simbolius

CODE CODE Tekstas

Pateikia teksto eilutės Pirmojo simbolio skaitinį kodą

COLUMN COLUMN Peržvalgos ir nuorodų

Pateikia nuorodos stulPelio numerį

COLUMNS COLUMNS Peržvalgos ir nuorodų

Pateikia nuorodos stulPelių skaičių

COMBIN COMBIN Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia nurodyto objektų skaičiaus kombinacijų skaičių

COMBINA COMBINA Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia nurodyto elementų kiekio kombinacijų (su pasikartojimais) skaičių

COMPLEX COMPLEX Inžinerijos

Konvertuoja faKtinius ir tariamus Koeficientus į sudėtinį sKaičių

CONCAT CONCAT Tekstas

Sujungia tekstą iš kelių diapazonų ir (arba) eilučių, tačiau nepateikia skyriklio arba IgnoreEmpty argumentų

CONCATENATE CONCATENATE Tekstas

Sujungia keliS tekSto elementuS į vieną tekSto elementą

CONFIDENCE CONFIDENCE Suderinamumo

Pateikia generalinės aibės vidurkio Pasikliautinąjį intervalą

CONFIDENCE.NORM CONFIDENCE.NORM Statistinė

Pateikia generalinės aibės vidurkio Pasikliautinąjį intervalą

CONFIDENCE.T CONFIDENCE.T Statistinė

Pateikia generalinės aibės vidurkio Pasikliautinąjį intervalą, naudodama Studento t skirstinį

CONVERT CONVERT Inžinerijos

Konvertuoja vienos matavimo sistemos sKaičių į Kitos sistemos sKaičių

CORREL CORREL Statistinė

Pateikia dviejų duomenų rinkinių koreliacijos koeficientą

COS COS Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia skaičiaus kosinusą

COSH COSH Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia hiperbolinį skaičiaus kosinusą

COT COT Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia hiperbolinį skaičiaus kosinusą

COTH COTH Matematinė ir trigonometrinė

Grąžina kampo kotangentą

COUNT COUNT Statistinė

ApskAičiuojA, kiek skAičių yrA Argumentų sąrAše

COUNTA COUNTA Statistinė

ApskAičiuojA, kiek reikšmių yrA Argumentų sąrAše

COUNTBLANK COUNTBLANK Statistinė

ApskAičiuojA, kiek diApAzone yrA tuščių lAngelių

COUNTIF COUNTIF Statistinė

ApskAičiuojA, kiek diApAzone yrA lAngelių, kurie AtitinkA nurodytus kriterijus

COUNTIFS COUNTIFS Statistinė

ApskAičiuojA, kiek diApAzone yrA lAngelių, kurie AtitinkA kelis kriterijus

COUPDAYBS COUPDAYBS Finansinė

Pateikia dienų skaičių nuo kuPono laikotarPio Pradžios iki aPmokėjimo datos

COUPDAYS COUPDAYS Finansinė

Pateikia kuPono laikotarPio, į kurį įtraukta aPmokėjimo data, dienų skaičių

COUPDAYSNC COUPDAYSNC Finansinė

Pateikia dienų skaičių nuo aPmokėjimo datos iki kitos kuPono datos

COUPNCD COUPNCD Finansinė

Pateikia kitą kuPono datą Po aPmokėjimo datos

COUPNUM COUPNUM Finansinė

Pateikia kuPonų, kuriuos reikia aPmokėti nuo aPmokėjimo datos iki termino Pabaigos datos, skaičių

COUPPCD COUPPCD Finansinė

Pateikia ankstesnę kuPono datą, esančią Prieš aPmokėjimo datą

COVAR COVAR Suderinamumo

Pateikia kovariaciją, nuokryPio Porų sandaugų vidurkį

COVARIANCE.P COVARIANCE.P Statistinė

Pateikia kovariaciją, nuokryPio Porų sandaugų vidurkį

COVARIANCE.S COVARIANCE.S Statistinė

Pateikia Pavyzdžio kovariaciją, dviejų duomenų rinkinių kiekvienos duomenų taškų Poros sandaugų nuokryPių vidurkį

CRITBINOM CRITBINOM Suderinamumo

Pateikia mažiausią reikšmę, kurios kumuliacinis binominis skirstinys yra mažesnis už kriterijaus reikšmę arba jai lygus

CSC CSC Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia kampo kosekantą

CSCH CSCH Matematinė ir trigonometrinė

Grąžina hiperbolinį kampo kosekantą

CUBEKPIMEMBER CUBEKPIMEMBER Kubinė

Pateikia Pagrindinio efektyvumo indikatoriaus (KPI) Pavadinimą, yPatybę, matą ir langelyje rodo Pavadinimą bei yPatybę KPI yra kiekybiškai nustatomas matas, Pvz, mėnesio bendrasis Pelnas arba ketvirčio darbuotojų aPyvarta, naudojama organizacijos našumui stebėti

CUBEMEMBER CUBEMEMBER Kubinė

Pateikia narį arba kortežą iš kubo hierarchijos Naudokite norėdami Patikrinti, ar narys arba kortežas yra kube

CUBEMEMBERPROPERTY CUBEMEMBERPROPERTY Kubinė

Pateikia nario yPatybės reikšmę iš kubo Naudokite norėdami Patikrinti, ar nario Pavadinimas egzistuoja kube, ir Pateikti nurodytą šio nario yPatybę

CUBERANKEDMEMBER CUBERANKEDMEMBER Kubinė

Pateikia n-tąjį (arba klasifikuotą) rinkinio narį Naudokite norėdami Pateikti vieną ar daugiau rinkinio elementų, Pvz, geriausią Pardavėją arba 10 geriausių studentų

CUBESET CUBESET Kubinė

ApibrėžiA ApskAičiuotąjį nArių Ar kortežų rinkinį siųsdAmA rinkinio išrAišką į kubą, esAntį serveryje, kuris sukuriA rinkinį ir pAteikiA jį „Microsoft Office Excel“

CUBESETCOUNT CUBESETCOUNT Kubinė

Pateikia rinkinio elementų skaičių

CUBEVALUE CUBEVALUE Kubinė

Pateikia agreguotą reikšmę iš kubo

CUMIPMT CUMIPMT Finansinė

Pateikia tarP dviejų laikotarPių išmokėtas sukauPtas Palūkanas

CUMPRINC CUMPRINC Finansinė

Pateikia tarP dviejų laikotarPių susikauPusią Pagrindinę Paskolos sumą

DATE DATE Data ir laikas

Pateikia konkrečios datos eilės numerį

DATEDIF DATEDIF Data ir laikas

Apskaičiuoja dienų, mėnesių ar metų skaičių tarp dviejų datų Ši funkcija yra naudinga formulėse, kuriose reikia apskaičiuoti amžių

DATEVALUE DATEVALUE Data ir laikas

Konvertuoja teKstu išreiKštą datą į eilės numerį

DAVERAGE DAVERAGE Duomenų bazės

Pateikia Pasirinktų duomenų bazės įrašų vidurkį

DAY DAY Data ir laikas

Konvertuoja eilės numerį į mėnesio dieną

DAYS DAYS Data ir laikas

Pateikia dienų skaičių tarp dviejų datų

DAYS360 DAYS360 Data ir laikas

ApskAičiuojA dienų skAičių tArp dviejų dAtų pAgAl 360 dienų metus

DB DB Finansinė

Pateikia turto nusidėvėjimą Per nurodytą laikotarPį, aPskaičiuotą naudojant fiksuotos mažėjančios vertės metodą

DBCS DBCS Tekstas

Keičia simbolių eilutėje esančias pusės pločio (vieno baito) anglų Kalbos raides arba KataKana į viso pločio (dviejų baitų) simbolius

DCOUNT DCOUNT Duomenų bazės

ApskAičiuojA duomenų bAzės lAngelius, kuriuose yrA skAičių

DCOUNTA DCOUNTA Duomenų bazės

ApskAičiuojA užpildytus duomenų bAzės lAngelius

DDB DDB Finansinė

Pateikia turto nusidėvėjimą Per nurodytą laikotarPį, aPskaičiuotą naudojant dvigubą mažėjančios vertės metodą arba kitą jūsų nurodytą metodą

DEC2BIN DEC2BIN Inžinerijos

Konvertuoja dešimtainį sKaičių į dvejetainį

DEC2HEX DEC2HEX Inžinerijos

Konvertuoja dešimtainį sKaičių į šešioliKtainį

DEC2OCT DEC2OCT Inžinerijos

Konvertuoja dešimtainį sKaičių į aštuntainį

DECIMAL DECIMAL Matematinė ir trigonometrinė

Konvertuoja duotojo pagrindo skaičiaus teksto atvaizdavimą į dešimtainį skaičių

DEGREES DEGREES Matematinė ir trigonometrinė

Konvertuoja radianus į laipsnius

DELTA DELTA Inžinerijos

Patikrina, ar dvi reikšmės yra lygios

DEVSQ DEVSQ Statistinė

Pateikia nuokryPių kvadrato sumą

DGET DGET Duomenų bazės

Iš duomenų bazės Išrenka tam tIkrą įrašą, kurIs atItInka nurodytą krIterIjų

DISC DISC Finansinė

Pateikia vertybinio PoPieriaus diskonto Palūkanas

DMAX DMAX Duomenų bazės

Iš pasIrInktų duomenų bazės įrašų pateIkIa dIdžIausIą reIkšmę

DMIN DMIN Duomenų bazės

Iš pasIrInktų duomenų bazės įrašų pateIkIa mažIausIą reIkšmę

DOLLAR DOLLAR Tekstas

Konvertuoja sKaičius į teKstą, naudodama $ (dolerio) valiutos formatą

DOLLARDE DOLLARDE Finansinė

Konvertuoja trupmena išreiKštą Kainą eurais į Kainą eurais, išreiKštą dešimtainiu sKaičiumi

DOLLARFR DOLLARFR Finansinė

Konvertuoja dešimtainiu sKaičiumi išreiKštą Kainą eurais į Kainą eurais, išreiKštą trupmena

DPRODUCT DPRODUCT Duomenų bazės

Sudaugina konkretauS duomenų bazėS įrašų lauko reikšmeS, kurioS atitinka nurodytą kriterijų

DSTDEV DSTDEV Duomenų bazės

ApskAičiuojA dAlies pAsirinktų duomenų bAzės įrAšų stAndArtinį nuokrypį

DSTDEVP DSTDEVP Duomenų bazės

ApskAičiuojA visos pAsirinktų duomenų bAzės įrAšų Aibės stAndArtinį nuokrypį

DSUM DSUM Duomenų bazės

Sudeda duomenų bazėS įrašų lauko Stulpelyje eSančiuS SkaičiuS, kurie atitinka nurodytuS kriterijuS

DURATION DURATION Finansinė

Pateikia metinę vertybinio PoPieriaus vertę atsižvelgiant į Palūkanų normos Pokyčius, kai Palūkanos mokamos reguliariai

DVAR DVAR Duomenų bazės

ApskAičiuojA pAsirinktų duomenų bAzės įrAšų dispersiją

DVARP DVARP Duomenų bazės

ApskAičiuojA visos pAsirinktų duomenų bAzės įrAšų Aibės dispersiją

EDATE EDATE Data ir laikas

Pateikia datos, kuri nurodo mėnesių skaičių Prieš arba Po Pradžios datos, eilės numerį

EFFECT EFFECT Finansinė

Pateikia taikomą metinę Palūkanų normą

ENCODEURL ENCODEURL Interneto

Pateikia URL užkoduotą eilutę

EOMONTH EOMONTH Data ir laikas

Pateikia Paskutinės mėnesio dienos, kuri yra Prieš arba Po nurodyto mėnesių skaičiaus, eilės numerį

ERF ERF Inžinerijos

Pateikia Paklaidos funkciją

ERF.PRECISE ERF.PRECISE Inžinerijos

Pateikia Paklaidos funkciją

ERFC ERFC Inžinerijos

Pateikia PaPildančią Paklaidos funkciją

ERFC.PRECISE ERFC.PRECISE Inžinerijos

Pateikia PaPildomą ERF funkciją, integruotą tarP x ir begalybės

ERROR.TYPE ERROR.TYPE Informacijos

Pateikia skaičių, atitinkantį Paklaidos tiPą

EUROCONVERT EUROCONVERT Priedų ir automatizavimo

Konvertuoja sKaičių į eurus, iš eurų – į Europos šalies valiutą arba iš vienos Europos šalies valiutos į Kitą, naudojant eurą Kaip tarpinę valiutą (trianguliacija)

EVEN EVEN Matematinė ir trigonometrinė

Suapvalina Skaičių iki artimiauSio Sveikojo lyginio SkaičiauS

EXACT EXACT Tekstas

Patikrina, ar dvi teksto reikšmės yra identiškos

EXP EXP Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia nurodytą skaičių, Pakeltą

EXPON.DIST EXPON.DIST Statistinė

Pateikia eksPonentinį skirstinį

EXPONDIST EXPONDIST Suderinamumo

Pateikia eksPonentinį skirstinį

F.DIST F.DIST Statistinė

Pateikia F tikimybinį skirstinį

F.DIST.RT F.DIST.RT Statistinė

Pateikia F tikimybinį skirstinį

F.INV F.INV Statistinė

Pateikia atvirkštinį F tikimybinį skirstinį

F.INV.RT F.INV.RT Statistinė

Pateikia atvirkštinį F tikimybinį skirstinį

F.TEST F.TEST Statistinė

Pateikia F testo rezultatą

FACT FACT Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia skaičiaus faktorialą

FACTDOUBLE FACTDOUBLE Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia dvigubą skaičiaus faktorialą

FALSE FALSE Loginė

Pateikia loginę reikšmę FALSE (klaidinga)

FDIST FDIST Suderinamumo

Pateikia F tikimybinį skirstinį

FILTER FILTER Peržvalgos ir nuorodų

Filtruoja duomenų intervalą pagal jūsų apibrėžitinus kriterijus

FILTERXML FILTERXML Interneto

Grąžina konkrečius duomenis iš XML turinio, naudojant nustatytą XPath

FINV FINV Statistinė

Pateikia atvirkštinį F tikimybinį skirstinį

FISHER FISHER Statistinė

Pateikia Fišerio transformaciją

FISHERINV FISHERINV Statistinė

Pateikia atvirkštinę Fišerio transformaciją

FIXED FIXED Tekstas

Formatuoja skaičių kaip tekstą su Fiksuotu skaičiumi dešimtųjų

FLOOR FLOOR Suderinamumo

Suapvalina Skaičių iki mažeSnio SkaičiauS

FLOOR.MATH FLOOR.MATH Matematinė ir trigonometrinė

Suapvalina skaičių iki artimiausio sveikojo skaičiaus arba iki artimiausio reikšmingo kartotinio

FLOOR.PRECISE FLOOR.PRECISE Matematinė ir trigonometrinė

Suapvalina Skaičių iki artimiauSio Sveikojo SkaičiauS arba iki artimiauSio reikšmingo kartotinio SkaičiuS apvalinamaS neatSižvelgiant į SkaičiauS ženklą

FORECAST FORECAST Statistinė

Pateikia reikšmę Pagal tiesinį trendą

FORECAST.ETS FORECAST.ETS Statistinė

Pateikia būsimą reikšmę pagal esamas (retrospektyvines) reikšmes naudodama Eksponentinio glotninimo (ETS) algoritmo AAA versiją

FORECAST.ETS.CONFINT FORECAST.ETS.CONFINT Statistinė

Pateikia prognozės reikšmės pasikliovimo intervalą nurodytą tikslinę datą

FORECAST.ETS.SEASONALITY FORECAST.ETS.SEASONALITY Statistinė

Pateikia nurodytos laiko sekos „Excel“ aptinkamą pasikartojančio modelio ilgį

FORECAST.ETS.STAT FORECAST.ETS.STAT Statistinė

Pateikia statistinę reikšmę kaip laiko sekų prognozių rezultatą

FORECAST.LINEAR FORECAST.LINEAR Statistinė

Pateikia būsimą reikšmę pagal esamas reikšmes

FORMULATEXT FORMULATEXT Peržvalgos ir nuorodų

Duotoje nuorodoje pateikia formulę kaip tekstą

FREQUENCY FREQUENCY Statistinė

Pateikia dažnio skirstinį kaiP vertikalų masyvą

FTEST FTEST Suderinamumo

Pateikia F testo rezultatą

FIND, FINDBs Funkcijos FIND, FINDB Tekstas

Vienoje teksto reikšmėje randa kitą reikšmę (neatpažįsta didžiųjų ir mažųjų raidžių)

LEFT, LEFTBs Funkcijos LEFT, LEFTB Tekstas

Pateikia simbolius, esančius kairiajame teksto reikšmės krašte

LEN, LENBs Funkcijos LEN, LENB Tekstas

Pateikia teksto eilutėje esančių simbolių skaičių

MID, MIDBs Funkcijos MID, MIDB Tekstas

Pateikia teksto eilutėje esančių simbolių skaičių nuo nurodytos vietos

REPLACE, REPLACEBs Funkcijos REPLACE, REPLACEB Tekstas

Pakeičia teksto simbolius kitais

RIGHT, RIGHTBs Funkcijos RIGHT, RIGHTB Tekstas

Pateikia simbolius, esančius dešiniajame teksto reikšmės krašte

SEARCH, SEARCHBs Funkcijos SEARCH, SEARCHB Tekstas

Vienoje teksto reikšmėje randa kitą (neatpažįsta didžiųjų ir mažųjų raidžių)

FV FV Finansinė

Pateikia būsimą investicijos vertę

FVSCHEDULE FVSCHEDULE Finansinė

Pateikia būsimą Pradinės Paskolos vertę Po to, kai bus Pritaikytos sudėtinių Palūkanų normos

GAMMA GAMMA Statistinė

Pateikia funkcijos Gamma reikšmę

GAMMA.DIST GAMMA.DIST Statistinė

Pateikia gama skirstinį

GAMMA.INV GAMMA.INV Statistinė

Pateikia atvirkštinį gama kumuliacinį skirstinį

GAMMADIST GAMMADIST Suderinamumo

Pateikia gama skirstinį

GAMMAINV GAMMAINV Suderinamumo

Pateikia atvirkštinį gama kumuliacinį skirstinį

GAMMALN GAMMALN Statistinė

Pateikia gama funkcijos natūralųjį logaritmą Γ(x)

GAMMALN.PRECISE GAMMALN.PRECISE Statistinė

Pateikia gama funkcijos natūralųjį logaritmą Γ(x)

GAUSS GAUSS Statistinė

Pateikia reikšmę, kuri yra 0,5 mažesnė už standartinį normalųjį integralinį skirstinį

GCD GCD Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia didžiausią bendrąjį daliklį

GEOMEAN GEOMEAN Statistinė

Pateikia geometrinį vidurkį

GESTEP GESTEP Inžinerijos

Patikrina, ar skaičius yra didesnis nei nustatyta ribinė reikšmė

GETPIVOTDATA GETPIVOTDATA Peržvalgos ir nuorodų

Pateikia duomenis, saugomus „PivotTable“ ataskaitoje

GROWTH GROWTH Statistinė

Pateikia eksPonentinio trendo reikšmes

HARMEAN HARMEAN Statistinė

Pateikia harmoninį vidurkį

HEX2BIN HEX2BIN Inžinerijos

Konvertuoja šešioliKtainį sKaičių į dvejetainį

HEX2DEC HEX2DEC Inžinerijos

Konvertuoja šešioliKtainį sKaičių į dešimtainį

HEX2OCT HEX2OCT Inžinerijos

Konvertuoja šešioliKtainį sKaičių į aštuntainį

HLOOKUP HLOOKUP Peržvalgos ir nuorodų

Peržiūri viršutinę masyvo eilutę ir Pateikia nurodyto langelio reikšmę

HOUR HOUR Data ir laikas

Konvertuoja eilės numerį į valandą

HYPERLINK HYPERLINK Peržvalgos ir nuorodų

Sukuria nuorodą ar Saitą, kuriS atidaro dokumentą, Saugomą tinklo Serveryje, intranete ar internete

HYPGEOM.DIST HYPGEOM.DIST Statistinė

Pateikia hiPergeometrinį skirstinį

HYPGEOMDIST HYPGEOMDIST Suderinamumo

Pateikia hiPergeometrinį skirstinį

IF IF Loginė

Nurodo atliktiNą logiNį testą

IFERROR IFERROR Loginė

Jei formulė randa klaidą, pateikia nurodytą reikšmę; kitu atveJu pateikia formulės rezultatą

IFNA IFNA Loginė

Jei išraiškos rezultatas yra #N/A, grąžina reikšmę, kurią nurodote Kitu atveju grąžinamas išraiškos rezultatas

IFS IFS Loginė

Tikrina, ar yra viena ar daugiau sąlygų, ir pateikia reikšmę, kuri atitinka pirmą TRUE (teisinga) sąlygą

IMABS IMABS Inžinerijos

Pateikia sudėtinio skaičiaus absoliučiąją reikšmę (modulį)

IMAGINARY IMAGINARY Inžinerijos

Pateikia tariamą sudėtinio skaičiaus koeficientą

IMARGUMENT IMARGUMENT Inžinerijos

Pateikia teta argumentą, kamPą, išreikštą radianais

IMCONJUGATE IMCONJUGATE Inžinerijos

Pateikia sudėtinio skaičiaus sudėtinę jungtinę

IMCOS IMCOS Inžinerijos

Pateikia sudėtinio skaičiaus kosinusą

IMCOSH IMCOSH Inžinerijos

Pateikia hiPerbolinį sudėtinio skaičiaus kosinusą

IMCOT IMCOT Inžinerijos

Grąžina sudėtinio skaičiaus kotangentą

IMCSC IMCSC Inžinerijos

Grąžina sudėtinio skaičiaus kosekantą

IMCSCH IMCSCH Inžinerijos

Grąžina hiperbolinį sudėtinio skaičiaus kosekantą

IMDIV IMDIV Inžinerijos

Pateikia dviejų sudėtinių skaičių dalmenį

IMEXP IMEXP Inžinerijos

Pateikia sudėtinio skaičiaus eksPonentinę funkciją

IMLN IMLN Inžinerijos

Pateikia sudėtinio skaičiaus natūrinį logaritmą

IMLOG10 IMLOG10 Inžinerijos

Pateikia sudėtinio skaičiaus dešimtainį logaritmą

IMLOG2 IMLOG2 Inžinerijos

Pateikia sudėtinio skaičiaus dvejetainį logaritmą

IMPOWER IMPOWER Inžinerijos

Pateikia sudėtinį skaičių, Pakeltą sveikuoju laiPsniu

IMPRODUCT IMPRODUCT Inžinerijos

Pateikia sudėtinių skaičių sandaugą

IMREAL IMREAL Inžinerijos

Pateikia faktinį sudėtinio skaičiaus koeficientą

IMSEC IMSEC Inžinerijos

Grąžina sudėtinio skaičiaus sekantą

IMSECH IMSECH Inžinerijos

Grąžina hiperbolinį sudėtinio skaičiaus sekantą

IMSIN IMSIN Inžinerijos

Pateikia sudėtinio skaičiaus sinusą

IMSINH IMSINH Inžinerijos

Grąžina sudėtinio skaičiaus hiperbolinį sinusą

IMSQRT IMSQRT Inžinerijos

Pateikia sudėtinio skaičiaus kvadratinę šaknį

IMSUB IMSUB Inžinerijos

Pateikia dviejų sudėtinių skaičių skirtumą

IMSUM IMSUM Inžinerijos

Pateikia sudėtinių skaičių sumą

IMTAN IMTAN Inžinerijos

Grąžina sudėtinio skaičiaus tangentą

INDEX INDEX Peržvalgos ir nuorodų

Naudoja iNdeksą reikšmei iš Nuorodos arba masyvo pasiriNkti

INDIRECT INDIRECT Peržvalgos ir nuorodų

Pateikia nuorodą, kurią nurodo teksto reikšmė

INFO INFO Informacijos

Pateikia informaciją aPie dabartinę oPeracinę aPlinką

INT INT Matematinė ir trigonometrinė

Suapvalina Skaičių iki artimiauSio mažeSnio Sveikojo SkaičiauS

INTERCEPT INTERCEPT Statistinė

Pateikia linijinės regresijos linijos atkarPą

INTRATE INTRATE Finansinė

Pateikia visiškai investuoto vertybinio PoPieriaus Palūkanų normą

IPMT IPMT Finansinė

Pateikia nurodyto laikotarPio investicijos Palūkanas

IRR IRR Finansinė

Pateikia Pinigų srautų sekos vidinę Palūkanų normą

ISBLANK ISBLANK Informacijos

Pateikia TRUE (teisinga), jei reikšmės nėra

ISERR ISERR Informacijos

Pateikia TRUE (teisinga), jei reikšmė yra bet kokia klaidos reikšmė, išskyrus #N/A

ISERROR ISERROR Informacijos

Pateikia TRUE (teisinga), jei reikšmė yra klaidos reikšmė

ISEVEN ISEVEN Informacijos

Pateikia TRUE (teisinga), jei skaičius lyginis

ISFORMULA ISFORMULA Informacijos

Pateikia reikšmę TRUE, jei yra nuoroda į langelį, kuriame yra formulė

ISLOGICAL ISLOGICAL Informacijos

Pateikia TRUE (teisinga), jei reikšmė yra loginė reikšmė

ISNA ISNA Informacijos

Pateikia TRUE (teisinga), jei reikšmė yra klaidos reikšmė #N/A

ISNONTEXT ISNONTEXT Informacijos

Pateikia TRUE (teisinga), jei reikšmė nėra tekstas

ISNUMBER ISNUMBER Informacijos

Pateikia TRUE (teisinga), jei reikšmė yra skaičius

ISO.CEILING ISO.CEILING Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia skaičių, suaPvalintą iki artimiausio sveikojo skaičiaus arba iki artimiausio reikšmingo kartotinio

ISODD ISODD Informacijos

Pateikia TRUE (teisinga), jei skaičius nelyginis

ISOWEEKNUM ISOWEEKNUM Data ir laikas

Pateikia konkrečios datos metų ISO savaitės numerį

ISPMT ISPMT Finansinė

ApskAičiuojA pAlūkAnAs, sumokėtAs per nurodytą investicinį lAikotArpį

ISREF ISREF Informacijos

Pateikia TRUE (teisinga), jei reikšmė yra nuoroda

ISTEXT ISTEXT Informacijos

Pateikia TRUE (teisinga), jei reikšmė yra tekstas

JIS JIS Tekstas

Keičia simbolių eilutėje esančias pusės pločio (vieno baito) į viso pločio (dviejų baitų) simbolius

KURT KURT Statistinė

Pateikia duomenų rinkinio ekscesą

LARGE LARGE Statistinė

Pateikia k-tąją didžiausią duomenų rinkinio reikšmę

LCM LCM Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia mažiausią bendrąjį daugiklį

LET LET Matematinė ir trigonometrinė

Priskiria pavadinimus skaičiavimo rezultatams, kad būtų leidžiama laikyti tarpinius skaičiavimus, reikšmes arba apibrėžti pavadinimus formulėje

LINEST LINEST Statistinė

Pateikia tiesinio trendo Parametrus

LN LN Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia skaičiaus natūrinį logaritmą

LOG LOG Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia skaičiaus logaritmą į nurodytą bazę

LOG10 LOG10 Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia dešimtainį skaičiaus logaritmą

LOGEST LOGEST Statistinė

Pateikia eksPonentinio trendo Parametrus

LOGINV LOGINV Suderinamumo

Pateikia atvirkštinį lognormalųjį kumuliacinį skirstinį

LOGNORM.DIST LOGNORM.DIST Statistinė

Pateikia kumuliacinį lognormalųjį skirstinį

LOGNORM.INV LOGNORM.INV Statistinė

Pateikia atvirkštinį lognormalųjį kumuliacinį skirstinį

LOGNORMDIST LOGNORMDIST Suderinamumo

Pateikia kumuliacinį lognormalųjį skirstinį

LOOKUP LOOKUP Peržvalgos ir nuorodų

Peržiūri vektoriaus arba masyvo reikšmes

LOWER LOWER Tekstas

Konvertuoja teKstą į teKstą mažosiomis raidėmis

MATCH MATCH Peržvalgos ir nuorodų

Peržiūri nuorodos arba masyvo reikšmes

MAX MAX Statistinė

Pateikia didžiausią argumentų sąraše esančią reikšmę

MAXA MAXA Statistinė

Pateikia didžiausią argumentų sąrašo reikšmę, įskaitant skaičius, tekstą ir logines reikšmes

MAXIFS MAXIFS Statistinė

Pateikia didžiausią langelių, atitinkančių tam tikrą sąlygų ar kriterijų rinkinį, reikšmę

MDETERM MDETERM Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia masyvo matricos determinantą

MDURATION MDURATION Finansinė

Pateikia Macauley modifikuotą vertybinio PoPieriaus vertę atsižvelgiant į Palūkanų normos Pokyčius, tariant, jog nominali jo vertė yra 100 EUR

MEDIAN MEDIAN Statistinė

Pateikia nurodytų skaičių medianą

MIN MIN Statistinė

Pateikia mažiausią argumentų sąraše esančią reikšmę

MINA MINA Statistinė

Pateikia mažiausią argumentų sąrašo reikšmę, įskaitant skaičius, tekstą ir logines reikšmes

MINIFS MINIFS Statistinė

Pateikia mažiausią langelių, atitinkančių tam tikrą sąlygų ar kriterijų rinkinį, reikšmę

MINUTE MINUTE Data ir laikas

Konvertuoja eilės numerį į minutę

MINVERSE MINVERSE Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia masyvo atvirkštinę matricą

MIRR MIRR Finansinė

Pateikia vidinę Palūkanų normą, kai teigiamiems ir neigiamiems Pinigų srautams taikomos skirtingos normos

MMULT MMULT Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia dviejų masyvų matricinę sandaugą

MOD MOD Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia dalybos liekaną

MODE MODE Suderinamumo

Pateikia duomenų rinkinio bendrąją reikšmę

MODE.MULT MODE.MULT Statistinė

Pateikia duomenų masyve ar diaPazone dažniausiai Pasitaikančių ar Pasikartojančių reikšmių vertikalų masyvą

MODE.SNGL MODE.SNGL Statistinė

Pateikia duomenų rinkinio bendrąją reikšmę

MONTH MONTH Data ir laikas

Konvertuoja eilės numerį į mėnesį

MROUND MROUND Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia skaičių, suaPvalintą iki norimo kartotinio

MULTINOMIAL MULTINOMIAL Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia skaičių rinkinio daugianarį

MUNIT MUNIT Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia vieneto matricą arba nurodytą dimensiją

N N Informacijos

Pateikia reikšmę, konvertuotą į skaičių

NA NA Informacijos

Pateikia klaidos reikšmę #N/A

NEGBINOM.DIST NEGBINOM.DIST Statistinė

Pateikia neigiamą binominį skirstinį

NEGBINOMDIST NEGBINOMDIST Suderinamumo

Pateikia neigiamą binominį skirstinį

NETWORKDAYS NETWORKDAYS Data ir laikas

Pateikia visų darbo dienų tarP dviejų datų skaičių

NETWORKDAYS.INTL NETWORKDAYS.INTL Data ir laikas

Pateikia visų darbo dienų, esančių tarP dviejų datų, skaičių, naudojant Parametrus, nurodančius kurios ir kiek iš jų bus savaitgalį

NOMINAL NOMINAL Finansinė

Pateikia metinę nominaliąją Palūkanų normą

NORM.DIST NORM.DIST Statistinė

Pateikia normalųjį kumuliacinį skirstinį

NORM.INV NORM.INV Suderinamumo

Pateikia atvirkštinį normalųjį kumuliacinį skirstinį

NORM.S.DIST NORM.S.DIST Statistinė

Pateikia standartinį normalųjį kumuliacinį skirstinį

NORM.S.INV NORM.S.INV Statistinė

Pateikia atvirkštinį standartinį normalųjį kumuliacinį skirstinį

NORMDIST NORMDIST Suderinamumo

Pateikia normalųjį kumuliacinį skirstinį

NORMINV NORMINV Statistinė

Pateikia atvirkštinį normalųjį kumuliacinį skirstinį

NORMSDIST NORMSDIST Suderinamumo

Pateikia standartinį normalųjį kumuliacinį skirstinį

NORMSINV NORMSINV Suderinamumo

Pateikia atvirkštinį standartinį normalųjį kumuliacinį skirstinį

NOT NOT Loginė

Keičia argumento logiKą

NOW NOW Data ir laikas

Pateikia esamos datos ir laiko eilės numerį

NPER NPER Finansinė

Pateikia investicijos laikotarPių skaičių

NPV NPV Finansinė

Pateikia dabartinę grynąją investicijų vertę, aPskaičiuotą remiantis Periodinių Pinigų srautų sekomis ir diskonto norma

NUMBERVALUE NUMBERVALUE Tekstas

Konvertuoja teKstą į sKaičius nuo loKalės nepriKlausomu būdu

OCT2BIN OCT2BIN Inžinerijos

Konvertuoja aštuntainį sKaičių į dvejetainį

OCT2DEC OCT2DEC Inžinerijos

Konvertuoja aštuntainį sKaičių į dešimtainį

OCT2HEX OCT2HEX Inžinerijos

Konvertuoja aštuntainį sKaičių į šešioliKtainį

ODD ODD Matematinė ir trigonometrinė

Suapvalina Skaičių iki artimiauSio Sveikojo nelyginio SkaičiauS

ODDFPRICE ODDFPRICE Finansinė

Pateikia nominaliąją vertybinio PoPieriaus vertę 100 EUR, kai Pirmasis laikotarPis kitoks

ODDFYIELD ODDFYIELD Finansinė

Pateikia vertybinio PoPieriaus Pelną, kai Pirmasis laikotarPis kitoks

ODDLPRICE ODDLPRICE Finansinė

Pateikia nominaliąją vertybinio PoPieriaus vertę 100 EUR, kai Paskutinis laikotarPis kitoks

ODDLYIELD ODDLYIELD Finansinė

Pateikia vertybinio PoPieriaus Pelną, kai Paskutinis laikotarPis kitoks

OFFSET OFFSET Peržvalgos ir nuorodų

Pateikia nurodytos nuorodos Poslinkį

OR OR Loginė

Pateikia TRUE (teisinga), jei kuris nors argumentas yra TRUE (teisingas)

PDURATION PDURATION Finansinė

Grąžina laikotarpius, būtinus, kad investicijos pasiektų konkrečią reikšmę

PEARSON PEARSON Statistinė

Pateikia Pirsono sandaugos momentinės koreliacijos koeficientą

PERCENTILE PERCENTILE Suderinamumo

Pateikia k-tąjį diaPazono reikšmių Procentilį

PERCENTILE.EXC PERCENTILE.EXC Statistinė

Pateikia k-tąjį diaPazono reikšmių Procentilį, kai k yra diaPazone 01, neimtinai

PERCENTILE.INC PERCENTILE.INC Statistinė

Pateikia k-tąjį diaPazono reikšmių Procentilį

PERCENTRANK PERCENTRANK Suderinamumo

Pateikia duomenų rinkinio Procentinę reikšmę

PERCENTRANK.EXC PERCENTRANK.EXC Statistinė

Pateikia duomenų rinkinio reikšmės Poziciją kaiP duomenų rinkinio Procentą (01, neimtinai)

PERCENTRANK.INC PERCENTRANK.INC Statistinė

Pateikia duomenų rinkinio Procentinę reikšmę

PERMUT PERMUT Statistinė

Pateikia nurodyto skaičiaus objektų keitinių skaičių

PERMUTATIONA PERMUTATIONA Statistinė

Grąžina duotų objektų skaičiaus perstatų kiekį (su pasikartojimais), kurie gali būti pasirenkami iš bendro objektų kiekio

PHI PHI Statistinė

Pateikia standartinio normaliojo skirstinio tankio funkcijos reikšmę

PHONETIC PHONETIC Tekstas

Išgauna fonetInIus sImbolIus (furIgana) Iš teksto eIlutės

PI PI Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia Pi reikšmę

PMT PMT Finansinė

Pateikia kasmetinės išmokos Periodinį mokėjimą

POISSON POISSON Suderinamumo

Pateikia Puasono skirstinį

POISSON.DIST POISSON.DIST Statistinė

Pateikia Puasono skirstinį

POWER POWER Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia skaičiaus kėlimo tam tikru laiPsniu rezultatą

PPMT PPMT Finansinė

Pateikia nurodyto laikotarPio Paskolos mokėjimą už investiciją

PRICE PRICE Finansinė

Pateikia vertybinio PoPieriaus, už kurį mokamos Periodinės Palūkanos, 100 EUR nominaliosios vertės kainą

PRICEDISC PRICEDISC Finansinė

Pateikia vertybinio PoPieriaus, kuriam taikomas diskontas, 100 EUR nominaliosios vertės kainą

PRICEMAT PRICEMAT Finansinė

Pateikia vertybinio PoPieriaus, už kurį Palūkanos mokamos suėjus išPirkimo terminui, 100 EUR nominaliosios vertės kainą

PROB PROB Statistinė

Pateikia tikimybę, kad diaPazono reikšmės yra tarP dviejų ribų

PRODUCT PRODUCT Matematinė ir trigonometrinė

Sudaugina Savo argumentuS

PROPER PROPER Tekstas

Visus teksto reikšmės žodžius parašo didžiąja raide

PV PV Finansinė

Pateikia dabartinę investicijos vertę

QUARTILE QUARTILE Suderinamumo

Pateikia duomenų rinkinio kvartilį

QUARTILE.EXC QUARTILE.EXC Statistinė

Pateikia duomenų rinkinio kvartilį, remiantis Procentilio reikšmėmis 01, neimtinai

QUARTILE.INC QUARTILE.INC Statistinė

Pateikia duomenų rinkinio kvartilį

QUOTIENT QUOTIENT Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia dalybos sveikąją dalį

RADIANS RADIANS Matematinė ir trigonometrinė

Konvertuoja laipsnius į radianus

RAND RAND Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia atsitiktinį skaičių nuo 0 iki 1

RANDARRAY RANDARRAY Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia atsitiktinių skaičių nuo 0 iki 1 masyvą Tačiau galite nustatyti, kiek eilučių ir stulpelių norite pripildyti, mažiausias ir didžiausias reikšmes, ir ar grąžinti sveikus skaičius ar dešimtainės reikšmės

RANDBETWEEN RANDBETWEEN Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia atsitiktinį skaičių, kurio reikšmė yra tarP jūsų nurodytų skaičių

RANK RANK Suderinamumo

Pateikia skaičiaus Poziciją skaičių sąraše

RANK.AVG RANK.AVG Statistinė

Pateikia skaičiaus Poziciją skaičių sąraše

RANK.EQ RANK.EQ Statistinė

Pateikia skaičiaus Poziciją skaičių sąraše

RATE RATE Finansinė

Pateikia kasmetinės išmokos laikotarPio Palūkanų normą

RECEIVED RECEIVED Finansinė

Pateikia sumą, kuri suėjus išPirkimo terminui buvo gauta už visiškai investuotus vertybinius PoPierius

REGISTER.ID REGISTER.ID Priedų ir automatizavimo

Pateikia registro ID, kuris žymi nurodytą dinaminių saitų biblioteką (DLL) arba kodų išteklių, kurie buvo anksčiau užregistruoti

REPT REPT Tekstas

Kartoja teKstą nurodytą Kartų sKaičių

ROMAN ROMAN Matematinė ir trigonometrinė

ArAbiškus skAitmenis konvertuojA į romėniškus skAitmenis kAip tekstą

ROUND ROUND Matematinė ir trigonometrinė

Suapvalina Skaičių iki nurodyto Skaitmenų SkaičiauS

ROUNDDOWN ROUNDDOWN Matematinė ir trigonometrinė

Suapvalina Skaičių iki mažeSnio SkaičiauS

ROUNDUP ROUNDUP Matematinė ir trigonometrinė

Suapvalina Skaičių iki dideSnio SkaičiauS

ROW ROW Peržvalgos ir nuorodų

Pateikia nuorodos eilutės numerį

ROWS ROWS Peržvalgos ir nuorodų

Pateikia nuorodos eilučių skaičių

RRI RRI Finansinė

Pateikia investicijų augimo palūkanų normos ekvivalentą

RSQ RSQ Statistinė

Pateikia Pirsono sandaugos momentinės koreliacijos koeficiento kvadratą

RTD RTD Peržvalgos ir nuorodų

Gauna duomenis realiuoju laiku iš proGramos, kuri palaiko COM automatizaciją

SEC SEC Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia kampo sekantą

SECH SECH Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia kampo hiperbolinį sekantą

SECOND SECOND Data ir laikas

Konvertuoja eilės numerį į seKundę

SEQUENCE SEQUENCE Matematinė ir trigonometrinė

Generuoja masyvo skaičių, pvz, 1, 2, 3, 4, sąrašą

SERIESSUM SERIESSUM Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia laiPsninės eilutės sumą Pagal formulę

SHEET SHEET Informacijos

Pateikia nuorodos lape esančių lapų skaičių

SHEETS SHEETS Informacijos

Pateikia nuorodos lapų skaičių

SIGN SIGN Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia skaičiaus ženklą

SIN SIN Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia nurodyto kamPo sinusą

SINH SINH Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia skaičiaus hiPerbolinį sinusą

SKEW SKEW Statistinė

Pateikia skirstinio asimetriškumą

SKEW.P SKEW.P Statistinė

Pateikia skirstinio nuokrypį nuo visumos: skirstinio aplink vidurkį asimetrijos laipsnio apibūdinimas

SLN SLN Finansinė

Pateikia tiesiogiai ProPorcingą vieno laikotarPio turto nusidėvėjimą

SLOPE SLOPE Statistinė

Pateikia linijinės regresijos linijos nuolydį

SMALL SMALL Statistinė

Pateikia k-ąją mažiausią duomenų rinkinio reikšmę

SORT SORT Peržvalgos ir nuorodų

Rūšiuoja intervalo ar masyvo turinį

SORTBY SORTBY Peržvalgos ir nuorodų

Rūšiuoja intervalo ar masyvo turinį pagal reikšmes atitinkamame intervale arba masyve

SQRT SQRT Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia teigiamą kvadratinę šaknį

SQRTPI SQRTPI Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia (skaičiaus * Pi) kvadratinę šaknį

STANDARDIZE STANDARDIZE Statistinė

Pateikia normalizuotą reikšmę

STDEV STDEV Suderinamumo

ApskAičiuojA stAndArtinį imties nuokrypį

STDEV.P STDEV.P Statistinė

ApskAičiuojA stAndArtinį visos Aibės nuokrypį

STDEV.S STDEV.S Statistinė

ApskAičiuojA stAndArtinį imties nuokrypį

STDEVA STDEVA Statistinė

ApskAičiuojA imties stAndArtinį nuokrypį, įskAitAnt skAičius, tekstą ir logines reikšmes

STDEVP STDEVP Suderinamumo

ApskAičiuojA stAndArtinį visos Aibės nuokrypį

STDEVPA STDEVPA Statistinė

ApskAičiuojA stAndArtinį visos Aibės nuokrypį, įskAitAnt skAičius, tekstą ir logines reikšmes

STEYX STEYX Statistinė

Pateikia kiekvienos regresijos x reikšmės Prognozuotą y reikšmės standartinę klaidą

SUBSTITUTE SUBSTITUTE Tekstas

TeksTo eiluTėje seną TeksTą keičia nauju

SUBTOTAL SUBTOTAL Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia sąrašo ar duomenų bazės tarPinę sumą

SUM SUM Matematinė ir trigonometrinė

Sudeda Savo argumentuS

SUMIF SUMIF Matematinė ir trigonometrinė

Sudeda langeliuS pagal nurodytą kriterijų

SUMIFS SUMIFS Matematinė ir trigonometrinė

Įtraukia Į diapazoną langelius, kurie atitinka kelis kriterijus

SUMPRODUCT SUMPRODUCT Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia atitinkamų masyvo komPonentų sandaugų sumą

SUMSQ SUMSQ Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia argumentų kvadratų sumą

SUMX2MY2 SUMX2MY2 Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia dviejų masyvų atitinkamų reikšmių kvadratų skirtumų sumą

SUMX2PY2 SUMX2PY2 Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia dviejų masyvų atitinkamų reikšmių kvadratų sumų sumą

SUMXMY2 SUMXMY2 Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia dviejų masyvų atitinkamų reikšmių skirtumų kvadratų sumą

SWITCH SWITCH Loginė

Įvertina reiškinį pagal reikšmių sąrašą ir pateikia rezultatą, atitinkantį pirmąją sutampančią reikšmę Jei atitikmens nėra, gali būti pateikta pasirinktinė numatytoji reikšmė

SYD SYD Finansinė

Pateikia nurodyto laikotarPio turto metų skaičiaus nusidėvėjimą

T T Tekstas

Konvertuoja argumentus į teKstą

T.DIST T.DIST Statistinė

Pateikia Studento t skirstinio Procentinius Punktus (tikimybės)

T.DIST.2T T.DIST.2T Statistinė

Pateikia Studento t skirstinio Procentinius Punktus (tikimybės)

T.DIST.RT T.DIST.RT Statistinė

Pateikia Studento t skirstinį

T.INV T.INV Statistinė

Pateikia Studento t skirstinio t reikšmę kaiP tikimybės ir laisvės laiPsnio funkciją

T.INV.2T T.INV.2T Statistinė

Pateikia atvirkštinį Studento t skirstinį

T.TEST T.TEST Statistinė

Pateikia tikimybę, susietą su Studento t testu

TAN TAN Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia skaičiaus tangentą

TANH TANH Matematinė ir trigonometrinė

Pateikia hiPerbolinį skaičiaus tangentą

TBILLEQ TBILLEQ Finansinė

Iždo vekselIo vertę, kurI yra lygI oblIgacIjos duodamam pelnuI

TBILLPRICE TBILLPRICE Finansinė

Pateikia iždo vekselio 100 EUR nominaliosios vertės kainą

TBILLYIELD TBILLYIELD Finansinė

Pateikia iždo vekselio Pelną

TDIST TDIST Suderinamumo

Pateikia Studento t skirstinį

TEXT TEXT Tekstas

Formatuoja skaičių ir konvertuoja jį į tekstą

TEXTJOIN TEXTJOIN Tekstas

Sujungia tekstą iš kelių diapazonų ir (arba) eilučių ir įtraukia skyriklį, kurį nurodote tarp kiekvienos jungiamos teksto reikšmės Jei skyriklis yra tuščia teksto eilutė, ši funkcija efektyviai sujungs diapazonus

TIME TIME Data ir laikas

Pateikia konkretaus laiko eilės numerį

TIMEVALUE TIMEVALUE Data ir laikas

Konvertuoja teKstu išreiKštą laiKą į eilės numerį

TINV TINV Suderinamumo

Pateikia atvirkštinį Studento t skirstinį

TODAY TODAY Data ir laikas

Pateikia šiandienos datos eilės numerį

TRANSPOSE TRANSPOSE Peržvalgos ir nuorodų

Pateikia masyvo transPonavimą

TREND TREND Statistinė

Pateikia tiesinio trendo reikšmes

TRIM TRIM Tekstas

Iš teksto pašalIna tarpus

TRIMMEAN TRIMMEAN Statistinė

Pateikia duomenų rinkinio vidinės dalies vidurkį

TRUE TRUE Loginė

Pateikia loginę reikšmę TRUE (teisinga)

TRUNC TRUNC Matematinė ir trigonometrinė

Sumažina Skaičių iki Sveikojo SkaičiauS

TTEST TTEST Suderinamumo

Pateikia tikimybę, susietą su Studento t testu

TYPE TYPE Informacijos

Pateikia skaičių, nurodantį reikšmės duomenų tiPą

UNICHAR UNICHAR Tekstas

Pateikia „Unicode“ simbolį, kurį nurodo duota skaitinė reikšmė

UNICODE UNICODE Tekstas

Pateikia skaičių (simbolio kodą), atitinkantį pirmąjį teksto simbolį

UNIQUE UNIQUE Peržvalgos ir nuorodų

Pateikia sąrašo arba intervalo unikalių reikšmių sąrašą

UPPER UPPER Tekstas

Konvertuoja teKstą į teKstą didžiosiomis raidėmis

VALUE VALUE Tekstas

Konvertuoja teKsto argumentą į sKaičių

VALUETOTEXT VALUETOTEXT Tekstas

Pateikia tekstą iš bet kurios nurodytos reikšmės

VAR VAR Suderinamumo

ApskAičiuojA imties dispersiją

VAR.P VAR.P Statistinė

ApskAičiuojA visos Aibės dispersiją

VAR.S VAR.S Statistinė

ApskAičiuojA imties dispersiją

VARA VARA Statistinė

ApskAičiuojA imties dispersiją, įskAitAnt skAičius, tekstą ir logines reikšmes

VARP VARP Suderinamumo

ApskAičiuojA visos Aibės dispersiją

VARPA VARPA Statistinė

ApskAičiuojA visos Aibės dispersiją, įskAitAnt skAičius, tekstą ir logines reikšmes

VDB VDB Finansinė

Pateikia turto nusidėvėjimą Per nurodytą laikotarPį arba laikotarPio dalį, kuris aPskaičiuojamas naudojant mažėjančios vertės metodą

VLOOKUP VLOOKUP Peržvalgos ir nuorodų

Peržiūri Pirmąjį masyvo stulPelį ir Pereina Per eilutę, kad Pateiktų langelio reikšmę

WEBSERVICE WEBSERVICE Interneto

Pateikia duomenis iš žiniatinklio tarnybos

WEEKDAY WEEKDAY Data ir laikas

Konvertuoja eilės numerį į savaitės dieną

WEEKNUM WEEKNUM Data ir laikas

Konvertuoja eilės numerį į sKaičių, nurodantį savaitės numerį metuose

WEIBULL WEIBULL Suderinamumo

ApskAičiuojA visos Aibės dispersiją, įskAitAnt skAičius, tekstą ir logines reikšmes

WEIBULL.DIST WEIBULL.DIST Statistinė

Pateikia Weibull skirstinį

WORKDAY WORKDAY Data ir laikas

Pateikia datos, kuri yra Prieš arba Po nurodyto darbo dienų skaičiaus, eilės numerį

WORKDAY.INTL WORKDAY.INTL Data ir laikas

Pateikia datos, esančios prieš nurodytą darbo dienų skaičių arba po jo, eilės numerį naudodama parametrus, nurodančius kurios dienos ir kiek dienų yra nedarbo dienos

XIRR XIRR Finansinė

Pateikia Pinigų srautų Plano, kuris nebūtinai yra Periodinis, vidinę Palūkanų normą

XLOOKUP XLOOKUP Peržvalgos ir nuorodų

Ieško intervalo ar masyvo ir grąžina elementą, atitinkantį pirmą aptiktą atitikimą Jei nėra atitikmens, XLOOKUP gali pateikti artimiausią (apytikslį) atitikimą

XMATCH XMATCH Peržvalgos ir nuorodų

Grąžina santykinį elemento padėtį masyvo arba langelių diapazonui

XNPV XNPV Finansinė

Pateikia Pinigų srautų Plano, kuris nebūtinai yra Periodinis, dabartinę grynąją vertę

XOR XOR Loginė

Pateikia visų argumentų loginę „Exclusive OR“ reikšmę

YEAR YEAR Data ir laikas

Konvertuoja eilės numerį į metus

YEARFRAC YEARFRAC Data ir laikas

Pateikia metų dalį, nurodančią dienų skaičių tarP start_date (Pradžios datos) ir end_date (Pabaigos datos)

YIELD YIELD Finansinė

Pateikia vertybinio PoPieriaus, už kurį mokamos Periodinės Palūkanos, Pelną

YIELDDISC YIELDDISC Finansinė

Pateikia vertybinio PoPieriaus, Pvz, iždo vekselio, kuriam taikomas diskontas, metinį Pelną

YIELDMAT YIELDMAT Finansinė

Pateikia vertybinio PoPieriaus, už kurį Palūkanos mokamos suėjus išPirkimo terminui, metinį Pelną

Z.TEST Z.TEST Statistinė

Pateikia z testo vienPusės tikimybės reikšmę

ZTEST ZTEST Suderinamumo

Pateikia z testo vienPusės tikimybės reikšmę