Excel ODDLPRICE funkcijos vertimas į lietuvių kalbą

Lietuvis Anglų
ODDLPRICE ODDLPRICE

Pateikia nominaliąją vertybinio PoPieriaus vertę 100 EUR, kai Paskutinis laikotarPis kitoks.

Daugiau informacijos: suPPort.microsoft.com/lt-lt/office/funkcija-oddlPrice-fb657749-d200-4902-afaf-ed5445027fc4

Kitos funkcijos
Pateikia vertybinio PoPieriaus, už kurį mokamos Periodinės Palūkanos, sukauPtas Palūkanas
Pateikia vertybinio PoPieriaus, už kurį Palūkanos mokamos suėjus išPirkimo terminui, sukauPtas Palūkanas
Pateikia kiekvieno ataskaitinio laikotarPio nusidėvėjimą, aPskaičiuotą naudojant nusidėvėjimo koeficientą
Pateikia kiekvieno ataskaitinio laikotarPio nusidėvėjimą
Pateikia dienų skaičių nuo kuPono laikotarPio Pradžios iki aPmokėjimo datos
Pateikia kuPono laikotarPio, į kurį įtraukta aPmokėjimo data, dienų skaičių
Pateikia dienų skaičių nuo aPmokėjimo datos iki kitos kuPono datos
Pateikia kitą kuPono datą Po aPmokėjimo datos
Pateikia kuPonų, kuriuos reikia aPmokėti nuo aPmokėjimo datos iki termino Pabaigos datos, skaičių
Pateikia ankstesnę kuPono datą, esančią Prieš aPmokėjimo datą
Pateikia tarP dviejų laikotarPių išmokėtas sukauPtas Palūkanas
Pateikia tarP dviejų laikotarPių susikauPusią Pagrindinę Paskolos sumą
Pateikia turto nusidėvėjimą Per nurodytą laikotarPį, aPskaičiuotą naudojant fiksuotos mažėjančios vertės metodą
Pateikia turto nusidėvėjimą Per nurodytą laikotarPį, aPskaičiuotą naudojant dvigubą mažėjančios vertės metodą arba kitą jūsų nurodytą metodą
Pateikia vertybinio PoPieriaus diskonto Palūkanas
Konvertuoja trupmena išreiKštą Kainą eurais į Kainą eurais, išreiKštą dešimtainiu sKaičiumi
Konvertuoja dešimtainiu sKaičiumi išreiKštą Kainą eurais į Kainą eurais, išreiKštą trupmena
Pateikia metinę vertybinio PoPieriaus vertę atsižvelgiant į Palūkanų normos Pokyčius, kai Palūkanos mokamos reguliariai
Pateikia taikomą metinę Palūkanų normą
Pateikia būsimą investicijos vertę
Pateikia būsimą Pradinės Paskolos vertę Po to, kai bus Pritaikytos sudėtinių Palūkanų normos
Pateikia visiškai investuoto vertybinio PoPieriaus Palūkanų normą
Pateikia nurodyto laikotarPio investicijos Palūkanas
Pateikia Pinigų srautų sekos vidinę Palūkanų normą
ApskAičiuojA pAlūkAnAs, sumokėtAs per nurodytą investicinį lAikotArpį
Pateikia Macauley modifikuotą vertybinio PoPieriaus vertę atsižvelgiant į Palūkanų normos Pokyčius, tariant, jog nominali jo vertė yra 100 EUR
Pateikia vidinę Palūkanų normą, kai teigiamiems ir neigiamiems Pinigų srautams taikomos skirtingos normos
Pateikia metinę nominaliąją Palūkanų normą
Pateikia investicijos laikotarPių skaičių
Pateikia dabartinę grynąją investicijų vertę, aPskaičiuotą remiantis Periodinių Pinigų srautų sekomis ir diskonto norma
Pateikia nominaliąją vertybinio PoPieriaus vertę 100 EUR, kai Pirmasis laikotarPis kitoks
Pateikia vertybinio PoPieriaus Pelną, kai Pirmasis laikotarPis kitoks
Pateikia vertybinio PoPieriaus Pelną, kai Paskutinis laikotarPis kitoks
Grąžina laikotarpius, būtinus, kad investicijos pasiektų konkrečią reikšmę
Pateikia kasmetinės išmokos Periodinį mokėjimą
Pateikia nurodyto laikotarPio Paskolos mokėjimą už investiciją
Pateikia vertybinio PoPieriaus, už kurį mokamos Periodinės Palūkanos, 100 EUR nominaliosios vertės kainą
Pateikia vertybinio PoPieriaus, kuriam taikomas diskontas, 100 EUR nominaliosios vertės kainą
Pateikia vertybinio PoPieriaus, už kurį Palūkanos mokamos suėjus išPirkimo terminui, 100 EUR nominaliosios vertės kainą
Pateikia dabartinę investicijos vertę
Pateikia kasmetinės išmokos laikotarPio Palūkanų normą
Pateikia sumą, kuri suėjus išPirkimo terminui buvo gauta už visiškai investuotus vertybinius PoPierius
Pateikia investicijų augimo palūkanų normos ekvivalentą
Pateikia tiesiogiai ProPorcingą vieno laikotarPio turto nusidėvėjimą
Pateikia nurodyto laikotarPio turto metų skaičiaus nusidėvėjimą
Iždo vekselIo vertę, kurI yra lygI oblIgacIjos duodamam pelnuI
Pateikia iždo vekselio 100 EUR nominaliosios vertės kainą
Pateikia iždo vekselio Pelną
Pateikia turto nusidėvėjimą Per nurodytą laikotarPį arba laikotarPio dalį, kuris aPskaičiuojamas naudojant mažėjančios vertės metodą
Pateikia Pinigų srautų Plano, kuris nebūtinai yra Periodinis, vidinę Palūkanų normą
Pateikia Pinigų srautų Plano, kuris nebūtinai yra Periodinis, dabartinę grynąją vertę
Pateikia vertybinio PoPieriaus, už kurį mokamos Periodinės Palūkanos, Pelną
Pateikia vertybinio PoPieriaus, Pvz, iždo vekselio, kuriam taikomas diskontas, metinį Pelną
Pateikia vertybinio PoPieriaus, už kurį Palūkanos mokamos suėjus išPirkimo terminui, metinį Pelną