Statistika funktsioonid

Inglise Eestlane Kirjeldus
AVEDEV AVEDEV

Annab vastuseks andmepunktide keskmise absoluuthälbe keskväärtuse põhjal

AVERAGE AVERAGE

Annab vastuseks oma argumentide keskväärtuse

AVERAGEA AVERAGEA

Annab vastuseks oma argumentide (sh arv-, teksti- ja loogikaväärtused) keskväärtuse

AVERAGEIF AVERAGEIF

Annab vastuseks kõigi mitmele kriteeriumile vastavas vahemikus olevate lahtrite keskmise (aritmeetilise keskmise)

AVERAGEIFS AVERAGEIFS

Annab vastuseks kõigi mitmele kriteeriumile vastavate lahtrite keskmise (aritmeetilise keskmise)

BETA.DIST BETA.DIST

Annab vastuseks kumulatiivse beetajaotusfunktsiooni väärtuse

BETA.INV BETA.INV

Annab vastuseks määratud beetajaotuse kumulatiivse jaotusfunktsiooni pöördfunktsiooni väärtuse

BINOM.DIST BINOM.DIST

Annab vastuseks üksikliikme binoomjaotuse tõenäosuse väärtuse

BINOM.DIST.RANGE BINOM.DIST.RANGE

Annab vastuseks katse tulemi tõenäosuse binoomjaotuse korral

BINOM.INV BINOM.INV

Annab vastuseks väikseima väärtuse, mille puhul on kumulatiivne binoomjaotus väiksem või võrdne kriteeriumi väärtusega

CHISQ.DIST CHISQ.DIST

Annab vastuseks kumulatiivse beetajaotuse tihedusfunktsiooni väärtuse

CHISQ.DIST.RT CHISQ.DIST.RT

Annab vastuseks hii-ruutjaotuse ühepoolse piiranguga tõenäosuse väärtuse

CHISQ.INV CHISQ.INV

Annab vastuseks kumulatiivse beetajaotuse tihedusfunktsiooni väärtuse

CHISQ.INV.RT CHISQ.INV.RT

Annab vastuseks hii-ruutjaotuse ühepoolse piiranguga tõenäosuse pöördfunktsiooni väärtuse

CHISQ.TEST CHISQ.TEST

Annab vastuseks sõltumatusetesti tulemuse

CONFIDENCE.NORM CONFIDENCE.NORM

Annab vastuseks populatsiooni keskmise usaldusvahemiku

CONFIDENCE.T CONFIDENCE.T

Annab vastuseks Studenti t-jaotusega populatsiooni keskmise usaldusvahemiku

CORREL CORREL

Annab vastuseks kahe andmehulga korrelatsioonikordaja

COUNT COUNT

Loendab argumentide loendis olevad arvud

COUNTA COUNTA

Loendab argumentide loendis olevad väärtused

COUNTBLANK COUNTBLANK

Loendab vahemiku tühjad lahtrid

COUNTIF COUNTIF

Loendab antud kriteeriumidele vastavad lahtrid vahemikus

COUNTIFS COUNTIFS

Loendab mitmele kriteeriumile vastavad lahtrid vahemikus

COVARIANCE.P COVARIANCE.P

Annab vastuseks kovariatsiooni ehk andmepunktipaaride hälvete korrutiste keskmise

COVARIANCE.S COVARIANCE.S

Annab vastuseks valimi kovariatsiooni – kahes andmehulgas iga andmepunktipaari hälvete korrutiste keskmise väärtuse

DEVSQ DEVSQ

Annab vastuseks hälvete ruutude summa

EXPON.DIST EXPON.DIST

Annab vastuseks eksponentjaotuse

F.DIST F.DIST

Annab vastuseks F-tõenäosuse jaotuse

F.DIST.RT F.DIST.RT

Annab vastuseks F-tõenäosuse jaotuse

F.INV F.INV

Annab vastuseks F-tõenäosuse pöördjaotuse

F.INV.RT F.INV.RT

Annab vastuseks F-tõenäosuse pöördjaotuse

F.TEST F.TEST

Annab vastuseks F-testi tulemi

FINV FINV

Annab vastuseks F-tõenäosuse pöördjaotuse

FISHER FISHER

Annab vastuseks Fisheri teisenduse

FISHERINV FISHERINV

Annab vastuseks Fisheri pöördteisenduse

FORECAST FORECAST

Annab vastuseks väärtuse, eeldades lineaarset trendi

FORECAST.ETS FORECAST.ETS

Tuletab tulevase väärtuse olemasolevate (ajalooliste) väärtuste põhjal, kasutades eksponentsilumise (ETS) algoritmi AAA-versiooni

FORECAST.ETS.CONFINT FORECAST.ETS.CONFINT

Tagastab konkreetse sihtkuupäeva jaoks prognoositud väärtuse usaldusvahemiku

FORECAST.ETS.SEASONALITY FORECAST.ETS.SEASONALITY

Tagastab Exceli poolt määratud ajasarja jaoks tuvastatud korduva mustri kestuse

FORECAST.ETS.STAT FORECAST.ETS.STAT

Tagastab ajasarja prognoosimise tulemusena statistilise väärtuse

FORECAST.LINEAR FORECAST.LINEAR

Tuletab tulevase väärtuse põhinedes olemasolevatel väärtustel

FREQUENCY FREQUENCY

Annab vastuseks andmete esinemissageduse jaotuse vertikaalse massiivina

GAMMA GAMMA

Annab vastuseks gammafunktsiooni väärtuse

GAMMA.DIST GAMMA.DIST

Annab vastuseks gammajaotuse väärtuse

GAMMA.INV GAMMA.INV

Annab vastuseks kumulatiivse gammajaotuse pöördfunktsiooni väärtuse

GAMMALN GAMMALN

Annab vastuseks gammafunktsiooni naturaallogaritmi Γ(x)

GAMMALN.PRECISE GAMMALN.PRECISE

Annab vastuseks gammafunktsiooni naturaallogaritmi Γ(x)

GAUSS GAUSS

Annab vastuseks 0,5 vähem kui normaliseeritud kumulatiivse normaaljaotuse väärtus

GEOMEAN GEOMEAN

Annab vastuseks geomeetrilise keskmise

GROWTH GROWTH

Annab vastuseks väärtused, eeldades eksponentsiaalset trendi

HARMEAN HARMEAN

Annab vastuseks harmoonilise keskmise

HYPGEOM.DIST HYPGEOM.DIST

Annab vastuseks hüpergeomeetrilise jaotuse

INTERCEPT INTERCEPT

Annab vastuseks lineaarse regressioonisirge algordinaadi

KURT KURT

Annab vastuseks andmehulga ekstsessi

LARGE LARGE

Annab vastuseks suuruselt k-nda väärtuse andmehulgas

LINEST LINEST

Annab vastuseks lineaarse trendi parameetrid

LOGEST LOGEST

Annab vastuseks eksponentsiaalse trendi parameetrid

LOGNORM.DIST LOGNORM.DIST

Annab vastuseks kumulatiivse logaritmilise normaaljaotuse jaotusfunktsiooni

LOGNORM.INV LOGNORM.INV

Annab vastuseks logaritmilise kumulatiivse normaaljaotuse pöördfunktsiooni

MAX MAX

Annab vastuseks argumentide loendi suurima väärtuse

MAXA MAXA

Annab vastuseks argumentide (sh arv-, teksti- ja loogikaväärtused) loendi suurima väärtuse

MAXIFS MAXIFS

Tagastab suurima väärtuse, mis esineb lahtrites, millele kehtivad kindlad tingimused või kriteeriumid

MEDIAN MEDIAN

Annab vastuseks antud arvude mediaani

MIN MIN

Annab vastuseks argumentide loendi väikseima väärtuse

MINA MINA

Annab vastuseks argumentide (sh arv-, teksti- ja loogikaväärtused) loendi väikseima väärtuse

MINIFS MINIFS

Tagastab väikseima väärtuse, mis esineb lahtrites, millele kehtivad kindlad tingimused või kriteeriumid

MODE.MULT MODE.MULT

Annab vastuseks massiivi või andmehulga kõige sagedamini esinevate ehk korduvate väärtuste vertikaalse massiivi

MODE.SNGL MODE.SNGL

Annab vastuseks andmehulgas kõige enam esineva väärtuse

NEGBINOM.DIST NEGBINOM.DIST

Annab vastuseks negatiivse binoomjaotuse

NORM.DIST NORM.DIST

Annab vastuseks normaaljaotuse kumulatiivse jaotusfunktsiooni

NORM.S.DIST NORM.S.DIST

Annab vastuseks normaliseeritud kumulatiivse normaaljaotuse väärtuse

NORM.S.INV NORM.S.INV

Annab vastuseks normaliseeritud kumulatiivse normaaljaotuse pöördfunktsiooni väärtuse

NORMINV NORMINV

Annab vastuseks kumulatiivse normaaljaotuse pöördfunktsiooni väärtuse

PEARSON PEARSON

Annab vastuseks Pearsoni korrelatsioonikordaja

PERCENTILE.EXC PERCENTILE.EXC

Annab vastuseks vahemikus leiduvate väärtuste k-nda protsentiili, kus k on vahemikus 01 (välja arvatud)

PERCENTILE.INC PERCENTILE.INC

Annab vastuseks vahemiku väärtuste k-nda protsentiili

PERCENTRANK.EXC PERCENTRANK.EXC

Annab vastuseks väärtuse asukoha andmehulgas andmehulga protsendimäärana (01, välja arvatud)

PERCENTRANK.INC PERCENTRANK.INC

Annab vastuseks väärtuse protsentuaalse asukoha andmehulgas

PERMUT PERMUT

Annab vastuseks antud arvu objektide permutatsioonide arvu

PERMUTATIONA PERMUTATIONA

Annab vastuseks permutatsioonide arvu teatud arvu objektide korral (kordustega), mille saab objektide koguhulgast valida

PHI PHI

Annab vastuseks normaliseeritud normaaljaotuse tihedusfunktsiooni väärtuse

POISSON.DIST POISSON.DIST

Annab vastuseks Poissoni jaotuse väärtuse

PROB PROB

Annab vastuseks tõenäosuse, mil vahemiku väärtused on kahe piirväärtuse vahel

QUARTILE.EXC QUARTILE.EXC

Annab vastuseks andmehulga kvartiili, võttes aluseks protsentiilväärtused vahemikus 01 (välja arvatud)

QUARTILE.INC QUARTILE.INC

Annab vastuseks andmehulga kvartiili

RANK.AVG RANK.AVG

Annab vastuseks arvu järgu loendis

RANK.EQ RANK.EQ

Annab vastuseks arvu järgu loendis

RSQ RSQ

Annab vastuseks Pearsoni korrelatsioonikordaja ruudu

SKEW SKEW

Annab vastuseks jaotuse asümmeetriakordaja

SKEW.P SKEW.P

Annab vastuseks jaotuse asümmeetriakordaja populatsiooni põhjal: näitaja, mis iseloomustab jaotuse asümmeetria-astet keskmise ümber

SLOPE SLOPE

Annab vastuseks lineaarse regressioonisirge tõusu

SMALL SMALL

Annab vastuseks väiksuselt k-nda väärtuse andmehulgas

STANDARDIZE STANDARDIZE

Annab vastuseks normaliseeritud väärtuse

STDEV.P STDEV.P

Arvutab standardhälbe kogu populatsiooni alusel

STDEV.S STDEV.S

Arvutab valimi põhjal hinnangulise standardhälbe

STDEVA STDEVA

Arvutab valimi (sh arv-, teksti- ja loogikaväärtused) põhjal standardhälbe

STDEVPA STDEVPA

Arvutab standardhälbe kogu populatsiooni (sh arv-, teksti- ja loogikaväärtused) alusel

STEYX STEYX

Annab vastuseks prognoositud y-väärtuse standardvea igale x-le regressioonis

T.DIST T.DIST

Annab vastuseks Studenti t-jaotuse protsendipunktid (tõenäosuse)

T.DIST.2T T.DIST.2T

Annab vastuseks Studenti t-jaotuse protsendipunktid (tõenäosuse)

T.DIST.RT T.DIST.RT

Annab vastuseks Studenti t-jaotuse

T.INV T.INV

Annab vastuseks Studenti t-jaotuse t-väärtuse tõenäosusfunktsioonina ja vabadusastmetena

T.INV.2T T.INV.2T

Annab vastuseks Studenti t-jaotuse pöördfunktsiooni väärtuse

T.TEST T.TEST

Annab vastuseks Studenti t-testiga seotud tõenäosuse

TREND TREND

Annab vastuseks väärtused, eeldades lineaartrendi

TRIMMEAN TRIMMEAN

Annab vastuseks andmehulga ahendi keskväärtuse

VAR.P VAR.P

Arvutab dispersiooni terve populatsiooni alusel

VAR.S VAR.S

Annab vastuseks hinnangulise dispersiooni valimi alusel

VARA VARA

Annab vastuseks hinnangulise dispersiooni valimi (sh arv-, teksti- ja loogikaväärtused) alusel

VARPA VARPA

Arvutab dispersiooni kogu populatsiooni (sh arv-, teksti- ja loogikaväärtused) alusel

WEIBULL.DIST WEIBULL.DIST

Annab vastuseks Weibulli jaotuse

Z.TEST Z.TEST

Annab vastuseks ühepoolse piiranguga z-testi tõenäosusväärtuse