Excel WORKDAY.INTL funkcijos vertimas į lietuvių kalbą

Lietuvis Anglų
WORKDAY.INTL WORKDAY.INTL

Pateikia datos, esančios prieš nurodytą darbo dienų skaičių arba po jo, eilės numerį naudodama parametrus, nurodančius kurios dienos ir kiek dienų yra nedarbo dienos.

Daugiau informacijos: support.microsoft.com/lt-lt/office/workday-intl-funkcija-workday-intl-a378391c-9ba7-4678-8a39-39611a9bf81d

Kitos funkcijos
Pateikia konkrečios datos eilės numerį
Apskaičiuoja dienų, mėnesių ar metų skaičių tarp dviejų datų Ši funkcija yra naudinga formulėse, kuriose reikia apskaičiuoti amžių
Konvertuoja teKstu išreiKštą datą į eilės numerį
Konvertuoja eilės numerį į mėnesio dieną
Pateikia dienų skaičių tarp dviejų datų
ApskAičiuojA dienų skAičių tArp dviejų dAtų pAgAl 360 dienų metus
Pateikia datos, kuri nurodo mėnesių skaičių Prieš arba Po Pradžios datos, eilės numerį
Pateikia Paskutinės mėnesio dienos, kuri yra Prieš arba Po nurodyto mėnesių skaičiaus, eilės numerį
Konvertuoja eilės numerį į valandą
Pateikia konkrečios datos metų ISO savaitės numerį
Konvertuoja eilės numerį į minutę
Konvertuoja eilės numerį į mėnesį
Pateikia visų darbo dienų tarP dviejų datų skaičių
Pateikia visų darbo dienų, esančių tarP dviejų datų, skaičių, naudojant Parametrus, nurodančius kurios ir kiek iš jų bus savaitgalį
Pateikia esamos datos ir laiko eilės numerį
Konvertuoja eilės numerį į seKundę
Pateikia konkretaus laiko eilės numerį
Konvertuoja teKstu išreiKštą laiKą į eilės numerį
Pateikia šiandienos datos eilės numerį
Konvertuoja eilės numerį į savaitės dieną
Konvertuoja eilės numerį į sKaičių, nurodantį savaitės numerį metuose
Pateikia datos, kuri yra Prieš arba Po nurodyto darbo dienų skaičiaus, eilės numerį
Konvertuoja eilės numerį į metus
Pateikia metų dalį, nurodančią dienų skaičių tarP start_date (Pradžios datos) ir end_date (Pabaigos datos)