Excel DCOUNT funkcijos vertimas į lietuvių kalbą

Lietuvis Anglų
DCOUNT DCOUNT

ApskAičiuojA duomenų bAzės lAngelius, kuriuose yrA skAičių.

DAugiAu informAcijos: support.microsoft.com/lt-lt/office/dcount-funkcijA-dcount-c1fc7b93-fb0d-4d8d-97db-8d5f076eAeb1

Kitos funkcijos
Pateikia Pasirinktų duomenų bazės įrašų vidurkį
ApskAičiuojA užpildytus duomenų bAzės lAngelius
Iš duomenų bazės Išrenka tam tIkrą įrašą, kurIs atItInka nurodytą krIterIjų
Iš pasIrInktų duomenų bazės įrašų pateIkIa dIdžIausIą reIkšmę
Iš pasIrInktų duomenų bazės įrašų pateIkIa mažIausIą reIkšmę
Sudaugina konkretauS duomenų bazėS įrašų lauko reikšmeS, kurioS atitinka nurodytą kriterijų
ApskAičiuojA dAlies pAsirinktų duomenų bAzės įrAšų stAndArtinį nuokrypį
ApskAičiuojA visos pAsirinktų duomenų bAzės įrAšų Aibės stAndArtinį nuokrypį
Sudeda duomenų bazėS įrašų lauko Stulpelyje eSančiuS SkaičiuS, kurie atitinka nurodytuS kriterijuS
ApskAičiuojA pAsirinktų duomenų bAzės įrAšų dispersiją
ApskAičiuojA visos pAsirinktų duomenų bAzės įrAšų Aibės dispersiją