Lijst met Excel-functies met Engelse vertaling

Engels Nederlands Categorie Omschrijving
MDURATION AANG.DUUR Financiële 

Geeft als resultaat de aanGepaste Macauley-looptijd voor een waardepapier, aanGenomen dat de nominale waarde € 100 bedraaGt

COUNT AANTAL Statistische 

TelT heT aanTal geTallen in de argumenTenlijsT

COUNTIF AANTAL.ALS Statistische 

TelT in een bereik heT aanTal cellen daT voldoeT aan een bepaald criTerium

COUNTBLANK AANTAL.LEGE.CELLEN Statistische 

TelT heT aanTal lege cellen in een bereik

COUNTA AANTALARG Statistische 

TelT heT aanTal waarden in de argumenTenlijsT

COUNTIFS Aantallen Statistische 

TelT in een bereik heT aanTal cellen daT voldoeT aan meerdere criTeria

ABS ABS Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat de absolute waarde van een Getal

ADDRESS ADRES Zoek- en verwijzings

Geeft als resultaat een verwijzinG, in de vorm van tekst, naar één bepaalde cel in een werkblad

ROUND AFRONDEN Wiskundige en trigonomenische 

Rondt een getal af op het opgegeven aantal decimalen

FLOOR AFRONDEN.BENEDEN Compatibiliteits

Rondt een getal naar beneden af, naar nul

FLOOR.PRECISE AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIG Wiskundige en trigonomenische 

Rondt een getal naaR boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud Ongeacht of het getal positief of negatief is, woRdt het getal naaR boven afgeRond

FLOOR.MATH AFRONDEN.BENEDEN.WISK Wiskundige en trigonomenische 

Rondt een getal naar beneden af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud

CEILING AFRONDEN.BOVEN Wiskundige en trigonomenische 

Rondt de absolute waaRde van een getal naaR boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud

CEILING.PRECISE AFRONDEN.BOVEN.NAUWKEURIG Wiskundige en trigonomenische 

Rondt een getal naaR boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud Ongeacht of het getal positief of negatief is, woRdt het getal naaR boven afgeRond

CEILING.MATH AFRONDEN.BOVEN.WISK Wiskundige en trigonomenische 

Rondt een getal naaR boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud

MROUND AFRONDEN.N.VEELVOUD Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat een Getal afGerond op het Gewenste veelvoud

ROUNDDOWN AFRONDEN.NAAR.BENEDEN Wiskundige en trigonomenische 

Rondt de absolute waaRde van een getal naaR beneden af

ROUNDUP AFRONDEN.NAAR.BOVEN Wiskundige en trigonomenische 

Rondt de absolute waaRde van een getal naaR boven af

ODDFPRICE AFW.ET.PRIJS Financiële 

Geeft als resultaat de prijs per € 100 nominale waarde voor een waardepapier met een afwijkende eerste termijn

ODDFYIELD AFW.ET.REND Financiële 

Geeft als resultaat het rendement voor een waardepapier met een afwijkende eerste termijn

ODDLPRICE AFW.LT.PRIJS Financiële 

Geeft als resultaat de prijs per € 100 nominale waarde voor een waardepapier met een afwijkende laatste termijn

ODDLYIELD AFW.LT.REND Financiële 

Geeft als resultaat het rendement voor een waardepapier met een afwijkende laatste termijn

AGGREGATE AGGREGAAT Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat een statistische waarde in een lijst of database

IF ALS Logische 

Geeft een loGische toets aan

IFERROR ALS.FOUT Logische 

Geeft als resultaat een waarde die u opGeeft als een formule een fout oplevert, anders wordt het resultaat van de formule Geretourneerd

IFNA ALS.NB Logische 

Geeft als resultaat de waarde die u opgeeft als de expressie in #N/B resulteert Anders wordt het resultaat van de expressie weergegeven

AMORDEGRC AMORDEGRC Financiële 

Geeft als resultaat de afschrijvinG voor elke boekinGsperiode door een afschrijvinGscoëfficiënt toe te passen

AMORLINC AMORLINC Financiële 

Geeft als resultaat de afschrijvinG voor elke boekinGsperiode

ARABIC ARABISCH Wiskundige en trigonomenische 

Zet een Romeins cijfer om in een Arabisch getal

ARRAYTOTEXT ARRAYTOTEXT Tekst

Geeft als resultaat een matrix met tekstwaarden in een bepaald bereik

ASC ASC Tekst

Wijzigt Nederlandse letters of katakanatekens over de volle breedte (dubbel-bytetekens) binnen een tekenreeks in tekens over de halve breedte (enkel-bytetekens)

RAND ASELECT Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat een willekeurig getal tussen 0 en 1

RANDBETWEEN ASELECTTUSSEN Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat een willekeuriG Getal tussen de opGeGeven Getallen

BAHTTEXT BAHT.TEKST Tekst

Converteert een getal naar tekst met de valutanotatie ß (baht)

BASE BASIS Wiskundige en trigonomenische 

Converteert een getal naar tekst met een opgegeven radix (basis)

PROPER BEGINLETTERS Tekst

Zet de eerste letter van elk woord in een tekst om in een hoofdletter

AREAS BEREIKEN Zoek- en verwijzings

Geeft als resultaat het aantal bereiken in een verwijzinG

BESSELI BESSEL.I Technische 

Geeft als resultaat de Bessel-functie In(x)

BESSELJ BESSEL.J Technische 

Geeft als resultaat de Bessel-functie Jn(x)

BESSELK BESSEL.K Technische 

Geeft als resultaat de GewijziGde Bessel-functie Kn(x)

BESSELY BESSEL.Y Technische 

Geeft als resultaat de Bessel-functie Yn(x)

PMT BET Financiële 

Geeft als resultaat de periodieke betalinG voor een annuïteit

BETA.INV BETA.INV Statistische 

Geeft als resultaat de inverse van de cumulatieve verdelinG voor een GeGeven bètaverdelinG

BETA.DIST BETA.VERD Statistische 

Geeft als resultaat de cumulatieve bètaverdelinG

BETAINV BETAINV Compatibiliteits

Geeft als resultaat de inverse van de cumulatieve verdelinG voor een GeGeven bètaverdelinG

BETADIST BETAVERD Compatibiliteits

Geeft als resultaat de cumulatieve bètaverdelinG

CONFIDENCE BETROUWBAARHEID Compatibiliteits

Geeft als resultaat het betrouwbaarheidsinterval van een Gemiddelde waarde voor de elementen van een populatie

CONFIDENCE.NORM BETROUWBAARHEID.NORM Statistische 

Geeft als resultaat het betrouwbaarheidsinterval van een Gemiddelde waarde voor de elementen van een populatie

CONFIDENCE.T BETROUWBAARHEID.T Statistische 

Geeft als resultaat het betrouwbaarheidsinterval van een Gemiddelde waarde voor de elementen van een populatie met de Student T-verdelinG

BIN2DEC BIN.N.DEC Technische 

Converteert een binair getal naar een decimaal getal

BIN2HEX BIN.N.HEX Technische 

Converteert een binair getal naar een hexadeCimaal getal

BIN2OCT BIN.N.OCT Technische 

Converteert een binair getal naar een oCtaal getal

BINOM.DIST BINOM.VERD Statistische 

Geeft als resultaat de binomiale verdelinG

BINOM.DIST.RANGE BINOM.VERD.BEREIK Statistische 

Geeft als resultaat de kans van een testresultaat met behulp van een binomiale verdelinG

BINOM.INV BINOMIALE.INV Statistische 

Geeft als resultaat de kleinste waarde waarvoor de binomiale verdelinG kleiner is dan of Gelijk is aan het criterium

BINOMDIST BINOMIALE.VERD Compatibiliteits

Geeft als resultaat de binomiale verdelinG

BITAND BIT.EN Technische 

Geeft als resultaat een bitsgewijze En-bewerking van twee getallen

BITXOR BIT.EX.OF Technische 

Geeft als resultaat een bitsgewijze ‘Exclusieve of’ van twee getallen

BITOR BIT.OF Technische 

Geeft als resultaat een bitsgewijze OF-bewerking van 2 getallen

BITLSHIFT BIT.VERSCHUIF.LINKS Technische 

Geeft als resultaat een waardegetal waarop een logische verschuiving naar links is uitgevoerd met de waarde van hoeveelheid_verschuiving

BITRSHIFT BIT.VERSCHUIF.RECHTS Technische 

Geeft als resultaat een waardegetal waarop een logische verschuiving naar rechts is uitgevoerd met de waarde van hoeveelheid_verschuiving

SHEET BLAD Informatie

Geeft als resultaat het bladnummer van het blad waarnaar wordt verwezen

SHEETS BLADEN Informatie

Geeft als resultaat het aantal bladen in een verwijzing

ACOS BOOGCOS Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat de boogcosinus van een getal

ACOSH BOOGCOSH Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat de inverse cosinus hyperbolicus van een Getal

ACOT BOOGCOT Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat de boogcotangens van een getal

ACOTH BOOGCOTH Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat de boogcotangens hyperbolicus van een getal

ASIN BOOGSIN Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat de boogsinus van een getal

ASINH BOOGSINH Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat de inverse sinus hyperbolicus van een getal

ATAN BOOGTAN Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat de booGtanGens van een Getal

ATAN2 BOOGTAN2 Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat de booGtanGens van de x- en y-coördinaten

ATANH BOOGTANH Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat de inverse tanGens hyperbolicus van een Getal

IMABS C.ABS Technische 

Geeft als resultaat de absolute waarde (modulus) van een complex Getal

IMARGUMENT C.ARGUMENT Technische 

Geeft als resultaat het arGument thèta, een hoek uitGedrukt in radialen

IMCOS C.COS Technische 

Geeft als resultaat de cosinus van een complex Getal

IMCSC C.COSEC Technische 

Berekent de cosecans van een complex getal

IMCSCH C.COSECH Technische 

Berekent de cosecans hyperbolicus van een complex getal

IMCOSH C.COSH Technische 

Berekent de cosinus hyperBolicus van een complex getal

IMCOT C.COT Technische 

Berekent de cotangens van een complex getal

IMEXP C.EXP Technische 

Geeft als resultaat de exponent van een complex Getal

IMAGINARY C.IM.DEEL Technische 

Geeft als resultaat de imaGinaire coëfficiënt van een complex Getal

IMLN C.LN Technische 

Geeft als resultaat de natuurlijke loGaritme van een complex Getal

IMLOG10 C.LOG10 Technische 

Geeft als resultaat de loGaritme met Grondtal 10 van een complex Getal

IMLOG2 C.LOG2 Technische 

Geeft als resultaat de loGaritme met Grondtal 2 van een complex Getal

IMPOWER C.MACHT Technische 

Geeft als resultaat een complex Getal dat is verheven tot de macht van een Geheel Getal

IMPRODUCT C.PRODUCT Technische 

Geeft als resultaat het product van complexe Getallen

IMDIV C.QUOTIENT Technische 

Geeft als resultaat het quotiënt van twee complexe Getallen

IMREAL C.REEEL.DEEL Technische 

Geeft als resultaat de reële coëfficiënt van een complex Getal

IMSEC C.SEC Technische 

Berekent de secans van een complex getal

IMSECH C.SECH Technische 

Berekent de secans hyperbolicus van een complex getal

IMSIN C.SIN Technische 

Geeft als resultaat de sinus van een complex Getal

IMSINH C.SINH Technische 

Berekent de sinus hyperbolicus van een complex getal

IMSUM C.SOM Technische 

Geeft als resultaat de som van complexe Getallen

IMTAN C.TAN Technische 

Berekent de tangens van een complex getal

IMCONJUGATE C.TOEGEVOEGD Technische 

Geeft als resultaat het complexe toeGevoeGde Getal van een complex Getal

IMSUB C.VERSCHIL Technische 

Geeft als resultaat het verschil tussen twee complexe Getallen

IMSQRT C.WORTEL Technische 

Geeft als resultaat de vierkantswortel van een complex Getal

CELL CEL Informatie

Geeft als resultaat informatie over de opmaak, locatie of inhoud van een cel

CHIDIST CHI.KWADRAAT Compatibiliteits

Geeft als resultaat de eenzijdiGe kans van de chi-kwadraatverdelinG

CHIINV CHI.KWADRAAT.INV Compatibiliteits

Geeft als resultaat de inverse van een eenzijdiGe kans van de chi-kwadraatverdelinG

CHITEST CHI.TOETS Compatibiliteits

Geeft als resultaat de onafhankelijkheidstoets

CHISQ.INV CHIKW.INV Statistische 

Geeft als resultaat de cumulatieve bètakansdichtheid

CHISQ.INV.RT CHIKW.INV.RECHTS Statistische 

Geeft als resultaat de inverse van een eenzijdiGe kans van de chi-kwadraatverdelinG

CHISQ.TEST CHIKW.TEST Statistische 

Geeft als resultaat de onafhankelijkheidstoets

CHISQ.DIST CHIKW.VERD Statistische 

Geeft als resultaat de cumulatieve bètakansdichtheid

CHISQ.DIST.RT CHIKW.VERD.RECHTS Statistische 

Geeft als resultaat de eenzijdiGe kans van de chi-kwadraatverdelinG

CODE CODE Tekst

Geeft als resultaat de numerieke code voor het eerste teken in een tekenreeks

COMBINA COMBIN.A Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat het aantal combinaties (met herhalingen) voor een gegeven aantal objecten

COMBIN COMBINATIES Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat het aantal combinaties voor een bepaald aantal objecten

COMPLEX COMPLEX Technische 

Converteert reële en imaginaire CoëffiCiënten naar een Complex getal

CONCAT Concat Tekst

Combineert de tekst van meerdere bereiken en/of tekenreeksen, maar biedt geen argumenten voor het scheidingsteken of het negeren van lege cellen

CONVERT CONVERTEREN Technische 

Converteert een getal in de ene maateenheid naar een getal in een andere maateenheid

CORREL CORRELATIE Statistische 

Geeft als resultaat de correlatiecoëfficiënt van twee GeGevensverzamelinGen

COS COS Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat de cosinus van een Getal

CSC COSEC Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat de cosecans van een hoek

CSCH COSECH Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat de cosecans hyperbolicus van een hoek

COSH COSH Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat de cosinus hyperbolicus van een Getal

COT COT Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat de cosinus hyperbolicus van een Getal

COTH COTH Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat de cotangens van een hoek

COUPNUM COUP.AANTAL Financiële 

Geeft als resultaat het aantal coupons dat noG moet worden uitbetaald tussen de stortinGsdatum en de vervaldatum

COUPDAYS COUP.DAGEN Financiële 

Geeft als resultaat het aantal daGen in de coupontermijn waarin de stortinGsdatum valt

COUPDAYBS COUP.DAGEN.BB Financiële 

Geeft als resultaat het aantal daGen vanaf het beGin van de coupontermijn tot de stortinGsdatum

COUPDAYSNC COUP.DAGEN.VV Financiële 

Geeft als resultaat het aantal daGen vanaf de stortinGsdatum tot de volGende couponvervaldatum

COUPNCD COUP.DATUM.NB Financiële 

Geeft als resultaat de volGende coupondatum na de stortinGsdatum

COUPPCD COUP.DATUM.VB Financiële 

Geeft als resultaat de voriGe couponvervaldatum vóór de stortinGsdatum

COVAR COVARIANTIE Compatibiliteits

Geeft als resultaat de covariantie, het Gemiddelde van de producten van de Gekoppelde deviaties

COVARIANCE.P COVARIANTIE.P Statistische 

Geeft als resultaat de covariantie, het Gemiddelde van de producten van de Gekoppelde deviaties

COVARIANCE.S COVARIANTIE.S Statistische 

Geeft als resultaat de covariantie van een steekproef, het Gemiddelde van de producten van deviaties voor elk paar GeGevenspunten in twee GeGevensverzamelinGen

CRITBINOM CRIT.BINOM Compatibiliteits

Geeft als resultaat de kleinste waarde waarvoor de binomiaalverdelinG kleiner is dan of Gelijk is aan het criterium

CUMPRINC CUM.HOOFDSOM Financiële 

Geeft als resultaat de cumulatieve hoofdsom van een leninG die tussen twee termijnen is teruGbetaald

CUMIPMT CUM.RENTE Financiële 

Geeft als resultaat de cumulatieve rente die tussen twee termijnen is uitGekeerd

DAY DAG Datum en tijd

Converteert een serieel getal naar een dag van de maand

DAYS DAGEN Datum en tijd

Geeft als resultaat het aantal dagen tussen twee datums

DAYS360 DAGEN360 Datum en tijd

Berekent het aantal dagen tussen twee datums op Basis van een jaar met 360 dagen

DATE DATUM Datum en tijd

Geeft als resultaat het seriële Getal van een opGeGeven datum

DATEDIF DATUMVERSCHIL Datum en tijd

Berekent het aantal dagen, maanden of jaren tussen twee datums Deze functie is handig in formules waarin u een leeftijd moet berekenen

DATEVALUE DATUMWAARDE Datum en tijd

Converteert een datum in de vorm van tekst naar een serieel getal

DB DB Financiële 

Geeft als resultaat de afschrijvinG van activa voor een bepaalde periode met behulp van de ‘fixed declininG balance’-methode

DCOUNT DBAANTAL Database

TelT de cellen meT geTallen in een daTabase

DCOUNTA DBAANTALALC Database

TelT de nieT-lege cellen in een daTabase

DBCS DBCS Tekst

Wijzigt Nederlandse letters of katakanatekens over de halve breedte (enkel-bytetekens) binnen een tekenreeks in tekens over de volle breedte (dubbel-bytetekens)

DAVERAGE DBGEMIDDELDE Database

Geeft als resultaat de Gemiddelde waarde in Geselecteerde databaseGeGevens

DGET DBLEZEN Database

Geeft als resultaat één record die voldoet aan de opGeGeven criteria uit een database

DMAX DBMAX Database

Geeft als resultaat de maximumwaarde in de Geselecteerde databaseGeGevens

DMIN DBMIN Database

Geeft als resultaat de minimumwaarde in de Geselecteerde databaseGeGevens

DPRODUCT DBPRODUCT Database

VermenigVuldigt de waarden in een bepaald Veld Van de records die Voldoen aan de criteria in een database

DSUM DBSOM Database

TelT de geTallen uiT een kolom records in de daTabase op die voldoen aan de criTeria

DSTDEV DBSTDEV Database

Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef van geselecteerde databasegegevens

DSTDEVP DBSTDEVP Database

Berekent de standaarddeviatie op Basis van de volledige populatie van geselecteerde dataBasegegevens

DVAR DBVAR Database

Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef van geselecteerde databasegegevens

DVARP DBVARP Database

Berekent de variantie op Basis van de volledige populatie van geselecteerde dataBasegegevens

DDB DDB Financiële 

Geeft als resultaat de afschrijvinG van activa over een bepaalde termijn met behulp van de ‘double declininG balance’-methode of een andere methode die u opGeeft

FILTER De FILTER Zoek- en verwijzings

Filtert een gegevensbereik op de opgegeven criteria

RANDARRAY De RANDARRAY Wiskundige en trigonomenische 

Deze functie retourneert een matrix met willekeurige getallen tussen 0 en 1 U kunt echter het aantal rijen en kolommen opgeven dat moet worden ingevuld, minimum-en maximumwaarden, en opgeven of u hele getallen of decimale waarden wilt retourneren

SORTBY De SORTBY Zoek- en verwijzings

Sorteert de inhoud van een bereik of een matrix op basis van de waarden in een bijbehorend bereik of bijbehorende matrix

SORT De SORTEREN Zoek- en verwijzings

Sorteert de inhoud van een bereik of een matrix

UNIQUE De UNIQUE Zoek- en verwijzings

Retourneert een lijst met de unieke waarden in een lijst of bereik

SEQUENCE De VOLGORDE Wiskundige en trigonomenische 

Genereert een lijst met opeenvolgende getallen in een matrix, zoals 1, 2, 3, 4

DEC2BIN DEC.N.BIN Technische 

Converteert een deCimaal getal naar een binair getal

DEC2HEX DEC.N.HEX Technische 

Converteert een deCimaal getal naar een hexadeCimaal getal

DEC2OCT DEC.N.OCT Technische 

Converteert een deCimaal getal naar een oCtaal getal

DECIMAL DECIMAAL Wiskundige en trigonomenische 

Zet een getal in de vorm van tekst met een bepaalde basis om in een decimaal getal

MID, MIDBs DEEL DEELB Tekst

Geeft als resultaat een bepaald aantal tekens van een tekenreeks vanaf de positie die u opGeeft

DELTA DELTA Technische 

TesT of Twee waarden gelijk zijn

MDETERM DETERMINANTMAT Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat de determinant van een matrix

DEVSQ DEV.KWAD Statistische 

Geeft als resultaat de som van de deviaties in het kwadraat

DISC DISCONTO Financiële 

Geeft als resultaat het discontopercentaGe voor een waardepapier

DOLLAR DOLLAR Tekst

Converteert een getal naar tekst met de valutanotatie $ (dollar)

DOLLARFR DOLLAR.BR Financiële 

Converteert een prijs in dollars, uitgedrukt in een deCimaal getal, naar een prijs in dollars, uitgedrukt in een breuk

DOLLARDE DOLLAR.DE Financiële 

Converteert een prijs in dollars, uitgedrukt in een breuk, naar een prijs in dollars, uitgedrukt in een deCimaal getal

GETPIVOTDATA DRAAITABEL.OPHALEN Zoek- en verwijzings

Geeft als resultaat GeGevens uit een draaitabelrapport

FACTDOUBLE DUBBELE.FACULTEIT Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat de dubbele faculteit van een Getal

DURATION DUUR Financiële 

Geeft als resultaat de GewoGen Gemiddelde looptijd voor een waardepapier met periodieke rentebetalinGen

MUNIT EENHEIDMAT Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat de eenheidsmatrix of de opgegeven dimensie

EFFECT EFFECT.RENTE Financiële 

Geeft als resultaat het effectieve jaarlijkse rentepercentaGe

AND EN Logische 

Geeft als resultaat WAAR als alle arGumenten WAAR zijn

EUROCONVERT EUROCONVERT Invoegtoepassingen en automatisering

Met deze werkbladfunctie kunt u een waarde oMrekenen naar euro’s, euro’s oMrekenen naar valuta’s van andere eurolidstaten of een valuta van een eurolidstaat oMrekenen naar een valuta van een andere eurolidstaat, waarbij de euro als tussenvaluta wordt gebruikt (driehoeksconversie)

EVEN EVEN Wiskundige en trigonomenische 

Rondt het getal af op het dichtstbijzijnde gehele even getal

XOR EX.OF Logische 

Geeft als resultaat een logische exclusieve OF-bewerking van alle argumenten

EXACT EXACT Tekst

Controleert of twee tekstwaarden identiek zijn

EXP EXP Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat

EXPONDIST EXPON.VERD Compatibiliteits

Geeft als resultaat de exponentiële verdelinG

EXPON.DIST EXPON.VERD.N Statistische 

Geeft als resultaat de exponentiële verdelinG

F.INV F.INV Statistische 

Geeft als resultaat de inverse van de F-verdelinG

F.INV.RT F.INV.RECHTS Statistische 

Geeft als resultaat de inverse van de F-verdelinG

FINV F.INVERSE Statistische 

Geeft als resultaat de inverse van de F-verdelinG

F.TEST F.TEST Statistische 

Geeft als resultaat het resultaat van de F-toets

FTEST F.TOETS Compatibiliteits

Geeft als resultaat het resultaat van een F-toets

F.DIST F.VERD Statistische 

Geeft als resultaat de F-verdelinG

F.DIST.RT F.VERD.RECHTS Statistische 

Geeft als resultaat de F-verdelinG

FDIST F.VERDELING Compatibiliteits

Geeft als resultaat de F-verdelinG

FACT FACULTEIT Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat de faculteit van een Getal

FISHER FISHER Statistische 

Geeft als resultaat de Fisher-transformatie

FISHERINV FISHER.INV Statistische 

Geeft als resultaat de inverse van de Fisher-transformatie

PHONETIC FONETISCH Tekst

Haalt de fonetiscHe tekens (furigana) uit een tekenreeks op

FORMULATEXT FORMULETEKST Zoek- en verwijzings

Geeft als resultaat de formule op de opgegeven verwijzing, in de vorm van tekst

ERFC FOUT.COMPLEMENT Technische 

Geeft als resultaat de complementaire foutfunctie

ERFC.PRECISE FOUT.COMPLEMENT.NAUWKEURIG Technische 

Geeft als resultaat de complementaire FOUTFUNCTIE-functie GeïnteGreerd tussen x en oneindiGheid

ERF FOUTFUNCTIE Technische 

Geeft als resultaat de foutfunctie

ERF.PRECISE FOUTFUNCTIE.NAUWKEURIG Technische 

Geeft als resultaat de foutfunctie

FORECAST.ETS Functie VOORSPELLEN.ETS Statistische 

Retourneert een toekomstige waarde op basis van bestaande (historische) waarden door de AAA-versie van het algoritme ETS (Exponential Triple Smoothing) te gebruiken

FORECAST.ETS.CONFINT Functie VOORSPELLEN.ETS.CONFINT Statistische 

Retourneert een betrouwbaarheidsinterval voor de voorspelde waarde bij de opgegeven doeldatum

FORECAST.ETS.SEASONALITY Functie VOORSPELLEN.ETS.SEASONALITY Statistische 

Retourneert de lengte van het terugkerende patroon dat in Excel wordt gedetecteerd voor de opgegeven tijdreeks

FORECAST.ETS.STAT Functie VOORSPELLEN.ETS.STAT Statistische 

Retourneert een statistische waarde die het resultaat is van de voorspelling van een tijdreeks

FORECAST.LINEAR Functie VOORSPELLEN.LINEAR Statistische 

Geeft als resultaat een toekomstige waarde op basis van bestaande waarden

GAMMA GAMMA Statistische 

Geeft als resultaat de waarde van de gamma-functie

GAMMAINV GAMMA.INV Compatibiliteits

Geeft als resultaat de inverse van de cumulatieve GammaverdelinG

GAMMA.INV GAMMA.INV.N Statistische 

Geeft als resultaat de inverse van de cumulatieve GammaverdelinG

GAMMALN GAMMA.LN Statistische 

Geeft als resultaat de natuurlijke loGaritme van de Gammafunctie, G(x)

GAMMALN.PRECISE GAMMA.LN.NAUWKEURIG Statistische 

Geeft als resultaat de natuurlijke loGaritme van de Gammafunctie, G(x)

GAMMADIST GAMMA.VERD Compatibiliteits

Geeft als resultaat de GammaverdelinG

GAMMA.DIST GAMMA.VERD.N Statistische 

Geeft als resultaat de GammaverdelinG

GAUSS GAUSS Statistische 

Geeft als resultaat 0,5 minder dan de cumulatieve normale standaardverdelinG

TRUNC GEHEEL Wiskundige en trigonomenische 

Kapt een getal af tot een geheel getal

AVEDEV GEM.DEVIATIE Statistische 

Geeft als resultaat het Gemiddelde van de absolute deviaties van GeGevenspunten ten opzichte van hun Gemiddelde waarde

AVERAGE GEMIDDELDE Statistische 

Geeft als resultaat het Gemiddelde van de arGumenten

AVERAGEIF GEMIDDELDE.ALS Statistische 

Geeft als resultaat het Gemiddelde (rekenkundiG Gemiddelde) van alle cellen in een bereik die voldoen aan de opGeGeven criteria

AVERAGEA GEMIDDELDEA Statistische 

Geeft als resultaat het Gemiddelde van de arGumenten, inclusief Getallen, tekst en loGische waarden

AVERAGEIFS Gemiddelden Statistische 

Geeft als resultaat het Gemiddelde (rekenkundiG Gemiddelde) van alle cellen die aan meerdere criteria voldoen

TRIMMEAN GETRIMD.GEM Statistische 

Geeft als resultaat het Gemiddelde van waarden in een GeGevensverzamelinG

GCD GGD Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat de Grootste Gemene deler

MIRR GIR Financiële 

Geeft als resultaat de interne rentabiliteit voor een serie cashflows, waarbij voor betalinGen een ander rentepercentaGe Geldt dan voor inkomsten

DEGREES GRADEN Wiskundige en trigonomenische 

Converteert radialen naar graden

GROWTH GROEI Statistische 

Geeft als resultaat de waarden voor een exponentiële trend

LARGE GROOTSTE Statistische 

Geeft als resultaat de op k-1 na Grootste waarde in een GeGevensverzamelinG

GESTEP GROTER.DAN Technische 

TesT of een geTal groTer is dan de drempelwaarde

HARMEAN HARM.GEM Statistische 

Geeft als resultaat het harmonische Gemiddelde

REPT HERHALING Tekst

HerHaalt een tekst een aantal malen

HEX2BIN HEX.N.BIN Technische 

Converteert een hexadeCimaal getal naar een binair getal

HEX2DEC HEX.N.DEC Technische 

Converteert een hexadeCimaal getal naar een deCimaal getal

HEX2OCT HEX.N.OCT Technische 

Converteert een hexadeCimaal getal naar een oCtaal getal

UPPER HOOFDLETTERS Tekst

Converteert tekst naar hoofdletters

HLOOKUP HORIZ.ZOEKEN Zoek- en verwijzings

Zoekt in de bovenste rij van een matrix naar een bepaalde waarde en geeft als resultaat de gevonden waarde in de opgegeven cel

PV HW Financiële 

Geeft als resultaat de huidiGe waarde van een investerinG

HYPGEOMDIST HYPERGEO.VERD Compatibiliteits

Geeft als resultaat de hyperGeometrische verdelinG

HYPERLINK HYPERLINK Zoek- en verwijzings

Maakt een snelkoppeling of een sprong waarMee een docuMent wordt geopend dat is opgeslagen op een netwerkserver, een intranet of op internet

HYPGEOM.DIST HYPGEOM.VERD Statistische 

Geeft als resultaat de hyperGeometrische verdelinG

IPMT IBET Financiële 

Geeft als resultaat de te betalen rente voor een investerinG over een bepaalde termijn

IFS IFS Logische 

Controleert of aan een of meer voorwaarden wordt voldaan, en geeft als resultaat een waarde die overeenkomt met de eerste WAAR-voorwaarde

INDEX INDEX Zoek- en verwijzings

Kiest met een index een waarde in een verwijzing of een matrix

INDIRECT INDIRECT Zoek- en verwijzings

Geeft als resultaat een verwijzinG die wordt aanGeGeven met een tekstwaarde

INFO INFO Informatie

Geeft als resultaat informatie over de huidiGe besturinGsomGevinG

INT INTEGER Wiskundige en trigonomenische 

Rondt een getal naaR beneden af op het dichtstbijzijnde gehele getal

FREQUENCY INTERVAL Statistische 

Geeft als resultaat een frequentieverdelinG in de vorm van een verticale matrix

MINVERSE INVERSEMAT Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat de inverse van een matrix

IRR IR Financiële 

Geeft als resultaat de interne rentabiliteit voor een reeks cashflows

XIRR IR.SCHEMA Financiële 

Geeft als resultaat de interne rentabiliteit voor een betalinGsschema van cashflows

ISEVEN IS.EVEN Informatie

Geeft als resultaat WAAR als het Getal even is

ISODD IS.ONEVEN Informatie

Geeft als resultaat WAAR als het Getal oneven is

ISPMT ISBET Financiële 

Geeft als resultaat de rente die is betaald tijdens een bepaalde termijn van een investerinG

ISFORMULA ISFORMULE Informatie

Retourneert WAAR als naar een cel met een formule wordt verwezen

ISERROR ISFOUT Informatie

Geeft als resultaat WAAR als de waarde een foutwaarde is

ISERR ISFOUT2 Informatie

Geeft als resultaat WAAR als de waarde een foutwaarde is, met uitzonderinG van #N/B

ISNONTEXT ISGEENTEKST Informatie

Geeft als resultaat WAAR als de waarde Geen tekst is

ISNUMBER ISGETAL Informatie

Geeft als resultaat WAAR als de waarde een Getal is

ISBLANK ISLEEG Informatie

Geeft als resultaat WAAR als de waarde leeG is

ISLOGICAL ISLOGISCH Informatie

Geeft als resultaat WAAR als de waarde een loGische waarde is

ISNA ISNB Informatie

Geeft als resultaat WAAR als de waarde de foutwaarde #N/B is

ISO.CEILING ISO.AFRONDEN.BOVEN Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat een Getal dat naar boven is afGerond op het dichtstbijzijnde Gehele Getal of het dichtstbijzijnde siGnificante veelvoud

ISOWEEKNUM ISO.WEEKNUMMER Datum en tijd

Geeft als resultaat het ISO-weeknummer van het jaar voor een bepaalde datum

ISTEXT ISTEKST Informatie

Geeft als resultaat WAAR als de waarde tekst is

ISREF ISVERWIJZING Informatie

Geeft als resultaat WAAR als de waarde een verwijzinG is

YEAR JAAR Datum en tijd

Converteert een serieel getal naar een jaar

YEARFRAC JAAR.DEEL Datum en tijd

Geeft als resultaat het Gedeelte van het jaar, uitGedrukt in het aantal hele daGen tussen beGin- en einddatum

JIS JIS Tekst

Verandert tekens oVer de halVe breedte (enkel-bytetekens) binnen een tekenreeks in tekens oVer de Volle breedte (dubbel-bytetekens)

PROB KANS Statistische 

Geeft als resultaat de kans dat waarden zich tussen twee Grenzen bevinden

LCM KGV Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat het kleinste Gemene veelvoud

CHOOSE KIEZEN Zoek- en verwijzings

Kiest een waarde in een lijst met waarden

LOWER KLEINE.LETTERS Tekst

Converteert tekst naar kleine letters

SMALL KLEINSTE Statistische 

Geeft als resultaat de op k-1 na kleinste waarde in een GeGevensverzamelinG

COLUMN KOLOM Zoek- en verwijzings

Geeft als resultaat het kolomnummer van een verwijzinG

COLUMNS KOLOMMEN Zoek- en verwijzings

Geeft als resultaat het aantal kolommen in een verwijzinG

CUBERANKEDMEMBER KUBUSGERANGSCHIKTLID Kubus

Geeft als resultaat het zoveelste, GeranGschikte lid in een set Wordt Gebruikt om een of meer elementen in een set te retourneren, zoals de tien beste verkopers of de tien beste studenten

CUBEKPIMEMBER KUBUSKPILID Kubus

Geeft als resultaat de naam, eiGenschap en waarde van een KPI (prestatie-indicator ) en Geeft de naam en de eiGenschap in de cel weer Een KPI is een meetbare waarde, zoals de maandelijkse brutowinst of de omzet per kwartaal per werknemer, die wordt Gebruikt om de prestaties van een orGanisatie te bewaken

CUBEMEMBER KUBUSLID Kubus

Geeft als resultaat een lid of tuple in een kubushiërarchie Wordt Gebruikt om te controleren of het lid of de tuple in de kubus aanweziG is

CUBEMEMBERPROPERTY KUBUSLIDEIGENSCHAP Kubus

Geeft als resultaat de waarde van een lideiGenschap in de kubus Wordt Gebruikt om te controleren of de lidnaam in de kubus bestaat en Geeft als resultaat de opGeGeven eiGenschap voor dit lid

CUBESET KUBUSSET Kubus

Definieert een berekenDe set leDen of tuples Door een ingestelDe expressie naar De kubus op De server te sturen, alwaar De set worDt gemaakt en vervolgens worDt geretourneerD naar Microsoft Office Excel

CUBESETCOUNT KUBUSSETAANTAL Kubus

Geeft als resultaat het aantal onderdelen in een set

CUBEVALUE KUBUSWAARDE Kubus

Geeft als resultaat een samenGestelde waarde van een kubus

KURT KURTOSIS Statistische 

Geeft als resultaat de kurtosis van een GeGevensverzamelinG

SUMSQ KWADRATENSOM Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat de som van de kwadraten van de arGumenten

QUARTILE KWARTIEL Compatibiliteits

Geeft als resultaat het kwartiel van een GeGevensverzamelinG

QUARTILE.EXC KWARTIEL.EXC Statistische 

Geeft als resultaat het kwartiel van een GeGevensverzamelinG, Gebaseerd op percentielwaarden van 01, exclusief

QUARTILE.INC KWARTIEL.INC Statistische 

Geeft als resultaat het kwartiel van een GeGevensverzamelinG

LET Laat Wiskundige en trigonomenische 

Wijst namen toe aan de berekeningsresultaten om tussentijdse berekeningen, waarden of namen in een formule te kunnen opslaan

EOMONTH LAATSTE.DAG Datum en tijd

Geeft als resultaat het seriële Getal van de laatste daG van de maand voor of na het opGeGeven aantal maanden

LEN, LENBs LENGTE LENGTEB Tekst

Geeft als resultaat het aantal tekens in een tekenreeks

LINEST LIJNSCH Statistische 

Geeft als resultaat de parameters van een lineaire trend

SLN LIN.AFSCHR Financiële 

Geeft als resultaat de lineaire afschrijvinG van activa over één termijn

LEFT, LEFTBs LINKS LINKSB Tekst

Geeft als resultaat de meest linkse tekens in een tekenreeks

LN LN Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat de natuurlijke loGaritme van een Getal

LOG LOG Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat de loGaritme met het opGeGeven Grondtal van een Getal

LOGINV LOG.NORM.INV Compatibiliteits

Geeft als resultaat de inverse van de loGaritmische cumulatieve normale verdelinG

LOGNORMDIST LOG.NORM.VERD Compatibiliteits

Geeft als resultaat de cumulatieve loGaritmische normale verdelinG

LOG10 LOG10 Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat de loGaritme met Grondtal 10 van een Getal

LOGNORM.INV LOGNORM.INV Statistische 

Geeft als resultaat de inverse van de loGaritmische normale cumulatieve verdelinG

LOGNORM.DIST LOGNORM.VERD Statistische 

Geeft als resultaat de cumulatieve loGaritmische normale verdelinG

LOGEST LOGSCH Statistische 

Geeft als resultaat de parameters van een exponentiële trend

MONTH MAAND Datum en tijd

Converteert een serieel getal naar een maand

POWER MACHT Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat een getal verheven tot een macht

MAX MAX Statistische 

Geeft als resultaat de maximumwaarde in een lijst met arGumenten

MAXA MAXA Statistische 

Geeft als resultaat de maximumwaarde in een lijst met arGumenten, inclusief Getallen, tekst en loGische waarden

MAXIFS MAXIFS Statistische 

Geeft als resultaat de maximale waarde in cellen die is opgegeven via een bepaalde set voorwaarden of criteria

MEDIAN MEDIAAN Statistische 

Geeft als resultaat de mediaan van de opGeGeven Getallen

GEOMEAN MEETK.GEM Statistische 

Geeft als resultaat het meetkundiGe Gemiddelde

MIN MIN Statistische 

Geeft als resultaat de minimumwaarde in een lijst met arGumenten

MINA MINA Statistische 

Geeft als resultaat de minimumwaarde in een lijst met arGumenten, inclusief Getallen, tekst en loGische waarden

MINIFS MINIFS Statistische 

Geeft als resultaat de minimale waarde in cellen die is opgegeven via een bepaalde set voorwaarden of criteria

MINUTE MINUUT Datum en tijd

Converteert een serieel getal naar minuten

MODE MODUS Compatibiliteits

Geeft als resultaat de meest voorkomende waarde in een GeGevensverzamelinG

MODE.SNGL MODUS.ENKELV Statistische 

Geeft als resultaat de meest voorkomende waarde in een GeGevensverzamelinG

MODE.MULT MODUS.MEERV Statistische 

Geeft als resultaat een verticale matrix van de meest voorkomende of meest herhaalde waarden in een matrix of een GeGevensbereik

MULTINOMIAL MULTINOMIAAL Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat de multinomiaal van een verzamelinG waarden

N N Informatie

Geeft als resultaat een waarde die is Geconverteerd naar een Getal

NA NB Informatie

Geeft als resultaat de foutwaarde #N/B

NEGBINOMDIST NEG.BINOM.VERD Compatibiliteits

Geeft als resultaat de neGatieve binomiale verdelinG

NEGBINOM.DIST NEGBINOM.VERD Statistische 

Geeft als resultaat de neGatieve binomiale verdelinG

NETWORKDAYS NETTO.WERKDAGEN Datum en tijd

Geeft als resultaat het aantal hele werkdaGen tussen twee datums

NETWORKDAYS.INTL NETTO.WERKDAGEN.INTL Datum en tijd

Geeft als resultaat het aantal vollediGe werkdaGen tussen twee datums, met parameters om aan te Geven welke en hoeveel daGen weekenddaGen zijn

NPV NHW Financiële 

Geeft als resultaat de huidiGe nettowaarde van een investerinG op basis van een reeks periodieke cashflows en een discontopercentaGe

XNPV NHW2 Financiële 

Geeft als resultaat de huidiGe nettowaarde voor een betalinGsschema van cashflows

NOT NIET Logische 

Keert de logische waarde van het argument om

NOMINAL NOMINALE.RENTE Financiële 

Geeft als resultaat het nominale jaarlijkse rentepercentaGe

NORMINV NORM.INV Statistische 

Geeft als resultaat de inverse van de cumulatieve normale verdelinG

NORM.INV NORM.INV.N Compatibiliteits

Geeft als resultaat de inverse van de normale cumulatieve verdelinG

NORM.S.INV NORM.S.INV Statistische 

Geeft als resultaat de inverse van de cumulatieve normale standaardverdelinG

NORM.S.DIST NORM.S.VERD Statistische 

Geeft als resultaat de cumulatieve normale verdelinG

NORM.DIST NORM.VERD Statistische 

Geeft als resultaat de cumulatieve normale verdelinG

NORMDIST NORM.VERD Compatibiliteits

Geeft als resultaat de cumulatieve normale verdelinG

STANDARDIZE NORMALISEREN Statistische 

Geeft als resultaat een Genormaliseerde waarde

NPER NPER Financiële 

Geeft als resultaat het aantal termijnen van een investerinG

NOW NU Datum en tijd

Geeft als resultaat het seriële Getal van de huidiGe datum en tijd

NUMBERVALUE NUMERIEKE.WAARDE Tekst

Converteert tekst naar een getal, ongeaCht de landinstelling

OCT2BIN OCT.N.BIN Technische 

Converteert een oCtaal getal naar een binair getal

OCT2DEC OCT.N.DEC Technische 

Converteert een oCtaal getal naar een deCimaal getal

OCT2HEX OCT.N.HEX Technische 

Converteert een oCtaal getal naar een hexadeCimaal getal

OR OF Logische 

Geeft als resultaat WAAR als minimaal een van de arGumenten WAAR is

ODD ONEVEN Wiskundige en trigonomenische 

Rondt de absolute waaRde van het getal naaR boven af op het dichtstbijzijnde gehele oneven getal

FALSE ONWAAR Logische 

Geeft als resultaat de loGische waarde ONWAAR

RECEIVED OPBRENGST Financiële 

Geeft als resultaat het bedraG dat op de vervaldatum wordt uitGekeerd voor een volGestort waardepapier

PPMT PBET Financiële 

Geeft als resultaat de afbetalinG op de hoofdsom voor een bepaalde termijn

PDURATION PDUUR Financiële 

Berekent het aantal perioden dat is vereist om een investering een opgegeven waarde te laten bereiken

PEARSON PEARSON Statistische 

Geeft als resultaat de correlatiecoëfficiënt van Pearson

PERCENTRANK PERCENT.RANG Compatibiliteits

Geeft als resultaat de positie, in procenten uitGedrukt, van een waarde in de ranGorde van een GeGevensverzamelinG

PERCENTILE PERCENTIEL Compatibiliteits

Geeft als resultaat het k-de percentiel van waarden in een bereik

PERCENTILE.EXC PERCENTIEL.EXC Statistische 

Geeft als resultaat het k-percentiel van waarden in een bereik, waarbij k zich in het bereik 01, exclusief bevindt

PERCENTILE.INC PERCENTIEL.INC Statistische 

Geeft als resultaat het k-de percentiel van waarden in een bereik

PERMUTATIONA PERMUTATIE.A Statistische 

Geeft als resultaat het aantal permutaties voor een bepaald aantal objecten (met herhalingen) dat uit het totaal aantal objecten kan worden geselecteerd

PERMUT PERMUTATIES Statistische 

Geeft als resultaat het aantal permutaties voor een GeGeven aantal objecten

PHI PHI Statistische 

Geeft als resultaat de waarde van de dichtheidsfunctie voor een normale standaardverdeling

PI PI Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat de waarde van pi

POISSON POISSON Compatibiliteits

Geeft als resultaat de Poisson-verdelinG

POISSON.DIST POISSON.VERD Statistische 

Geeft als resultaat de Poisson-verdelinG

SIGN POS.NEG Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat het teken van een Getal

PRICEDISC PRIJS.DISCONTO Financiële 

Geeft als resultaat de prijs per € 100 nominale waarde voor een verdisconteerd waardepapier

PRICE PRIJS.NOM Financiële 

Geeft als resultaat de prijs per € 100 nominale waarde voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitGekeerd

PRICEMAT PRIJS.VERVALDAG Financiële 

Geeft als resultaat de prijs per € 100 nominale waarde voor een waardepapier waarvan de rente wordt uitGekeerd op de vervaldatum

PERCENTRANK.EXC PROCENTRANG.EXC Statistische 

Geeft als resultaat de positie, in procenten uitGedrukt (01, exclusief), van een waarde in de ranGorde van een GeGevensbereik

PERCENTRANK.INC PROCENTRANG.INC Statistische 

Geeft als resultaat de positie, in procenten uitGedrukt, van een waarde in de ranGorde van een GeGevensverzamelinG

PRODUCT PRODUCT Wiskundige en trigonomenische 

VermenigVuldigt de argumenten met elkaar

MMULT PRODUCTMAT Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat het product van twee matrices

QUOTIENT QUOTIENT Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat de uitkomst van een delinG als Geheel Getal

RSQ R.KWADRAAT Statistische 

Geeft als resultaat het kwadraat van de Pearson-correlatiecoëfficiënt

RADIANS RADIALEN Wiskundige en trigonomenische 

Converteert graden naar radialen

RANK RANG Statistische 

Geeft als resultaat het ranGnummer van een Getal in een lijst Getallen

RANK.EQ RANG.GELIJK Statistische 

Geeft als resultaat het ranGnummer van een Getal in een lijst Getallen

RANK.AVG RANG.GEMIDDELDE Statistische 

Geeft als resultaat het ranGnummer van een Getal in een lijst Getallen

RIGHT, RIGHTBs RECHTS RECHTSB Tekst

Geeft als resultaat de meest rechtse tekens in een tekenreeks

REGISTER.ID REGISTRATIE.ID Invoegtoepassingen en automatisering

Geeft als resultaat de reGistratie-id van de opGeGeven DLL (Dynamic Link Library) of de codebron die eerder is GereGistreerd

YIELDDISC REND.DISCONTO Financiële 

Geeft als resultaat het jaarlijkse rendement voor een verdisconteerd waardepapier, bijvoorbeeld schatkistpapier

YIELDMAT REND.VERVAL Financiële 

Geeft als resultaat het jaarlijkse rendement voor een waardepapier waarvan de rente wordt uitGekeerd op de vervaldatum

YIELD RENDEMENT Financiële 

Geeft als resultaat het rendement voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitGekeerd

RATE RENTE Financiële 

Geeft als resultaat het periodieke rentepercentaGe voor een annuïteit

INTRATE RENTEPERCENTAGE Financiële 

Geeft als resultaat het rentepercentaGe voor een volGestort waardepapier

MOD REST Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat het restGetal van een delinG

SLOPE RICHTING Statistische 

Geeft als resultaat de richtinGscoëfficiënt van een lineaire reGressielijn

ROW RIJ Zoek- en verwijzings

Geeft als resultaat het rijnummer van een verwijzinG

ROWS RIJEN Zoek- en verwijzings

Geeft als resultaat het aantal rijen in een verwijzinG

CALL ROEPEN Invoegtoepassingen en automatisering

Roept een pRoceduRe aan in een DLL (Dynamic Link LibRaRy) of codebRon

ROMAN ROMEINS Wiskundige en trigonomenische 

Converteert een ArabisCh getal naar en Romeins Cijfer en geeft het resultaat weer in de vorm van tekst

RRI RRI Financiële 

Berekent een equivalente rente voor de groei van een investering

RTD RTG Zoek- en verwijzings

Haalt realtimegegevens op uit een programma dat COM-automatisering ondersteunt

ACCRINT SAMENG.RENTE Financiële 

Berekent de samengestelde rente voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd

ACCRINTM SAMENG.RENTE.V Financiële 

Geeft als resultaat de samenGestelde rente voor een waardepapier waarvan de rente op de vervaldatum wordt uitGekeerd

SWITCH SCHAKELEN Logische 

Evalueert een expressie ten opzichte van een lijst met waarden en geeft het resultaat dat betrekking heeft op de eerste overeenkomende waarde Als er geen overeenkomst wordt gevonden, kan een optionele standaardwaarde als resultaat worden gegeven

TBILLEQ SCHATK.OBL Financiële 

Geeft als resultaat het rendement op schatkistpapier, dat op dezelfde manier wordt berekend als het rendement op obliGaties

TBILLPRICE SCHATK.PRIJS Financiële 

Geeft als resultaat de prijs per € 100 nominale waarde voor schatkistpapier

TBILLYIELD SCHATK.REND Financiële 

Geeft als resultaat het rendement voor schatkistpapier

SKEW SCHEEFHEID Statistische 

Geeft als resultaat de mate van asymmetrie van een verdelinG

SKEW.P SCHEEFHEID.P Statistische 

Geeft als resultaat de mate van asymmetrie van een verdeling op basis van een populatie: een aanduiding van de mate van asymmetrie van een verdeling op basis van de mediaan

SEC SEC Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat de secans van een hoek

SECH SECH Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat de secans hyperbolicus van een hoek

SECOND SECONDE Datum en tijd

Converteert een serieel getal naar seConden

SIN SIN Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat de sinus van de opGeGeven hoek

SINH SINH Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat de sinus hyperbolicus van een Getal

INTERCEPT SNIJPUNT Statistische 

Geeft als resultaat het snijpunt van de lineaire reGressielijn met de y-as

SUM SOM Wiskundige en trigonomenische 

TelT de argumenTen op

SUMIF SOM.ALS Wiskundige en trigonomenische 

TelT de geTallen bij elkaar op die voldoen aan een bepaald criTerium

SERIESSUM SOM.MACHTREEKS Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat de som van een machtreeks die is Gebaseerd op de formule

SUMX2MY2 SOM.X2MINY2 Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat de som van het verschil tussen de kwadraten van corresponderende waarden in twee matrices

SUMX2PY2 SOM.X2PLUSY2 Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat de som van de kwadratensom van corresponderende waarden in twee matrices

SUMXMY2 SOM.XMINY.2 Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat de som van de kwadraten van de verschillen tussen de corresponderende waarden in twee matrices

SUMIFS Sommen Wiskundige en trigonomenische 

TelT de cellen in een bereik op die aan meerdere criTeria voldoen

SUMPRODUCT SOMPRODUCT Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat de som van de producten van de corresponderende matrixelementen

STEYX STAND.FOUT.YX Statistische 

Geeft als resultaat de standaardfout in de voorspelde y-waarde voor elke x in een reGressie

NORMSINV STAND.NORM.INV Compatibiliteits

Geeft als resultaat de inverse van de cumulatieve normale standaardverdelinG

NORMSDIST STAND.NORM.VERD Compatibiliteits

Geeft als resultaat de cumulatieve normale standaardverdelinG

STDEV STDEV Compatibiliteits

Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef

STDEV.P STDEV.P Statistische 

Berekent de standaarddeviatie op Basis van de volledige populatie

STDEV.S STDEV.S Statistische 

Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef

STDEVA STDEVA Statistische 

Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef, inclusief getallen, tekst en logische waarden

STDEVP STDEVP Compatibiliteits

Berekent de standaarddeviatie op Basis van de volledige populatie

STDEVPA STDEVPA Statistische 

Berekent de standaarddeviatie op Basis van de volledige populatie, inclusief getallen, tekst en logische waarden

SUBSTITUTE SUBSTITUEREN Tekst

VerVangt oude tekst door nieuwe tekst in een tekenreeks

SUBTOTAL SUBTOTAAL Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat een subtotaal voor een bereik

SYD SYD Financiële 

Geeft als resultaat de afschrijvinG van activa over een bepaalde termijn met behulp van de ‘Sum-Of-Years-DiGits’-methode

T T Tekst

Converteert de argumenten naar tekst

T.INV T.INV Statistische 

Geeft als resultaat de T-waarde van de Student T-verdelinG als functie van de kans en het aantal vrijheidsGraden

TINV T.INV Compatibiliteits

Geeft als resultaat de inverse van de Student T-verdelinG

T.INV.2T T.INV.2T Statistische 

Geeft als resultaat de inverse van de Student T-verdelinG

T.TEST T.TEST Statistische 

Geeft als resultaat de kans met behulp van de Student T-toets

TTEST T.TOETS Compatibiliteits

Geeft als resultaat de kans met behulp van de Student T-toets

T.DIST T.VERD Statistische 

Geeft als resultaat de percentaGepunten (kans) voor de Student T-verdelinG

TDIST T.VERD Compatibiliteits

Geeft als resultaat de Student T-verdelinG

T.DIST.2T T.VERD.2T Statistische 

Geeft als resultaat de percentaGepunten (kans) voor de Student T-verdelinG

T.DIST.RT T.VERD.RECHTS Statistische 

Geeft als resultaat de Student T-verdelinG

TAN TAN Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat de tanGens van een Getal

TANH TANH Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat de tanGens hyperbolicus van een Getal

CHAR TEKEN Tekst

Geeft als resultaat het teken dat bij de opGeGeven code hoort

TEXT TEKST Tekst

Maakt een getal op en converteert het getal naar tekst

CONCATENATE TEKST.SAMENVOEGEN Tekst

Voegt Verschillende tekstfragmenten samen tot één tekstfragment

TEXTJOIN TEXTJOIN Tekst

Combineert de tekst in meerdere bereiken en/of tekenreeksen, en bevat het scheidingsteken dat u opgeeft tussen de tekstwaarden die u wilt combineren Als het scheidingsteken een lege tekenreeks is, worden de bereiken in feite door deze functie samengevoegd

TIME TIJD Datum en tijd

Geeft als resultaat het seriële Getal van een bepaald tijdstip

TIMEVALUE TIJDWAARDE Datum en tijd

Converteert de tijd in de vorm van tekst naar een serieel getal

FVSCHEDULE TOEK.WAARDE2 Financiële 

Geeft als resultaat de toekomstiGe waarde van een bepaalde hoofdsom na het toepassen van een reeks samenGestelde rentepercentaGes

TRANSPOSE TRANSPONEREN Zoek- en verwijzings

Geeft als resultaat de Getransponeerde waarde van een matrix

TREND TREND Statistische 

Geeft als resultaat de waarden voor een lineaire trend

TRIM TRIM Tekst

Verwijdert de spaties uit een tekst

FV TW Financiële 

Geeft als resultaat de toekomstiGe waarde van een investerinG

TYPE TYPE Informatie

Geeft als resultaat een Getal dat het GeGevenstype van een waarde aanGeeft

ERROR.TYPE TYPE.FOUT Informatie

Geeft als resultaat een Getal dat overeenkomt met een van de foutwaarden van Microsoft Excel

UNICODE UNICODE Tekst

Geeft als resultaat het nummer (codepunt) dat overeenkomt met het eerste teken van de tekst

UNICHAR UNITEKEN Tekst

Geeft als resultaat het Unicode-teken waarnaar door de opgegeven numerieke waarde wordt verwezen

ENCODEURL URL.CODEREN Internet

Geeft als resultaat een tekenreeks met URL-codering

HOUR UUR Datum en tijd

Converteert een serieel getal naar uren

VALUETOTEXT VALUETOTEXT Tekst

Geeft als resultaat de tekst van een bepaalde waarde

TODAY VANDAAG Datum en tijd

Geeft als resultaat het seriële Getal van de huidiGe datum

VAR VAR Compatibiliteits

Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef

VAR.P VAR.P Statistische 

Berekent de variantie op Basis van de volledige populatie

VAR.S VAR.S Statistische 

Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef

VARA VARA Statistische 

Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef, inclusief getallen, tekst en logische waarden

VARP VARP Compatibiliteits

Berekent de variantie op Basis van de volledige populatie

VARPA VARPA Statistische 

Berekent de standaarddeviatie op Basis van de volledige populatie, inclusief getallen, tekst en logische waarden

FIXED VAST Tekst

Maakt een getal op als tekst Met een vast aantal deciMalen

VDB VDB Financiële 

Geeft als resultaat de afschrijvinG van activa over een Gehele of Gedeeltelijke termijn met behulp van de ‘declininG balance’-methode

MATCH VERGELIJKEN Zoek- en verwijzings

Zoekt naar bepaalde waarden in een verwijZing of een matrix

OFFSET VERSCHUIVING Zoek- en verwijzings

Geeft als resultaat een nieuwe verwijzinG die is verschoven ten opzichte van een bepaalde verwijzinG

VLOOKUP VERT.ZOEKEN Zoek- en verwijzings

Zoekt in de meest linkse kolom van een matrix naar een bepaalde waarde en geeft als resultaat de waarde in de opgegeven cel

REPLACE, REPLACEBs VERVANGEN VERVANGENB Tekst

VerVangt tekens binnen een tekst

FIND, FINDBs VIND.ALLES VIND.ALLES.B Tekst

Zoekt een bepaalde tekenreeks in een tekst (waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters)

SEARCH, SEARCHBs VIND.SPEC VIND.SPEC.B Tekst

Zoekt een bepaalde tekenreeks in een tekst (waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters)

FORECAST VOORSPELLEN Statistische 

Geeft als resultaat een waarde op basis van een lineaire trend

TRUE WAAR Logische 

Geeft als resultaat de loGische waarde WAAR

VALUE WAARDE Tekst

Converteert tekst naar een getal

WEBSERVICE WEBSERVICE Internet

Retourneert gegevens van een webservice

WEEKDAY WEEKDAG Datum en tijd

Converteert een serieel getal naar een weekdag

WEEKNUM WEEKNUMMER Datum en tijd

Converteert een serieel getal naar een weeknummer

WEIBULL WEIBULL Compatibiliteits

Berekent de standaarddeviatie op Basis van de volledige populatie, inclusief getallen, tekst en logische waarden

WEIBULL.DIST WEIBULL.VERD Statistische 

Geeft als resultaat de Weibull-verdelinG

WORKDAY WERKDAG Datum en tijd

Geeft als resultaat het seriële Getal van de datum voor of na een bepaald aantal werkdaGen

WORKDAY.INTL WERKDAG.INTL Datum en tijd

Geeft als resultaat het seriële getal van de datum voor of na een opgegeven aantal werkdagen met parameters die aangeven welke en hoeveel dagen in het weekend vallen

CLEAN WISSEN.CONTROL Tekst

Verwijdert alle niet-afdrukbare tekens uit een tekst

SQRT WORTEL Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat een positieve vierkantswortel

SQRTPI WORTEL.PI Wiskundige en trigonomenische 

Geeft als resultaat de vierkantswortel van (Getal * pi)

XMATCH X.VERGELIJKEN Zoek- en verwijzings

Retourneert de relatieve positie van een item in een matrix of een bereik van cellen

XLOOKUP X.ZOEKEN Zoek- en verwijzings

Hiermee wordt gezocht in een bereik of een matrix, en wordt een item geretourneerd dat overeenkomt met het eerste gevonden resultaat Als er geen overeenkomst bestaat, kan XZOEKEN de dichtstbijzijnde overeenkomst (bij benadering) als resultaat geven

FILTERXML XML.FILTEREN Internet

Retourneert specifieke gegevens van de XML-inhoud op basis van het opgegeven XPath

Z.TEST Z.TEST Statistische 

Geeft als resultaat de eenzijdiGe kanswaarde van een Z-toets

ZTEST Z.TOETS Compatibiliteits

Geeft als resultaat de eenzijdiGe kanswaarde van een Z-toets

EDATE ZELFDE.DAG Datum en tijd

Geeft als resultaat het seriële Getal van een datum die het opGeGeven aantal maanden voor of na de beGindatum liGt

LOOKUP ZOEKEN Zoek- en verwijzings

Zoekt naar bepaalde waarden in een vector of een matrix