Excel CALL funkcijos vertimas į lietuvių kalbą

Lietuvis Anglų
CALL CALL

IškvIečIa procedūrą dInamInIų saItų bIblIotekoje arba kodų IšteklIuose.

DaugIau InformacIjos: support.mIcrosoft.com/lt-lt/offIce/call-funkcIja-call-32d58445-e646-4ffd-8d5e-b45077a5e995

Kitos funkcijos
Konvertuoja sKaičių į eurus, iš eurų – į Europos šalies valiutą arba iš vienos Europos šalies valiutos į Kitą, naudojant eurą Kaip tarpinę valiutą (trianguliacija)
Pateikia registro ID, kuris žymi nurodytą dinaminių saitų biblioteką (DLL) arba kodų išteklių, kurie buvo anksčiau užregistruoti