Luettelo Excel-toiminnoista ja englanninkielinen käännös

Englanti Suomalainen Kategoria Kuvaus
ABS ABS Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa luvun itseisarvon

ACOS ACOS Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa luvun arkuskosinin

ACOSH ACOSH Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa luvun käänteisen hyperbolisen kosinin

ACOT ACOT Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa luvun arkuskotangentin

ACOTH ACOTH Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa luvun hyperbolisen arkuskotangentin

TIME AIKA Päivämäärä ja kellonaika

Palauttaa annetun kellonajan järjestysluvun

TIMEVALUE AIKA_ARVO Päivämäärä ja kellonaika

Muuntaa tekstimuodossa olevan kellonajan järjestysluvuksi

UNIQUE AINUTKERTAISET.ARVOT Haku- ja viite

Palauttaa luettelon tai välin yksilölliset arvot

AREAS ALUEET Haku- ja viite

Palauttaa viittauksessa olevien alueiden määrän

AMORDEGRC AMORDEGRC Taloudelliset

Laskee kunkin laskentakauden poiston poistokerrointa käyttämällä

AMORLINC AMORLINC Taloudelliset

Palauttaa kunkin laskentakauden poiston

ARABIC ARABIA Matemaattiset ja trigonometriset

Muuntaa roomalaisen numeron lukumuotoiseksi arabialaiseksi numeroksi

ARRAYTOTEXT Arraytotext Teksti

Palauttaa teksti arvojen matriisin määritetystä alueesta

RANK ARVON.MUKAAN Yhteensopivuus

Palauttaa luvun sijainnin lukuarvoluettelossa suhteessa muihin luettelon arvoihin

RANK.AVG ARVON.MUKAAN.KESKIARVO Tilasto

Palauttaa luvun sijainnin lukuarvoluettelossa suhteessa muihin luettelon arvoihin

RANK.EQ ARVON.MUKAAN.TASAN Tilasto

Palauttaa luvun sijainnin lukuarvoluettelossa suhteessa muihin luettelon arvoihin

ASC ASC Teksti

Muuntaa merkkijonossa olevat englanninkieliset DBCS- tai katakana-merkit SBCS-merkeiksi

ASIN ASIN Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa luvun arkussinin

ASINH ASINH Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa luvun käänteisen hyperbolisen sinin

DEGREES ASTEET Matemaattiset ja trigonometriset

Muuntaa radiaanit asteiksi

ATAN ATAN Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa luvun arkustangentin

ATAN2 ATAN2 Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa arkustangentin x- ja y-koordinaatin perusteella

ATANH ATANH Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa luvun käänteisen hyperbolisen tangentin

AVERAGEIFS Averageify Tilasto

Palauttaa niiden solujen keskiarvon (aritmeettisen keskiarvon), jotka vastaavat useita ehtoja

BAHTTEXT BAHTTEKSTI Teksti

Muuntaa luvun tekstiksi ß (baht) -valuuttamuotoa käyttämällä

BETA.DIST BEETA.JAKAUMA Tilasto

Palauttaa kumulatiivisen beetajakaumafunktion arvon

BETA.INV BEETA.KÄÄNT Tilasto

Palauttaa määritetyn beetajakauman käänteisen kumulatiivisen jakaumafunktion arvon

BETADIST BEETAJAKAUMA Yhteensopivuus

Palauttaa kumulatiivisen beetajakaumafunktion arvon

BETAINV BEETAJAKAUMA.KÄÄNT Yhteensopivuus

Palauttaa määritetyn beetajakauman käänteisen kumulatiivisen jakaumafunktion arvon

BESSELI BESSELI Tekniikka

Palauttaa muunnetun Bessel-funktion In(x)

BESSELJ BESSELJ Tekniikka

Palauttaa Bessel-funktion Jn(x)

BESSELK BESSELK Tekniikka

Palauttaa muunnetun Bessel-funktion Kn(x)

BESSELY BESSELY Tekniikka

Palauttaa Bessel-funktion Yn(x)

BIN2DEC BINDES Tekniikka

Muuntaa binaariluvun desimaaliluvuksi

BIN2HEX BINHEKSA Tekniikka

Muuntaa binaariluvun heksadesimaaliluvuksi

BIN2OCT BINOKT Tekniikka

Muuntaa binaariluvun oktaaliluvuksi

BINOM.DIST BINOMI.JAKAUMA Tilasto

Palauttaa yksittäisen termin binomijakaumatodennäköisyyden

BINOM.DIST.RANGE BINOMI.JAKAUMA.ALUE Tilasto

Palauttaa kokeilun tuloksen todennäköisyyden binomijakaumaa käyttämällä

NEGBINOM.DIST BINOMI.JAKAUMA.NEG Tilasto

Palauttaa negatiivisen binomijakauman

BINOMDIST BINOMIJAKAUMA Yhteensopivuus

Palauttaa yksittäisen termin binomijakaumatodennäköisyyden

BINOM.INV BINOMIJAKAUMA.KÄÄNT Tilasto

Palauttaa pienimmän arvon, jossa binomijakauman kertymäfunktion arvo on pienempi tai yhtä suuri kuin vertailuarvo

CRITBINOM BINOMIJAKAUMA.KRIT Yhteensopivuus

Palauttaa pienimmän arvon, jossa binomijakauman kertymäfunktion arvo on pienempi tai yhtä suuri kuin vertailuarvo

NEGBINOMDIST BINOMIJAKAUMA.NEG Yhteensopivuus

Palauttaa negatiivisen binomijakauman

BITXOR BITTI.EHDOTON.TAI Tekniikka

Palauttaa kahden luvun Poissulkeva Tai -arvon

BITAND BITTI.JA Tekniikka

Palauttaa kahden luvun Bittitaso Ja -arvon

BITRSHIFT BITTI.SIIRTO.O Tekniikka

Palauttaa vaihda_määrä-bittien oikealle siirtämän arvoluvun

BITLSHIFT BITTI.SIIRTO.V Tekniikka

Palauttaa vaihda_määrä-bittien vasemmalle siirtämän arvoluvun

BITOR BITTI.TAI Tekniikka

Palauttaa kahden luvun Bittitaso TAI -arvon

CHIDIST CHIJAKAUMA Yhteensopivuus

Palauttaa yksisuuntaisen chi-neliön jakauman todennäköisyyden

CHIINV CHIJAKAUMA.KÄÄNT Yhteensopivuus

Palauttaa yksisuuntaisen chi-neliön jakauman todennäköisyyden käänteisarvon

CHISQ.DIST CHINELIÖ.JAKAUMA Tilasto

Palauttaa kumulatiivisen beeta-todennäköisyysfunktion arvon

CHISQ.DIST.RT CHINELIÖ.JAKAUMA.OH Tilasto

Palauttaa yksisuuntaisen chi-neliön jakauman todennäköisyyden

CHISQ.INV CHINELIÖ.KÄÄNT Tilasto

Palauttaa kumulatiivisen beeta-todennäköisyysfunktion arvon

CHISQ.INV.RT CHINELIÖ.KÄÄNT.OH Tilasto

Palauttaa yksisuuntaisen chi-neliön jakauman todennäköisyyden käänteisarvon

CHISQ.TEST CHINELIÖ.TESTI Tilasto

Palauttaa riippumattomuustestin tuloksen

CHITEST CHITESTI Yhteensopivuus

Palauttaa riippumattomuustestin tuloksen

COS COS Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa luvun kosinin

COSH COSH Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa luvun hyperbolisen kosinin

COT COT Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa luvun hyperbolisen kosinin

COTH COTH Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa kulman kotangentin

DB DB Taloudelliset

Palauttaa kauden kirjanpidollisen poiston amerikkalaisen DB-menetelmän (Fixed-Declining Balance) mukaan

DBCS DBCS Teksti

Muuntaa merkkijonossa olevat englanninkieliset SBCS- tai katakana-merkit DBCS-merkeiksi

DDB DDB Taloudelliset

Palauttaa kauden kirjanpidollisen poiston amerikkalaisen DDB-menetelmän (Double-Declining Balance) tai jonkin muun määrittämäsi menetelmän mukaan

DEC2BIN DESBIN Tekniikka

Muuntaa desimaaliluvun binaariluvuksi

DEC2HEX DESHEKSA Tekniikka

Muuntaa desimaaliluvun heksadesimaaliluvuksi

DECIMAL DESIMAALI Matemaattiset ja trigonometriset

Muuntaa luvun tekstimuodon annetussa peruskannassa desimaaliluvuksi

DEC2OCT DESOKT Tekniikka

Muuntaa kymmenjärjestelmän luvun oktaaliluvuksi

DISC DISKONTTOKORKO Taloudelliset

Palauttaa arvopaperin diskonttokoron

XOR EHDOTON.TAI Loogiset

Palauttaa kaikkien argumenttien Poissulkeva TAI -arvon

NOT EI Loogiset

Kääntää argumentin totuusarvon

EXPON.DIST EKSPONENTIAALI.JAKAUMA Tilasto

Palauttaa eksponentiaalijakauman

EXPONDIST EKSPONENTIAALIJAKAUMA Yhteensopivuus

Palauttaa eksponentiaalijakauman

EXP EKSPONENTTI Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa

FORECAST ENNUSTE Tilasto

Palauttaa lineaarisen trendin arvon

FORECAST.ETS ENNUSTE.ETS Tilasto

Palauttaa tulevan arvon olemassa olevien (historiallisten) arvojen perusteella käyttämällä eksponentiaalisen kolmoistasoituksen (ETS) algoritmin AAA-versiota

FORECAST.ETS.CONFINT ENNUSTE.ETS.CONFINT Tilasto

Palauttaa luottamusvälin ennustearvolle määritettynä tavoitepäivämääränä

FORECAST.ETS.SEASONALITY ENNUSTE.ETS.KAUSIVAIHTELU Tilasto

Palauttaa toistuvuuskaavan pituuden, jonka Excel havaitsee määritetylle aikasarjalle

FORECAST.ETS.STAT ENNUSTE.ETS.STAT Tilasto

Funktio palauttaa tilastoarvon aikasarjan ennusteen tuloksena

FORECAST.LINEAR ENNUSTE.LINEAARINEN Tilasto

Palauttaa tulevan arvon olemassa olevien arvojen perusteella

INDIRECT EPÄSUORA Haku- ja viite

Palauttaa tekstiarvona ilmaistun viittauksen

FALSE EPÄTOSI Loogiset

Palauttaa totuusarvon EPÄTOSI

PROPER ERISNIMI Teksti

Muuttaa merkkijonon kunkin sanan ensimmäisen kirjaimen isoksi

SUMXMY2 EROTUSTEN.NELIÖSUMMA Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa kahden matriisin toisiaan vastaavien arvojen erotusten neliösumman

FIND, FINDBs ETSI- ja ETSIB Teksti

Etsii tekstiarvon toisen tekstin sisältä (tunnistaa isot ja pienet kirjaimet)

SIGN ETUMERKKI Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa luvun etumerkin

EUROCONVERT EUROCONVERT Apuohjelma- ja automaatio

Muuntaa luvun euroiksi, muuntaa luvun euroista euroalueen jäsenmaan valuutaksi tai muuntaa luvun yhden jäsenmaan valuutasta toisen jäsenmaan valuutaksi käyttämällä euroa välittäjänä

F.DIST F.JAKAUMA Tilasto

Palauttaa F-todennäköisyysjakauman

F.DIST.RT F.JAKAUMA.OH Tilasto

Palauttaa F-todennäköisyysjakauman

F.INV F.KÄÄNT Tilasto

Palauttaa F-todennäköisyysjakauman käänteisfunktion

F.INV.RT F.KÄÄNT.OH Tilasto

Palauttaa F-todennäköisyysjakauman käänteisfunktion

F.TEST F.TESTI Tilasto

Palauttaa F-testin tuloksen

PHI FII Tilasto

Palauttaa normitetun normaalijakauman tiheysfunktion arvon

FISHER FISHER Tilasto

Palauttaa Fisher-muunnoksen

FISHERINV FISHER.KÄÄNT Tilasto

Palauttaa käänteisen Fisher-muunnoksen

FDIST FJAKAUMA Yhteensopivuus

Palauttaa F-todennäköisyysjakauman

FINV FJAKAUMA.KÄÄNT Tilasto

Palauttaa F-todennäköisyysjakauman käänteisfunktion

PHONETIC FONEETTINEN Teksti

Hakee foneettiset (furigana) merkit merkkijonosta

FTEST FTESTI Yhteensopivuus

Palauttaa F-testin tuloksen

GAMMA GAMMA Tilasto

Palauttaa gammafunktion arvon

GAMMA.DIST GAMMA.JAKAUMA Tilasto

Palauttaa gammajakauman

GAMMA.INV GAMMA.JAKAUMA.KÄÄNT Tilasto

Palauttaa käänteisen gammajakauman kertymäfunktion

GAMMADIST GAMMAJAKAUMA Yhteensopivuus

Palauttaa gammajakauman

GAMMAINV GAMMAJAKAUMA.KÄÄNT Yhteensopivuus

Palauttaa käänteisen gammajakauman kertymäfunktion

GAMMALN GAMMALN Tilasto

Palauttaa gammafunktion luonnollisen logaritmin Γ(x)

GAMMALN.PRECISE GAMMALN.TARKKA Tilasto

Palauttaa gammafunktion luonnollisen logaritmin Γ(x)

GAUSS GAUSS Tilasto

Palauttaa 0,5 normitettua normaalijakauman kertymäfunktiota pienemmän määrän

LOOKUP HAKU Haku- ja viite

Etsii arvoja vektorista tai matriisista

HEX2BIN HEKSABIN Tekniikka

Muuntaa heksadesimaaliluvun binaariluvuksi

HEX2DEC HEKSADES Tekniikka

Muuntaa heksadesimaaliluvun desimaaliluvuksi

HEX2OCT HEKSAOKT Tekniikka

Muuntaa heksadesimaaliluvun oktaaliluvuksi

PRICE HINTA Taloudelliset

Palauttaa hinnan 100 euron nimellisarvoa kohden arvopaperille, jonka korko maksetaan säännöllisin väliajoin

PRICEDISC HINTA.DISK Taloudelliset

Palauttaa diskontatun arvopaperin hinnan 100 euron nimellisarvoa kohden

PRICEMAT HINTA.LUNASTUS Taloudelliset

Palauttaa hinnan 100 euron nimellisarvoa kohden arvopaperille, jonka korko maksetaan erääntymispäivänä

HYPGEOM.DIST HYPERGEOM_JAKAUMA Tilasto

Palauttaa hypergeometrisen jakauman

HYPGEOMDIST HYPERGEOM.JAKAUMA Yhteensopivuus

Palauttaa hypergeometrisen jakauman

HYPERLINK HYPERLINKKI Haku- ja viite

Luo pikakuvakkeen tai tekstin, joka avaa verkkopalvelimelle, intranetiin tai Internetiin tallennetun tiedoston

IFS IFS Loogiset

Tarkistaa, täyttyykö yksi tai useampi ehto, ja palauttaa ensimmäistä TOSI-arvoista ehtoa vastaavan arvon

INDEX INDEKSI Haku- ja viite

Valitsee arvon viittauksesta tai matriisista indeksin mukaan

IPMT IPMT Taloudelliset

Laskee sijoitukselle tai lainalle tiettynä ajanjaksona kertyvän koron

ISO.CEILING ISO.PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa luvun, joka on pyöristetty ylöspäin lähimpään kokonaislukuun tai tarkkuusargumentin lähimpään kerrannaiseen

AND JA Loogiset

Palauttaa arvon TOSI, jos kaikkien argumenttien arvo on TOSI

SKEW JAKAUMAN.VINOUS Tilasto

Palauttaa jakauman vinouden

SKEW.P JAKAUMAN.VINOUS.POP Tilasto

Palauttaa jakauman vinouden populaation perusteella: miten epätasaisesti arvot ovat jakautuneet keskiarvon ympärille

MOD JAKOJ Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa jakolaskun jäännöksen

JIS JIS Teksti

Muuntaa merkkijonossa olevat englanninkieliset SBCS- tai katakana-merkit DBCS-merkeiksi

SEQUENCE JONO Matemaattiset ja trigonometriset

Luo matriisin peräkkäisten lukujen luettelon, kuten 1, 2, 3, 4

IF JOS Loogiset

Määrittää suoritettavan loogisen testin

IFNA JOSPUUTTUU Loogiset

Palauttaa määritetyn arvon, jos lausekkeen tuloksena on #PUUTTUU Palauttaa muussa tapauksessa lausekkeen tuloksen

IFERROR JOSVIRHE Loogiset

Palauttaa määrittämäsi arvon, jos kaavan tulos on virhe; muussa tapauksessa palauttaa kaavan tuloksen

FORMULATEXT KAAVA.TEKSTI Haku- ja viite

Palauttaa annetun viittauksen kaavan tekstinä

GROWTH KASVU Tilasto

Palauttaa eksponentiaalisen trendin arvon

TRUNC KATKAISE Matemaattiset ja trigonometriset

Katkaisee luvun kokonaisluvuksi

SEARCH, SEARCHBs KÄY.LÄPI- ja KÄY.LÄPIB Teksti

Etsii tekstiarvon toisen tekstin sisältä (isot ja pienet kirjaimet tulkitaan samoiksi merkeiksi)

FACT KERTOMA Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa luvun kertoman

FACTDOUBLE KERTOMA.OSA Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa luvun osakertoman

ACCRINT KERTYNYT.KORKO Taloudelliset

Laskee arvopaperille kertyneen koron, kun korko kertyy säännöllisin väliajoin

ACCRINTM KERTYNYT.KORKO.LOPUSSA Taloudelliset

Laskee arvopaperille kertyneen koron, kun korko maksetaan eräpäivänä

AVERAGE KESKIARVO Tilasto

Palauttaa argumenttien keskiarvon

GEOMEAN KESKIARVO.GEOM Tilasto

Palauttaa geometrisen keskiarvon

HARMEAN KESKIARVO.HARM Tilasto

Palauttaa harmonisen keskiarvon

AVERAGEIF KESKIARVO.JOS Tilasto

Palauttaa alueen niiden solujen keskiarvon (aritmeettisen keskiarvon), jotka täyttävät annetut ehdot

TRIMMEAN KESKIARVO.TASATTU Tilasto

Palauttaa tietojoukon tasatun keskiarvon

AVERAGEA KESKIARVOA Tilasto

Palauttaa argumenttien, mukaan lukien lukujen, tekstin ja totuusarvojen, keskiarvon

STDEV KESKIHAJONTA Yhteensopivuus

Laskee populaation keskihajonnan otoksen perusteella

STDEV.P KESKIHAJONTA.P Tilasto

Laskee normaalijakautuman koko populaation perusteella

STDEV.S KESKIHAJONTA.S Tilasto

Laskee populaation keskihajonnan otoksen perusteella

STDEVA KESKIHAJONTAA Tilasto

Laskee populaation keskihajonnan otoksen perusteella, mukaan lukien luvut, tekstin ja totuusarvot

STDEVP KESKIHAJONTAP Yhteensopivuus

Laskee normaalijakautuman koko populaation perusteella

STDEVPA KESKIHAJONTAPA Tilasto

Laskee populaation keskihajonnan koko populaation perusteella, mukaan lukien luvut, tekstin ja totuusarvot

AVEDEV KESKIPOIKKEAMA Tilasto

Palauttaa hajontojen itseisarvojen keskiarvon

STEYX KESKIVIRHE Tilasto

Palauttaa regression kutakin x-arvoa vastaavan ennustetun y-arvon keskivirheen

DURATION KESTO Taloudelliset

Palauttaa keston arvopaperille, jonka koronmaksu tapahtuu säännöllisesti

PDURATION KESTO.JAKSO Taloudelliset

Palauttaa kausien määrän, jonka sijoitus vaatii tietyn arvon saavuttamiseksi

MDURATION KESTO.MUUNN Taloudelliset

Palauttaa muunnetun Macauley-keston arvopaperille, jonka oletettu nimellisarvo on 100 euroa

CONCATENATE KETJUTA Teksti

Yhdistää useat merkkijonot yhdeksi merkkijonoksi

FIXED KIINTEÄ Teksti

Muotoilee luvun tekstiksi, jossa on kiinteä määrä desimaaleja

INT KOKONAISLUKU Matemaattiset ja trigonometriset

Pyöristää luvun alaspäin lähimpään kokonaislukuun

COMBIN KOMBINAATIO Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa mahdollisten kombinaatioiden määrän annetulle objektien määrälle

COMBINA KOMBINAATIOA Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa mahdollisten kombinaatioiden määrän (toistoilla) annetulle kohteiden määrälle

COMPLEX KOMPLEKSI Tekniikka

Muuntaa reaali- ja imaginaariosien kertoimet kompleksiluvuksi

IMABS KOMPLEKSI.ABS Tekniikka

Palauttaa kompleksiluvun itseisarvon (moduluksen)

IMARGUMENT KOMPLEKSI.ARG Tekniikka

Palauttaa theeta-argumentin, joka on radiaaneina annettu kulma

IMCOS KOMPLEKSI.COS Tekniikka

Palauttaa kompleksiluvun kosinin

IMCOSH KOMPLEKSI.COSH Tekniikka

Palauttaa kompleksiluvun hyperbolisen kosinin

IMCOT KOMPLEKSI.COT Tekniikka

Palauttaa kompleksiluvun kotangentin

IMEXP KOMPLEKSI.EKSP Tekniikka

Palauttaa kompleksiluvun eksponentin

IMSUB KOMPLEKSI.EROTUS Tekniikka

Palauttaa kahden kompleksiluvun erotuksen

IMAGINARY KOMPLEKSI.IMAG Tekniikka

Palauttaa kompleksiluvun imaginaariosan kertoimen

IMCONJUGATE KOMPLEKSI.KONJ Tekniikka

Palauttaa kompleksiluvun konjugaattiluvun

IMCSC KOMPLEKSI.KOSEK Tekniikka

Palauttaa kompleksiluvun kosekantin

IMCSCH KOMPLEKSI.KOSEKH Tekniikka

Palauttaa kompleksiluvun hyperbolisen kosekantin

IMLN KOMPLEKSI.LN Tekniikka

Palauttaa kompleksiluvun luonnollisen logaritmin

IMLOG10 KOMPLEKSI.LOG10 Tekniikka

Palauttaa kompleksiluvun kymmenkantaisen logaritmin

IMLOG2 KOMPLEKSI.LOG2 Tekniikka

Palauttaa kompleksiluvun kaksikantaisen logaritmin

IMSQRT KOMPLEKSI.NELIÖJ Tekniikka

Palauttaa kompleksiluvun neliöjuuren

IMDIV KOMPLEKSI.OSAM Tekniikka

Palauttaa kahden kompleksiluvun osamäärän

IMPOWER KOMPLEKSI.POT Tekniikka

Palauttaa kokonaislukupotenssiin korotetun kompleksiluvun

IMREAL KOMPLEKSI.REAALI Tekniikka

Palauttaa kompleksiluvun reaaliosan kertoimen

IMSEC KOMPLEKSI.SEK Tekniikka

Palauttaa kompleksiluvun sekantin

IMSECH KOMPLEKSI.SEKH Tekniikka

Palauttaa kompleksiluvun hyperbolisen sekantin

IMSIN KOMPLEKSI.SIN Tekniikka

Palauttaa kompleksiluvun sinin

IMSINH KOMPLEKSI.SINH Tekniikka

Palauttaa kompleksiluvun hyperbolisen sinin

IMSUM KOMPLEKSI.SUM Tekniikka

Palauttaa kompleksilukujen summan

IMTAN KOMPLEKSI.TAN Tekniikka

Palauttaa kompleksiluvun tangentin

IMPRODUCT KOMPLEKSI.TULO Tekniikka

Palauttaa kompleksilukujen tulon

CODE KOODI Teksti

Palauttaa tekstimerkkijonon ensimmäisen merkin numerokoodin

AGGREGATE KOOSTE Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa luettelon tai tietokannan koosteen

RATE KORKO Taloudelliset

Palauttaa annuiteetin kausittaisen korkokannan

INTRATE KORKO.ARVOPAPERI Taloudelliset

Palauttaa arvopaperin korkokannan täysin sijoitetulle arvopaperille

EFFECT KORKO.EFEKT Taloudelliset

Palauttaa todellisen vuosikoron

NOMINAL KORKO.VUOSI Taloudelliset

Palauttaa vuosittaisen nimelliskoron

COUPPCD KORKOPÄIVÄ.EDELLINEN Taloudelliset

Palauttaa tilityspäivää edeltävän koronmaksupäivän

COUPNUM KORKOPÄIVÄ.JAKSOT-t Taloudelliset

Palauttaa arvopaperin ostopäivän ja erääntymispäivän välisten koronmaksupäivien määrän

COUPNCD KORKOPÄIVÄ.SEURAAVA Taloudelliset

Palauttaa tilityspäivän jälkeisen seuraavan koronmaksupäivän

COUPDAYS KORKOPÄIVÄT Taloudelliset

Palauttaa päivien määrän koronmaksukaudelta, johon tilityspäivä kuuluu

COUPDAYBS KORKOPÄIVÄT.ALUSTA Taloudelliset

Palauttaa koronmaksukauden aloituspäivän ja tilityspäivän välisen ajanjakson päivien määrän

COUPDAYSNC KORKOPÄIVÄT.SEURAAVA Taloudelliset

Palauttaa tilityspäivän ja seuraavan koronmaksupäivän välisen ajanjakson päivien määrän

CORREL KORRELAATIO Tilasto

Palauttaa kahden arvojoukon korrelaatiokertoimen

REPLACE, REPLACEBs KORVAA- ja KORVAAB Teksti

Korvaa tekstissä olevat merkit

CSC KOSEK Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa kulman kosekantin

CSCH KOSEKH Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa kulman hyperbolisen kosekantin

COVAR KOVARIANSSI Yhteensopivuus

Palauttaa kovarianssin, joka on keskiarvo havaintoaineiston kunkin pisteparin poikkeamien tuloista

COVARIANCE.P KOVARIANSSI.P Tilasto

Palauttaa kovarianssin, joka on keskiarvo havaintoaineiston kunkin pisteparin poikkeamien tuloista

COVARIANCE.S KOVARIANSSI.S Tilasto

Palauttaa otoksen kovarianssin, joka on keskiarvo havaintoaineiston kunkin pisteparin poikkeamien tuloista

SLOPE KULMAKERROIN Tilasto

Palauttaa lineaarisen regressiosuoran kulmakertoimen

KURT KURT Tilasto

Palauttaa tietoalueen vinous-arvon eli huipukkuuden

CALL KUTSU Apuohjelma- ja automaatio

Kutsuu dynaamisesti linkitettävässä kirjastossa (DLL) tai koodiresurssissa olevaa toimintosarjaa

MONTH KUUKAUSI Päivämäärä ja kellonaika

Muuntaa järjestysluvun kuukausiksi

EOMONTH KUUKAUSI.LOPPU Päivämäärä ja kellonaika

Palauttaa järjestyslukuna sen kuukauden viimeisen päivämäärän, joka poikkeaa annetun kuukausimäärän verran eteen- tai taaksepäin

CUBESET KUUTIOJOUKKO Kuutio

Määrittää lasketun jäsen- tai monikkojoukon lähettämällä joukon lausekkeita palvelimessa olevalle kuutiolle Palvelin luo joukon ja palauttaa sen Microsoft Office Excelille

CUBESETCOUNT KUUTIOJOUKKOJENMÄÄRÄ Kuutio

Palauttaa joukon kohteiden määrän

CUBEKPIMEMBER KUUTIOKPIJÄSEN Kuutio

Palauttaa suorituskykyilmaisimen (KPI) nimen, ominaisuuden sekä mitan ja näyttää nimen sekä ominaisuuden solussa KPI on mitattavissa oleva suure, kuten kuukauden bruttotuotto tai vuosineljänneksen työntekijäkohtainen liikevaihto, joiden avulla tarkkaillaan organisaation suorituskykyä

CUBEVALUE KUUTIONARVO Kuutio

Palauttaa koostetun arvon kuutiosta

CUBEMEMBER KUUTIONJÄSEN Kuutio

Palauttaa kuutiohierarkian jäsenen tai monikon Tällä funktiolla voit tarkistaa, että jäsen tai monikko on olemassa kuutiossa

CUBEMEMBERPROPERTY KUUTIONJÄSENENOMINAISUUS Kuutio

Palauttaa kuution jäsenominaisuuden arvon Tällä funktiolla voit tarkistaa, että nimi on olemassa kuutiossa, ja palauttaa tämän jäsenen määritetyn ominaisuuden

CUBERANKEDMEMBER KUUTIONLUOKITELTUJÄSEN Kuutio

Palauttaa joukon n:nnen jäsenen Tällä funktiolla voit palauttaa joukosta elementtejä, kuten parhaan myyjän tai 10 parasta opiskelijaa

INFO KUVAUS Tieto

Palauttaa tietoja nykyisestä käyttöympäristöstä

SORT LAJITTELE Haku- ja viite

Lajittelee tietyn välin tai matriisin sisällön

SORTBY LAJITTELE.ARVOJEN.PERUSTEELLA Haku- ja viite

Lajittelee alueella tai matriisissa olevat sisällöt vastaavan arvo välin tai matriisin arvojen perusteella

COUNT LASKE Tilasto

Laskee argumenttiluettelossa olevien lukujen määrän

COUNTIFS Laske Tilasto

Laskee alueella olevien sellaisten solujen määrän, joiden sisältö vastaa useita ehtoja

COUNTA LASKE.A Tilasto

Laskee argumenttiluettelossa olevien arvojen määrän

COUNTIF LASKE.JOS Tilasto

Laskee alueella olevien sellaisten solujen määrän, joiden sisältö vastaa annettuja ehtoja

COUNTBLANK LASKE.TYHJÄT Tilasto

Laskee alueella olevien tyhjien solujen määrän

INTERCEPT LEIKKAUSPISTE Tilasto

Palauttaa lineaarisen regressiosuoran leikkauspisteen

LET Let Matemaattiset ja trigonometriset

Määrittää nimet laskenta tuloksiin, jotta voit tallentaa väli lasku toimituksia, arvoja tai nimien määrittämisen kaavan sisälle

LINEST LINREGR Tilasto

Palauttaa lineaarisen trendin parametrit

LOG LOG Matemaattiset ja trigonometriset

Laskee luvun logaritmin käyttämällä annettua kantalukua

LOG10 LOG10 Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa luvun kymmenkantaisen logaritmin

LOGNORM.DIST LOGNORM_JAKAUMA Tilasto

Palauttaa lognormaalisen jakauman kertymäfunktion

LOGNORMDIST LOGNORM.JAKAUMA Yhteensopivuus

Palauttaa lognormaalisen jakauman kertymäfunktion

LOGINV LOGNORM.JAKAUMA.KÄÄNT Yhteensopivuus

Palauttaa lognormaalisen jakauman käänteisen kertymäfunktion

LOGNORM.INV LOGNORM.KÄÄNT Tilasto

Palauttaa lognormaalisen jakauman käänteisen kertymäfunktion

LOGEST LOGREGR Tilasto

Palauttaa eksponentiaalisen trendin parametrit

LN LUONNLOG Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa luvun luonnollisen logaritmin

CONFIDENCE LUOTTAMUSVÄLI Yhteensopivuus

Palauttaa luottamusvälin populaation keskiarvolle

CONFIDENCE.NORM LUOTTAMUSVÄLI.NORM Tilasto

Palauttaa luottamusvälin populaation keskiarvolle

CONFIDENCE.T LUOTTAMUSVÄLI.T Tilasto

Palauttaa t-jakauman avulla populaation keskiarvon luottamusvälin

MAX MAKS Tilasto

Palauttaa suurimman arvon argumenttiluettelosta

MAXA MAKSA Tilasto

Palauttaa argumenttien, mukaan lukien lukujen, tekstin ja totuusarvojen, suurimman arvon

CUMIPMT MAKSETTU.KORKO Taloudelliset

Palauttaa kahden jakson välisenä aikana kertyneen koron

CUMPRINC MAKSETTU.LYHENNYS Taloudelliset

Palauttaa lainalle kahden jakson välisenä aikana kertyneen lyhennyksen

PMT MAKSU Taloudelliset

Palauttaa annuiteetin kausittaisen maksuerän

MAXIFS Maxifs Tilasto

Palauttaa annettujen ehtojen määrittämien solujen suurimman arvon

MDETERM MDETERM Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa matriisin matriisideterminantin

MEDIAN MEDIAANI Tilasto

Palauttaa annettujen lukujen mediaanin

CHAR MERKKI Teksti

Palauttaa koodilukua vastaavan merkin

MIN MIN Tilasto

Palauttaa pienimmän arvon argumenttiluettelosta

MINA MINA Tilasto

Palauttaa argumenttien, mukaan lukien lukujen, tekstin ja totuusarvojen, pienimmän arvon

MINIFS Minifs Tilasto

Tämä funktio palauttaa annettujen ehtojen määrittämien solujen pienimmän arvon

MINUTE MINUUTIT Päivämäärä ja kellonaika

Muuntaa järjestysluvun minuuteiksi

MINVERSE MKÄÄNTEINEN Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa matriisin käänteismatriisin

MMULT MKERRO Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa kahden matriisin tulon

MODE MOODI Yhteensopivuus

Palauttaa tietojoukossa useimmin esiintyvän arvon

MODE.MULT MOODI.USEA Tilasto

Palauttaa matriisin tai tietoalueen yleisimpien arvojen eri moodien pystysuuntaisen matriisin

MODE.SNGL MOODI.YKSI Tilasto

Palauttaa tietojoukossa useimmin esiintyvän arvon

MIRR MSISÄINEN Taloudelliset

Palauttaa sisäisen korkokannan, kun positiivisten ja negatiivisten kassavirtojen rahoituskorko on erilainen

MULTINOMIAL MULTINOMI Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa lukujoukon multinomin

CONVERT MUUNNA Tekniikka

Muuntaa luvun toisen mittajärjestelmän mukaiseksi

N N Tieto

Palauttaa arvon luvuksi muunnettuna

PV NA Taloudelliset

Palauttaa sijoituksen nykyarvon

SQRT NELIÖJUURI Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa positiivisen neliöjuuren

SQRTPI NELIÖJUURI.PII Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa tulon (luku * pii) neliöjuuren

SUMSQ NELIÖSUMMA Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa argumenttien neliöiden summan

SUMX2MY2 NELIÖSUMMIEN.EROTUS Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa kahden matriisin toisiaan vastaavien arvojen laskettujen neliösummien erotuksen

SUMX2PY2 NELIÖSUMMIEN.SUMMA Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa kahden matriisin toisiaan vastaavien arvojen neliösummien summan

QUARTILE NELJÄNNES Yhteensopivuus

Palauttaa tietoalueen neljänneksen

QUARTILE.INC NELJÄNNES.SIS Tilasto

Palauttaa tietoalueen neljänneksen

QUARTILE.EXC NELJÄNNES.ULK Tilasto

Palauttaa tietoalueen neljänneksen perustuen prosenttipistearvoihin väliltä 0–1 (raja-arvot eivät kuulu alueeseen)

NPER NJAKSO Taloudelliset

Palauttaa sijoituksen jaksojen määrän

NPV NNA Taloudelliset

Palauttaa sijoituksen nykyarvon toistuvista kassavirroista muodostuvan sarjan ja diskonttokoron perusteella

XNPV NNA.JAKSOTON Taloudelliset

Palauttaa nettonykyarvon kassavirtojen sarjoille, jotka eivät välttämättä ole säännöllisiä

NORM.S.INV NORM_JAKAUMA.KÄÄNT Tilasto

Palauttaa normitetun normaalijakauman kertymäfunktion käänteisarvon

NORM.S.DIST NORM_JAKAUMA.NORMIT Tilasto

Palauttaa normitetun normaalijakauman kertymäfunktion

NORMDIST NORM.JAKAUMA Yhteensopivuus

Palauttaa normaalijakauman kertymäfunktion

NORMINV NORM.JAKAUMA.KÄÄNT Tilasto

Palauttaa käänteisen normaalijakauman kertymäfunktion

NORMSDIST NORM.JAKAUMA.NORMIT Yhteensopivuus

Palauttaa normitetun normaalijakauman kertymäfunktion

NORMSINV NORM.JAKAUMA.NORMIT.KÄÄNT Yhteensopivuus

Palauttaa normitetun normaalijakauman kertymäfunktion käänteisarvon

NORM.DIST NORMAALI.JAKAUMA Tilasto

Palauttaa normaalijakauman kertymäfunktion

NORM.INV NORMAALI.JAKAUMA.KÄÄNT Yhteensopivuus

Palauttaa käänteisen normaalijakauman kertymäfunktion

STANDARDIZE NORMITA Tilasto

Palauttaa normitetun arvon

GETPIVOTDATA NOUDA.PIVOT.TIEDOT Haku- ja viite

Palauttaa Pivot-taulukkoraporttiin tallennettuja tietoja

NUMBERVALUE NROARVO Teksti

Muuntaa tekstin luvuksi alueasetuksista riippumattomalla tavalla

NOW NYT Päivämäärä ja kellonaika

Palauttaa kuluvan päivämäärän ja ajan järjestysnumeron

TBILLPRICE OBLIG.HINTA Taloudelliset

Palauttaa obligaation hinnan 100 euron nimellisarvoa kohden

TBILLYIELD OBLIG.TUOTTO Taloudelliset

Palauttaa obligaation tuoton

TBILLEQ OBLIG.TUOTTOPROS Taloudelliset

Palauttaa valtion obligaation tuoton vastaavana joukkovelkakirjan tuottona

DEVSQ OIKAISTU.NELIÖSUMMA Tilasto

Palauttaa keskipoikkeamien neliösumman

RIGHT, RIGHTBs OIKEA- ja OIKEAB Teksti

Palauttaa tekstiarvon oikeanpuoliset merkit

OCT2BIN OKTBIN Tekniikka

Muuntaa oktaaliluvun binaariluvuksi

OCT2DEC OKTDES Tekniikka

Muuntaa oktaaliluvun desimaaliluvuksi

OCT2HEX OKTHEKSA Tekniikka

Muuntaa oktaaliluvun heksadesimaaliluvuksi

ISNONTEXT ONEI_TEKSTI Tieto

Palauttaa arvon TOSI, jos arvo ei ole teksti

ISFORMULA ONKAAVA Tieto

Palauttaa arvon TOSI, jos kyseessä on viittaus soluun, joka sisältää kaavan

ISNUMBER ONLUKU Tieto

Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on luku

ISPMT ONMAKSU Taloudelliset

Laskee sijoituksen maksetun koron tietyllä jaksolla

ISEVEN ONPARILLINEN Tieto

Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on parillinen

ISODD ONPARITON Tieto

Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on pariton

ISNA ONPUUTTUU Tieto

Palauttaa arvon TOSI, jos virhearvo on #PUUTTUU!

ISTEXT ONTEKSTI Tieto

Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on teksti

ISLOGICAL ONTOTUUS Tieto

Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on mikä tahansa totuusarvo

ISBLANK ONTYHJÄ Tieto

Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on tyhjä

ISREF ONVIITT Tieto

Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on viittaus

ISERR ONVIRH Tieto

Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on mikä tahansa virhearvo paitsi arvo #PUUTTUU!

ISERROR ONVIRHE Tieto

Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on mikä tahansa virhearvo

QUOTIENT OSAMÄÄRÄ Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa osamäärän kokonaislukuosan

ADDRESS OSOITE Haku- ja viite

Palauttaa laskentataulukon soluun osoittavan viittauksen tekstinä

DAY PÄIVÄ Päivämäärä ja kellonaika

Muuntaa järjestysluvun kuukauden päiväksi

EDATE PÄIVÄ.KUUKAUSI Päivämäärä ja kellonaika

Palauttaa järjestyslukuna päivämäärän, joka poikkeaa aloituspäivän päivämäärästä annetun kuukausimäärän verran joko eteen- tai taaksepäin

DAYS PÄIVÄT Päivämäärä ja kellonaika

Palauttaa kahden päivämäärän välisten päivien lukumäärän

DAYS360 PÄIVÄT360 Päivämäärä ja kellonaika

Laskee kahden päivämäärän välisten päivien määrän käyttäen perustana 360-päiväistä vuotta

DATE PÄIVÄYS Päivämäärä ja kellonaika

Palauttaa määritetyn päivämäärän järjestysluvun

DATEVALUE PÄIVÄYSARVO Päivämäärä ja kellonaika

Muuntaa tekstimuodossa olevan päivämäärän järjestysluvuksi

EVEN PARILLINEN Matemaattiset ja trigonometriset

Pyöristää luvun ylöspäin lähimpään parilliseen kokonaislukuun

ODD PARITON Matemaattiset ja trigonometriset

Pyöristää luvun ylöspäin lähimpään parittomaan kokonaislukuun

ODDFPRICE PARITON.ENS.NIMELLISARVO Taloudelliset

Palauttaa arvopaperin hinnan tilanteessa, jossa ensimmäinen jakso on pariton

ODDFYIELD PARITON.ENS.TUOTTO Taloudelliset

Palauttaa arvopaperin tuoton tilanteessa, jossa ensimmäinen jakso on pariton

ODDLPRICE PARITON.VIIM.NIMELLISARVO Taloudelliset

Palauttaa arvopaperin hinnan tilanteessa, jossa viimeinen jakso on pariton

ODDLYIELD PARITON.VIIM.TUOTTO Taloudelliset

Palauttaa arvopaperin tuoton tilanteessa, jossa viimeinen jakso on pariton

PEARSON PEARSON Tilasto

Palauttaa Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen

RSQ PEARSON.NELIÖ Tilasto

Palauttaa Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen neliön

PERMUT PERMUTAATIO Tilasto

Palauttaa mahdollisten permutaatioiden määrän annetulle objektien määrälle

PERMUTATIONA PERMUTAATIOA Tilasto

Palauttaa permutaatioiden määrän kaikista valittavissa olevista objekteista valituille objekteille (toistot mukaan lukien)

BASE PERUS Matemaattiset ja trigonometriset

Muuntaa luvun tekstimuotoon annetulla kantaluvulla (perus)

VLOOKUP PHAKU Haku- ja viite

Suorittaa haun matriisin ensimmäisestä sarakkeesta ja palauttaa jonkin rivillä olevan solun arvon

LOWER PIENET Teksti

Muuntaa tekstin pieniksi kirjaimiksi

SMALL PIENI Tilasto

Palauttaa tietojoukon k:nneksi pienimmän arvon

LCM PIENIN.YHT.JAETTAVA Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa pienimmän yhteisen tekijän

PI PII Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa piin arvon

LEN, LENBs PITUUS- ja PITUUSB Teksti

Palauttaa tekstimerkkijonon merkkien määrän

MID, MIDBs POIMI.TEKSTI- ja POIMI.TEKSTIB Teksti

Palauttaa määritetyn määrän merkkejä merkkijonosta alkaen annetusta kohdasta

POISSON POISSON Yhteensopivuus

Palauttaa Poissonin todennäköisyysjakauman

POISSON.DIST POISSON.JAKAUMA Tilasto

Palauttaa Poissonin todennäköisyysjakauman

TRIM POISTA.VÄLIT Teksti

Poistaa välilyönnit tekstistä

POWER POTENSSI Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa luvun korotettuna haluttuun potenssiin

PPMT PPMT Taloudelliset

Laskee sijoitukselle tai lainalle tiettynä ajanjaksona maksettavan lyhennyksen

PERCENTRANK PROSENTTIJÄRJESTYS Yhteensopivuus

Palauttaa tietojoukon arvon prosentuaalisen järjestysluvun

PERCENTRANK.INC PROSENTTIJÄRJESTYS.SIS Tilasto

Palauttaa tietojoukon arvon prosentuaalisen järjestysluvun

PERCENTRANK.EXC PROSENTTIJÄRJESTYS.ULK Tilasto

Palauttaa tietojoukon arvon prosentuaalisen järjestysnumeron (0–1 raja-arvot pois lukien)

PERCENTILE PROSENTTIPISTE Yhteensopivuus

Palauttaa alueen arvojen k:nnen prosenttipisteen

PERCENTILE.INC PROSENTTIPISTE.SIS Tilasto

Palauttaa alueen arvojen k:nnen prosenttipisteen

PERCENTILE.EXC PROSENTTIPISTE.ULK Tilasto

Palauttaa alueen arvojen k:nnen prosenttipisteen k:n ollessa arvo väliltä 0­–1 raja-arvot pois lukien

NA PUUTTUU Tieto

Palauttaa virhearvon #PUUTTUU!

DATEDIF PVMERO Päivämäärä ja kellonaika

Laskee kahden päivämäärän välisten päivien, kuukausien tai vuosien määrän Tästä funktiosta on hyötyä kaavoissa, joissa on tarpeen laskea jonkin tietyn ajanjakson kesto tai kohteen ikä

ROUND PYÖRISTÄ Matemaattiset ja trigonometriset

Pyöristää luvun annettuun määrään desimaaleja

ROUNDDOWN PYÖRISTÄ.DES.ALAS Matemaattiset ja trigonometriset

Pyöristää luvun alaspäin (nollaa kohti)

ROUNDUP PYÖRISTÄ.DES.YLÖS Matemaattiset ja trigonometriset

Pyöristää luvun ylöspäin (poispäin nollasta)

MROUND PYÖRISTÄ.KERR Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa luvun pyöristettynä annetun luvun kerrannaiseen

FLOOR PYÖRISTÄ.KERR.ALAS Yhteensopivuus

Pyöristää luvun alaspäin (nollaa kohti)

FLOOR.MATH PYÖRISTÄ.KERR.ALAS.MATEMAATTINEN Matemaattiset ja trigonometriset

Pyöristää luvun alaspäin lähimpään kokonaislukuun tai tarkkuusargumentin lähimpään kerrannaiseen

FLOOR.PRECISE PYÖRISTÄ.KERR.ALAS.TARKKA Matemaattiset ja trigonometriset

Pyöristää luvun lähimpään kokonaislukuun tai tarkkuusargumentin lähimpään kerrannaiseen Luvun etumerkistä huolimatta arvo pyöristetään aina ylöspäin

CEILING PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS Matemaattiset ja trigonometriset

Pyöristää luvun lähimpään kokonaislukuun tai tarkkuusargumentin lähimpään kerrannaiseen

CEILING.MATH PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS.MATEMAATTINEN Matemaattiset ja trigonometriset

Pyöristää luvun ylöspäin lähimpään kokonaislukuun tai tarkkuusargumentin lähimpään kerrannaiseen

CEILING.PRECISE PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS.TARKKA Matemaattiset ja trigonometriset

Pyöristää luvun lähimpään kokonaislukuun tai tarkkuusargumentin lähimpään kerrannaiseen Luvun etumerkistä huolimatta arvo pyöristetään aina ylöspäin

RADIANS RADIAANIT Matemaattiset ja trigonometriset

Muuntaa asteet radiaaneiksi

GESTEP RAJA Tekniikka

Testaa, onko luku suurempi kuin kynnysarvo

REGISTER.ID REKISTERI.TUNNUS Apuohjelma- ja automaatio

Palauttaa aiemmin rekisteröidyn DLL-kirjaston tai koodiresurssin rekisteritunnuksen

ROW RIVI Haku- ja viite

Palauttaa viittauksen rivinumeron

ROWS RIVIT Haku- ja viite

Palauttaa viittauksessa olevien rivien määrän

ROMAN ROMAN Matemaattiset ja trigonometriset

Muuntaa arabialaisen numeron tekstimuotoiseksi roomalaiseksi numeroksi

RTD RTD Haku- ja viite

Noutaa reaaliaikaisia tietoja COM-automaatiota tukevasta ohjelmasta

RECEIVED SAATU.HINTA Taloudelliset

Palauttaa arvopaperin tuoton erääntymispäivänä kokonaan maksetulle sijoitukselle

DELTA SAMA.ARVO Tekniikka

Tarkistaa, ovatko kaksi arvoa yhtä suuria

COLUMN SARAKE Haku- ja viite

Palauttaa viittauksen sarakenumeron

COLUMNS SARAKKEET Haku- ja viite

Palauttaa viittauksessa olevien sarakkeiden määrän

SERIESSUM SARJA.SUMMA Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa kaavaan perustuvan potenssisarjan arvon

RANDARRAY SATUNN.MATRIISI Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa Satunnaislukujen matriisin väliltä 0 – 1 Voit kuitenkin määrittää rivien ja sarakkeiden määrän täytettäväksi, vähimmäis-ja enimmäisarvoiksi ja sen, Haluatko palauttaa kokonaislukuja tai desimaali arvoja

RAND SATUNNAISLUKU Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa satunnaisluvun 0–1

RANDBETWEEN SATUNNAISLUKU.VÄLILTÄ Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa satunnaisluvun määritettyjen lukujen väliltä

SEC SEK Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa kulman sekantin

SECH SEKH Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa kulman hyperbolisen sekantin

SECOND SEKUNNIT Päivämäärä ja kellonaika

Muuntaa järjestysluvun sekunneiksi

OFFSET SIIRTYMÄ Haku- ja viite

Palauttaa annetun viittauksen siirtymän

CLEAN SIIVOA Teksti

Poistaa tekstistä kaikki tulostumattomat merkit

SIN SIN Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa annetun kulman sinin

SINH SINH Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa luvun hyperbolisen sinin

IRR SISÄINEN.KORKO Taloudelliset

Laskee sisäisen korkokannan kassavirrasta muodostuvalle sarjalle

XIRR SISÄINEN.KORKO.JAKSOTON Taloudelliset

Palauttaa sisäisen korkokannan kassavirtojen sarjoille, jotka eivät välttämättä ole säännöllisiä

CELL SOLU Tieto

Palauttaa tietoja solun muotoilusta, sijainnista ja sisällöstä

SLN STP Taloudelliset

Palauttaa sijoituksen tasapoiston yhdeltä jaksolta

SUM SUMMA Matemaattiset ja trigonometriset

Laskee yhteen annetut argumentit

SUMIF SUMMA.JOS Matemaattiset ja trigonometriset

Laskee ehdot täyttävien solujen summan

SUMIFS SUMMA.JOS.JOUKKO Matemaattiset ja trigonometriset

Laskee yhteen solualueen useita ehtoja vastaavat solut

FILTER SUODATA Haku- ja viite

Suodattaa tieto alueet määrittämiesi ehtojen perusteella

FILTERXML SUODATA.XML Verkko

Palauttaa tietyt XML-sisällön tiedot määritettyä XPath-polkua käyttämällä

TREND SUUNTAUS Tilasto

Palauttaa lineaarisen trendin arvoja

LARGE SUURI Tilasto

Palauttaa tietojoukon k:nneksi suurimman arvon

GCD SUURIN.YHT.TEKIJÄ Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa suurimman yhteisen tekijän

T T Teksti

Muuntaa argumentit tekstiksi

T.DIST T.JAKAUMA Tilasto

Palauttaa t-jakauman prosenttiyksiköt (todennäköisyyden)

T.DIST.2T T.JAKAUMA.2S Tilasto

Palauttaa t-jakauman prosenttiyksiköt (todennäköisyyden)

T.DIST.RT T.JAKAUMA.OH Tilasto

Palauttaa t-jakautuman

T.INV T.KÄÄNT Tilasto

Palauttaa käänteisen t-jakauman määritetylle todennäköisyydelle ja vapausasteille

T.INV.2T T.KÄÄNT.2S Tilasto

Palauttaa käänteisen t-jakauman

T.TEST T.TESTI Tilasto

Palauttaa t-testiin liittyvän todennäköisyyden

FREQUENCY TAAJUUS Tilasto

Palauttaa frekvenssijakautuman pystysuuntaisena matriisina

OR TAI Loogiset

Palauttaa arvon TOSI, jos minkä tahansa argumentin arvo on TOSI

TODAY TÄMÄ.PÄIVÄ Päivämäärä ja kellonaika

Palauttaa kuluvan päivän päivämäärän järjestysluvun

TAN TAN Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa luvun tangentin

TANH TANH Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa luvun hyperbolisen tangentin

SHEET TAULUKKO Tieto

Palauttaa viitatun taulukon taulukkonumeron

SHEETS TAULUKOT Tieto

Palauttaa viittauksessa olevien taulukoiden määrän

TEXT TEKSTI Teksti

Muotoilee luvun ja muuntaa sen tekstiksi

TEXTJOIN Textjoin Teksti

Yhdistää tekstin useista alueista ja/tai merkki jonoista ja sisältää erottimen, jonka määrität kunkin yhdistettävissä olevan teksti arvon väliin Jos erotin on tyhjä tekstimerkkijono, funktio käytännöstä yhdistää tekstialueet

TDIST TJAKAUMA Yhteensopivuus

Palauttaa t-jakautuman

TINV TJAKAUMA.KÄÄNT Yhteensopivuus

Palauttaa käänteisen t-jakauman

DAVERAGE TKESKIARVO Tietokanta

Palauttaa valittujen tietokantamerkintöjen keskiarvon

DSTDEV TKESKIHAJONTA Tietokanta

Laskee keskihajonnan tietokannasta valituista arvoista muodostuvan otoksen perusteella

DSTDEVP TKESKIHAJONTAP Tietokanta

Laskee keskihajonnan tietokannasta valittujen arvojen koko populaation perusteella

DCOUNT TLASKE Tietokanta

Laskee tietokannan lukuja sisältävien solujen määrän

DCOUNTA TLASKEA Tietokanta

Laskee tietokannan tietoja sisältävien solujen määrän

DMAX TMAKS Tietokanta

Palauttaa suurimman arvon tietokannasta valittujen arvojen joukosta

DMIN TMIN Tietokanta

Palauttaa pienimmän arvon tietokannasta valittujen arvojen joukosta

DGET TNOUDA Tietokanta

Hakee määritettyjä ehtoja vastaavan tietueen tietokannasta

PROB TODENNÄKÖISYYS Tilasto

Palauttaa todennäköisyyden sille, että arvot ovat tietyltä väliltä

REPT TOISTA Teksti

Toistaa tekstin annetun määrän kertoja

TRUE TOSI Loogiset

Palauttaa totuusarvon TOSI

RRI TOT.ROI Taloudelliset

Palauttaa vastaavan korkokannan sijoituksen kasvulle

TRANSPOSE TRANSPONOI Haku- ja viite

Palauttaa matriisin käänteismatriisin

DSUM TSUMMA Tietokanta

Lisää luvut määritetyn ehdon täyttävien tietokannan tietueiden kenttäsarakkeeseen

TTEST TTESTI Yhteensopivuus

Palauttaa t-testiin liittyvän todennäköisyyden

DPRODUCT TTULO Tietokanta

Kertoo määritetyn ehdon täyttävien tietokannan tietueiden tietyssä kentässä olevat arvot

FV TULEVA.ARVO Taloudelliset

Palauttaa sijoituksen tulevan arvon

FVSCHEDULE TULEVA.ARVO.ERIKORKO Taloudelliset

Palauttaa pääoman tulevan arvon, kun pääomalle on kertynyt korkoa vaihtelevasti

PRODUCT TULO Matemaattiset ja trigonometriset

Kertoo annetut argumentit keskenään

SUMPRODUCT TULOJEN.SUMMA Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa matriisin toisiaan vastaavien osien tulojen summan

HOUR TUNNIT Päivämäärä ja kellonaika

Muuntaa järjestysluvun tunneiksi

YIELD TUOTTO Taloudelliset

Palauttaa tuoton arvopaperille, jonka korko maksetaan säännöllisin väliajoin

YIELDDISC TUOTTO.DISK Taloudelliset

Palauttaa diskontatun arvopaperin, kuten obligaation, vuosittaisen tuoton

YIELDMAT TUOTTO.ERÄP Taloudelliset

Palauttaa erääntymispäivänään korkoa tuottavan arvopaperin vuosittaisen tuoton

DVAR TVARIANSSI Tietokanta

Laskee varianssin tietokannasta valittujen arvojen otoksen perusteella

DVARP TVARIANSSIP Tietokanta

Laskee varianssin tietokannasta valittujen arvojen koko populaation perusteella

WORKDAY TYÖPÄIVÄ Päivämäärä ja kellonaika

Palauttaa järjestysluvun päivämäärälle, joka sijaitsee annettujen työpäivien verran eteen tai taaksepäin

WORKDAY.INTL TYÖPÄIVÄ.KANSVÄL Päivämäärä ja kellonaika

Palauttaa sen päivämäärän järjestysnumeron, joka sijaitsee annettujen työpäivien verran eteen- tai taaksepäin siten, että viikonloppuun kuuluvien päivien määrä osoitetaan parametreilla

NETWORKDAYS TYÖPÄIVÄT Päivämäärä ja kellonaika

Palauttaa kahden päivämäärän välisten päivien lukumäärän

NETWORKDAYS.INTL TYÖPÄIVÄT.KANSVÄL Päivämäärä ja kellonaika

Palauttaa kahden päivämäärän välissä olevien täysien työpäivien määrän siten, että viikonloppuun kuuluvien päivien määrä osoitetaan parametreilla

TYPE TYYPPI Tieto

Palauttaa luvun, joka ilmaisee arvon tietotyypin

UNICODE UNICODE Teksti

Palauttaa luvun (merkkikoodin), joka vastaa tekstin ensimmäistä merkkiä

UNICHAR UNICODEMERKKI Teksti

Palauttaa annetun lukuarvon viittaaman Unicode-merkin

UPPER UPPER Teksti

Muuntaa tekstin isoiksi kirjaimiksi

ENCODEURL URLKOODAUS Verkko

Palauttaa URL-koodatun merkkijonon

SUBSTITUTE VAIHDA Teksti

Korvaa merkkijonossa olevan tekstin toisella

SWITCH VAIHDA Loogiset

Tämä funktio vertaa lauseketta arvoluettelon arvoihin ja palauttaa sitten tuloksen, joka vastaa ensimmäistä vastaavaa arvoa Jos vastaavuutta ei löydy, funktio saattaa palauttaa vaihtoehtoisen oletusarvon

SUBTOTAL VÄLISUMMA Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa luettelon tai tietokannan välisumman

CHOOSE VALITSE.INDEKSI Haku- ja viite

Valitsee arvon arvoluettelosta

VALUE VALUE Teksti

Muuntaa tekstiargumentin luvuksi

VALUETOTEXT Valuetotext Teksti

Palauttaa tekstin määritetystä arvosta

DOLLAR VALUUTTA Teksti

Muuntaa luvun tekstiksi $ (dollari) -valuuttamuotoa käyttämällä

DOLLARDE VALUUTTA.DES Taloudelliset

Muuntaa murtolukuna ilmoitetun valuuttamäärän desimaaliluvuksi

DOLLARFR VALUUTTA.MURTO Taloudelliset

Muuntaa desimaalilukuna ilmaistun valuuttamäärän murtoluvuksi

VAR VAR Yhteensopivuus

Arvioi populaation varianssia otoksen perusteella

VAR.P VAR.P Tilasto

Laskee varianssin koko populaation perusteella

VAR.S VAR.S Tilasto

Arvioi populaation varianssia otoksen perusteella

VARA VARA Tilasto

Laskee populaation varianssin otoksen perusteella, mukaan lukien luvut, tekstin ja totuusarvot

VARP VARP Yhteensopivuus

Laskee varianssin koko populaation perusteella

VARPA VARPA Tilasto

Laskee populaation varianssin koko populaation perusteella, mukaan lukien luvut, tekstin ja totuusarvot

LEFT, LEFTBs VASEN- ja VASENB Teksti

Palauttaa tekstiarvon vasemmanpuoliset merkit

MATCH VASTINE Haku- ja viite

Etsii arvoja viittauksesta tai matriisista

VDB VDB Taloudelliset

Palauttaa annetun kauden tai kauden osan kirjanpidollisen poiston amerikkalaisen DB-menetelmän (Declining Balance) mukaan

WEBSERVICE VERKKOPALVELU Verkko

Palauttaa verkkopalvelun tiedot

EXACT VERTAA Teksti

Tarkistaa, ovatko kaksi tekstiarvoa samanlaiset

HLOOKUP VHAKU Haku- ja viite

Suorittaa haun matriisin ylimmältä riviltä ja palauttaa määritetyn solun arvon

ISOWEEKNUM VIIKKO.ISO.NRO Päivämäärä ja kellonaika

Palauttaa vuoden ISO-viikonnumeron tietyn päivämäärän luvun

WEEKNUM VIIKKO.NRO Päivämäärä ja kellonaika

Muuntaa järjestysluvun luvuksi, joka ilmaisee viikon järjestysluvun vuoden alusta laskettuna

WEEKDAY VIIKONPÄIVÄ Päivämäärä ja kellonaika

Muuntaa järjestysluvun viikonpäiväksi

ERROR.TYPE VIRHEEN.LAJI Tieto

Palauttaa virhetyyppiä vastaavan luvun

ERF VIRHEFUNKTIO Tekniikka

Palauttaa virhefunktion

ERFC VIRHEFUNKTIO.KOMPLEMENTTI Tekniikka

Palauttaa komplementtivirhefunktion

ERFC.PRECISE VIRHEFUNKTIO.KOMPLEMENTTI.TARKKA Tekniikka

Palauttaa komplementti-VIRHEFUNKTIOn integroituna arvosta x arvoon ääretön

ERF.PRECISE VIRHEFUNKTIO.TARKKA Tekniikka

Palauttaa virhefunktion

YEAR VUOSI Päivämäärä ja kellonaika

Muuntaa järjestysluvun vuosiksi

YEARFRAC VUOSI.OSA Päivämäärä ja kellonaika

Palauttaa määritettyjen päivämäärien (aloituspäivä ja lopetuspäivä) välisen osan vuodesta

SYD VUOSIPOISTO Taloudelliset

Palauttaa sijoituksen vuosipoiston annettuna kautena amerikkalaisen SYD-menetelmän (Sum-of-Year’s Digits) avulla

WEIBULL WEIBULL Yhteensopivuus

Laskee populaation varianssin koko populaation perusteella, mukaan lukien luvut, tekstin ja totuusarvot

WEIBULL.DIST WEIBULL.JAKAUMA Tilasto

Palauttaa Weibullin jakauman

XLOOKUP XHAKU Haku- ja viite

Hakee alueesta tai matriisista ja palauttaa ensimmäistä löydöistä vastaavan kohteen Jos vastinetta ei ole, XLOOKUP voi palauttaa lähimmän (likimääräisen) vastineen

XMATCH XMATCH Haku- ja viite

Palauttaa matriisissa tai solu alueessa olevan kohteen suhteellisen sijainnin

CONCAT YHDISTÄ Teksti

Tämä funktio yhdistää tekstiä useista alueista ja/tai merkkijonoista, mutta siinä ei ole erotinta tai IgnoreEmpty-argumentteja

MUNIT YKSIKKÖM Matemaattiset ja trigonometriset

Palauttaa yksikkömatriisin tai määritetyn dimension

Z.TEST Z.TESTI Tilasto

Palauttaa z-testin yksisuuntaisen todennäköisyysarvon

ZTEST ZTESTI Yhteensopivuus

Palauttaa z-testin yksisuuntaisen todennäköisyysarvon