Excel TTEST funkcijos vertimas į lietuvių kalbą

Lietuvis Anglų
TTEST TTEST

Pateikia tikimybę, susietą su Studento t testu.

Daugiau informacijos: suPPort.microsoft.com/lt-lt/office/ttest-funkcija-ttest-1696ffc1-4811-40fd-9d13-a0eaad83c7ae

Kitos funkcijos
Pateikia beta kumuliacinę Pasiskirstymo funkciją
Pateikia funkciją, kuri yra atvirkštinė nurodyto beta skirstinio kumuliacinei Pasiskirstymo funkcijai
Pateikia atskiro nario binominio skirstinio tikimybę
Pateikia chi kvadrato skirstinio vienPusę tikimybę
Pateikia chi kvadrato skirstinio atvirkštinę vienPusę tikimybę
Pateikia nePriklausomumo testą
Pateikia generalinės aibės vidurkio Pasikliautinąjį intervalą
Pateikia kovariaciją, nuokryPio Porų sandaugų vidurkį
Pateikia mažiausią reikšmę, kurios kumuliacinis binominis skirstinys yra mažesnis už kriterijaus reikšmę arba jai lygus
Pateikia eksPonentinį skirstinį
Pateikia F tikimybinį skirstinį
Suapvalina Skaičių iki mažeSnio SkaičiauS
Pateikia F testo rezultatą
Pateikia gama skirstinį
Pateikia atvirkštinį gama kumuliacinį skirstinį
Pateikia hiPergeometrinį skirstinį
Pateikia atvirkštinį lognormalųjį kumuliacinį skirstinį
Pateikia kumuliacinį lognormalųjį skirstinį
Pateikia duomenų rinkinio bendrąją reikšmę
Pateikia neigiamą binominį skirstinį
Pateikia atvirkštinį normalųjį kumuliacinį skirstinį
Pateikia normalųjį kumuliacinį skirstinį
Pateikia standartinį normalųjį kumuliacinį skirstinį
Pateikia atvirkštinį standartinį normalųjį kumuliacinį skirstinį
Pateikia k-tąjį diaPazono reikšmių Procentilį
Pateikia duomenų rinkinio Procentinę reikšmę
Pateikia Puasono skirstinį
Pateikia duomenų rinkinio kvartilį
Pateikia skaičiaus Poziciją skaičių sąraše
ApskAičiuojA stAndArtinį imties nuokrypį
ApskAičiuojA stAndArtinį visos Aibės nuokrypį
Pateikia Studento t skirstinį
Pateikia atvirkštinį Studento t skirstinį
ApskAičiuojA imties dispersiją
ApskAičiuojA visos Aibės dispersiją
ApskAičiuojA visos Aibės dispersiją, įskAitAnt skAičius, tekstą ir logines reikšmes
Pateikia z testo vienPusės tikimybės reikšmę