Excel ACOTH funkcijos vertimas į lietuvių kalbą

Lietuvis Anglų
ACOTH ACOTH

Pateikia hiperbolinį skaičiaus arkkotangentą.

Daugiau informacijos: support.microsoft.com/lt-lt/office/acoth-funkcija-acoth-cc49480f-f684-4171-9fc5-73e4e852300f

Kitos funkcijos
Pateikia absoliučiąją skaičiaus reikšmę
Pateikia skaičiaus arkkosinusą
Pateikia skaičiaus atvirkštinį hiPerbolinį kosinusą
Grąžina skaičiaus arkkotangentą
Sąraše arba duomenų bazėje pateikia agreguotą reikšmę
Romėnišką skaitmenį konvertuoja į arabišką kaip skaičių
Pateikia skaičiaus arksinusą
Pateikia skaičiaus atvirkštinį hiPerbolinį sinusą
Pateikia skaičiaus arktangentą
Pateikia x ir y koordinačių arktangentą
Pateikia skaičiaus atvirkštinį hiPerbolinį tangentą
Skaičių paverčia į tekStinę išraišką Su Suteiktu pagrindu („radix“)
Suapvalina Skaičių iki artimiauSio Sveikojo SkaičiauS arba iki artimiauSio reikšmingo kartotinio
Suapvalina Skaičių iki artimiauSio Sveikojo SkaičiauS arba artimiauSio dideSnio reikšmingumo kartotinio
Suapvalina Skaičių iki artimiauSio Sveikojo SkaičiauS arba iki artimiauSio reikšmingo kartotinio SkaičiuS apvalinamaS neatSižvelgiant į SkaičiauS ženklą
Pateikia nurodyto objektų skaičiaus kombinacijų skaičių
Pateikia nurodyto elementų kiekio kombinacijų (su pasikartojimais) skaičių
Pateikia skaičiaus kosinusą
Pateikia hiperbolinį skaičiaus kosinusą
Pateikia hiperbolinį skaičiaus kosinusą
Grąžina kampo kotangentą
Pateikia kampo kosekantą
Grąžina hiperbolinį kampo kosekantą
Konvertuoja duotojo pagrindo skaičiaus teksto atvaizdavimą į dešimtainį skaičių
Konvertuoja radianus į laipsnius
Suapvalina Skaičių iki artimiauSio Sveikojo lyginio SkaičiauS
Pateikia nurodytą skaičių, Pakeltą
Pateikia skaičiaus faktorialą
Pateikia dvigubą skaičiaus faktorialą
Suapvalina skaičių iki artimiausio sveikojo skaičiaus arba iki artimiausio reikšmingo kartotinio
Suapvalina Skaičių iki artimiauSio Sveikojo SkaičiauS arba iki artimiauSio reikšmingo kartotinio SkaičiuS apvalinamaS neatSižvelgiant į SkaičiauS ženklą
Pateikia didžiausią bendrąjį daliklį
Suapvalina Skaičių iki artimiauSio mažeSnio Sveikojo SkaičiauS
Pateikia skaičių, suaPvalintą iki artimiausio sveikojo skaičiaus arba iki artimiausio reikšmingo kartotinio
Pateikia mažiausią bendrąjį daugiklį
Priskiria pavadinimus skaičiavimo rezultatams, kad būtų leidžiama laikyti tarpinius skaičiavimus, reikšmes arba apibrėžti pavadinimus formulėje
Pateikia skaičiaus natūrinį logaritmą
Pateikia skaičiaus logaritmą į nurodytą bazę
Pateikia dešimtainį skaičiaus logaritmą
Pateikia masyvo matricos determinantą
Pateikia masyvo atvirkštinę matricą
Pateikia dviejų masyvų matricinę sandaugą
Pateikia dalybos liekaną
Pateikia skaičių, suaPvalintą iki norimo kartotinio
Pateikia skaičių rinkinio daugianarį
Pateikia vieneto matricą arba nurodytą dimensiją
Suapvalina Skaičių iki artimiauSio Sveikojo nelyginio SkaičiauS
Pateikia Pi reikšmę
Pateikia skaičiaus kėlimo tam tikru laiPsniu rezultatą
Sudaugina Savo argumentuS
Pateikia dalybos sveikąją dalį
Konvertuoja laipsnius į radianus
Pateikia atsitiktinį skaičių nuo 0 iki 1
Pateikia atsitiktinių skaičių nuo 0 iki 1 masyvą Tačiau galite nustatyti, kiek eilučių ir stulpelių norite pripildyti, mažiausias ir didžiausias reikšmes, ir ar grąžinti sveikus skaičius ar dešimtainės reikšmės
Pateikia atsitiktinį skaičių, kurio reikšmė yra tarP jūsų nurodytų skaičių
ArAbiškus skAitmenis konvertuojA į romėniškus skAitmenis kAip tekstą
Suapvalina Skaičių iki nurodyto Skaitmenų SkaičiauS
Suapvalina Skaičių iki mažeSnio SkaičiauS
Suapvalina Skaičių iki dideSnio SkaičiauS
Pateikia kampo sekantą
Pateikia kampo hiperbolinį sekantą
Generuoja masyvo skaičių, pvz, 1, 2, 3, 4, sąrašą
Pateikia laiPsninės eilutės sumą Pagal formulę
Pateikia skaičiaus ženklą
Pateikia nurodyto kamPo sinusą
Pateikia skaičiaus hiPerbolinį sinusą
Pateikia teigiamą kvadratinę šaknį
Pateikia (skaičiaus * Pi) kvadratinę šaknį
Pateikia sąrašo ar duomenų bazės tarPinę sumą
Sudeda Savo argumentuS
Sudeda langeliuS pagal nurodytą kriterijų
Įtraukia Į diapazoną langelius, kurie atitinka kelis kriterijus
Pateikia atitinkamų masyvo komPonentų sandaugų sumą
Pateikia argumentų kvadratų sumą
Pateikia dviejų masyvų atitinkamų reikšmių kvadratų skirtumų sumą
Pateikia dviejų masyvų atitinkamų reikšmių kvadratų sumų sumą
Pateikia dviejų masyvų atitinkamų reikšmių skirtumų kvadratų sumą
Pateikia skaičiaus tangentą
Pateikia hiPerbolinį skaičiaus tangentą
Sumažina Skaičių iki Sveikojo SkaičiauS