การแปลฟังก์ชัน Excel LARGE เป็นภาษาไทย

ไทย ภาษาอังกฤษ
LARGE LARGE

ส่งกลับค่าที่มากที่สุดเป็นลำดับที่ k ในชุดข้อมูล.

ข้อมูลมากกว่านี้: support.microsoft.com/th-th/office/large-ฟังก์ชัน-large-3af0af19-1190-42bb-bb8b-01672ec00a64

ฟังก์ชั่นอื่น ๆ
ส่งกลับค่าเฉลี่ยของส่วนเบี่ยงเบนสัมบูรณ์ของจุดข้อมูลจากค่าเฉลี่ยทั้งหมด
ส่งกลับค่าเฉลี่ยของอาร์กิวเมนต์
ส่งกลับค่าเฉลี่ยของอาร์กิวเมนต์ซึ่งรวมถึง จำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ
ส่งกลับค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ของเซลล์ทั้งหมดในช่วงที่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดให้
ส่งกลับค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ของเซลล์ทั้งหมดที่ตรงกับหลายเกณฑ์
ส่งกลับฟังก์ชันการแจกแจงแบบเบต้าสะสม (Beta Cumulative Distribution Function)
ส่งกลับค่าผกผันของฟังก์ชันการแจกแจงสะสมสำหรับการแจกแจงแบบเบต้าที่ระบุ
ส่งกลับความน่าจะเป็นของการแจกแจงแบบทวินามสำหรับแต่ละชุด
ส่งกลับความน่าจะเป็นของผลการทดลองโดยใช้การแจกแจงแบบทวินาม
ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดที่ทำให้การแจกแจงแบบทวินามสะสมมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเกณฑ์
ส่งกลับฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นแบบเบต้าสะสม
ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไค-สแควร์ (Chi-squared Distribution)
ส่งกลับฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นแบบเบต้าสะสม
ส่งกลับค่าผกผันของความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไค-สแควร์
ส่งกลับค่าการทดสอบความเป็นอิสระ
ส่งกลับค่าช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยประชากร
ส่งกลับค่าช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยประชากรโดยใช้การแจกแจงแบบ T
ส่งกลับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างชุดข้อมูลสองชุด
นับจำนวนตัวเลขในรายการอาร์กิวเมนต์
นับจำนวนค่าในรายการอาร์กิวเมนต์
นับจำนวนเซลล์ว่างภายในช่วง
นับจำนวนของเซลล์ภายในช่วงที่ตรงตามเกณฑ์ที่ระบุ
นับจำนวนของเซลล์ภายในช่วงที่ตรงกับเกณฑ์หลายเกณฑ์
ส่งกลับค่าความแปรปรวนร่วมของตัวอย่าง ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของผลคูณของส่วนเบี่ยงเบนสำหรับคู่จุดข้อมูลแต่ละคู่ในชุดข้อมูลสองชุด
ส่งกลับผลรวมของค่าเบี่ยงเบนยกกำลังสอง
ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (Exponential Distribution)
ส่งกลับการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F
ส่งกลับการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F
ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F
ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F
ส่งกลับค่าผลลัพธ์ของ F-test
ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F
ส่งกลับค่าการแปลง Fisher
ส่งกลับค่าผกผันของการแปลง Fisher
ส่งกลับค่าตามแนวโน้มแบบเส้นตรง
ส่งกลับค่าในอนาคตตามค่าที่มีอยู่ (ในอดีต) โดยใช้เวอร์ชัน AAA ของอัลกอริทึม Exponential Smoothing (ETS)
ส่งกลับช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าการพยากรณ์ที่วันที่เป้าหมายที่ระบุไว้
ส่งกลับความยาวของรูปแบบที่ซ้ำกันซึ่ง Excel ตรวจพบสำหรับชุดข้อมูลเวลาที่ระบุ
ส่งกลับค่าทางสถิติเป็นผลลัพธ์ของการพยากรณ์ชุดเวลา
ส่งกลับค่าในอนาคตโดยยึดตามค่าที่มีอยู่
ส่งกลับค่าการแจกแจงความถี่ที่เป็นอาร์เรย์แบบแนวตั้ง
ส่งกลับค่าของฟังก์ชันแกมมา
ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบแกมมา (Gamma Distribution)
ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบแกมมาสะสม (Gamma Cumulative Distribution)
ส่งกลับค่าลอการิทึมธรรมชาติของฟังก์ชันแกมมา, Γ(x)
ส่งกลับค่าลอการิทึมธรรมชาติของฟังก์ชันแกมมา, Γ(x)
ส่งกลับค่าน้อยกว่าการแจกแจงสะสมปกติมาตรฐาน 05
ส่งกลับค่าเฉลี่ยเรขาคณิต
ส่งกลับค่าตามแนวโน้มเอ็กซ์โพเนนเชียล
ส่งกลับค่าเฉลี่ยฮาร์มอนิก
ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบไฮเพอร์จีออเมตริก (Hypergeometric Distribution)
ส่งกลับค่าจุดตัดแกนของการถดถอยเชิงเส้น
ส่งกลับค่าเคอร์โทซิส (Kurtosis) ของชุดข้อมูล
ส่งกลับค่าพารามิเตอร์ของแนวโน้มแบบเส้นตรง
ส่งกลับค่าพารามิเตอร์ของแนวโน้มแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล
ส่งกลับค่าการแจกแจงสะสมแบบ Lognormal
ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบสะสม lognormal
ส่งกลับค่ามากที่สุดในรายการอาร์กิวเมนต์
ส่งกลับค่ามากที่สุดในรายการอาร์กิวเมนต์ซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ
ส่งกลับค่าที่มากที่สุดระหว่างเซลล์ที่ระบุไว้ตามชุดเงื่อนไขหรือเกณฑ์ที่กำหนดให้
ส่งกลับค่ามัธยฐานของจำนวนที่ระบุ
ส่งกลับค่าน้อยที่สุดในรายการอาร์กิวเมนต์
ส่งกลับค่าน้อยที่สุดในรายการอาร์กิวเมนต์ซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และ ค่าตรรกะ
ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดระหว่างเซลล์ที่ระบุไว้ตามชุดเงื่อนไขหรือเกณฑ์ที่กำหนด
ส่งกลับอาร์เรย์ในแนวตั้งของค่าในอาร์เรย์หรือในช่วงของข้อมูล ที่พบบ่อยหรือซ้ำบ่อยที่สุด
ส่งกลับค่าสามัญที่สุดในชุดข้อมูล
ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบทวินามที่เป็นลบ
ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบปกติสะสม (Normal Cumulative Distribution)
ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานสะสม (Standard Normal Cumulative Distribution)
ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบปกติสะสม
ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบแกมมาสะสม (Gamma Cumulative Distribution)
ส่งกลับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ชั่วขณะของผลิตภัณฑ์เพียร์สัน
ส่งกลับค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์อันดับที่ k ของค่าในช่วง โดย k อยู่ในช่วงเปิด 01
ส่งกลับค่าที่เท่ากับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ k ของค่าในช่วง
ส่งกลับอันดับของค่าในชุดข้อมูลโดยเป็นเปอร์เซ็นต์ (ช่วงเปิด 01) ของชุดข้อมูล
ส่งกลับลำดับเปอร์เซ็นต์ของค่าในชุดข้อมูล
ส่งกลับจำนวนวิธีการเรียงสับเปลี่ยนที่เป็นไปได้ทั้งหมดสำหรับจำนวนวัตถุที่กำหนด
ส่งกลับจำนวนวิธีการเรียงสับเปลี่ยนตามจำนวนวัตถุที่กำหนด (รวมการซ้ำ) ซึ่งสามารถเลือกได้จากวัตถุทั้งหมด
ส่งกลับค่าของฟังก์ชันความหนาแน่นสำหรับการแจกแจงปกติมาตรฐาน
ส่งกลับค่าการแจกแจงปัวซอง (Poisson Distribution)
ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่ค่าในช่วงอยู่ระหว่างสองขีดจำกัด
ส่งกลับค่าควอร์ไทล์ของชุดข้อมูลโดยยึดตามค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ในช่วงเปิด 01
ส่งกลับค่าควอร์ไทล์ของชุดข้อมูล
ส่งกลับลำดับของตัวเลขในชุดรายการตัวเลข
ส่งกลับลำดับของตัวเลขในชุดรายการตัวเลข
ส่งกลับค่ากำลังสองของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ชั่วขณะของผลิตภัณฑ์เพียร์สัน
ส่งกลับค่าความเบ้ของการแจกแจง
ส่งกลับค่าความเบ้ของการแจกแจงโดยยึดตามประชากร คือลักษณะระดับของความไม่สมมาตรของการแจกแจงรอบๆ ค่าเฉลี่ย
ส่งกลับค่าความชันของการถดถอยเชิงเส้น
ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดในลำดับที่ k ในชุดข้อมูล
ส่งกลับค่านอร์มัลไลซ์
คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากประชากรทั้งหมด
ประเมินค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยยึดตามตัวอย่าง
ประเมินค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยยึดตามตัวอย่างซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ
คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากประชากรทั้งหมดซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ
ส่งกลับค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่า y ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับค่า x แต่ละค่าในการถดถอย
ส่งกลับค่าในรูปเปอร์เซ็นต์ (ความน่าจะเป็น) สำหรับการแจกแจงแบบ T
ส่งกลับค่าในรูปเปอร์เซ็นต์ (ความน่าจะเป็น) สำหรับการแจกแจงแบบ T
ส่งกลับค่าการแจกแจงค่า t
ส่งกลับค่า T ของการแจกแจงแบบ T เป็นฟังก์ชันของความน่าจะเป็นและองศาความเป็นอิสระ
ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงค่า t
ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่สัมพันธ์กับ t-test
ส่งกลับค่าตามแนวโน้มแบบเส้นตรง
ส่งกลับค่าเฉลี่ยภายในชุดข้อมูล
คำนวณหาค่าความแปรปรวนจากประชากรทั้งหมด
ประเมินค่าความแปรปรวนโดยยึดตามตัวอย่าง
ประเมินค่าความแปรปรวนโดยยึดตามตัวอย่างซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ
คำนวณหาค่าความแปรปรวนจากประชากรทั้งหมดซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ
ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบ Weibull
ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นด้านเดียวของ z-test