การแปลฟังก์ชัน Excel PHI เป็นภาษาไทย

ไทย ภาษาอังกฤษ
PHI PHI

ส่งกลับค่าของฟังก์ชันความหนาแน่นสำหรับการแจกแจงปกติมาตรฐาน.

ข้อมูลมากกว่านี้: support.microsoft.com/th-th/office/phi-ฟังก์ชัน-phi-23e49bc6-a8e8-402d-98d3-9ded87f6295c

ฟังก์ชั่นอื่น ๆ
ส่งกลับค่าเฉลี่ยของส่วนเบี่ยงเบนสัมบูรณ์ของจุดข้อมูลจากค่าเฉลี่ยทั้งหมด
ส่งกลับค่าเฉลี่ยของอาร์กิวเมนต์
ส่งกลับค่าเฉลี่ยของอาร์กิวเมนต์ซึ่งรวมถึง จำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ
ส่งกลับค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ของเซลล์ทั้งหมดในช่วงที่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดให้
ส่งกลับค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ของเซลล์ทั้งหมดที่ตรงกับหลายเกณฑ์
ส่งกลับฟังก์ชันการแจกแจงแบบเบต้าสะสม (Beta Cumulative Distribution Function)
ส่งกลับค่าผกผันของฟังก์ชันการแจกแจงสะสมสำหรับการแจกแจงแบบเบต้าที่ระบุ
ส่งกลับความน่าจะเป็นของการแจกแจงแบบทวินามสำหรับแต่ละชุด
ส่งกลับความน่าจะเป็นของผลการทดลองโดยใช้การแจกแจงแบบทวินาม
ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดที่ทำให้การแจกแจงแบบทวินามสะสมมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเกณฑ์
ส่งกลับฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นแบบเบต้าสะสม
ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไค-สแควร์ (Chi-squared Distribution)
ส่งกลับฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นแบบเบต้าสะสม
ส่งกลับค่าผกผันของความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไค-สแควร์
ส่งกลับค่าการทดสอบความเป็นอิสระ
ส่งกลับค่าช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยประชากร
ส่งกลับค่าช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยประชากรโดยใช้การแจกแจงแบบ T
ส่งกลับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างชุดข้อมูลสองชุด
นับจำนวนตัวเลขในรายการอาร์กิวเมนต์
นับจำนวนค่าในรายการอาร์กิวเมนต์
นับจำนวนเซลล์ว่างภายในช่วง
นับจำนวนของเซลล์ภายในช่วงที่ตรงตามเกณฑ์ที่ระบุ
นับจำนวนของเซลล์ภายในช่วงที่ตรงกับเกณฑ์หลายเกณฑ์
ส่งกลับค่าความแปรปรวนร่วมของตัวอย่าง ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของผลคูณของส่วนเบี่ยงเบนสำหรับคู่จุดข้อมูลแต่ละคู่ในชุดข้อมูลสองชุด
ส่งกลับผลรวมของค่าเบี่ยงเบนยกกำลังสอง
ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (Exponential Distribution)
ส่งกลับการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F
ส่งกลับการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F
ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F
ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F
ส่งกลับค่าผลลัพธ์ของ F-test
ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F
ส่งกลับค่าการแปลง Fisher
ส่งกลับค่าผกผันของการแปลง Fisher
ส่งกลับค่าตามแนวโน้มแบบเส้นตรง
ส่งกลับค่าในอนาคตตามค่าที่มีอยู่ (ในอดีต) โดยใช้เวอร์ชัน AAA ของอัลกอริทึม Exponential Smoothing (ETS)
ส่งกลับช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าการพยากรณ์ที่วันที่เป้าหมายที่ระบุไว้
ส่งกลับความยาวของรูปแบบที่ซ้ำกันซึ่ง Excel ตรวจพบสำหรับชุดข้อมูลเวลาที่ระบุ
ส่งกลับค่าทางสถิติเป็นผลลัพธ์ของการพยากรณ์ชุดเวลา
ส่งกลับค่าในอนาคตโดยยึดตามค่าที่มีอยู่
ส่งกลับค่าการแจกแจงความถี่ที่เป็นอาร์เรย์แบบแนวตั้ง
ส่งกลับค่าของฟังก์ชันแกมมา
ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบแกมมา (Gamma Distribution)
ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบแกมมาสะสม (Gamma Cumulative Distribution)
ส่งกลับค่าลอการิทึมธรรมชาติของฟังก์ชันแกมมา, Γ(x)
ส่งกลับค่าลอการิทึมธรรมชาติของฟังก์ชันแกมมา, Γ(x)
ส่งกลับค่าน้อยกว่าการแจกแจงสะสมปกติมาตรฐาน 05
ส่งกลับค่าเฉลี่ยเรขาคณิต
ส่งกลับค่าตามแนวโน้มเอ็กซ์โพเนนเชียล
ส่งกลับค่าเฉลี่ยฮาร์มอนิก
ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบไฮเพอร์จีออเมตริก (Hypergeometric Distribution)
ส่งกลับค่าจุดตัดแกนของการถดถอยเชิงเส้น
ส่งกลับค่าเคอร์โทซิส (Kurtosis) ของชุดข้อมูล
ส่งกลับค่าที่มากที่สุดเป็นลำดับที่ k ในชุดข้อมูล
ส่งกลับค่าพารามิเตอร์ของแนวโน้มแบบเส้นตรง
ส่งกลับค่าพารามิเตอร์ของแนวโน้มแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล
ส่งกลับค่าการแจกแจงสะสมแบบ Lognormal
ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบสะสม lognormal
ส่งกลับค่ามากที่สุดในรายการอาร์กิวเมนต์
ส่งกลับค่ามากที่สุดในรายการอาร์กิวเมนต์ซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ
ส่งกลับค่าที่มากที่สุดระหว่างเซลล์ที่ระบุไว้ตามชุดเงื่อนไขหรือเกณฑ์ที่กำหนดให้
ส่งกลับค่ามัธยฐานของจำนวนที่ระบุ
ส่งกลับค่าน้อยที่สุดในรายการอาร์กิวเมนต์
ส่งกลับค่าน้อยที่สุดในรายการอาร์กิวเมนต์ซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และ ค่าตรรกะ
ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดระหว่างเซลล์ที่ระบุไว้ตามชุดเงื่อนไขหรือเกณฑ์ที่กำหนด
ส่งกลับอาร์เรย์ในแนวตั้งของค่าในอาร์เรย์หรือในช่วงของข้อมูล ที่พบบ่อยหรือซ้ำบ่อยที่สุด
ส่งกลับค่าสามัญที่สุดในชุดข้อมูล
ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบทวินามที่เป็นลบ
ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบปกติสะสม (Normal Cumulative Distribution)
ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานสะสม (Standard Normal Cumulative Distribution)
ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบปกติสะสม
ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบแกมมาสะสม (Gamma Cumulative Distribution)
ส่งกลับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ชั่วขณะของผลิตภัณฑ์เพียร์สัน
ส่งกลับค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์อันดับที่ k ของค่าในช่วง โดย k อยู่ในช่วงเปิด 01
ส่งกลับค่าที่เท่ากับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ k ของค่าในช่วง
ส่งกลับอันดับของค่าในชุดข้อมูลโดยเป็นเปอร์เซ็นต์ (ช่วงเปิด 01) ของชุดข้อมูล
ส่งกลับลำดับเปอร์เซ็นต์ของค่าในชุดข้อมูล
ส่งกลับจำนวนวิธีการเรียงสับเปลี่ยนที่เป็นไปได้ทั้งหมดสำหรับจำนวนวัตถุที่กำหนด
ส่งกลับจำนวนวิธีการเรียงสับเปลี่ยนตามจำนวนวัตถุที่กำหนด (รวมการซ้ำ) ซึ่งสามารถเลือกได้จากวัตถุทั้งหมด
ส่งกลับค่าการแจกแจงปัวซอง (Poisson Distribution)
ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่ค่าในช่วงอยู่ระหว่างสองขีดจำกัด
ส่งกลับค่าควอร์ไทล์ของชุดข้อมูลโดยยึดตามค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ในช่วงเปิด 01
ส่งกลับค่าควอร์ไทล์ของชุดข้อมูล
ส่งกลับลำดับของตัวเลขในชุดรายการตัวเลข
ส่งกลับลำดับของตัวเลขในชุดรายการตัวเลข
ส่งกลับค่ากำลังสองของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ชั่วขณะของผลิตภัณฑ์เพียร์สัน
ส่งกลับค่าความเบ้ของการแจกแจง
ส่งกลับค่าความเบ้ของการแจกแจงโดยยึดตามประชากร คือลักษณะระดับของความไม่สมมาตรของการแจกแจงรอบๆ ค่าเฉลี่ย
ส่งกลับค่าความชันของการถดถอยเชิงเส้น
ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดในลำดับที่ k ในชุดข้อมูล
ส่งกลับค่านอร์มัลไลซ์
คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากประชากรทั้งหมด
ประเมินค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยยึดตามตัวอย่าง
ประเมินค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยยึดตามตัวอย่างซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ
คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากประชากรทั้งหมดซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ
ส่งกลับค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่า y ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับค่า x แต่ละค่าในการถดถอย
ส่งกลับค่าในรูปเปอร์เซ็นต์ (ความน่าจะเป็น) สำหรับการแจกแจงแบบ T
ส่งกลับค่าในรูปเปอร์เซ็นต์ (ความน่าจะเป็น) สำหรับการแจกแจงแบบ T
ส่งกลับค่าการแจกแจงค่า t
ส่งกลับค่า T ของการแจกแจงแบบ T เป็นฟังก์ชันของความน่าจะเป็นและองศาความเป็นอิสระ
ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงค่า t
ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่สัมพันธ์กับ t-test
ส่งกลับค่าตามแนวโน้มแบบเส้นตรง
ส่งกลับค่าเฉลี่ยภายในชุดข้อมูล
คำนวณหาค่าความแปรปรวนจากประชากรทั้งหมด
ประเมินค่าความแปรปรวนโดยยึดตามตัวอย่าง
ประเมินค่าความแปรปรวนโดยยึดตามตัวอย่างซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ
คำนวณหาค่าความแปรปรวนจากประชากรทั้งหมดซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ
ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบ Weibull
ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นด้านเดียวของ z-test