Excel REGISTER.ID funkcijos vertimas į lietuvių kalbą

Lietuvis Anglų
REGISTER.ID REGISTER.ID

Pateikia registro ID, kuris žymi nurodytą dinaminių saitų biblioteką (DLL) arba kodų išteklių, kurie buvo anksčiau užregistruoti.

Daugiau informacijos: suPPort.microsoft.com/lt-lt/office/register-id-funkcija-register-id-f8f0af0f-fd66-4704-a0f2-87b27b175b50

Kitos funkcijos
IškvIečIa procedūrą dInamInIų saItų bIblIotekoje arba kodų IšteklIuose
Konvertuoja sKaičių į eurus, iš eurų – į Europos šalies valiutą arba iš vienos Europos šalies valiutos į Kitą, naudojant eurą Kaip tarpinę valiutą (trianguliacija)