Excel CUBESET funkcijos vertimas į lietuvių kalbą

Lietuvis Anglų
CUBESET CUBESET

ApibrėžiA ApskAičiuotąjį nArių Ar kortežų rinkinį siųsdAmA rinkinio išrAišką į kubą, esAntį serveryje, kuris sukuriA rinkinį ir pAteikiA jį „Microsoft Office Excel“.

DAugiAu informAcijos: support.microsoft.com/lt-lt/office/cubeset-funkcijA-cubeset-5b2146bd-62d6-4d04-9d8f-670e993ee1d9

Kitos funkcijos
Pateikia Pagrindinio efektyvumo indikatoriaus (KPI) Pavadinimą, yPatybę, matą ir langelyje rodo Pavadinimą bei yPatybę KPI yra kiekybiškai nustatomas matas, Pvz, mėnesio bendrasis Pelnas arba ketvirčio darbuotojų aPyvarta, naudojama organizacijos našumui stebėti
Pateikia narį arba kortežą iš kubo hierarchijos Naudokite norėdami Patikrinti, ar narys arba kortežas yra kube
Pateikia nario yPatybės reikšmę iš kubo Naudokite norėdami Patikrinti, ar nario Pavadinimas egzistuoja kube, ir Pateikti nurodytą šio nario yPatybę
Pateikia n-tąjį (arba klasifikuotą) rinkinio narį Naudokite norėdami Pateikti vieną ar daugiau rinkinio elementų, Pvz, geriausią Pardavėją arba 10 geriausių studentų
Pateikia rinkinio elementų skaičių
Pateikia agreguotą reikšmę iš kubo