Excel FISHERINV funkcijos vertimas į lietuvių kalbą

Lietuvis Anglų
FISHERINV FISHERINV

Pateikia atvirkštinę Fišerio transformaciją.

Daugiau informacijos: suPPort.microsoft.com/lt-lt/office/fisherinv-funkcija-fisherinv-62504b39-415a-4284-a285-19c8e82f86bb

Kitos funkcijos
Pateikia duomenų taškų absoliučiųjų nuokryPių nuo vidurkio vidurkį
Pateikia savo argumentų vidurkį
Pateikia savo argumentų vidurkį, įskaitant skaičius, tekstą ir logines reikšmes
Pateikia visų diaPazono langelių, atitinkančių nurodytus kriterijus, vidurkį (aritmetinį vidurkį)
Pateikia visų langelių, atitinkančių kelis nurodytus kriterijus, vidurkį (aritmetinį vidurkį)
Pateikia beta kumuliacinę Pasiskirstymo funkciją
Pateikia funkciją, kuri yra atvirkštinė nurodyto beta skirstinio kumuliacinei Pasiskirstymo funkcijai
Pateikia atskiro nario binominio skirstinio tikimybę
Naudodama biNomiNį skirstiNį, pateikia baNdymo rezultato tikimybę
Pateikia mažiausią reikšmę, kurios kumuliacinis binominis skirstinys yra mažesnis už kriterijaus reikšmę arba jai lygus
Pateikia kumuliacinės beta tikimybės tankio funkciją
Pateikia chi kvadrato skirstinio vienPusę tikimybę
Pateikia kumuliacinės beta tikimybės tankio funkciją
Pateikia chi kvadrato skirstinio atvirkštinę vienPusę tikimybę
Pateikia nePriklausomumo testą
Pateikia generalinės aibės vidurkio Pasikliautinąjį intervalą
Pateikia generalinės aibės vidurkio Pasikliautinąjį intervalą, naudodama Studento t skirstinį
Pateikia dviejų duomenų rinkinių koreliacijos koeficientą
ApskAičiuojA, kiek skAičių yrA Argumentų sąrAše
ApskAičiuojA, kiek reikšmių yrA Argumentų sąrAše
ApskAičiuojA, kiek diApAzone yrA tuščių lAngelių
ApskAičiuojA, kiek diApAzone yrA lAngelių, kurie AtitinkA nurodytus kriterijus
ApskAičiuojA, kiek diApAzone yrA lAngelių, kurie AtitinkA kelis kriterijus
Pateikia kovariaciją, nuokryPio Porų sandaugų vidurkį
Pateikia Pavyzdžio kovariaciją, dviejų duomenų rinkinių kiekvienos duomenų taškų Poros sandaugų nuokryPių vidurkį
Pateikia nuokryPių kvadrato sumą
Pateikia eksPonentinį skirstinį
Pateikia F tikimybinį skirstinį
Pateikia F tikimybinį skirstinį
Pateikia atvirkštinį F tikimybinį skirstinį
Pateikia atvirkštinį F tikimybinį skirstinį
Pateikia F testo rezultatą
Pateikia atvirkštinį F tikimybinį skirstinį
Pateikia Fišerio transformaciją
Pateikia reikšmę Pagal tiesinį trendą
Pateikia būsimą reikšmę pagal esamas (retrospektyvines) reikšmes naudodama Eksponentinio glotninimo (ETS) algoritmo AAA versiją
Pateikia prognozės reikšmės pasikliovimo intervalą nurodytą tikslinę datą
Pateikia nurodytos laiko sekos „Excel“ aptinkamą pasikartojančio modelio ilgį
Pateikia statistinę reikšmę kaip laiko sekų prognozių rezultatą
Pateikia būsimą reikšmę pagal esamas reikšmes
Pateikia dažnio skirstinį kaiP vertikalų masyvą
Pateikia funkcijos Gamma reikšmę
Pateikia gama skirstinį
Pateikia atvirkštinį gama kumuliacinį skirstinį
Pateikia gama funkcijos natūralųjį logaritmą Γ(x)
Pateikia gama funkcijos natūralųjį logaritmą Γ(x)
Pateikia reikšmę, kuri yra 0,5 mažesnė už standartinį normalųjį integralinį skirstinį
Pateikia geometrinį vidurkį
Pateikia eksPonentinio trendo reikšmes
Pateikia harmoninį vidurkį
Pateikia hiPergeometrinį skirstinį
Pateikia linijinės regresijos linijos atkarPą
Pateikia duomenų rinkinio ekscesą
Pateikia k-tąją didžiausią duomenų rinkinio reikšmę
Pateikia tiesinio trendo Parametrus
Pateikia eksPonentinio trendo Parametrus
Pateikia kumuliacinį lognormalųjį skirstinį
Pateikia atvirkštinį lognormalųjį kumuliacinį skirstinį
Pateikia didžiausią argumentų sąraše esančią reikšmę
Pateikia didžiausią argumentų sąrašo reikšmę, įskaitant skaičius, tekstą ir logines reikšmes
Pateikia didžiausią langelių, atitinkančių tam tikrą sąlygų ar kriterijų rinkinį, reikšmę
Pateikia nurodytų skaičių medianą
Pateikia mažiausią argumentų sąraše esančią reikšmę
Pateikia mažiausią argumentų sąrašo reikšmę, įskaitant skaičius, tekstą ir logines reikšmes
Pateikia mažiausią langelių, atitinkančių tam tikrą sąlygų ar kriterijų rinkinį, reikšmę
Pateikia duomenų masyve ar diaPazone dažniausiai Pasitaikančių ar Pasikartojančių reikšmių vertikalų masyvą
Pateikia duomenų rinkinio bendrąją reikšmę
Pateikia neigiamą binominį skirstinį
Pateikia normalųjį kumuliacinį skirstinį
Pateikia standartinį normalųjį kumuliacinį skirstinį
Pateikia atvirkštinį standartinį normalųjį kumuliacinį skirstinį
Pateikia atvirkštinį normalųjį kumuliacinį skirstinį
Pateikia Pirsono sandaugos momentinės koreliacijos koeficientą
Pateikia k-tąjį diaPazono reikšmių Procentilį, kai k yra diaPazone 01, neimtinai
Pateikia k-tąjį diaPazono reikšmių Procentilį
Pateikia duomenų rinkinio reikšmės Poziciją kaiP duomenų rinkinio Procentą (01, neimtinai)
Pateikia duomenų rinkinio Procentinę reikšmę
Pateikia nurodyto skaičiaus objektų keitinių skaičių
Grąžina duotų objektų skaičiaus perstatų kiekį (su pasikartojimais), kurie gali būti pasirenkami iš bendro objektų kiekio
Pateikia standartinio normaliojo skirstinio tankio funkcijos reikšmę
Pateikia Puasono skirstinį
Pateikia tikimybę, kad diaPazono reikšmės yra tarP dviejų ribų
Pateikia duomenų rinkinio kvartilį, remiantis Procentilio reikšmėmis 01, neimtinai
Pateikia duomenų rinkinio kvartilį
Pateikia skaičiaus Poziciją skaičių sąraše
Pateikia skaičiaus Poziciją skaičių sąraše
Pateikia Pirsono sandaugos momentinės koreliacijos koeficiento kvadratą
Pateikia skirstinio asimetriškumą
Pateikia skirstinio nuokrypį nuo visumos: skirstinio aplink vidurkį asimetrijos laipsnio apibūdinimas
Pateikia linijinės regresijos linijos nuolydį
Pateikia k-ąją mažiausią duomenų rinkinio reikšmę
Pateikia normalizuotą reikšmę
ApskAičiuojA stAndArtinį visos Aibės nuokrypį
ApskAičiuojA stAndArtinį imties nuokrypį
ApskAičiuojA imties stAndArtinį nuokrypį, įskAitAnt skAičius, tekstą ir logines reikšmes
ApskAičiuojA stAndArtinį visos Aibės nuokrypį, įskAitAnt skAičius, tekstą ir logines reikšmes
Pateikia kiekvienos regresijos x reikšmės Prognozuotą y reikšmės standartinę klaidą
Pateikia Studento t skirstinio Procentinius Punktus (tikimybės)
Pateikia Studento t skirstinio Procentinius Punktus (tikimybės)
Pateikia Studento t skirstinį
Pateikia Studento t skirstinio t reikšmę kaiP tikimybės ir laisvės laiPsnio funkciją
Pateikia atvirkštinį Studento t skirstinį
Pateikia tikimybę, susietą su Studento t testu
Pateikia tiesinio trendo reikšmes
Pateikia duomenų rinkinio vidinės dalies vidurkį
ApskAičiuojA visos Aibės dispersiją
ApskAičiuojA imties dispersiją
ApskAičiuojA imties dispersiją, įskAitAnt skAičius, tekstą ir logines reikšmes
ApskAičiuojA visos Aibės dispersiją, įskAitAnt skAičius, tekstą ir logines reikšmes
Pateikia Weibull skirstinį
Pateikia z testo vienPusės tikimybės reikšmę