Excel EUROCONVERT funkcijos vertimas į lietuvių kalbą

Lietuvis Anglų
EUROCONVERT EUROCONVERT

Konvertuoja sKaičių į eurus, iš eurų – į Europos šalies valiutą arba iš vienos Europos šalies valiutos į Kitą, naudojant eurą Kaip tarpinę valiutą (trianguliacija).

Daugiau informacijos: support.microsoft.com/lt-lt/office/euroconvert-funKcija-euroconvert-79c8fd67-c665-450c-bb6c-15fc92f8345c

Kitos funkcijos
IškvIečIa procedūrą dInamInIų saItų bIblIotekoje arba kodų IšteklIuose
Pateikia registro ID, kuris žymi nurodytą dinaminių saitų biblioteką (DLL) arba kodų išteklių, kurie buvo anksčiau užregistruoti