Exceli LARGE funktsiooni tõlkimine eesti keelde

Eestlane Inglise
LARGE LARGE

Annab vastuseks suuruselt k-nda väärtuse andmehulgas.

Rohkem informatsiooni: support.microsoft.com/et-ee/office/large-3af0af19-1190-42bb-bb8b-01672ec00a64

Muud funktsioonid
Annab vastuseks andmepunktide keskmise absoluuthälbe keskväärtuse põhjal
Annab vastuseks oma argumentide keskväärtuse
Annab vastuseks oma argumentide (sh arv-, teksti- ja loogikaväärtused) keskväärtuse
Annab vastuseks kõigi mitmele kriteeriumile vastavas vahemikus olevate lahtrite keskmise (aritmeetilise keskmise)
Annab vastuseks kõigi mitmele kriteeriumile vastavate lahtrite keskmise (aritmeetilise keskmise)
Annab vastuseks kumulatiivse beetajaotusfunktsiooni väärtuse
Annab vastuseks määratud beetajaotuse kumulatiivse jaotusfunktsiooni pöördfunktsiooni väärtuse
Annab vastuseks üksikliikme binoomjaotuse tõenäosuse väärtuse
Annab vastuseks katse tulemi tõenäosuse binoomjaotuse korral
Annab vastuseks väikseima väärtuse, mille puhul on kumulatiivne binoomjaotus väiksem või võrdne kriteeriumi väärtusega
Annab vastuseks kumulatiivse beetajaotuse tihedusfunktsiooni väärtuse
Annab vastuseks hii-ruutjaotuse ühepoolse piiranguga tõenäosuse väärtuse
Annab vastuseks kumulatiivse beetajaotuse tihedusfunktsiooni väärtuse
Annab vastuseks hii-ruutjaotuse ühepoolse piiranguga tõenäosuse pöördfunktsiooni väärtuse
Annab vastuseks sõltumatusetesti tulemuse
Annab vastuseks populatsiooni keskmise usaldusvahemiku
Annab vastuseks Studenti t-jaotusega populatsiooni keskmise usaldusvahemiku
Annab vastuseks kahe andmehulga korrelatsioonikordaja
Loendab argumentide loendis olevad arvud
Loendab argumentide loendis olevad väärtused
Loendab vahemiku tühjad lahtrid
Loendab antud kriteeriumidele vastavad lahtrid vahemikus
Loendab mitmele kriteeriumile vastavad lahtrid vahemikus
Annab vastuseks kovariatsiooni ehk andmepunktipaaride hälvete korrutiste keskmise
Annab vastuseks valimi kovariatsiooni – kahes andmehulgas iga andmepunktipaari hälvete korrutiste keskmise väärtuse
Annab vastuseks hälvete ruutude summa
Annab vastuseks eksponentjaotuse
Annab vastuseks F-tõenäosuse jaotuse
Annab vastuseks F-tõenäosuse jaotuse
Annab vastuseks F-tõenäosuse pöördjaotuse
Annab vastuseks F-tõenäosuse pöördjaotuse
Annab vastuseks F-testi tulemi
Annab vastuseks F-tõenäosuse pöördjaotuse
Annab vastuseks Fisheri teisenduse
Annab vastuseks Fisheri pöördteisenduse
Annab vastuseks väärtuse, eeldades lineaarset trendi
Tuletab tulevase väärtuse olemasolevate (ajalooliste) väärtuste põhjal, kasutades eksponentsilumise (ETS) algoritmi AAA-versiooni
Tagastab konkreetse sihtkuupäeva jaoks prognoositud väärtuse usaldusvahemiku
Tagastab Exceli poolt määratud ajasarja jaoks tuvastatud korduva mustri kestuse
Tagastab ajasarja prognoosimise tulemusena statistilise väärtuse
Tuletab tulevase väärtuse põhinedes olemasolevatel väärtustel
Annab vastuseks andmete esinemissageduse jaotuse vertikaalse massiivina
Annab vastuseks gammafunktsiooni väärtuse
Annab vastuseks gammajaotuse väärtuse
Annab vastuseks kumulatiivse gammajaotuse pöördfunktsiooni väärtuse
Annab vastuseks gammafunktsiooni naturaallogaritmi Γ(x)
Annab vastuseks gammafunktsiooni naturaallogaritmi Γ(x)
Annab vastuseks 0,5 vähem kui normaliseeritud kumulatiivse normaaljaotuse väärtus
Annab vastuseks geomeetrilise keskmise
Annab vastuseks väärtused, eeldades eksponentsiaalset trendi
Annab vastuseks harmoonilise keskmise
Annab vastuseks hüpergeomeetrilise jaotuse
Annab vastuseks lineaarse regressioonisirge algordinaadi
Annab vastuseks andmehulga ekstsessi
Annab vastuseks lineaarse trendi parameetrid
Annab vastuseks eksponentsiaalse trendi parameetrid
Annab vastuseks kumulatiivse logaritmilise normaaljaotuse jaotusfunktsiooni
Annab vastuseks logaritmilise kumulatiivse normaaljaotuse pöördfunktsiooni
Annab vastuseks argumentide loendi suurima väärtuse
Annab vastuseks argumentide (sh arv-, teksti- ja loogikaväärtused) loendi suurima väärtuse
Tagastab suurima väärtuse, mis esineb lahtrites, millele kehtivad kindlad tingimused või kriteeriumid
Annab vastuseks antud arvude mediaani
Annab vastuseks argumentide loendi väikseima väärtuse
Annab vastuseks argumentide (sh arv-, teksti- ja loogikaväärtused) loendi väikseima väärtuse
Tagastab väikseima väärtuse, mis esineb lahtrites, millele kehtivad kindlad tingimused või kriteeriumid
Annab vastuseks massiivi või andmehulga kõige sagedamini esinevate ehk korduvate väärtuste vertikaalse massiivi
Annab vastuseks andmehulgas kõige enam esineva väärtuse
Annab vastuseks negatiivse binoomjaotuse
Annab vastuseks normaaljaotuse kumulatiivse jaotusfunktsiooni
Annab vastuseks normaliseeritud kumulatiivse normaaljaotuse väärtuse
Annab vastuseks normaliseeritud kumulatiivse normaaljaotuse pöördfunktsiooni väärtuse
Annab vastuseks kumulatiivse normaaljaotuse pöördfunktsiooni väärtuse
Annab vastuseks Pearsoni korrelatsioonikordaja
Annab vastuseks vahemikus leiduvate väärtuste k-nda protsentiili, kus k on vahemikus 01 (välja arvatud)
Annab vastuseks vahemiku väärtuste k-nda protsentiili
Annab vastuseks väärtuse asukoha andmehulgas andmehulga protsendimäärana (01, välja arvatud)
Annab vastuseks väärtuse protsentuaalse asukoha andmehulgas
Annab vastuseks antud arvu objektide permutatsioonide arvu
Annab vastuseks permutatsioonide arvu teatud arvu objektide korral (kordustega), mille saab objektide koguhulgast valida
Annab vastuseks normaliseeritud normaaljaotuse tihedusfunktsiooni väärtuse
Annab vastuseks Poissoni jaotuse väärtuse
Annab vastuseks tõenäosuse, mil vahemiku väärtused on kahe piirväärtuse vahel
Annab vastuseks andmehulga kvartiili, võttes aluseks protsentiilväärtused vahemikus 01 (välja arvatud)
Annab vastuseks andmehulga kvartiili
Annab vastuseks arvu järgu loendis
Annab vastuseks arvu järgu loendis
Annab vastuseks Pearsoni korrelatsioonikordaja ruudu
Annab vastuseks jaotuse asümmeetriakordaja
Annab vastuseks jaotuse asümmeetriakordaja populatsiooni põhjal: näitaja, mis iseloomustab jaotuse asümmeetria-astet keskmise ümber
Annab vastuseks lineaarse regressioonisirge tõusu
Annab vastuseks väiksuselt k-nda väärtuse andmehulgas
Annab vastuseks normaliseeritud väärtuse
Arvutab standardhälbe kogu populatsiooni alusel
Arvutab valimi põhjal hinnangulise standardhälbe
Arvutab valimi (sh arv-, teksti- ja loogikaväärtused) põhjal standardhälbe
Arvutab standardhälbe kogu populatsiooni (sh arv-, teksti- ja loogikaväärtused) alusel
Annab vastuseks prognoositud y-väärtuse standardvea igale x-le regressioonis
Annab vastuseks Studenti t-jaotuse protsendipunktid (tõenäosuse)
Annab vastuseks Studenti t-jaotuse protsendipunktid (tõenäosuse)
Annab vastuseks Studenti t-jaotuse
Annab vastuseks Studenti t-jaotuse t-väärtuse tõenäosusfunktsioonina ja vabadusastmetena
Annab vastuseks Studenti t-jaotuse pöördfunktsiooni väärtuse
Annab vastuseks Studenti t-testiga seotud tõenäosuse
Annab vastuseks väärtused, eeldades lineaartrendi
Annab vastuseks andmehulga ahendi keskväärtuse
Arvutab dispersiooni terve populatsiooni alusel
Annab vastuseks hinnangulise dispersiooni valimi alusel
Annab vastuseks hinnangulise dispersiooni valimi (sh arv-, teksti- ja loogikaväärtused) alusel
Arvutab dispersiooni kogu populatsiooni (sh arv-, teksti- ja loogikaväärtused) alusel
Annab vastuseks Weibulli jaotuse
Annab vastuseks ühepoolse piiranguga z-testi tõenäosusväärtuse