Az Excel függvények listája angol fordítással

Angol Magyar Kategória Leírás
FILTER A SZŰRŐ Mátrix

Adattartomány szűrése meghatározott feltételek alapján

DAVERAGE AB.ÁTLAG Adatbázis

A kijelölt adatbáziselemek átlagát számítja ki

DCOUNT AB.DARAB Adatbázis

Megszámolja, hogy az adatbázisban hány cella tartalmaz számokat

DCOUNTA AB.DARAB2 Adatbázis

Megszámolja az adatbázisban lévő nem üres cellákat

DMAX AB.MAX Adatbázis

A kiválasztott adatbáziselemek közül a legnagyobb értéket adja eredményül

DGET AB.MEZŐ Adatbázis

Egy adatbázisból egyetlen olyan rekordot ad vissza, amely megfelel a megadott feltételeknek

DMIN AB.MIN Adatbázis

A kijelölt adatbáziselemek közül a legkisebb értéket adja eredményül

DSTDEV AB.SZÓRÁS Adatbázis

A kijelölt adatbáziselemek egy mintája alapján megbecsüli a szórást

DSTDEVP AB.SZÓRÁS2 Adatbázis

A kijelölt adatbáziselemek teljes sokasága alapján kiszámítja a szórást

DPRODUCT AB.SZORZAT Adatbázis

Az adatbázis megadott feltételeknek eleget tevő rekordjaira összeszorozza a megadott mezőben található számértékeket, és eredményül ezt a szorzatot adja

DSUM AB.SZUM Adatbázis

Összeadja a feltételnek megfelelő adatbázisrekordok mezőoszlopában a számokat

DVAR AB.VAR Adatbázis

A kijelölt adatbáziselemek mintája alapján becslést ad a varianciára

DVARP AB.VAR2 Adatbázis

A kijelölt adatbáziselemek teljes sokasága alapján kiszámítja a varianciát

ABS ABS Matematikai és trigonometriai

Egy szám abszolút értékét adja eredményül

ACOSH ACOSH Matematikai és trigonometriai

Egy szám inverz koszinusz hiperbolikuszát számítja ki

BASE ALAP Matematikai és trigonometriai

Egy számot ábrázol szövegesen a megadott alapszámnak megfelelő számrendszerben

PRICE ÁR Pénzügyi

Egy 100 Ft névértékű, periodikusan kamatozó értékpapír árát adja eredményül

PRICEMAT ÁR.LEJÁRAT Pénzügyi

Egy 100 Ft névértékű, a lejáratkor kamatozó értékpapír árát adja eredményül

PRICEDISC ÁR.LESZÁM Pénzügyi

Egy 100 Ft névértékű leszámítolt értékpapír árát adja eredményül

ARABIC ARAB Matematikai és trigonometriai

Római számot arab számmá alakít át

ACOS ARCCOS Matematikai és trigonometriai

Egy szám arkusz koszinuszát számítja ki

ACOT ARCCOT Matematikai és trigonometriai

Egy szám arkusz kotangensét számítja ki

ACOTH ARCCOTH Matematikai és trigonometriai

Egy szám arkusz kotangens hiperbolikuszát számítja ki

ASIN ARCSIN Matematikai és trigonometriai

Egy szám arkusz szinuszát számítja ki

ATAN ARCTAN Matematikai és trigonometriai

Egy szám arkusz tangensét számítja ki

ATAN2 ARCTAN2 Matematikai és trigonometriai

X és y koordináták alapján számítja ki az arkusz tangens értéket

ARRAYTOTEXT ARRAYTOTEXT Szöveg

Bármely megadott tartományban szöveges értékek tömbjét adja eredményül

ASC ASC Szöveg

Szöveg teljes szélességű (kétbájtos) latin és katakana karaktereit félszélességű (egybájtos) karakterekké alakítja

ASINH ASINH Matematikai és trigonometriai

Egy szám inverz szinusz hiperbolikuszát számítja ki

ATANH ATANH Matematikai és trigonometriai

A szám inverz tangens hiperbolikuszát számítja ki

AVEDEV ÁTL.ELTÉRÉS Statisztikai

Az adatpontoknak átlaguktól való átlagos abszolút eltérését számítja ki

AVERAGE ÁTLAG Statisztikai

Argumentumai átlagát számítja ki

AVERAGEA ÁTLAGA Statisztikai

Argumentumai átlagát számítja ki (beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket)

AVERAGEIF ÁTLAGHA Statisztikai

A megadott feltételnek eleget tevő tartomány celláinak átlagát (számtani közepét) adja eredményül

AVERAGEIFS ÁTLAGHATÖBB Statisztikai

A megadott feltételeknek eleget tévő cellák átlagát (számtani közepét) adja eredményül

SWITCH ÁTVÁLT Logikai

Kiértékel egy kifejezést egy értékekből álló listán, és az első egyező értéknek megfelelő eredményt adja vissza Ha nincs egyezés, opcionális alapértelmezett érték is visszaadható

EXACT AZONOS Szöveg

Megvizsgálja, hogy két érték azonos-e

BAHTTEXT BAHTSZÖVEG Szöveg

Számot szöveggé alakít a ß (baht) pénznemformátum használatával

LEFT, LEFTBs BAL és BAL2 Szöveg

Szövegrész bal szélső karaktereit adja eredményül

BESSELI BESSELI Mérnöki

Az In(x) módosított Bessel-függvény értékét adja eredményül

BESSELJ BESSELJ Mérnöki

A Jn(x) Bessel-függvény értékét adja eredményül

BESSELK BESSELK Mérnöki

A Kn(x) módosított Bessel-függvény értékét adja eredményül

BESSELY BESSELY Mérnöki

Az Yn(x) módosított Bessel-függvény értékét adja eredményül

BETA.DIST BÉTA.ELOSZL Statisztikai

A béta-eloszlás függvényt számítja ki

BETADIST BÉTA.ELOSZLÁS Kompatibilitási

A béta-eloszlás függvényt számítja ki

BETA.INV BÉTA.INVERZ Statisztikai

Adott béta-eloszláshoz kiszámítja a béta eloszlásfüggvény inverzét

BIN2DEC BIN.DEC Mérnöki

Bináris számot decimálissá alakít át

BIN2HEX BIN.HEX Mérnöki

Bináris számot hexadecimálissá alakít át

BIN2OCT BIN.OKT Mérnöki

Bináris számot oktálissá alakít át

BINOM.DIST BINOM.ELOSZL Statisztikai

A diszkrét binomiális eloszlás valószínűségértékét számítja ki

BINOM.DIST.RANGE BINOM.ELOSZL.TART Statisztikai

Egy kísérlet eredményének valószínűségét számítja ki binomiális eloszlás alapján

BINOMDIST BINOM.ELOSZLÁS Kompatibilitási

A diszkrét binomiális eloszlás valószínűségértékét számítja ki

BINOM.INV BINOM.INVERZ Statisztikai

Azt a legkisebb számot adja eredményül, amelyre a binomiális eloszlásfüggvény értéke nem kisebb egy adott határértéknél

BITLSHIFT BIT.BAL.ELTOL Mérnöki

Az eltolás_mértéke bittel balra eltolt szám értékét adja eredményül

BITAND BIT.ÉS Mérnöki

A két számból bitenkénti „ÉS” művelettel kapott értéket adja eredményül

BITRSHIFT BIT.JOBB.ELTOL Mérnöki

Az eltolás_mértéke bittel jobbra eltolt szám értékét adja eredményül

BITOR BIT.VAGY Mérnöki

A két számból bitenkénti „VAGY” művelettel kapott értéket adja eredményül

BITXOR BIT.XVAGY Mérnöki

Két számból bitenkénti „KIZÁRÓ VAGY” művelettel kapott értéket adja eredményül

IRR BMR Pénzügyi

A befektetés belső megtérülési rátáját számítja ki pénzáramláshoz

CELL CELLA Információk

Egy cella formátumára, elhelyezkedésére vagy tartalmára vonatkozó adatokat ad eredményül

ADDRESS CÍM Mátrix

A munkalap egy cellájára való hivatkozást adja szövegként eredményül

CONCAT Concat Szöveg

Több tartományból és/vagy karakterláncból egyesíti a szöveget, de nem használ elválasztó karaktert vagy IgnoreEmpty argumentumokat

COS COS Matematikai és trigonometriai

Egy szám koszinuszát számítja ki

COSH COSH Matematikai és trigonometriai

Egy szám koszinusz hiperbolikuszát számítja ki

COT COT Matematikai és trigonometriai

Egy szám koszinusz hiperbolikuszát számítja ki

COTH COTH Matematikai és trigonometriai

Egy szög kotangens hiperbolikuszát adja eredményül

CSC CSC Matematikai és trigonometriai

Egy szög koszekánsát adja eredményül

CSCH CSCH Matematikai és trigonometriai

Egy szög koszekáns hiperbolikuszát adja eredményül

REPLACE, REPLACEBs CSERE és CSERE2 Szöveg

A szövegen belül karaktereket cserél

TRUNC CSONK Matematikai és trigonometriai

Egy számot egésszé csonkít

KURT CSÚCSOSSÁG Statisztikai

Egy adathalmaz csúcsosságát számítja ki

COUNT DARAB Statisztikai

Megszámolja, hogy argumentumlistájában hány szám található

COUNTA DARAB2 Statisztikai

Megszámolja, hogy argumentumlistájában hány érték található

COUNTIF DARABTELI Statisztikai

Egy tartományban összeszámolja azokat a cellákat, amelyek eleget tesznek a megadott feltételnek

COUNTIFS DARABTELI Statisztikai

Egy tartományban összeszámolja azokat a cellákat, amelyek eleget tesznek a megadott feltételeknek

COUNTBLANK DARABÜRES Statisztikai

Egy tartományban összeszámolja az üres cellákat

DATE DÁTUM Dátum és idő

Adott dátum dátumértékét adja eredményül

DATEVALUE DÁTUMÉRTÉK Dátum és idő

Szövegként megadott dátumot dátumértékké alakít át

DATEDIF DÁTUMTÓLIG Dátum és idő

Két dátum közé eső napok, hónapok vagy évek számát számítja ki Ez a függvény olyan képletekben lehet hasznos, amelyekben egy kort kell kiszámítani

DEC2BIN DEC.BIN Mérnöki

Decimális számot binárissá alakít át

DEC2HEX DEC.HEX Mérnöki

Decimális számot hexadecimálissá alakít át

DEC2OCT DEC.OKT Mérnöki

Decimális számot oktálissá alakít át

DELTA DELTA Mérnöki

Azt vizsgálja, hogy két érték egyenlő-e

VDB ÉCSRI Pénzügyi

Tárgyi eszköz amortizációját számítja ki megadott vagy részidőszakra a csökkenő egyenleg módszerének alkalmazásával

UNIQUE EGYEDI Mátrix

Lista vagy cellatartomány egyedi értékeinek listáját számítja ki

SIGN ELŐJEL Matematikai és trigonometriai

Egy szám előjelét adja meg

FORECAST ELŐREJELZÉS Statisztikai

Az ismert értékek alapján lineáris regresszióval becsült értéket ad eredményül

FORECAST.ETS ELŐREJELZÉS.ESIM Statisztikai

Ez a függvény meglévő (historikus) értékek alapján, az exponenciális simítást végző algoritmus AAA verziójának használatával jövőbeli értékeket ad eredményül

FORECAST.ETS.CONFINT ELŐREJELZÉS.ESIM.KONFINT Statisztikai

Ez a függvény valószínűségi szintet ad eredményül egy adott céldátumhoz tartozó, előre jelzett értékhez

FORECAST.ETS.STAT ELŐREJELZÉS.ESIM.STAT Statisztikai

Az idősoros előrejelzés eredményeként egy statisztikai értéket ad vissza

FORECAST.ETS.SEASONALITY ELŐREJELZÉS.ESIM.SZEZONALITÁS Statisztikai

Azon ismétlődési minta hosszának visszaadása, amelyet az Excel észlel a megadott idősorozatban

FORECAST.LINEAR ELŐREJELZÉS.LINEÁRIS Statisztikai

Jövőbeli értéket ad vissza már meglévő értékek alapján

COUPNCD ELSŐ.SZELVÉNYDÁTUM Pénzügyi

A kifizetést követő legelső szelvénydátumot adja eredményül

ODDFPRICE ELTÉRŐ.EÁR Pénzügyi

Egy 100 Ft névértékű, a futamidő elején töredék-időszakos értékpapír árát adja eredményül

ODDFYIELD ELTÉRŐ.EHOZAM Pénzügyi

A futamidő elején töredék-időszakos értékpapír hozamát adja eredményül

ODDLPRICE ELTÉRŐ.UÁR Pénzügyi

Egy 100 Ft névértékű, a futamidő végén töredék-időszakos értékpapír árát adja eredményül

ODDLYIELD ELTÉRŐ.UHOZAM Pénzügyi

A futamidő végén töredék-időszakos értékpapír hozamát adja eredményül

OFFSET ELTOLÁS Mátrix

Hivatkozásnak egy másik hivatkozástól számított távolságát adja meg

VALUE ÉRTÉK Szöveg

Szöveget számmá alakít át

AMORLINC ÉRTÉKCSÖKK Pénzügyi

Az egyes könyvelési időszakokban az értékcsökkenést adja meg

AMORDEGRC ÉRTÉKCSÖKK.TÉNYEZŐVEL Pénzügyi

Állóeszköz lineáris értékcsökkenését adja meg az egyes könyvelési időszakokra vonatkozóan

AND ÉS Logikai

Eredménye IGAZ, ha minden argumentuma IGAZ

SYD ÉSZÖ Pénzügyi

Tárgyi eszköz értékcsökkenését számítja ki adott időszakra az évek számjegyösszegével dolgozó módszer alapján

EUROCONVERT EUROCONVERT Bővítmények és automatizálás

A függvény a következő konverziókat hajtja végre: számot euró pénznemre, euró pénznemről euróövezeti ország/régió pénznemére, euróövezeti ország/régió pénzneméről másik euróövezeti ország/régió pénznemére az eurót használva közbenső pénznemként

YEAR ÉV Dátum és idő

Dátumértéket évvé alakít át

EXPON.DIST EXP.ELOSZL Statisztikai

Az exponenciális eloszlás értékét számítja ki

EXPONDIST EXP.ELOSZLÁS Kompatibilitási

Az exponenciális eloszlás értékét számítja ki

F.DIST F.ELOSZL Statisztikai

Az F-eloszlás értékét számítja ki

FDIST F.ELOSZLÁS Kompatibilitási

Az F-eloszlás értékét számítja ki

F.DIST.RT F.ELOSZLÁS.JOBB Statisztikai

Az F-eloszlás értékét számítja ki

F.INV F.INVERZ Statisztikai

Az F-eloszlás inverzének értékét számítja ki

F.INV.RT F.INVERZ.JOBB Statisztikai

Az F-eloszlás inverzének értékét számítja ki

F.TEST F.PRÓB Statisztikai

Az F-próba értékét adja eredményül

FTEST F.PRÓBA Kompatibilitási

Az F-próba értékét adja eredményül

FACT FAKT Matematikai és trigonometriai

Egy szám faktoriálisát számítja ki

FACTDOUBLE FAKTDUPLA Matematikai és trigonometriai

Egy szám dupla faktoriálisát adja eredményül

SKEW FERDESÉG Statisztikai

Egy eloszlás ferdeségét határozza meg

SKEW.P FERDESÉG.P Statisztikai

Egy eloszlás ferdeségét határozza meg a sokaság alapján; a ferdeség az eloszlás sokaság átlaga körül vett aszimmetriájának mértékét adja meg

PHI FI Statisztikai

A standard normális eloszlás sűrűségfüggvényének értékét számítja ki

FISHER FISHER Statisztikai

Fisher-transzformációt hajt végre

FIXED FIX Szöveg

Számot szöveges formátumúra alakít adott számú tizedesjegyre kerekítve

VLOOKUP FKERES Mátrix

A megadott tömb bal szélső oszlopában megkeres egy értéket, majd annak sora és a megadott oszlop metszéspontjában levő értéket adja eredményül

DEGREES FOK Matematikai és trigonometriai

Radiánt fokká alakít át

PHONETIC FONETIKUS Szöveg

Szöveg furigana (fonetikus) karaktereit adja vissza

DOLLAR FORINT Szöveg

Számot pénznem formátumú szöveggé alakít át

DOLLARDE FORINT.DEC Pénzügyi

Egy közönséges törtként megadott számot tizedes törtté alakít át

DOLLARFR FORINT.TÖRT Pénzügyi

Tizedes törtként megadott számot közönséges törtté alakít át

GAMMA GAMMA Statisztikai

A gamma-függvény értékét adja eredményül

GAMMA.DIST GAMMA.ELOSZL Statisztikai

A gamma-eloszlás értékét számítja ki

GAMMADIST GAMMA.ELOSZLÁS Kompatibilitási

A gamma-eloszlás értékét számítja ki

GAMMA.INV GAMMA.INVERZ Statisztikai

A gamma-eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki

GAMMALN GAMMALN Statisztikai

A Γ(x) gamma-függvény természetes logaritmusát számítja ki

GAMMALN.PRECISE GAMMALN.PONTOS Statisztikai

A Γ(x) gamma-függvény természetes logaritmusát számítja ki

GAUSS GAUSS Statisztikai

A standard normális eloszlás eloszlásfüggvényének értékénél 0,5-del kevesebbet ad eredményül

FREQUENCY GYAKORISÁG Statisztikai

A gyakorisági vagy empirikus eloszlás értékét függőleges tömbként adja eredményül

SQRT GYÖK Matematikai és trigonometriai

Egy szám pozitív négyzetgyökét számítja ki

SQRTPI GYÖKPI Matematikai és trigonometriai

A (szám*pi) négyzetgyökét adja eredményül

IF HA Logikai

Logikai vizsgálatot hajt végre

IFNA HAHIÁNYZIK Logikai

Megadott értéket ad eredményül, ha a kifejezés eredménye a #HIÁNYZIK hibaérték, egyébként a kifejezés értékét adja vissza

IFERROR HAHIBA Logikai

Megadott értéket ad eredményül, ha egy képlet hibát ad; ellenkező esetben a képlet eredményét adja vissza

FALSE HAMIS Logikai

A HAMIS logikai értéket adja eredményül

HARMEAN HARM.KÖZÉP Statisztikai

Argumentumai harmonikus átlagát számítja ki

POWER HATVÁNY Matematikai és trigonometriai

Egy szám adott kitevőjű hatványát számítja ki

SUBSTITUTE HELYETTE Szöveg

Szövegben adott karaktereket másikra cserél

WEEKDAY HÉT.NAPJA Dátum és idő

Dátumértéket a hét napjává alakít át

WEEKNUM HÉT.SZÁMA Dátum és idő

Visszatérési értéke egy szám, amely azt mutatja meg, hogy a megadott dátum az év hányadik hetére esik

HEX2BIN HEX.BIN Mérnöki

Hexadecimális számot binárissá alakít át

HEX2DEC HEX.DEC Mérnöki

Hexadecimális számot decimálissá alakít át

HEX2OCT HEX.OKT Mérnöki

Hexadecimális számot oktálissá alakít át

NA HIÁNYZIK Információk

Eredménye a #HIÁNYZIK hibaérték

ISERR HIBA.E Információk

Eredménye IGAZ, ha az érték valamelyik hibaérték a #HIÁNYZIK kivételével

ERROR.TYPE HIBA.TÍPUS Információk

Egy hibatípushoz tartozó számot ad eredményül

ERF HIBAF Mérnöki

A hibafüggvény értékét adja eredményül

ERFC HIBAF.KOMPLEMENTER Mérnöki

A kiegészített hibafüggvény értékét adja eredményül

ERF.PRECISE HIBAF.PONTOS Mérnöki

A hibafüggvény értékét adja eredményül

ERFC.PRECISE HIBAFKOMPLEMENTER.PONTOS Mérnöki

Az x-től a végtelenig integrált kiegészítő hibafüggvény értékét adja eredményül

ISERROR HIBÁS Információk

Eredménye IGAZ, ha az érték valamelyik hibaérték

HYPGEOMDIST HIPERGEOM.ELOSZLÁS Kompatibilitási

A hipergeometriai eloszlás értékét számítja ki

HYPERLINK HIPERHIVATKOZÁS Mátrix

Hálózati kiszolgálón, intraneten vagy az interneten tárolt dokumentumot megnyitó parancsikont vagy hivatkozást hoz létre

HYPGEOM.DIST HIPGEOM.ELOSZLÁS Statisztikai

A hipergeometriai eloszlás értékét számítja ki

CALL HÍVÁS Bővítmények és automatizálás

Egy dinamikus csatolású kódtár vagy kódforrás eljárását hívja

ISREF HIVATKOZÁS Információk

Eredménye IGAZ, ha az érték hivatkozás

MATCH HOL.VAN Mátrix

Hivatkozásban vagy tömbben értékeket keres

MONTH HÓNAP Dátum és idő

Dátumértéket hónappá alakít át

EOMONTH HÓNAP.UTOLSÓ.NAP Dátum és idő

Adott dátumnál adott számú hónappal korábbi vagy későbbi hónap utolsó napjának dátumértékét adja eredményül

LEN, LENBs HOSSZ és HOSSZ2 Szöveg

Szöveg karakterekben mért hosszát adja eredményül

YIELD HOZAM Pénzügyi

Periodikusan kamatozó értékpapír hozamát adja eredményül

YIELDMAT HOZAM.LEJÁRAT Pénzügyi

Lejáratkor kamatozó értékpapír éves hozamát adja eredményül

YIELDDISC HOZAM.LESZÁM Pénzügyi

Leszámítolt értékpapír (például kincstárjegy) éves hozamát adja eredményül

TIME IDŐ Dátum és idő

Adott időpont időértékét adja meg

TIMEVALUE IDŐÉRTÉK Dátum és idő

Szövegként megadott időpontot időértékké alakít át

ACCRINT IDŐSZAKI.KAMAT Pénzügyi

Periodikusan kamatozó értékpapír felszaporodott kamatát adja eredményül

IFS IFS Logikai

Ellenőrzi, hogy egy vagy több feltétel teljesül-e, és eredményül visszaadja az első IGAZ feltételnek megfelelő értéket

TRUE IGAZ Logikai

Az IGAZ logikai értéket adja eredményül

INDEX INDEX Mátrix

Tömb vagy hivatkozás indexszel megadott értékét adja vissza

INDIRECT INDIREKT Mátrix

Szövegértékkel megadott hivatkozást ad eredményül

INFO INFÓ Információk

A rendszer- és munkakörnyezet pillanatnyi állapotáról ad felvilágosítást

INT INT Matematikai és trigonometriai

Egy számot lefelé kerekít a legközelebbi egészre

BETAINV INVERZ.BÉTA Kompatibilitási

Adott béta-eloszláshoz kiszámítja a béta eloszlásfüggvény inverzét

FINV INVERZ.F Statisztikai

Az F-eloszlás inverzének értékét számítja ki

FISHERINV INVERZ.FISHER Statisztikai

A Fisher-transzformáció inverzét hajtja végre

GAMMAINV INVERZ.GAMMA Kompatibilitási

A gamma-eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki

CHIINV INVERZ.KHI Kompatibilitási

A khi-négyzet-eloszlás egyszélű valószínűségértékének inverzét számítja ki

LOGINV INVERZ.LOG.ELOSZLÁS Kompatibilitási

A lognormális eloszlás inverzét számítja ki

MINVERSE INVERZ.MÁTRIX Matematikai és trigonometriai

Egy tömb mátrixinverzét adja eredményül

NORMINV INVERZ.NORM Statisztikai

A normális eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki

NORMSINV INVERZ.STNORM Kompatibilitási

A standard normális eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki

TINV INVERZ.T Kompatibilitási

A Student-féle t-eloszlás inverzét számítja ki

ISOWEEKNUM ISO.HÉT.SZÁMA Dátum és idő

Egy adott dátum éven belüli ISO-hétszámát adja eredményül

ISO.CEILING ISO.PLAFON Matematikai és trigonometriai

Egy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére kerekít

FV JBÉ Pénzügyi

Befektetés jövőbeli értékét számítja ki

JIS JIS Szöveg

A félszélességű (egybájtos) karaktereket teljes szélességű (kétbájtos) karakterekké alakítja

RIGHT, RIGHTBs JOBB és JOBB2 Szöveg

Szövegrész jobb szélső karaktereit adja eredményül

EDATE KALK.DÁTUM Dátum és idő

Adott dátumnál adott számú hónappal korábbi vagy későbbi dátum dátumértékét adja eredményül

WORKDAY KALK.MUNKANAP Dátum és idő

Adott dátumnál adott munkanappal korábbi vagy későbbi dátum dátumértékét adja eredményül

WORKDAY.INTL KALK.MUNKANAP.INTL Dátum és idő

Adott dátumnál adott munkanappal korábbi vagy későbbi dátum dátumértékét adja eredményül úgy, hogy paramétereket alkalmaz a hétvége napjainak, illetve ezek számának a megjelölésére

DURATION KAMATÉRZ Pénzügyi

Periodikus kamatfizetésű értékpapír éves kamatérzékenységét adja eredményül

PDURATION KAMATÉRZ.PER Pénzügyi

Kiszámítja az ahhoz szükséges időszakok számát, hogy egy befektetés elérjen egy megadott értéket

INTRATE KAMATRÁTA Pénzügyi

A lejáratig teljesen lekötött értékpapír kamatrátáját adja eredményül

RECEIVED KAPOTT Pénzügyi

A lejáratig teljesen lekötött értékpapír lejáratakor kapott összeget adja eredményül

CHAR KARAKTER Szöveg

A kódszámmal meghatározott karaktert adja eredményül

DBCS KBKK Szöveg

A félszélességű (egybájtos) latin és a katakana karaktereket teljes szélességű (kétbájtos) karakterekké alakítja

DB KCS2 Pénzügyi

Eszköz adott időszak alatti értékcsökkenését számítja ki a lineáris leírási modell alkalmazásával

DDB KCSA Pénzügyi

Eszköz értékcsökkenését számítja ki adott időszakra vonatkozóan a progresszív vagy egyéb megadott leírási modell alkalmazásával

ISFORMULA KÉPLET Információk

IGAZ értéket ad vissza, ha a hivatkozás képletet tartalmazó cellára mutat

FORMULATEXT KÉPLETSZÖVEG Mátrix

Szövegként adja vissza az adott hivatkozással elérhető képletet

IMABS KÉPZ.ABSZ Mérnöki

Komplex szám abszolút értékét (modulusát) adja eredményül

IMARGUMENT KÉPZ.ARGUMENT Mérnöki

A komplex szám radiánban kifejezett théta argumentumát adja eredményül

IMCOS KÉPZ.COS Mérnöki

Komplex szám koszinuszát adja eredményül

IMCOSH KÉPZ.COSH Mérnöki

Komplex szám koszinusz hiperbolikuszát adja eredményül

IMCOT KÉPZ.COT Mérnöki

Komplex szám kotangensét adja eredményül

IMCSC KÉPZ.CSC Mérnöki

Komplex szám koszekánsát adja eredményül

IMCSCH KÉPZ.CSCH Mérnöki

Komplex szám koszekáns hiperbolikuszát adja eredményül

IMEXP KÉPZ.EXP Mérnöki

Az e szám komplex kitevőjű hatványát adja eredményül

IMSQRT KÉPZ.GYÖK Mérnöki

Komplex szám négyzetgyökét adja eredményül

IMDIV KÉPZ.HÁNYAD Mérnöki

Két komplex szám hányadosát adja eredményül

IMPOWER KÉPZ.HATV Mérnöki

Komplex szám hatványát adja eredményül

IMCONJUGATE KÉPZ.KONJUGÁLT Mérnöki

Komplex szám komplex konjugáltját adja eredményül

IMSUB KÉPZ.KÜL Mérnöki

Két komplex szám különbségét adja eredményül

IMLN KÉPZ.LN Mérnöki

Komplex szám természetes logaritmusát adja eredményül

IMLOG10 KÉPZ.LOG10 Mérnöki

Komplex szám tízes alapú logaritmusát adja eredményül

IMLOG2 KÉPZ.LOG2 Mérnöki

Komplex szám kettes alapú logaritmusát adja eredményül

IMSUM KÉPZ.ÖSSZEG Mérnöki

Komplex számok összegét adja eredményül

IMSEC KÉPZ.SEC Mérnöki

Komplex szám szekánsát adja eredményül

IMSECH KÉPZ.SECH Mérnöki

Komplex szám szekáns hiperbolikuszát adja eredményül

IMSIN KÉPZ.SIN Mérnöki

Komplex szám szinuszát adja eredményül

IMSINH KÉPZ.SINH Mérnöki

Komplex szám szinusz hiperbolikuszát adja eredményül

IMPRODUCT KÉPZ.SZORZAT Mérnöki

Komplex számok szorzatát számítja ki

IMTAN KÉPZ.TAN Mérnöki

Komplex szám tangensét adja eredményül

IMREAL KÉPZ.VALÓS Mérnöki

Komplex szám valós részét adja eredményül

IMAGINARY KÉPZETES Mérnöki

Komplex szám képzetes részét adja eredményül

ROUNDUP KEREK.FEL Matematikai és trigonometriai

Egy számot felfelé, a nullától távolabbra kerekít

ROUNDDOWN KEREK.LE Matematikai és trigonometriai

Egy számot lefelé, a nulla felé kerekít

ROUND KEREKÍTÉS Matematikai és trigonometriai

Egy számot adott számú számjegyre kerekít

LOOKUP KERES Mátrix

Vektorban vagy tömbben keres meg értékeket

CHIDIST KHI.ELOSZLÁS Kompatibilitási

A khi-négyzet-eloszlás egyszélű valószínűségértékét számítja ki

CHITEST KHI.PRÓBA Kompatibilitási

Függetlenségvizsgálatot hajt végre

CHISQ.DIST KHINÉGYZET.ELOSZLÁS Statisztikai

A bétaeloszlás sűrűségfüggvényének értékét számítja ki

CHISQ.DIST.RT KHINÉGYZET.ELOSZLÁS.JOBB Statisztikai

A khi-négyzet-eloszlás egyszélű valószínűségértékét számítja ki

CHISQ.INV KHINÉGYZET.INVERZ Statisztikai

A bétaeloszlás sűrűségfüggvényének értékét számítja ki

CHISQ.INV.RT KHINÉGYZET.INVERZ.JOBB Statisztikai

A khi-négyzet-eloszlás egyszélű valószínűségértékének inverzét számítja ki

CHISQ.TEST KHINÉGYZET.PRÓBA Statisztikai

Függetlenségvizsgálatot hajt végre

SMALL KICSI Statisztikai

Egy adathalmaz k-adik legkisebb elemét adja meg

TRIM KIMETSZ Szöveg

A szövegből eltávolítja a szóközöket

GETPIVOTDATA KIMUTATÁSADATOT.VESZ Mátrix

A kimutatásokban tárolt adatok visszaadására használható

LOWER KISBETŰ Szöveg

Szöveget kisbetűssé alakít át

EXP KITEVŐ Matematikai és trigonometriai

Az

FVSCHEDULE KJÉ Pénzügyi

A kezdőtőke adott kamatlábak szerint megnövelt jövőbeli értékét adja eredményül

TBILLPRICE KJEGY.ÁR Pénzügyi

Egy 100 Ft névértékű kincstárjegy árát adja eredményül

TBILLEQ KJEGY.EGYENÉRT Pénzügyi

Kincstárjegy kötvény-egyenértékű hozamát adja eredményül

TBILLYIELD KJEGY.HOZAM Pénzügyi

Kincstárjegy hozamát adja eredményül

CUBEVALUE KOCKA.ÉRTÉK Kocka

Egy kocka összesített értékét számítja ki

CUBEKPIMEMBER KOCKA.FŐTELJMUT Kocka

A fő teljesítménymutató (KPI) nevét, tulajdonságát és mértékét adja eredményül, és megjeleníti a nevet és a tulajdonságot a cellában A KPI-ket számszerűsíthető mértékegységek (például havi bruttó nyereség vagy negyedéves alkalmazottak árbevétele) követve figyelhetők meg a szervezet teljesítményének figyeléséhez

CUBESET KOCKA.HALM Kocka

Számított tagok vagy rekordok halmazát adja eredményül, ehhez egy beállított kifejezést elküld a kiszolgálón található kockának, majd ezt a halmazt adja vissza a Microsoft Office Excel alkalmazásnak

CUBESETCOUNT KOCKA.HALM.DB Kocka

Egy halmaz elemszámát adja eredményül

CUBERANKEDMEMBER KOCKA.HALM.ELEM Kocka

Egy halmaz rangsor szerinti n-edik tagját adja eredményül Egy halmaz egy vagy több elemének visszaadására használható, például a legfelső szintű üzletkötő vagy a tíz legfontosabb tanuló

CUBEMEMBER KOCKA.TAG Kocka

Egy kocka-hierarchiában lévő tagot vagy rekordot ad eredményül Ellenőrizhető vele, hogy szerepel-e a kockában az adott tag vagy rekord

CUBEMEMBERPROPERTY KOCKA.TAG.TUL Kocka

Egy tag tulajdonság értékét számítja ki a kockában Használatával ellenőrizhető, hogy szerepel-e egy tagnév a kockában, eredménye pedig az erre a tagra vonatkozó, megadott tulajdonság

CODE KÓD Szöveg

Karakterlánc első karakterének numerikus kódját adja eredményül

COMBIN KOMBINÁCIÓK Matematikai és trigonometriai

Adott számú objektum összes lehetséges kombinációinak számát számítja ki

COMBINA KOMBINÁCIÓK.ISM Matematikai és trigonometriai

Adott számú elemcsoportra vonatkozó ismétléses kombinációk számát adja meg

COMPLEX KOMPLEX Mérnöki

Valós és képzetes részből komplex számot képez

CONVERT KONVERTÁLÁS Mérnöki

Mértékegységeket vált át

CORREL KORREL Statisztikai

Két adathalmaz korrelációs együtthatóját számítja ki

COVAR KOVAR Kompatibilitási

A kovarianciát, azaz a páronkénti eltérések szorzatának átlagát számítja ki

COVARIANCE.S KOVARIANCIA.M Statisztikai

A statisztikai minta kovarianciáját adja eredményül, amely az egyes adatpontpárok átlagtól való eltérése szorzatának várható értéke

COVARIANCE.P KOVARIANCIA.S Statisztikai

A kovarianciát, azaz a páronkénti eltérések szorzatának átlagát számítja ki

MID, MIDBs KÖZÉP és KÖZÉP2 Szöveg

A szöveg adott pozíciójától kezdve megadott számú karaktert ad vissza eredményként

CRITBINOM KRITBINOM Kompatibilitási

Azt a legkisebb számot adja eredményül, amelyre a binomiális eloszlásfüggvény értéke nem kisebb egy adott határértéknél

REGISTER.ID KÜLSŐ.AZONOSÍTÓ Bővítmények és automatizálás

A megadott dinamikus csatolású kódtár (DLL) vagy az előzőleg külső függvényként megadott kódforrás azonosítóját határozza meg

GESTEP KÜSZÖBNÉL.NAGYOBB Mérnöki

Azt vizsgálja, hogy egy szám nagyobb-e adott küszöbértéknél

QUARTILE KVARTILIS Kompatibilitási

Egy adathalmaz kvartilisét (negyedszintjét) számítja ki

QUARTILE.EXC KVARTILIS.KIZÁR Statisztikai

Az adathalmaz kvartilisét számítja ki a 01 tartományba eső percentilis értékek alapján (a végpontok nélkül)

QUARTILE.INC KVARTILIS.TARTALMAZ Statisztikai

Egy adathalmaz kvartilisét (negyedszintjét) számítja ki

QUOTIENT KVÓCIENS Matematikai és trigonometriai

Egy hányados egész részét adja eredményül

SHEET LAP Információk

A hivatkozott munkalap lapszámát adja meg

SHEETS LAPOK Információk

A hivatkozásban található munkalapok számát adja eredményül

SLN LCSA Pénzügyi

Tárgyi eszköz egy időszakra eső amortizációját adja meg bruttó érték szerinti lineáris leírási kulcsot alkalmazva

ACCRINTM LEJÁRATI.KAMAT Pénzügyi

Lejáratkor kamatozó értékpapír felszaporodott kamatát adja eredményül

DISC LESZÁM Pénzügyi

Értékpapír leszámítolási kamatlábát adja eredményül

LET Let Matematikai és trigonometriai

Nevek hozzárendelése a számítási eredményekhez egy képleten belüli közbenső számítások, értékek és nevek meghatározásának engedélyezése céljából

LINEST LIN.ILL Statisztikai

A legkisebb négyzetek módszerével az adatokra illesztett egyenes paramétereit határozza meg

GCD LKO Matematikai és trigonometriai

A legnagyobb közös osztót adja eredményül

LCM LKT Matematikai és trigonometriai

A legkisebb közös többszöröst adja eredményül

LN LN Matematikai és trigonometriai

Egy szám természetes logaritmusát számítja ki

LOG LOG Matematikai és trigonometriai

Egy szám adott alapú logaritmusát számítja ki

LOGNORMDIST LOG.ELOSZLÁS Kompatibilitási

A lognormális eloszlásfüggvény értékét számítja ki

LOGEST LOG.ILL Statisztikai

Az adatokra illesztett exponenciális görbe paramétereit határozza meg

LOG10 LOG10 Matematikai és trigonometriai

Egy szám 10-es alapú logaritmusát számítja ki

ISLOGICAL LOGIKAI Információk

Eredménye IGAZ, ha az érték logikai érték

LOGNORM.DIST LOGNORM.ELOSZLÁS Statisztikai

A lognormális eloszlásfüggvény értékét számítja ki

LOGNORM.INV LOGNORM.INVERZ Statisztikai

A lognormális eloszlás inverzét számítja ki

ISPMT LRÉSZLETKAMAT Pénzügyi

A befektetés adott időszakára fizetett kamatot számítja ki

TODAY MA Dátum és idő

Az aktuális dátum dátumértékét adja eredményül

MOD MARADÉK Matematikai és trigonometriai

Egy szám osztási maradékát adja eredményül

MAX MAX Statisztikai

Az argumentumai között szereplő legnagyobb számot adja meg

MAXA MAX2 Statisztikai

Az argumentumai között szereplő legnagyobb számot adja meg (beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket)

MAXIFS Maxha Statisztikai

A megadott feltételeknek eleget tevő cellákban található maximális értéket adja vissza

MDETERM MDETERM Matematikai és trigonometriai

Egy tömb mátrixdeterminánsát számítja ki

PV Pénzügyi

Befektetés jelenlegi értékét számítja ki

MEDIAN MEDIÁN Statisztikai

Adott számhalmaz mediánját számítja ki

CONFIDENCE MEGBÍZHATÓSÁG Kompatibilitási

Egy statisztikai sokaság várható értékének megbízhatósági intervallumát adja eredményül

CONFIDENCE.NORM MEGBÍZHATÓSÁG.NORM Statisztikai

Egy statisztikai sokaság várható értékének megbízhatósági intervallumát adja eredményül

CONFIDENCE.T MEGBÍZHATÓSÁG.T Statisztikai

Egy statisztikai sokaság várható értékének Student-féle t-eloszlás használatával számított megbízhatósági intervallumát adja vissza

MIRR MEGTÉRÜLÉS Pénzügyi

A befektetés belső megtérülési rátáját számítja ki a költségek és a bevételek különböző kamatlába mellett

SLOPE MEREDEKSÉG Statisztikai

Egy lineáris regressziós egyenes meredekségét számítja ki

GEOMEAN MÉRTANI.KÖZÉP Statisztikai

Argumentumai mértani középértékét számítja ki

INTERCEPT METSZ Statisztikai

A regressziós egyenes y tengellyel való metszéspontját határozza meg

MIN MIN Statisztikai

Az argumentumai között szereplő legkisebb számot adja meg

MINA MIN2 Statisztikai

Az argumentumai között szereplő legkisebb számot adja meg, beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket

MINIFS Minha Statisztikai

A megadott feltételeknek eleget tevő cellákban található minimális értéket adja vissza

MDURATION MKAMATÉRZ Pénzügyi

Egy 100 Ft névértékű értékpapír Macauley-féle módosított kamatérzékenységét adja eredményül

MUNIT MMÁTRIX Matematikai és trigonometriai

A megadott dimenziójú egységmátrixot adja eredményül

MODE MÓDUSZ Kompatibilitási

Egy adathalmazból kiválasztja a leggyakrabban előforduló számot

MODE.SNGL MÓDUSZ.EGY Statisztikai

Egy adathalmazból kiválasztja a leggyakrabban előforduló számot

MODE.MULT MÓDUSZ.TÖBB Statisztikai

Egy tömb vagy tartomány leggyakrabban előforduló vagy ismétlődő értékeinek függőleges tömbjét adja eredményül

NOW MOST Dátum és idő

Az aktuális dátum dátumértékét és a pontos idő időértékét adja eredményül

SECOND MPERC Dátum és idő

Időértéket másodperccé alakít át

RRI MR Pénzügyi

Egy befektetés értéknövekedésével egyenértékű kamatláb kiszámítására használható

MMULT MSZORZAT Matematikai és trigonometriai

Két tömb mátrixszorzatát adja meg

LARGE NAGY Statisztikai

Egy adathalmaz k-adik legnagyobb elemét adja eredményül

UPPER NAGYBETŰS Szöveg

Szöveget nagybetűssé alakít át

DAY NAP Dátum és idő

Dátumértéket a hónap egy napjává (0–31) alakít át

DAYS360 NAP360 Dátum és idő

Két dátum közé eső napok számát számítja ki a 360 napos év alapján

DAYS NAPOK Dátum és idő

Két dátum közötti napok számát adja eredményül

NEGBINOMDIST NEGBINOM.ELOSZL Kompatibilitási

A negatív binomiális eloszlás értékét számítja ki

NEGBINOM.DIST NEGBINOM.ELOSZLÁS Statisztikai

A negatív binomiális eloszlás értékét számítja ki

SUMSQ NÉGYZETÖSSZEG Matematikai és trigonometriai

Argumentumai négyzetének összegét számítja ki

NOT NEM Logikai

Argumentuma értékének ellentettjét adja eredményül

ISNONTEXT NEM.SZÖVEG Információk

Eredménye IGAZ, ha az érték nem szöveg

NOMINAL NÉVLEGES Pénzügyi

Az éves névleges kamatláb értékét adja eredményül

ISNA NINCS Információk

Eredménye IGAZ, ha az érték a #HIÁNYZIK hibaérték

NPV NMÉ Pénzügyi

Befektetéshez kapcsolódó pénzáramlás nettó jelenértékét számítja ki ismert pénzáramlás és kamatláb mellett

NORMDIST NORM.ELOSZL Kompatibilitási

A normális eloszlás értékét számítja ki

NORM.DIST NORM.ELOSZLÁS Statisztikai

A normális eloszlás értékét számítja ki

NORM.INV NORM.INVERZ Kompatibilitási

A normális eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki

NORM.S.DIST NORM.S.ELOSZLÁS Statisztikai

A standard normális eloszlás eloszlásfüggvényének értékét számítja ki

NORM.S.INV NORM.S.INVERZ Statisztikai

A standard normális eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki

STANDARDIZE NORMALIZÁLÁS Statisztikai

Normalizált értéket ad eredményül

GROWTH NÖV Statisztikai

Exponenciális regresszió alapján ad becslést

OCT2BIN OKT.BIN Mérnöki

Oktális számot binárissá alakít át

OCT2DEC OKT.DEC Mérnöki

Oktális számot decimálissá alakít át

OCT2HEX OKT.HEX Mérnöki

Oktális számot hexadecimálissá alakít át

HOUR ÓRA Dátum és idő

Időértéket órává alakít át

NETWORKDAYS ÖSSZ.MUNKANAP Dátum és idő

Két dátum között a teljes munkanapok számát adja meg

NETWORKDAYS.INTL ÖSSZ.MUNKANAP.INTL Dátum és idő

Kiszámítja a teljes munkanapok számát két dátum között úgy, hogy paramétereket alkalmaz a hétvége napjainak, illetve ezek számának a megjelölésére

CONCATENATE ÖSSZEFŰZ Szöveg

Több szövegelemet egyetlen szövegelemmé fűz össze

CUMIPMT ÖSSZES.KAMAT Pénzügyi

Két fizetési időszak között kifizetett kamat halmozott értékét adja eredményül

CUMPRINC ÖSSZES.TŐKERÉSZ Pénzügyi

Két fizetési időszak között kifizetett részletek halmozott (kamatot nem tartalmazó) értékét adja eredményül

AGGREGATE ÖSSZESÍT Matematikai és trigonometriai

Lista vagy adatbázis összesítését adja eredményül

COLUMN OSZLOP Mátrix

Egy hivatkozás oszlopszámát adja eredményül

COLUMNS OSZLOPOK Mátrix

A hivatkozásban található oszlopok számát adja eredményül

FLOOR PADLÓ Kompatibilitási

Egy számot lefelé, a nulla felé kerekít

FLOOR.MATH PADLÓ.MAT Matematikai és trigonometriai

Lefelé kerekíti a számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére

FLOOR.PRECISE PADLÓ.PONTOS Matematikai és trigonometriai

Egy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére kerekíti A szám előjelétől függetlenül a számot felfelé kerekíti

ODD PÁRATLAN Matematikai és trigonometriai

Egy számot a legközelebbi páratlan számra kerekít

ISODD PÁRATLANE Információk

Eredménye IGAZ, ha argumentuma páratlan szám

EVEN PÁROS Matematikai és trigonometriai

Egy számot a legközelebbi páros egész számra kerekít

ISEVEN PÁROSE Információk

Eredménye IGAZ, ha argumentuma páros szám

PEARSON PEARSON Statisztikai

A Pearson-féle korrelációs együtthatót számítja ki

NPER PER.SZÁM Pénzügyi

A törlesztési időszakok számát adja meg

MINUTE PERCEK Dátum és idő

Időértéket perccé alakít

PERCENTILE PERCENTILIS Kompatibilitási

Egy tartományban található értékek k-adik percentilisét, azaz százalékosztályát adja eredményül

PERCENTILE.EXC PERCENTILIS.KIZÁR Statisztikai

Egy tartomány értékeinek a k-adik percentilisét adja eredményül, ahol k a 01 tartományba esik, a végpontok nélkül

PERCENTILE.INC PERCENTILIS.TARTALMAZ Statisztikai

Egy tartományban található értékek k-adik percentilisét, azaz százalékosztályát adja eredményül

PI PI Matematikai és trigonometriai

A pi matematikai állandót adja vissza

CEILING PLAFON Matematikai és trigonometriai

Egy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére kerekít

CEILING.MATH PLAFON.MAT Matematikai és trigonometriai

Egy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére kerekít fel

CEILING.PRECISE PLAFON.PONTOS Matematikai és trigonometriai

Egy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére kerekíti A szám előjelétől függetlenül a számot felfelé kerekíti

POISSON POISSON Kompatibilitási

A Poisson-eloszlás értékét számítja ki

POISSON.DIST POISSON.ELOSZLÁS Statisztikai

A Poisson-eloszlás értékét számítja ki

PPMT PRÉSZLET Pénzügyi

Hiteltörlesztésen belül a tőketörlesztés nagyságát számítja ki adott időszakra

RADIANS RADIÁN Matematikai és trigonometriai

Fokot radiánná alakít át

RANK.AVG RANG.ÁTL Statisztikai

Kiszámítja, hogy egy szám hányadik egy számsorozatban

RANK.EQ RANG.EGY Statisztikai

Kiszámítja, hogy egy szám hányadik egy számsorozatban

RATE RÁTA Pénzügyi

Egy törlesztési időszakban az egy időszakra eső kamatláb mértékét számítja ki

SORTBY RENDEZÉS.ALAP.SZERINT Mátrix

Tartományok vagy tömbök tartalmának rendezése a megfelelő tartományban vagy tömbben lévő értékek alapján

TRIMMEAN RÉSZÁTLAG Statisztikai

Egy adathalmaz középső részének átlagát számítja ki

PMT RÉSZLET Pénzügyi

A törlesztési időszakra vonatkozó törlesztési összeget számítja ki

SUBTOTAL RÉSZÖSSZEG Matematikai és trigonometriai

Lista vagy adatbázis részösszegét adja eredményül

RSQ RNÉGYZET Statisztikai

Kiszámítja a Pearson-féle szorzatmomentum korrelációs együtthatójának négyzetét

ROMAN RÓMAI Matematikai és trigonometriai

Egy arab számot római számokkal kifejezve szövegként ad eredményül

IPMT RRÉSZLET Pénzügyi

Hiteltörlesztésen belül a tőketörlesztés nagyságát számítja ki adott időszakra

N S Információk

Argumentumának értékét számmá alakítja

SEC SEC Matematikai és trigonometriai

Egy szög szekánsát adja eredményül

SECH SECH Matematikai és trigonometriai

Egy szög szekáns hiperbolikuszát adja eredményül

SIN SIN Matematikai és trigonometriai

Egy szög szinuszát számítja ki

SINH SINH Matematikai és trigonometriai

Egy szám szinusz hiperbolikuszát számítja ki

REPT SOKSZOR Szöveg

Megadott számú alkalommal megismétel egy szövegrészt

ROW SOR Mátrix

Egy hivatkozás sorának számát adja meg

SORT SORBA.RENDEZ Mátrix

Tartományok vagy tömbök tartalmának rendezése

ROWS SOROK Mátrix

Egy hivatkozás sorainak számát adja meg

SERIESSUM SORÖSSZEG Matematikai és trigonometriai

Hatványsor összegét adja eredményül

RANK SORSZÁM Kompatibilitási

Kiszámítja, hogy egy szám hányadik egy számsorozatban

SEQUENCE SORSZÁMLISTA Matematikai és trigonometriai

Egy tömbben lévő egymást követő számok (például 1, 2, 3, 4) listáját hozza létre

DEVSQ SQ Statisztikai

Az átlagtól való eltérések négyzetének összegét számítja ki

STEYX STHIBAYX Statisztikai

Egy regresszió esetén az egyes x-értékek alapján meghatározott y-értékek standard hibáját számítja ki

NORMSDIST STNORMELOSZL Kompatibilitási

A standard normális eloszlás eloszlásfüggvényének értékét számítja ki

ISNUMBER SZÁM Információk

Eredménye IGAZ, ha az érték szám

NUMBERVALUE SZÁMÉRTÉK Szöveg

Szöveget konvertál számmá, területi beállítástól független módon

PERCENTRANK SZÁZALÉKRANG Kompatibilitási

Egy értéknek egy adathalmazon belül vett százalékos rangját (elhelyezkedését) számítja ki

PERCENTRANK.EXC SZÁZALÉKRANG.KIZÁR Statisztikai

Érték adathalmazon belül vett százalékos rangját (elhelyezkedését) számítja ki (a 0 és 1 végpont kizárásával)

PERCENTRANK.INC SZÁZALÉKRANG.TARTALMAZ Statisztikai

Egy értéknek egy adathalmazon belül vett százalékos rangját (elhelyezkedését) számítja ki

COUPDAYS SZELVÉNYIDŐ Pénzügyi

A kifizetés időpontját magában foglaló szelvényperiódus hosszát adja meg napokban

COUPDAYBS SZELVÉNYIDŐ.KEZDETTŐL Pénzügyi

A szelvényidőszak kezdetétől a kifizetés időpontjáig eltelt napokat adja vissza

COUPDAYSNC SZELVÉNYIDŐ.KIFIZETÉSTŐL Pénzügyi

A kifizetés időpontja és a legközelebbi szelvénydátum közötti napok számát adja meg

COUPNUM SZELVÉNYSZÁM Pénzügyi

A kifizetés és a lejárat időpontja között kifizetendő szelvények számát adja eredményül

STDEV.S SZÓR.M Statisztikai

Egy statisztikai sokaság mintájából annak szórására ad becslést

STDEV.P SZÓR.S Statisztikai

Egy statisztikai sokaság egészéből kiszámítja annak szórását

STDEV SZÓRÁS Kompatibilitási

Egy statisztikai sokaság mintájából kiszámítja annak szórását

STDEVA SZÓRÁSA Statisztikai

Egy statisztikai sokaság mintájából annak szórására ad becslést (beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket)

STDEVP SZÓRÁSP Kompatibilitási

Egy statisztikai sokaság egészéből kiszámítja annak szórását

STDEVPA SZÓRÁSPA Statisztikai

Egy statisztikai sokaság egészéből kiszámítja annak szórását (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket)

MULTINOMIAL SZORHÁNYFAKT Matematikai és trigonometriai

Számhalmaz multinomiálisát adja eredményül

PRODUCT SZORZAT Matematikai és trigonometriai

Argumentumai szorzatát számítja ki

SUMPRODUCT SZORZATÖSSZEG Matematikai és trigonometriai

A megfelelő tömbelemek szorzatának összegét számítja ki

TEXT SZÖVEG Szöveg

Számértéket alakít át adott számformátumú szöveggé

ISTEXT SZÖVEG.E Információk

Eredménye IGAZ, ha az érték szöveg

SEARCH, SEARCHBs SZÖVEG.KERES és SZÖVEG.KERES2 Szöveg

Karakterláncot keres egy másikban (a kis- és nagybetűk között nem tesz különbséget)

FIND, FINDBs SZÖVEG.TALÁL és SZÖVEG.TALÁL2 Szöveg

Karakterláncot keres egy másikban (a kis- és nagybetűk megkülönböztetésével)

TEXTJOIN Szövegösszefűzés Szöveg

Kombinálja több tartomány és/vagy karakterlánc szövegtartalmát, és lehetővé teszi egy elválasztó megadását, melyet a program a kombináláskor az egyes szövegértékek közé helyez Ha az elválasztó üres szöveg, akkor a függvény elválasztás nélkül fűzi össze a tartományokat

SUM SZUM Matematikai és trigonometriai

Összeadja az argumentumlistájában lévő számokat

SUMIF SZUMHA Matematikai és trigonometriai

A megadott feltételeknek eleget tevő cellákban található értékeket adja össze

SUMIFS SZUMHATÖBB Matematikai és trigonometriai

Több megadott feltételnek eleget tevő tartománycellák összegét adja eredményül

SUMX2MY2 SZUMX2BŐLY2 Matematikai és trigonometriai

Két tömb megfelelő elemei négyzetének különbségét összegzi

SUMX2PY2 SZUMX2MEGY2 Matematikai és trigonometriai

Két tömb megfelelő elemei négyzetének összegét összegzi

SUMXMY2 SZUMXBŐLY2 Matematikai és trigonometriai

Két tömb megfelelő elemei különbségének négyzetösszegét számítja ki

T T Szöveg

Argumentumát szöveggé alakítja át

T.DIST T.ELOSZL Statisztikai

A Student-féle t-eloszlás szerinti százalékpontokat (valószínűséget) számítja ki

TDIST T.ELOSZLÁS Kompatibilitási

A Student-féle t-eloszlás értékét számítja ki

T.DIST.2T T.ELOSZLÁS.2SZ Statisztikai

A Student-féle t-eloszlás szerinti százalékpontokat (valószínűséget) számítja ki

T.DIST.RT T.ELOSZLÁS.JOBB Statisztikai

A Student-féle t-eloszlás értékét számítja ki

T.INV T.INVERZ Statisztikai

A Student-féle t-eloszlás t értékét számítja ki a megadott valószínűség és szabadságfok mellett

T.INV.2T T.INVERZ.2SZ Statisztikai

A Student-féle t-eloszlás inverzét számítja ki

T.TEST T.PRÓB Statisztikai

A Student-féle t-próbához tartozó valószínűséget számítja ki

TTEST T.PRÓBA Kompatibilitási

A Student-féle t-próbához tartozó valószínűséget számítja ki

TAN TAN Matematikai és trigonometriai

Egy szám tangensét számítja ki

TANH TANH Matematikai és trigonometriai

Egy szám tangens hiperbolikuszát számítja ki

EFFECT TÉNYLEGES Pénzügyi

Az éves tényleges kamatláb értékét adja eredményül

AREAS TERÜLET Mátrix

Hivatkozásban a területek számát adja eredményül

TYPE TÍPUS Információk

Egy, az érték adattípusát jelölő számot ad eredményül

CLEAN TISZTÍT Szöveg

A szövegből eltávolítja az összes nem nyomtatható karaktert

DECIMAL TIZEDES Matematikai és trigonometriai

Decimális számmá alakít egy adott számrendszerben megadott, szöveggel ábrázolt számot

PROPER TNÉV Szöveg

Szöveg minden szavának kezdőbetűjét nagybetűsre cseréli

MROUND TÖBBSZ.KEREKÍT Matematikai és trigonometriai

A kívánt többszörösére kerekített értéket ad eredményül

YEARFRAC TÖRTÉV Dátum és idő

Az adott dátumok közötti teljes napok számát törtévként adja meg

TRANSPOSE TRANSZPONÁLÁS Mátrix

Egy tömb transzponáltját adja eredményül

TREND TREND Statisztikai

Lineáris trend értékeit számítja ki

UNICODE UNICODE Szöveg

A szöveg első karakterének számát (kódértékét) adja eredményül

UNICHAR UNIKARAKTER Szöveg

A megadott számérték által jelölt Unicode-karaktert adja eredményül

ISBLANK ÜRES Információk

Eredménye IGAZ, ha az érték üres

ENCODEURL URL.KÓDOL Web

Egy URL-címként kódolt karakterláncot ad eredményül

COUPPCD UTOLSÓ.SZELVÉNYDÁTUM Pénzügyi

A kifizetés előtti utolsó szelvénydátumot adja eredményül

OR VAGY Logikai

Eredménye IGAZ, ha bármelyik argumentuma IGAZ

CHOOSE VÁLASZT Mátrix

Értékek listájából választ ki egy elemet

PROB VALÓSZÍNŰSÉG Statisztikai

Annak valószínűségét számítja ki, hogy adott értékek két határérték közé esnek

VALUETOTEXT VALUETOTEXT Szöveg

Bármely megadott érték szövegét adja eredményül

VAR VAR Kompatibilitási

Minta alapján becslést ad a varianciára

VAR.S VAR.M Statisztikai

Minta alapján becslést ad a varianciára

VAR.P VAR.S Statisztikai

Egy statisztikai sokaság varianciáját számítja ki

VARA VARA Statisztikai

Minta alapján becslést ad a varianciára (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket)

PERMUT VARIÁCIÓK Statisztikai

Adott számú objektum k-ad osztályú ismétlés nélküli variációinak számát számítja ki

PERMUTATIONA VARIÁCIÓK.ISM Statisztikai

Az összes objektumból kiválasztott adott számú objektum k-ad osztályú ismétléses variációinak számát számítja ki

VARP VARP Kompatibilitási

Egy statisztikai sokaság varianciáját számítja ki

VARPA VARPA Statisztikai

Egy statisztikai sokaság varianciáját számítja ki (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket)

RAND VÉL Matematikai és trigonometriai

Egy 0 és 1 közötti véletlen számot ad eredményül

RANDBETWEEN VÉLETLEN.KÖZÖTT Matematikai és trigonometriai

Megadott számok közé eső véletlen számot állít elő

RANDARRAY VÉLETLENTÖMB Matematikai és trigonometriai

A 0 és az 1 közötti véletlenszerű számok tömbjét számítja ki Megadhatja azonban a kitöltendő sorok és oszlopok számát, a minimális és a maximális értékeket, valamint azt, hogy a teljes számokat vagy decimális értékeket adja-e vissza

RTD VIA Mátrix

Valós idejű adatokat ad vissza egy, a COM-automatizálást támogató programból

HLOOKUP VKERES Mátrix

A megadott tömb felső sorában adott értékű elemet keres, és a megtalált elem oszlopából adott sorban elhelyezkedő értékkel tér vissza

WEBSERVICE WEBSZOLGÁLTATÁS Web

Adatokat olvas be egy webszolgáltatásból

WEIBULL WEIBULL Kompatibilitási

Egy statisztikai sokaság varianciáját számítja ki (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket)

WEIBULL.DIST WEIBULL.ELOSZLÁS Statisztikai

A Weibull-féle eloszlás értékét számítja ki

XIRR XBMR Pénzügyi

Ütemezett készpénzforgalom (cash flow) belső megtérülési kamatrátáját adja eredményül

XLOOKUP XLOOKUP Mátrix

Keresést végezhet egy tartományban vagy egy tömbben, és egy olyan elemet ad eredményül, amely megfelel az első találatnak Ha nem létezik egyezés, a XLOOKUP a legközelebbi (közelítő) egyezést adja vissza

XMATCH XMATCH Mátrix

Egy tömb vagy cellatartomány egy elemének relatív pozícióját számítja ki

FILTERXML XMLSZŰRÉS Web

Meghatározott adatokat ad vissza az XML-struktúrából a megadott XPath-kifejezés használatával

XNPV XNJÉ Pénzügyi

Ütemezett, nem feltétlenül periodikus készpénzforgalom (cash flow) nettó jelenlegi értékét adja eredményül

XOR XVAGY Logikai

Az argumentumokból KIZÁRÓ VAGY művelettel képzett kifejezés eredményét adja vissza

Z.TEST Z.PRÓB Statisztikai

Az egyszélű z-próbával kapott valószínűségértéket számítja ki

ZTEST Z.PRÓBA Kompatibilitási

Az egyszélű z-próbával kapott valószínűségértéket számítja ki