Exceli funktsioonide loetelu koos ingliskeelse tõlkega

Inglise Eestlane Kategooria Kirjeldus
ABS ABS Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks arvu absoluutväärtuse

ACCRINT ACCRINT Rahandus

Annab vastuseks perioodiliste intressimaksetega väärtpaberi kogunenud intressi

ACCRINTM ACCRINTM Rahandus

Annab vastuseks intressi kandva väärtpaberi kogunenud intressi tagasimaksetähtajal

ACOS ACOS Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks arvu arkuskoosinuse

ACOSH ACOSH Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks arvu arkushüperboolse koosinuse

ACOT ACOT Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks arvu arkuskootangensi

ACOTH ACOTH Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks arvu hüperboolse arkuskootangensi

ADDRESS ADDRESS Järelevaatamine ja viited

Annab vastuseks tekstiviite töölehe ühele lahtrile

AGGREGATE AGGREGATE Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks loendis või andmebaasis kokkuvõtte

AMORDEGRC AMORDEGRC Rahandus

Annab vastuseks kulumi iga arvestusperioodi kohta, kasutades selleks kulumikoefitsienti

AMORLINC AMORLINC Rahandus

Annab vastuseks iga arvestusperioodi kulumi

AND AND Loogika

Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui kõigi selle argumentide väärtus on TRUE

ARABIC ARABIC Matemaatika ja trigonomeetria

Teisendab Rooma numbri araabia numbriks (arvuna)

AREAS AREAS Järelevaatamine ja viited

Annab vastuseks viites olevate alade arvu

ARRAYTOTEXT ARRAYTOTEXT Tekst

Annab tulemiks määratud vahemikust teksti väärtuste massiivi

ASC ASC Tekst

Muudab märgistringis täislaiusega (kahebaidised) ladina tähed või katakana poollaiusega (ühebaidisteks) märkideks

ASIN ASIN Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks arvu arkussiinuse

ASINH ASINH Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks arvu arkushüperboolse siinuse

ATAN ATAN Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks arvu arkustangensi

ATAN2 ATAN2 Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks arkustangensi x- ja y-koordinaatide alusel

ATANH ATANH Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks arvu arkushüperboolse tangensi

AVEDEV AVEDEV Statistika

Annab vastuseks andmepunktide keskmise absoluuthälbe keskväärtuse põhjal

AVERAGE AVERAGE Statistika

Annab vastuseks oma argumentide keskväärtuse

AVERAGEA AVERAGEA Statistika

Annab vastuseks oma argumentide (sh arv-, teksti- ja loogikaväärtused) keskväärtuse

AVERAGEIF AVERAGEIF Statistika

Annab vastuseks kõigi mitmele kriteeriumile vastavas vahemikus olevate lahtrite keskmise (aritmeetilise keskmise)

AVERAGEIFS AVERAGEIFS Statistika

Annab vastuseks kõigi mitmele kriteeriumile vastavate lahtrite keskmise (aritmeetilise keskmise)

BAHTTEXT BAHTTEXT Tekst

Teisendab arvu tekstiks ß (bahti) valuutavormingu abil

BASE BASE Matemaatika ja trigonomeetria

Teisendab arvu antud alusega tekstkujule

BESSELI BESSELI Matemaatika erifunktsioonid

Annab vastuseks Besseli modifitseeritud funktsiooni In(x)

BESSELJ BESSELJ Matemaatika erifunktsioonid

Annab vastuseks Besseli funktsiooni Jn(x)

BESSELK BESSELK Matemaatika erifunktsioonid

Annab vastuseks Besseli modifitseeritud funktsiooni Kn(x)

BESSELY BESSELY Matemaatika erifunktsioonid

Annab vastuseks Besseli funktsiooni Yn(x)

BETA.DIST BETA.DIST Statistika

Annab vastuseks kumulatiivse beetajaotusfunktsiooni väärtuse

BETA.INV BETA.INV Statistika

Annab vastuseks määratud beetajaotuse kumulatiivse jaotusfunktsiooni pöördfunktsiooni väärtuse

BETADIST BETADIST Ühilduvus

Annab vastuseks beetajaotuse tihedusfunktsiooni väärtuse

BETAINV BETAINV Ühilduvus

Annab vastuseks määratud beetajaotuse kumulatiivse jaotusfunktsiooni pöördfunktsiooni väärtuse

BIN2DEC BIN2DEC Matemaatika erifunktsioonid

Teisendab kahendarvu kümnendarvuks

BIN2HEX BIN2HEX Matemaatika erifunktsioonid

Teisendab kahendarvu kuueteistkümnendarvuks

BIN2OCT BIN2OCT Matemaatika erifunktsioonid

Teisendab kahendarvu kaheksandarvuks

BINOM.DIST BINOM.DIST Statistika

Annab vastuseks üksikliikme binoomjaotuse tõenäosuse väärtuse

BINOM.DIST.RANGE BINOM.DIST.RANGE Statistika

Annab vastuseks katse tulemi tõenäosuse binoomjaotuse korral

BINOM.INV BINOM.INV Statistika

Annab vastuseks väikseima väärtuse, mille puhul on kumulatiivne binoomjaotus väiksem või võrdne kriteeriumi väärtusega

BINOMDIST BINOMDIST Ühilduvus

Annab vastuseks üksikliikme binoomjaotuse tõenäosuse väärtuse

BITAND BITAND Matemaatika erifunktsioonid

Annab vastuseks kahe arvu bititaseme JA-väärtuse

BITLSHIFT BITLSHIFT Matemaatika erifunktsioonid

Annab vastuseks väärtuse arvu, mis on nihkesumma bittide võrra vasakule nihutatud

BITOR BITOR Matemaatika erifunktsioonid

Annab vastuseks kahe arvu bititaseme OR-väärtuse

BITRSHIFT BITRSHIFT Matemaatika erifunktsioonid

Annab vastuseks väärtuse arvu, mis on nihkesumma bittide võrra paremale nihutatud

BITXOR BITXOR Matemaatika erifunktsioonid

Annab vastuseks kahe arvu bititaseme eksklusiivse VÕI-väärtuse

CALL CALL Lisandmoodulid ja automatiseerimine

Kutsub dünaamiliselt lingitud teegi või koodiressursi protseduuri

CEILING CEILING Matemaatika ja trigonomeetria

Ümardab arvu lähima täisarvuni või ümardusaluse lähima kordseni

CEILING.MATH CEILING.MATH Matemaatika ja trigonomeetria

Ümardab arvu üles lähima täisarvuni või ümardusaluse lähima kordseni

CEILING.PRECISE CEILING.PRECISE Matemaatika ja trigonomeetria

Ümardab arvu lähima täisarvuni või ümardusaluse lähima kordseni Arv ümardatakse ülespoole sõltumata arvu märgist

CELL CELL Teave

Annab vastuseks teabe lahtri vormingu, asukoha või sisu kohta

CHAR CHAR Tekst

Annab vastuseks koodiga määratud märgi

CHIDIST CHIDIST Ühilduvus

Annab vastuseks hii-ruutjaotuse ühepoolse piiranguga tõenäosuse väärtuse

CHIINV CHIINV Ühilduvus

Annab vastuseks hii-ruutjaotuse ühepoolse piiranguga tõenäosuse pöördfunktsiooni väärtuse

CHISQ.DIST CHISQ.DIST Statistika

Annab vastuseks kumulatiivse beetajaotuse tihedusfunktsiooni väärtuse

CHISQ.DIST.RT CHISQ.DIST.RT Statistika

Annab vastuseks hii-ruutjaotuse ühepoolse piiranguga tõenäosuse väärtuse

CHISQ.INV CHISQ.INV Statistika

Annab vastuseks kumulatiivse beetajaotuse tihedusfunktsiooni väärtuse

CHISQ.INV.RT CHISQ.INV.RT Statistika

Annab vastuseks hii-ruutjaotuse ühepoolse piiranguga tõenäosuse pöördfunktsiooni väärtuse

CHISQ.TEST CHISQ.TEST Statistika

Annab vastuseks sõltumatusetesti tulemuse

CHITEST CHITEST Ühilduvus

Annab vastuseks sõltumatusetesti tulemuse

CHOOSE CHOOSE Järelevaatamine ja viited

Annab vastuseks ühe väärtuse väärtuste loendist

CLEAN CLEAN Tekst

Eemaldab tekstist kõik printimatud märgid

CODE CODE Tekst

Annab vastuseks tekstistringi esimese märgi arvulise koodi

COLUMN COLUMN Järelevaatamine ja viited

Annab vastuseks viite veerunumbri

COLUMNS COLUMNS Järelevaatamine ja viited

Annab vastuseks viites olevate veergude arvu

COMBIN COMBIN Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks antud arvu objektide kombinatsioonide arvu

COMBINA COMBINA Matemaatika ja trigonomeetria

Tagastab antud arvu üksuste kombinatsioonide arvu koos kordustega

COMPLEX COMPLEX Matemaatika erifunktsioonid

Teisendab reaal- ja imaginaarosad kompleksarvuks

CONCAT CONCAT Tekst

Ühendab mitmes vahemikus ja/või stringis oleva teksti, kuid ei kasuta eraldajat ega argumenti IgnoreEmpty

CONCATENATE CONCATENATE Tekst

Ühendab mitu tekstiüksust üheks tekstiüksuseks

CONFIDENCE CONFIDENCE Ühilduvus

Annab vastuseks populatsiooni keskmise usaldusvahemiku

CONFIDENCE.NORM CONFIDENCE.NORM Statistika

Annab vastuseks populatsiooni keskmise usaldusvahemiku

CONFIDENCE.T CONFIDENCE.T Statistika

Annab vastuseks Studenti t-jaotusega populatsiooni keskmise usaldusvahemiku

CONVERT CONVERT Matemaatika erifunktsioonid

Teisendab arvu ühest mõõtühikute süsteemist teise

CORREL CORREL Statistika

Annab vastuseks kahe andmehulga korrelatsioonikordaja

COS COS Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks arvu koosinuse

COSH COSH Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks arvu hüperboolse koosinuse

COT COT Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks arvu hüperboolse koosinuse

COTH COTH Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks nurga kootangensi

COUNT COUNT Statistika

Loendab argumentide loendis olevad arvud

COUNTA COUNTA Statistika

Loendab argumentide loendis olevad väärtused

COUNTBLANK COUNTBLANK Statistika

Loendab vahemiku tühjad lahtrid

COUNTIF COUNTIF Statistika

Loendab antud kriteeriumidele vastavad lahtrid vahemikus

COUNTIFS COUNTIFS Statistika

Loendab mitmele kriteeriumile vastavad lahtrid vahemikus

COUPDAYBS COUPDAYBS Rahandus

Annab vastuseks päevade arvu intressiperioodi algusest arvelduskuupäevani

COUPDAYS COUPDAYS Rahandus

Annab vastuseks arvelduskuupäeva sisaldava intressiperioodi päevade arvu

COUPDAYSNC COUPDAYSNC Rahandus

Annab vastuseks päevade arvu arvelduskuupäevast järgmise intressiarvutuskuupäevani

COUPNCD COUPNCD Rahandus

Annab vastuseks järgmise intressiarvutuskuupäeva pärast arvelduskuupäeva

COUPNUM COUPNUM Rahandus

Annab vastuseks arvelduskuupäevast maksetähtajani maksmisele kuuluvate kupongide arvu

COUPPCD COUPPCD Rahandus

Annab vastuseks eelmise intressiarvutuskuupäeva enne arvelduskuupäeva

COVAR COVAR Ühilduvus

Annab vastuseks kovariatsiooni ehk andmepunktipaaride hälvete korrutiste keskmise

COVARIANCE.P COVARIANCE.P Statistika

Annab vastuseks kovariatsiooni ehk andmepunktipaaride hälvete korrutiste keskmise

COVARIANCE.S COVARIANCE.S Statistika

Annab vastuseks valimi kovariatsiooni – kahes andmehulgas iga andmepunktipaari hälvete korrutiste keskmise väärtuse

CRITBINOM CRITBINOM Ühilduvus

Annab vastuseks väikseima väärtuse, mille puhul on kumulatiivne binoomjaotus kriteeriumi väärtusest väiksem või sellega võrdne

CSC CSC Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks nurga koosekansi

CSCH CSCH Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks nurga hüperboolse koosekansi

CUBEKPIMEMBER CUBEKPIMEMBER Kuup

Annab vastuseks tootluse võtmenäitaja (KPI) nime, atribuudi ja mõõtme, lahtris kuvatakse nimi ja atribuut KPI on koguseliselt mõõdetav näitaja (nt kuu kogutulu või töötaja kvartalikäive), mille abil mõõdetakse ettevõtte tootlust

CUBEMEMBER CUBEMEMBER Kuup

Annab vastuseks kuubihierarhia liikme või kordse Selle abil saate kontrollida, kas liige või kordne on kuubis olemas

CUBEMEMBERPROPERTY CUBEMEMBERPROPERTY Kuup

Annab vastuseks kuubi liikme atribuudi väärtuse Selle abil saate kontrollida, kas liikme nimi on kuubis olemas, ja tagastada selle liikme jaoks määratud atribuudi

CUBERANKEDMEMBER CUBERANKEDMEMBER Kuup

Annab vastuseks kogumi liikme number n (reitingus vastaval kohal oleva liikme) Selle funktsiooni abil saate leida kogumi ühe elemendi või mitu elementi (nt parima müügiesindaja või kümme tublimat õppurit)

CUBESET CUBESET Kuup

Määratleb arvutatud kogumi liikmeid või kordseid, saates serveris asuvasse kuupi kogumiavaldise, mis loob kogumi ja tagastab selle siis Microsoft Office Excelisse

CUBESETCOUNT CUBESETCOUNT Kuup

Annab vastuseks kogumis olevate üksuste arvu

CUBEVALUE CUBEVALUE Kuup

Annab kuubist vastuseks kokkuvõtteväärtuse

CUMIPMT CUMIPMT Rahandus

Arvutab kahe perioodi vahel makstud kumulatiivse intressi

CUMPRINC CUMPRINC Rahandus

Arvutab laenult makstud kahe perioodi vahelise kumulatiivse põhimakse

DATE Date Kuupäev ja kellaaeg

Annab vastuseks kindla kuupäeva järjenumbri

DATEDIF DATEDIF Kuupäev ja kellaaeg

Arvutab kahe kuupäeva vahele jäävate päevade, kuude või aastate arvu See funktsioon on abiks näiteks valemites, kus on vaja arvutada kellegi vanust

DATEVALUE DateValue Kuupäev ja kellaaeg

Teisendab tekstivormis kuupäeva järjenumbriks

DAVERAGE DAVERAGE Andmebaas

Annab vastuseks valitud andmebaasikirjete keskmise

DAY Day Kuupäev ja kellaaeg

Teisendab järjenumbri kuupäevaks

DAYS DAYS Kuupäev ja kellaaeg

Annab vastuseks kahe kuupäeva vahele jäävate päevade arvu

DAYS360 DAYS360 Kuupäev ja kellaaeg

Arvutab kahe kuupäeva vahelise päevade arvu 360-päevase aasta alusel

DB DB Rahandus

Annab vastuseks vara kulumi määratud perioodil, kasutades fikseeritud degressiivset kulumimeetodit

DBCS DBCS Tekst

Muudab märgistringis poollaiusega (ühebaidilised) ladina tähed või katakana täislaiusega (kahebaidilisteks) märkideks

DCOUNT DCOUNT Andmebaas

Loendab andmebaasi lahtrid, mis sisaldavad arve

DCOUNTA DCOUNTA Andmebaas

Loendab andmebaasi lahtrid, mis pole tühjad

DDB DDB Rahandus

Annab vastuseks vara kulumi määratud perioodil, kasutades topeltdegressiivset kulumimeetodit või mõnda muud teie määratud meetodit

DEC2BIN DEC2BIN Matemaatika erifunktsioonid

Teisendab kümnendarvu kahendarvuks

DEC2HEX DEC2HEX Matemaatika erifunktsioonid

Teisendab kümnendarvu kuueteistkümnendarvuks

DEC2OCT DEC2OCT Matemaatika erifunktsioonid

Teisendab kümnendarvu kaheksandarvuks

DECIMAL DECIMAL Matemaatika ja trigonomeetria

Teisendab antud alusel arvu tekstkuju kümnendarvuks

DEGREES DEGREES Matemaatika ja trigonomeetria

Teisendab radiaanid kraadideks

DELTA DELTA Matemaatika erifunktsioonid

Kontrollib, kas kaks väärtust on võrdsed

DEVSQ DEVSQ Statistika

Annab vastuseks hälvete ruutude summa

DGET DGET Andmebaas

Leiab andmebaasist üksikkirje, mis vastab määratud kriteeriumidele

DISC DISC Rahandus

Annab vastuseks väärtpaberi diskontomäära

DMAX DMAX Andmebaas

Annab vastuseks valitud andmebaasikirjete suurima väärtuse

DMIN DMIN Andmebaas

Annab vastuseks valitud andmebaasikirjete väikseima väärtuse

DOLLAR DOLLAR Tekst

Teisendab arvu tekstiks $ (dollari) valuutavormingu abil

DOLLARDE DOLLARDE Rahandus

Teisendab murdarvuna väljendatud hinna dollarites kümnendarvuna väljendatud hinnaks dollarites

DOLLARFR DOLLARFR Rahandus

Teisendab kümnendarvuna väljendatud hinna dollarites murdarvuna väljendatud hinnaks dollarites

DPRODUCT DPRODUCT Andmebaas

Korrutab kriteeriumidele vastavate andmebaasikirjete näidatud välja väärtused

DSTDEV DSTDEV Andmebaas

Arvutab valitud andmebaasikirjetel põhineva valimi standardhälbe

DSTDEVP DSTDEVP Andmebaas

Arvutab kogu valitud andmebaasikirjete kogumi standardhälbe

DSUM DSUM Andmebaas

Liidab arvud, mis asuvad andmebaasi kriteeriumidele vastavate kirjete väljaveerus

DURATION DURATION Rahandus

Annab vastuseks perioodiliste intressimaksetega väärtpaberi aastase kestuse

DVAR DVAR Andmebaas

Arvutab valitud andmebaasikirjetel põhineva valimi dispersiooni

DVARP DVARP Andmebaas

Arvutab kogu valitud andmebaasikirjete populatsiooni dispersiooni

EDATE EDATE Kuupäev ja kellaaeg

Annab vastuseks alguskuupäevast näidatud arvu kuude võrra varasema või hilisema kuupäeva järjenumbri

EFFECT EFFECT Rahandus

Annab vastuseks efektiivse aastase intressimäära

ENCODEURL ENCODEURL Veeb

Tagastab URL-kodeeringuga stringi

EOMONTH EOMONTH Kuupäev ja kellaaeg

Annab vastuseks määratud kuude arvu võrra hilisema või varasema kuu viimase päeva järjenumbri

ERF ERF Matemaatika erifunktsioonid

Annab vastuseks veafunktsiooni

ERF.PRECISE ERF.PRECISE Matemaatika erifunktsioonid

Annab vastuseks veafunktsiooni

ERFC ERFC Matemaatika erifunktsioonid

Annab vastuseks komplementaarse veafunktsiooni

ERFC.PRECISE ERFC.PRECISE Matemaatika erifunktsioonid

Tagastab komplementaarse ERF-funktsiooni väärtuse rajades x-st lõpmatuseni

ERROR.TYPE ERROR.TYPE Teave

Annab vastuseks veatüübile vastava numbri

EUROCONVERT EUROCONVERT Lisandmoodulid ja automatiseerimine

Teisendab arvu eurodeks, eurod euroala liikmesriigi valuutaks või arvu ühest euroala liikmesriigi valuutast teise, kasutades vahendajana eurot (ristkurss)

EVEN EVEN Matemaatika ja trigonomeetria

Ümardab arvu ülespoole lähima paaristäisarvuni

EXACT EXACT Tekst

Kontrollib, kas kaks tekstiväärtust on täpselt ühesugused

EXP EXP Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks

EXPON.DIST EXPON.DIST Statistika

Annab vastuseks eksponentjaotuse

EXPONDIST EXPONDIST Ühilduvus

Annab vastuseks eksponentjaotuse

F.DIST F.DIST Statistika

Annab vastuseks F-tõenäosuse jaotuse

F.DIST.RT F.DIST.RT Statistika

Annab vastuseks F-tõenäosuse jaotuse

F.INV F.INV Statistika

Annab vastuseks F-tõenäosuse pöördjaotuse

F.INV.RT F.INV.RT Statistika

Annab vastuseks F-tõenäosuse pöördjaotuse

F.TEST F.TEST Statistika

Annab vastuseks F-testi tulemi

FACT FACT Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks arvu faktoriaali

FACTDOUBLE FACTDOUBLE Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks arvu topeltfaktoriaali

FALSE FALSE Loogika

Annab vastuseks loogikaväärtuse FALSE

FDIST FDIST Ühilduvus

Annab vastuseks F-tõenäosuse jaotuse

FILTER FILTER Järelevaatamine ja viited

Filtreerib andmevahemiku teie määratletud kriteeriumide põhjal

FILTERXML FILTERXML Veeb

Tagastab XML-failist konkreetsed andmed, kasutades määratud Xpathi

FINV FINV Statistika

Annab vastuseks F-tõenäosuse pöördjaotuse

FISHER FISHER Statistika

Annab vastuseks Fisheri teisenduse

FISHERINV FISHERINV Statistika

Annab vastuseks Fisheri pöördteisenduse

FIXED FIXED Tekst

Vormindab arvu tekstina, kindla kohtade arvuga pärast koma

FLOOR FLOOR Ühilduvus

Ümardab arvu allapoole, nullile lähemale

FLOOR.MATH FLOOR.MATH Matemaatika ja trigonomeetria

Ümardab arvu allapoole lähima täisarvuni või ümardusaluse lähima kordseni

FLOOR.PRECISE FLOOR.PRECISE Matemaatika ja trigonomeetria

Ümardab arvu lähima täisarvuni või ümardusaluse lähima kordseni Arv ümardatakse ülespoole sõltumata arvu märgist

FORECAST FORECAST Statistika

Annab vastuseks väärtuse, eeldades lineaarset trendi

FORECAST.ETS FORECAST.ETS Statistika

Tuletab tulevase väärtuse olemasolevate (ajalooliste) väärtuste põhjal, kasutades eksponentsilumise (ETS) algoritmi AAA-versiooni

FORECAST.ETS.CONFINT FORECAST.ETS.CONFINT Statistika

Tagastab konkreetse sihtkuupäeva jaoks prognoositud väärtuse usaldusvahemiku

FORECAST.ETS.SEASONALITY FORECAST.ETS.SEASONALITY Statistika

Tagastab Exceli poolt määratud ajasarja jaoks tuvastatud korduva mustri kestuse

FORECAST.ETS.STAT FORECAST.ETS.STAT Statistika

Tagastab ajasarja prognoosimise tulemusena statistilise väärtuse

FORECAST.LINEAR FORECAST.LINEAR Statistika

Tuletab tulevase väärtuse põhinedes olemasolevatel väärtustel

FORMULATEXT FORMULATEXT Järelevaatamine ja viited

Annab vastuseks viite valemi tekstina

FREQUENCY FREQUENCY Statistika

Annab vastuseks andmete esinemissageduse jaotuse vertikaalse massiivina

FTEST FTEST Ühilduvus

Annab vastuseks F-testi tulemi

FIND, FINDBs Funktsioonid FIND, FINDB Tekst

Leiab ühe tekstiväärtuse teise seest (tõstutundlik)

LEFT, LEFTBs Funktsioonid LEFT, LEFTB Tekst

Annab vastuseks tekstväärtuse esimesed (vasakpoolseimad) märgid

LEN, LENBs Funktsioonid LEN, LENB Tekst

Annab vastuseks märkide arvu tekstistringis

MID, MIDBs Funktsioonid MID, MIDB Tekst

Annab vastuseks tekstistringist määratud arvu märke, alates teie määratud kohast

REPLACE, REPLACEBs Funktsioonid REPLACE, REPLACEB Tekst

Asendab tekstis märke

RIGHT, RIGHTBs Funktsioonid RIGHT, RIGHTB Tekst

Annab vastuseks tekstiväärtuse parempoolseimad märgid

SEARCH, SEARCHBs Funktsioonid SEARCH, SEARCHB Tekst

Leiab ühe tekstiväärtuse teise seest (pole tõstutundlik)

FV FV Rahandus

Annab vastuseks investeeringu tulevase väärtuse

FVSCHEDULE FVSCHEDULE Rahandus

Arvutab algse põhisumma tulevase väärtuse pärast liitintressimäärade rakendamist

GAMMA GAMMA Statistika

Annab vastuseks gammafunktsiooni väärtuse

GAMMA.DIST GAMMA.DIST Statistika

Annab vastuseks gammajaotuse väärtuse

GAMMA.INV GAMMA.INV Statistika

Annab vastuseks kumulatiivse gammajaotuse pöördfunktsiooni väärtuse

GAMMADIST GAMMADIST Ühilduvus

Annab vastuseks gammajaotuse väärtuse

GAMMAINV GAMMAINV Ühilduvus

Annab vastuseks kumulatiivse gammajaotuse pöördfunktsiooni väärtuse

GAMMALN GAMMALN Statistika

Annab vastuseks gammafunktsiooni naturaallogaritmi Γ(x)

GAMMALN.PRECISE GAMMALN.PRECISE Statistika

Annab vastuseks gammafunktsiooni naturaallogaritmi Γ(x)

GAUSS GAUSS Statistika

Annab vastuseks 0,5 vähem kui normaliseeritud kumulatiivse normaaljaotuse väärtus

GCD GCD Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks suurima ühisjagaja

GEOMEAN GEOMEAN Statistika

Annab vastuseks geomeetrilise keskmise

GESTEP GESTEP Matemaatika erifunktsioonid

Kontrollib, kas arv ületab läve

GETPIVOTDATA GETPIVOTDATA Järelevaatamine ja viited

Annab vastuseks PivotTable-liigendtabeli aruandes talletatud andmed

GROWTH GROWTH Statistika

Annab vastuseks väärtused, eeldades eksponentsiaalset trendi

HARMEAN HARMEAN Statistika

Annab vastuseks harmoonilise keskmise

HEX2BIN HEX2BIN Matemaatika erifunktsioonid

Teisendab kuueteistkümnendarvu kahendarvuks

HEX2DEC HEX2DEC Matemaatika erifunktsioonid

Teisendab kuueteistkümnendarvu kümnendarvuks

HEX2OCT HEX2OCT Matemaatika erifunktsioonid

Teisendab kuueteistkümnendarvu kaheksandarvuks

HLOOKUP HLOOKUP Järelevaatamine ja viited

Otsib väärtust massiivi esimesest reast ja annab vastuseks näidatud lahtri väärtuse

HOUR HOUR Kuupäev ja kellaaeg

Teisendab järjenumbri tunniks

HYPERLINK HYPERLINK Järelevaatamine ja viited

Loob otsetee, mis avab võrguserveris, sisevõrgus või Internetis talletatud dokumendi

HYPGEOM.DIST HYPGEOM.DIST Statistika

Annab vastuseks hüpergeomeetrilise jaotuse

HYPGEOMDIST HYPGEOMDIST Ühilduvus

Annab vastuseks hüpergeomeetrilise jaotuse

IF IF Loogika

Määrab sooritatava loogikatesti

IFERROR IFERROR Loogika

Annab vastuseks teie määratud väärtuse, kui valem annab tulemuseks vea, muul juhul annab vastuseks valemi tulemi

IFNA IFNA Loogika

Annab vastuseks teie määratud väärtuse, kui avaldis annab tulemuseks vea #N/A; muul juhul annab vastuseks avaldise tulemi

IFS IFS Loogika

Kontrollib, kas üks või mitu tingimust on täidetud, ja tagastab esimesele tõesele (TRUE) tingimusele vastava väärtuse

IMABS IMABS Matemaatika erifunktsioonid

Annab vastuseks kompleksarvu absoluutväärtuse (mooduli)

IMAGINARY IMAGINARY Matemaatika erifunktsioonid

Annab vastuseks kompleksarvu imaginaarosa

IMARGUMENT IMARGUMENT Matemaatika erifunktsioonid

Annab vastuseks argumendi teeta, radiaanides väljendatud nurga

IMCONJUGATE IMCONJUGATE Matemaatika erifunktsioonid

Annab vastuseks kompleksarvu kaaskompleksarvu

IMCOS IMCOS Matemaatika erifunktsioonid

Annab vastuseks kompleksarvu koosinuse

IMCOSH IMCOSH Matemaatika erifunktsioonid

Annab vastuseks kompleksarvu hüperboolse koosinuse

IMCOT IMCOT Matemaatika erifunktsioonid

Annab vastuseks kompleksarvu kootangensi

IMCSC IMCSC Matemaatika erifunktsioonid

Tagastab kompleksarvu koosekansi

IMCSCH IMCSCH Matemaatika erifunktsioonid

Tagastab kompleksarvu hüperboolse koosekansi

IMDIV IMDIV Matemaatika erifunktsioonid

Annab vastuseks kahe kompleksarvu jagatise

IMEXP IMEXP Matemaatika erifunktsioonid

Annab vastuseks kompleksarvu eksponendi

IMLN IMLN Matemaatika erifunktsioonid

Annab vastuseks kompleksarvu naturaallogaritmi

IMLOG10 IMLOG10 Matemaatika erifunktsioonid

Annab vastuseks kompleksarvu logaritmi alusel 10

IMLOG2 IMLOG2 Matemaatika erifunktsioonid

Annab vastuseks kompleksarvu kahendlogaritmi

IMPOWER IMPOWER Matemaatika erifunktsioonid

Annab vastuseks kompleksarvu täisarvulise astendajaga astme

IMPRODUCT IMPRODUCT Matemaatika erifunktsioonid

Annab vastuseks kompleksarvude korrutise

IMREAL IMREAL Matemaatika erifunktsioonid

Annab vastuseks kompleksarvu reaalosa

IMSEC IMSEC Matemaatika erifunktsioonid

Annab vastuseks kompleksarvu seekansi

IMSECH IMSECH Matemaatika erifunktsioonid

Annab vastuseks kompleksarvu hüperboolse seekansi

IMSIN IMSIN Matemaatika erifunktsioonid

Annab vastuseks kompleksarvu siinuse

IMSINH IMSINH Matemaatika erifunktsioonid

Annab vastuseks kompleksarvu hüperboolse siinuse

IMSQRT IMSQRT Matemaatika erifunktsioonid

Annab vastuseks ruutjuure kompleksarvust

IMSUB IMSUB Matemaatika erifunktsioonid

Annab vastuseks kahe kompleksarvu vahe

IMSUM IMSUM Matemaatika erifunktsioonid

Annab vastuseks kompleksarvude summa

IMTAN IMTAN Matemaatika erifunktsioonid

Annab vastuseks kompleksarvu tangensi

INDEX INDEX Järelevaatamine ja viited

Otsib indeksi abil väärtuse viitest või massiivist

INDIRECT INDIRECT Järelevaatamine ja viited

Annab vastuseks tekstväärtuse poolt viidatud viite

INFO INFO Teave

Annab vastuseks teabe praeguse töökeskkonna kohta

INT INT Matemaatika ja trigonomeetria

Ümardab arvu allapoole lähima täisarvuni

INTERCEPT INTERCEPT Statistika

Annab vastuseks lineaarse regressioonisirge algordinaadi

INTRATE INTRATE Rahandus

Annab vastuseks diskontovõlakirja intressimäära

IPMT IPMT Rahandus

Annab vastuseks investeeringu antud perioodi intressimakse

IRR IRR Rahandus

Annab vastuseks rahavoogude sarja sisemise tasuvusmäära

ISBLANK ISBLANK Teave

Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui lahter on tühi

ISERR ISERR Teave

Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui tegu on veaväärtusega, va #N/A

ISERROR ISERROR Teave

Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui tegu on mis tahes veaväärtusega

ISEVEN ISEVEN Teave

Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui tegu on paarisarvuga

ISFORMULA ISFORMULA Teave

Annab vastuseks väärtuse TRUE (TÕENE), kui tegu on viitega lahtrile, mis sisaldab valemit

ISLOGICAL ISLOGICAL Teave

Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui tegu on loogikaväärtusega

ISNA ISNA Teave

Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui tegu on veaväärtusega #N/A

ISNONTEXT ISNONTEXT Teave

Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui väärtus pole tekst

ISNUMBER ISNUMBER Teave

Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui väärtus on arv

ISO.CEILING ISO.CEILING Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks arvu, mis on ümardatud üles lähima täisarvuni või ümardusaluse lähima kordseni

ISODD ISODD Teave

Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui tegu on paaritu arvuga

ISOWEEKNUM ISOWEEKNUM Kuupäev ja kellaaeg

Tagastab sisestatud kuupäevale vastava aasta nädalanumbri ISO järgi

ISPMT ISPMT Rahandus

Arvutab investeeringu kindla perioodi jooksul makstud intressi

ISREF ISREF Teave

Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui väärtus on viide

ISTEXT ISTEXT Teave

Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui väärtus on tekst

JIS JIS Tekst

Muudab märgistringis poollaiusega (ühebaidilised) tähed täislaiusega (kahebaidilisteks) märkideks

KURT KURT Statistika

Annab vastuseks andmehulga ekstsessi

LARGE LARGE Statistika

Annab vastuseks suuruselt k-nda väärtuse andmehulgas

LET Las Matemaatika ja trigonomeetria

Määrab arvutuste tulemite nimed, et lubada vahearvutuste, väärtuste või nimede määratlemist valemi sees

LCM LCM Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks vähima ühiskordse

LINEST LINEST Statistika

Annab vastuseks lineaarse trendi parameetrid

LN LN Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks arvu naturaallogaritmi

LOG LOG Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks arvu logaritmi määratud alusel

LOG10 LOG10 Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks arvu logaritmi alusel 10

LOGEST LOGEST Statistika

Annab vastuseks eksponentsiaalse trendi parameetrid

LOGINV LOGINV Ühilduvus

Annab vastuseks logaritmilise kumulatiivse normaaljaotuse pöördfunktsiooni

LOGNORM.DIST LOGNORM.DIST Statistika

Annab vastuseks kumulatiivse logaritmilise normaaljaotuse jaotusfunktsiooni

LOGNORM.INV LOGNORM.INV Statistika

Annab vastuseks logaritmilise kumulatiivse normaaljaotuse pöördfunktsiooni

LOGNORMDIST LOGNORMDIST Ühilduvus

Annab vastuseks kumulatiivse logaritmilise normaaljaotuse jaotusfunktsiooni

LOOKUP LOOKUP Järelevaatamine ja viited

Otsib väärtusi vektorist või massiivist

LOWER LOWER Tekst

Teisendab kõik teksti tähed väiketähtedeks

MATCH MATCH Järelevaatamine ja viited

Otsib väärtusi viitest või massiivist

MAX MAX Statistika

Annab vastuseks argumentide loendi suurima väärtuse

MAXA MAXA Statistika

Annab vastuseks argumentide (sh arv-, teksti- ja loogikaväärtused) loendi suurima väärtuse

MAXIFS MAXIFS Statistika

Tagastab suurima väärtuse, mis esineb lahtrites, millele kehtivad kindlad tingimused või kriteeriumid

MDETERM MDETERM Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks massiivi maatriksi determinandi

MDURATION MDURATION Rahandus

Annab vastuseks modifitseeritud Macauley kestuse eeldatava 100-eurose nominaalväärtusega väärtpaberi kohta

MEDIAN MEDIAN Statistika

Annab vastuseks antud arvude mediaani

MIN MIN Statistika

Annab vastuseks argumentide loendi väikseima väärtuse

MINA MINA Statistika

Annab vastuseks argumentide (sh arv-, teksti- ja loogikaväärtused) loendi väikseima väärtuse

MINIFS MINIFS Statistika

Tagastab väikseima väärtuse, mis esineb lahtrites, millele kehtivad kindlad tingimused või kriteeriumid

MINUTE MINUTE Kuupäev ja kellaaeg

Teisendab järjenumbri minutiks

MINVERSE MINVERSE Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks massiivi pöördmaatriksi

MIRR MIRR Rahandus

Annab vastuseks erinevate määrade alusel finantseeritud positiivsete ja negatiivsete rahavoogude sisemise tasuvusmäära

MMULT MMULT Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks kahe massiivi maatrikskorrutise

MOD MOD Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks jagatise jäägi

MODE MODE Ühilduvus

Annab vastuseks andmehulgas kõige enam esineva väärtuse

MODE.MULT MODE.MULT Statistika

Annab vastuseks massiivi või andmehulga kõige sagedamini esinevate ehk korduvate väärtuste vertikaalse massiivi

MODE.SNGL MODE.SNGL Statistika

Annab vastuseks andmehulgas kõige enam esineva väärtuse

MONTH MONTH Kuupäev ja kellaaeg

Teisendab järjenumbri kuuks

MROUND MROUND Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks ümardusaluse lähima kordseni ümardatud arvu

MULTINOMIAL MULTINOMIAL Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks arvuhulga multinoomi

MUNIT MUNIT Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks ühikumaatriksi või määratud mõõtme

N N Teave

Annab vastuseks arvuks teisendatud väärtuse

NA NA Teave

Annab vastuseks veaväärtuse #N/A

NEGBINOM.DIST NEGBINOM.DIST Statistika

Annab vastuseks negatiivse binoomjaotuse

NEGBINOMDIST NEGBINOMDIST Ühilduvus

Annab vastuseks negatiivse binoomjaotuse

NETWORKDAYS NETWORKDAYS Kuupäev ja kellaaeg

Annab vastuseks kahe kuupäeva vahele jäävate täistööpäevade arvu

NETWORKDAYS.INTL NETWORKDAYS.INTL Kuupäev ja kellaaeg

Annab vastuseks täistööpäevade arvu kahe kuupäeva vahel, näidates parameetrite abil, millised on nädalavahetuse päevad ja kui palju neid on

NOMINAL NOMINAL Rahandus

Annab vastuseks aastase nominaalintressi määra

NORM.DIST NORM.DIST Statistika

Annab vastuseks normaaljaotuse kumulatiivse jaotusfunktsiooni

NORM.INV NORM.INV Ühilduvus

Annab vastuseks kumulatiivse normaaljaotuse pöördfunktsiooni väärtuse

NORM.S.DIST NORM.S.DIST Statistika

Annab vastuseks normaliseeritud kumulatiivse normaaljaotuse väärtuse

NORM.S.INV NORM.S.INV Statistika

Annab vastuseks normaliseeritud kumulatiivse normaaljaotuse pöördfunktsiooni väärtuse

NORMDIST NORMDIST Ühilduvus

Annab vastuseks normaaljaotuse kumulatiivse jaotusfunktsiooni

NORMINV NORMINV Statistika

Annab vastuseks kumulatiivse normaaljaotuse pöördfunktsiooni väärtuse

NORMSDIST NORMSDIST Ühilduvus

Annab vastuseks normaliseeritud kumulatiivse normaaljaotuse väärtuse

NORMSINV NORMSINV Ühilduvus

Annab vastuseks normaliseeritud kumulatiivse normaaljaotuse pöördfunktsiooni väärtuse

NOT NOT Loogika

Muudab argumendi tõesusväärtuse vastupidiseks

NOW NOW Kuupäev ja kellaaeg

Annab vastuseks praeguse kuupäeva ja kellaaja järjenumbri

NPER NPER Rahandus

Annab vastuseks investeeringu perioodide arvu

NPV NPV Rahandus

Annab vastuseks investeeringu puhasnüüdisväärtuse, võttes aluseks perioodiliste rahavoogude sarja ja diskontomäära

NUMBERVALUE NUMBERVALUE Tekst

Teisendab teksti arvuks lokaadist sõltumatul viisil

OCT2BIN OCT2BIN Matemaatika erifunktsioonid

Teisendab kaheksandarvu kahendarvuks

OCT2DEC OCT2DEC Matemaatika erifunktsioonid

Teisendab kaheksandarvu kümnendarvuks

OCT2HEX OCT2HEX Matemaatika erifunktsioonid

Teisendab kaheksandarvu kuueteistkümnendarvuks

ODD ODD Matemaatika ja trigonomeetria

Ümardab arvu ülespoole lähima paaritu täisarvuni

ODDFPRICE ODDFPRICE Rahandus

Annab vastuseks hinna väärtpaberi nominaalväärtuse 100 euro kohta juhusliku esimese perioodiga

ODDFYIELD ODDFYIELD Rahandus

Annab vastuseks väärtpaberi tulususe juhusliku esimese perioodiga

ODDLPRICE ODDLPRICE Rahandus

Annab vastuseks hinna väärtpaberi nominaalväärtuse 100 euro kohta juhusliku viimase perioodiga

ODDLYIELD ODDLYIELD Rahandus

Annab vastuseks väärtpaberi tulususe juhusliku viimase perioodiga

OFFSET OFFSET Järelevaatamine ja viited

Annab vastuseks viite kauguse antud viitest

OR OR Loogika

Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui mõne argumendi väärtus on TRUE

PDURATION PDURATION Rahandus

Annab vastuseks perioodide arvu, mis kulub investeeringul määratud väärtuse saavutamiseks

PEARSON PEARSON Statistika

Annab vastuseks Pearsoni korrelatsioonikordaja

PERCENTILE PERCENTILE Ühilduvus

Annab vastuseks vahemiku väärtuste k-nda protsentiili

PERCENTILE.EXC PERCENTILE.EXC Statistika

Annab vastuseks vahemikus leiduvate väärtuste k-nda protsentiili, kus k on vahemikus 01 (välja arvatud)

PERCENTILE.INC PERCENTILE.INC Statistika

Annab vastuseks vahemiku väärtuste k-nda protsentiili

PERCENTRANK PERCENTRANK Ühilduvus

Annab vastuseks väärtuse protsentuaalse asukoha andmehulgas

PERCENTRANK.EXC PERCENTRANK.EXC Statistika

Annab vastuseks väärtuse asukoha andmehulgas andmehulga protsendimäärana (01, välja arvatud)

PERCENTRANK.INC PERCENTRANK.INC Statistika

Annab vastuseks väärtuse protsentuaalse asukoha andmehulgas

PERMUT PERMUT Statistika

Annab vastuseks antud arvu objektide permutatsioonide arvu

PERMUTATIONA PERMUTATIONA Statistika

Annab vastuseks permutatsioonide arvu teatud arvu objektide korral (kordustega), mille saab objektide koguhulgast valida

PHI PHI Statistika

Annab vastuseks normaliseeritud normaaljaotuse tihedusfunktsiooni väärtuse

PHONETIC PHONETIC Tekst

Ekstraktib tekstistringist foneetilised (furigana) märgid

PI PI Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks pii väärtuse

PMT PMT Rahandus

Annab vastuseks annuiteedi perioodilise makse

POISSON POISSON Ühilduvus

Annab vastuseks Poissoni jaotuse väärtuse

POISSON.DIST POISSON.DIST Statistika

Annab vastuseks Poissoni jaotuse väärtuse

POWER POWER Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks astendatud arvu

PPMT PPMT Rahandus

Annab vastuseks makse investeeringu põhisummalt antud perioodi kohta

PRICE PRICE Rahandus

Annab vastuseks hinna perioodilist intressi kandva väärtpaberi nominaalväärtuse 100 euro kohta

PRICEDISC PRICEDISC Rahandus

Annab vastuseks hinna diskonteeritud väärtpaberi nominaalväärtuse 100 euro kohta

PRICEMAT PRICEMAT Rahandus

Annab vastuseks hinna intressi kandva väärtpaberi nominaalväärtuse 100 euro kohta maksetähtpäeval

PROB PROB Statistika

Annab vastuseks tõenäosuse, mil vahemiku väärtused on kahe piirväärtuse vahel

PRODUCT PRODUCT Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks argumentide korrutise

PROPER PROPER Tekst

Muudab tekstväärtuse iga sõna esimese tähe suurtäheks

PV PV Rahandus

Annab vastuseks investeeringu nüüdisväärtuse

QUARTILE QUARTILE Ühilduvus

Annab vastuseks andmehulga kvartiili

QUARTILE.EXC QUARTILE.EXC Statistika

Annab vastuseks andmehulga kvartiili, võttes aluseks protsentiilväärtused vahemikus 01 (välja arvatud)

QUARTILE.INC QUARTILE.INC Statistika

Annab vastuseks andmehulga kvartiili

QUOTIENT QUOTIENT Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks jagatise täisarvulise osa

RADIANS RADIANS Matemaatika ja trigonomeetria

Teisendab kraadid radiaanideks

RAND RAND Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks juhusliku arvu vahemikus 0 kuni 1

RANDARRAY RANDARRAY Matemaatika ja trigonomeetria

Annab tulemuseks juhuslike arvude massiivi vahemikus 0 kuni 1 Saate siiski määrata ridade ja veergude arvu, mida soovite täita, miinimum-ja maksimumväärtuse ning kas tagastada terveid numbreid või kümnendkohti

RANDBETWEEN RANDBETWEEN Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks juhusliku arvu teie määratud arvude vahemikus

RANK RANK Ühilduvus

Annab vastuseks arvu asukoha arvuloendis

RANK.AVG RANK.AVG Statistika

Annab vastuseks arvu järgu loendis

RANK.EQ RANK.EQ Statistika

Annab vastuseks arvu järgu loendis

RATE RATE Rahandus

Annab vastuseks intressimäära annuiteediperioodi kohta

RECEIVED RECEIVED Rahandus

Annab vastuseks diskontovõlakirja eest tagasimaksetähtajal saadava summa

REGISTER.ID REGISTER.ID Lisandmoodulid ja automatiseerimine

Annab vastuseks eelnevalt registreeritud määratud dünaamiliselt lingitud teegi (DLL) või koodiressursi registritunnuse

REPT REPT Tekst

Kordab teksti määratud arv kordi

ROMAN ROMAN Matemaatika ja trigonomeetria

Teisendab araabia numbri tekstina esitatud Rooma numbriks

ROUND ROUND Matemaatika ja trigonomeetria

Ümardab arvu määratud kohtade arvuni

ROUNDDOWN ROUNDDOWN Matemaatika ja trigonomeetria

Ümardab arvu allapoole, nulli suunas

ROUNDUP ROUNDUP Matemaatika ja trigonomeetria

Ümardab arvu ülespoole, nullist eemale

ROW ROW Järelevaatamine ja viited

Annab vastuseks viite reanumbri

ROWS ROWS Järelevaatamine ja viited

Annab vastuseks viites olevate ridade arvu

RRI RRI Rahandus

Annab vastuseks investeeringu kasvuga võrdväärse intressimäära

RSQ RSQ Statistika

Annab vastuseks Pearsoni korrelatsioonikordaja ruudu

RTD RTD Järelevaatamine ja viited

Laadib reaalajas alla andmed programmist, mis toetab COM-automatiseerimist

SEC SEC Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks nurga seekansi

SECH SECH Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks nurga hüperboolse seekansi

SECOND SECOND Kuupäev ja kellaaeg

Teisendab järjenumbri sekundiks

SEQUENCE SEQUENCE Matemaatika ja trigonomeetria

Genereerib massiivis järjestikuste arvude loendi (nt 1, 2, 3, 4)

SERIESSUM SERIESSUM Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks valemil põhineva astmerea summa

SHEET SHEET Teave

Annab vastuseks viidatud lehe lehenumbri

SHEETS SHEETS Teave

Annab vastuseks viites olevate lehtede arvu

SIGN SIGN Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks arvu märgi

SIN SIN Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks määratud nurga siinuse

SINH SINH Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks arvu hüperboolse siinuse

SKEW SKEW Statistika

Annab vastuseks jaotuse asümmeetriakordaja

SKEW.P SKEW.P Statistika

Annab vastuseks jaotuse asümmeetriakordaja populatsiooni põhjal: näitaja, mis iseloomustab jaotuse asümmeetria-astet keskmise ümber

SLN SLN Rahandus

Annab vastuseks vara lineaarse kulumi ühe perioodi kohta

SLOPE SLOPE Statistika

Annab vastuseks lineaarse regressioonisirge tõusu

SMALL SMALL Statistika

Annab vastuseks väiksuselt k-nda väärtuse andmehulgas

SORT SORT Järelevaatamine ja viited

Sordib vahemiku või massiivi sisu

SORTBY SORTBY Järelevaatamine ja viited

Sordib vahemiku või massiivi sisu vastavalt vastava vahemiku või massiivi väärtustele

SQRT SQRT Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks positiivse ruutjuure

SQRTPI SQRTPI Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks ruutjuure korrutisest (arv * pii)

STANDARDIZE STANDARDIZE Statistika

Annab vastuseks normaliseeritud väärtuse

STDEV STDEV Ühilduvus

Arvutab valimi põhjal standardhälbe

STDEV.P STDEV.P Statistika

Arvutab standardhälbe kogu populatsiooni alusel

STDEV.S STDEV.S Statistika

Arvutab valimi põhjal hinnangulise standardhälbe

STDEVA STDEVA Statistika

Arvutab valimi (sh arv-, teksti- ja loogikaväärtused) põhjal standardhälbe

STDEVP STDEVP Ühilduvus

Arvutab standardhälbe kogu populatsiooni alusel

STDEVPA STDEVPA Statistika

Arvutab standardhälbe kogu populatsiooni (sh arv-, teksti- ja loogikaväärtused) alusel

STEYX STEYX Statistika

Annab vastuseks prognoositud y-väärtuse standardvea igale x-le regressioonis

SUBSTITUTE SUBSTITUTE Tekst

Asendab tekstistringis oleva teksti uue tekstiga

SUBTOTAL SUBTOTAL Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks loendi või andmebaasi vahekokkuvõtte

SUM SUM Matemaatika ja trigonomeetria

Liidab argumendid

SUMIF SUMIF Matemaatika ja trigonomeetria

Liidab antud kriteeriumidega määratud lahtrite väärtused

SUMIFS SUMIFS Matemaatika ja trigonomeetria

Liidab mitmele kriteeriumile vastavate ja vahemikus asuvate lahtrite väärtused

SUMPRODUCT SUMPRODUCT Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks vastavate massiivikomponentide korrutiste summa

SUMSQ SUMSQ Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks argumentide ruutude summa

SUMX2MY2 SUMX2MY2 Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks kahe massiivi vastavate väärtuste vahede ruutude summa

SUMX2PY2 SUMX2PY2 Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks kahe massiivi vastavate väärtuste ruutude summade summa

SUMXMY2 SUMXMY2 Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks kahe massiivi vastavate väärtuste ruutude vahede summa

SWITCH SWITCH Loogika

Hindab avaldist väärtuste loendi suhtes ja tagastab tulemuse vastavalt esimesele sobivale väärtusele Kui vastet ei leita, tagastatakse valikuline vaikeväärtus

SYD SYD Rahandus

Annab vastuseks vara kumulatiivse kulumi määratud perioodi kohta

T T Tekst

Teisendab argumendid tekstiks

T.DIST T.DIST Statistika

Annab vastuseks Studenti t-jaotuse protsendipunktid (tõenäosuse)

T.DIST.2T T.DIST.2T Statistika

Annab vastuseks Studenti t-jaotuse protsendipunktid (tõenäosuse)

T.DIST.RT T.DIST.RT Statistika

Annab vastuseks Studenti t-jaotuse

T.INV T.INV Statistika

Annab vastuseks Studenti t-jaotuse t-väärtuse tõenäosusfunktsioonina ja vabadusastmetena

T.INV.2T T.INV.2T Statistika

Annab vastuseks Studenti t-jaotuse pöördfunktsiooni väärtuse

T.TEST T.TEST Statistika

Annab vastuseks Studenti t-testiga seotud tõenäosuse

TAN TAN Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks arvu tangensi

TANH TANH Matemaatika ja trigonomeetria

Annab vastuseks arvu hüperboolse tangensi

TBILLEQ TBILLEQ Rahandus

Annab vastuseks riigivõlakirja võlakirjaga võrduva tulususe

TBILLPRICE TBILLPRICE Rahandus

Annab vastuseks hinna riigivõlakirja nominaalväärtuse 100 euro kohta

TBILLYIELD TBILLYIELD Rahandus

Annab vastuseks riigivõlakirja tulususe

TDIST TDIST Ühilduvus

Annab vastuseks Studenti t-jaotuse

TEXT TEXT Tekst

Vormindab arvu ja teisendab selle tekstiks

TEXTJOIN TEXTJOIN Tekst

Ühendab mitmes vahemikus ja/või stringis oleva teksti ja lisab iga ühendatava tekstiväärtuse järele teie määratud eraldaja See funktsioon ühendab vahemikud tõhusalt ka siis, kui eraldaja on tühi tekstistring

TIME TIME Kuupäev ja kellaaeg

Annab vastuseks kindla kellaaja järjenumbri

TIMEVALUE TIMEVALUE Kuupäev ja kellaaeg

Teisendab tekstivormis kellaaja järjenumbriks

TINV TINV Ühilduvus

Annab vastuseks Studenti t-jaotuse pöördfunktsiooni väärtuse

TODAY TODAY Kuupäev ja kellaaeg

Annab vastuseks tänase kuupäeva järjenumbri

TRANSPOSE TRANSPOSE Järelevaatamine ja viited

Annab vastuseks transponeeritud massiivi

TREND TREND Statistika

Annab vastuseks väärtused, eeldades lineaartrendi

TRIM TRIM Tekst

Eemaldab tekstist tühikud

TRIMMEAN TRIMMEAN Statistika

Annab vastuseks andmehulga ahendi keskväärtuse

TRUE TRUE Loogika

Annab vastuseks loogikaväärtuse TRUE

TRUNC TRUNC Matemaatika ja trigonomeetria

Kärbib arvu murdosa

TTEST TTEST Ühilduvus

Annab vastuseks Studenti t-testiga seotud tõenäosuse

TYPE TYPE Teave

Annab vastuseks väärtuse andmetüüpi näitava arvu

UNICHAR UNICHAR Tekst

Annab vastuseks Unicode’i märgi, millele on arvväärtusega viidatud

UNICODE UNICODE Tekst

Annab vastuseks arvu (koodipunkti), mis vastab teksti esimesele märgile

UNIQUE UNIQUE Järelevaatamine ja viited

Annab tulemuseks loendi või vahemiku Kordumatute väärtuste loendi

UPPER UPPER Tekst

Teisendab teksti suurtäheliseks

VALUE VALUE Tekst

Teisendab tekstargumendi arvuks

VALUETOTEXT VALUETOTEXT Tekst

Annab tulemiks teksti mis tahes määratud väärtusest

VAR VAR Ühilduvus

Annab vastuseks hinnangulise dispersiooni valimi alusel

VAR.P VAR.P Statistika

Arvutab dispersiooni terve populatsiooni alusel

VAR.S VAR.S Statistika

Annab vastuseks hinnangulise dispersiooni valimi alusel

VARA VARA Statistika

Annab vastuseks hinnangulise dispersiooni valimi (sh arv-, teksti- ja loogikaväärtused) alusel

VARP VARP Ühilduvus

Arvutab dispersiooni terve populatsiooni alusel

VARPA VARPA Statistika

Arvutab dispersiooni kogu populatsiooni (sh arv-, teksti- ja loogikaväärtused) alusel

VDB VDB Rahandus

Annab vastuseks vara kulumi määratud või osalisel perioodil, kasutades degressiivset kulumimeetodit

VLOOKUP VLOOKUP Järelevaatamine ja viited

Otsib massiivi esimesest veerust näidatud väärtusega lahtri ja annab vastuseks lahtri väärtuse, liikudes üle rea

WEBSERVICE WEBSERVICE Veeb

Tagastab andmed veebiteenusest

WEEKDAY WEEKDAY Kuupäev ja kellaaeg

Teisendab järjenumbri nädalapäevaks

WEEKNUM WEEKNUM Kuupäev ja kellaaeg

Teisendab järjenumbri selle nädala numbriks, millesse aastas kuupäev langeb

WEIBULL WEIBULL Ühilduvus

Arvutab dispersiooni kogu populatsiooni (sh arv-, teksti- ja loogikaväärtused) alusel

WEIBULL.DIST WEIBULL.DIST Statistika

Annab vastuseks Weibulli jaotuse

WORKDAY WORKDAY Kuupäev ja kellaaeg

Annab vastuseks näidatud kuupäevast määratud tööpäevade arvu võrra varasema või hilisema kuupäeva järjenumbri

WORKDAY.INTL WORKDAY.INTL Kuupäev ja kellaaeg

Annab vastuseks määratud arvule tööpäevadele eelneva või järgneva kuupäeva järjenumbri, näidates parameetrite abil, millised on nädalavahetuse päevad ja kui palju neid on

XIRR XIRR Rahandus

Arvutab sisemise tasuvusmäära järjestikuste rahavoogude puhul, mis ei pruugi olla perioodilised

XLOOKUP XLOOKUP Järelevaatamine ja viited

Otsib vahemikku või massiivi ja annab tulemiks esimesele vastele vastava üksuse Kui vastet ei ole, saab XLOOKUP tagastada lähima (ligikaudse) vaste

XMATCH XMATCH Järelevaatamine ja viited

Annab tulemuseks üksuse suhtelise paigutuse massiivis või lahtrivahemikus

XNPV XNPV Rahandus

Annab vastuseks puhasnüüdisväärtuse järjestikuste rahavoogude puhul, mis ei pruugi olla perioodilised

XOR XOR Loogika

Annab vastuseks kõigi argumentide loogilise eksklusiivse OR-väärtuse

YEAR YEAR Kuupäev ja kellaaeg

Teisendab järjenumbri aastaks

YEARFRAC YEARFRAC Kuupäev ja kellaaeg

Annab vastuseks alguskuupäeva ja lõppkuupäeva vahele jääva aastaosa suuruse täispäevade arvuna

YIELD YIELD Rahandus

Annab vastuseks perioodilist intressi kandva väärtpaberi tulususe

YIELDDISC YIELDDISC Rahandus

Annab vastuseks diskonteeritud väärtpaberi (nt riigivõlakirja) aastase tulususe

YIELDMAT YIELDMAT Rahandus

Annab vastuseks intressi kandva väärtpaberi aastatulususe tagasimaksetähtpäeval

Z.TEST Z.TEST Statistika

Annab vastuseks ühepoolse piiranguga z-testi tõenäosusväärtuse

ZTEST ZTEST Ühilduvus

Annab vastuseks ühepoolse piiranguga z-testi tõenäosusväärtuse