Excel DGET funkcijos vertimas į lietuvių kalbą

Lietuvis Anglų
DGET DGET

Iš duomenų bazės Išrenka tam tIkrą įrašą, kurIs atItInka nurodytą krIterIjų.

DaugIau InformacIjos: support.mIcrosoft.com/lt-lt/offIce/dget-funkcIja-dget-455568bf-4eef-45f7-90f0-ec250d00892e

Kitos funkcijos
Pateikia Pasirinktų duomenų bazės įrašų vidurkį
ApskAičiuojA duomenų bAzės lAngelius, kuriuose yrA skAičių
ApskAičiuojA užpildytus duomenų bAzės lAngelius
Iš pasIrInktų duomenų bazės įrašų pateIkIa dIdžIausIą reIkšmę
Iš pasIrInktų duomenų bazės įrašų pateIkIa mažIausIą reIkšmę
Sudaugina konkretauS duomenų bazėS įrašų lauko reikšmeS, kurioS atitinka nurodytą kriterijų
ApskAičiuojA dAlies pAsirinktų duomenų bAzės įrAšų stAndArtinį nuokrypį
ApskAičiuojA visos pAsirinktų duomenų bAzės įrAšų Aibės stAndArtinį nuokrypį
Sudeda duomenų bazėS įrašų lauko Stulpelyje eSančiuS SkaičiuS, kurie atitinka nurodytuS kriterijuS
ApskAičiuojA pAsirinktų duomenų bAzės įrAšų dispersiją
ApskAičiuojA visos pAsirinktų duomenų bAzės įrAšų Aibės dispersiją