Preklad funkcie Excel F.TEST do slovenčiny

Slovák Angličtina
F.TEST F.TEST
Ostatné funkcie
Vráti priemernú hodnotu absolútnych odchýlok údajových bodov od ich priemeru
Vráti priemernú hodnotu argumentov
Vráti priemernú hodnotu argumentov vrátane čísel, textu a logických hodnôt
Vráti priemernú hodnotu (aritmetický priemer) buniek v rozsahu spĺňajúcich zadané kritériá
Vráti priemernú hodnotu (aritmetický priemer) buniek spĺňajúcich viacero kritérií
Vráti hodnotu funkcie kumulatívneho rozdelenia pravdepodobnosti beta
Vráti inverznú hodnotu funkcie kumulatívneho rozdelenia pre určené rozdelenie pravdepodobnosti beta
Vráti hodnotu binomického rozdelenia pravdepodobnosti jednotlivých veličín
Vráti pravdepodobnosť skúšobného výsledku pomocou binomického rozdelenia
Vráti najmenšiu hodnotu, pre ktorú je hodnota kumulatívneho binomického rozdelenia menšia alebo rovnajúca sa hodnote kritéria
Vráti hodnotu funkcie kumulatívnej hustoty pravdepodobnosti beta
Vráti hodnotu jednostrannej pravdepodobnosti pre rozdelenie chí-kvadrát
Vráti hodnotu funkcie kumulatívnej hustoty pravdepodobnosti beta
Vráti inverznú hodnotu hodnoty jednostrannej pravdepodobnosti rozdelenia chí-kvadrát
Vráti hodnotu výsledku testu nezávislosti
Vráti hodnotu intervalu spoľahlivosti pre strednú hodnotu základného súboru
Vráti hodnotu intervalu spoľahlivosti pre strednú hodnotu populácie so Studentovým T-rozdelením
Vráti hodnotu korelačného koeficientu pre dva súbory údajov
Spočíta počet čísel v zozname argumentov
Spočíta počet hodnôt v zozname argumentov
Spočíta počet prázdnych buniek v rozsahu
Spočíta bunky v rozsahu, ktoré zodpovedajú zadaným kritériám
Spočíta bunky v rozsahu, ktoré zodpovedajú viacerým kritériám
Vráti hodnotu kovariancie, priemernú hodnotu súčinu párových odchýlok
Vráti vzorovú kovarianciu, čiže priemer odchýlok produktov pre jednotlivé páry údajových bodov v dvoch množinách údajov
Vráti súčet druhých mocnín odchýlok
Vráti hodnotu exponenciálneho rozdelenia
Vráti hodnotu rozdelenia pravdepodobnosti F
Vráti hodnotu rozdelenia pravdepodobnosti F
Vráti inverznú hodnotu hodnoty rozdelenia pravdepodobnosti F
Vráti inverznú hodnotu hodnoty rozdelenia pravdepodobnosti F
Vráti inverznú hodnotu hodnoty rozdelenia pravdepodobnosti F
Vráti hodnotu Fisherovej transformácie
Vráti inverznú hodnotu Fisherovej transformácie
Vráti hodnotu lineárneho trendu
Na základe existujúcich (historických) hodnôt vráti budúcu hodnotu, a to pomocou AAA verzie algoritmu exponenciálneho vyrovnávania (ETS)
Vráti interval spoľahlivosti pre hodnotu predpovede ku konkrétnemu cieľovému dátumu
Vráti dĺžku opakujúceho sa vzoru, ktorý Excel zistí v zadanom časovom rade
Vráti štatistickú hodnotu ako výsledok predpovedaného časového radu
Vráti budúcu hodnotu na základe existujúcich hodnôt
Vráti rozdelenie početnosti ako zvislé pole
Vráti hodnotu funkcie Gamma
Vráti hodnotu rozdelenia gama
Vráti inverznú hodnotu hodnoty kumulatívneho rozdelenia gama
Vráti prirodzený logaritmus funkcie gama, Γ(x)
Vráti prirodzený logaritmus funkcie gama, Γ(x)
Vráti hodnotu o 0,5 nižšiu než štandardné normálne kumulatívne rozdelenie
Vráti hodnotu geometrického priemeru
Vráti hodnoty exponenciálneho trendu
Vráti hodnotu harmonického priemeru
Vráti hodnotu hypergeometrického rozdelenia
Vráti súradnice prieniku priamky lineárnej regresie
Vráti špicatosť množiny údajov
Vráti k-tu najväčšiu hodnotu v množine údajov
Vráti parametre lineárneho trendu
Vráti parametre exponenciálneho trendu
Vráti hodnotu funkcie kumulatívneho lognormálneho rozdelenia
Vráti inverznú hodnotu hodnoty funkcie kumulatívneho lognormálneho rozdelenia
Vráti najvyššiu hodnotu zo zoznamu argumentov
Vráti najvyššiu hodnotu zo zoznamu argumentov vrátane čísel, textu a logických hodnôt
Vráti maximálnu hodnotu buniek vybratých na základe danej množiny podmienok alebo kritérií
Vráti medián daných čísel
Vráti najnižšiu hodnotu zo zoznamu argumentov
Vráti najnižšiu hodnotu zo zoznamu argumentov vrátane čísel, textu a logických hodnôt
Vráti minimálnu hodnotu buniek vybratých na základe danej množiny podmienok alebo kritérií
Vráti zvislé pole najčastejšie sa vyskytujúcich alebo opakujúcich hodnôt v poli alebo v rozsahu údajov
Vráti hodnotu, ktorá sa v množine údajov vyskytuje najčastejšie
Vráti hodnotu záporného binomického rozdelenia
Vráti hodnotu normálneho kumulatívneho rozdelenia
Vráti hodnotu štandardného normálneho kumulatívneho rozdelenia
Vráti inverznú hodnotu štandardného normálneho kumulatívneho rozdelenia
Vráti inverznú hodnotu hodnoty normálneho kumulatívneho rozdelenia
Vráti hodnotu Pearsonovho koeficientu korelácie
Vráti k-ty percentil hodnôt v rozsahu, kde k je väčšie ako 0 a menšie ako 1
Vráti k-ty percentil hodnôt v rozsahu
Vráti pozíciu hodnoty v množine údajov ako percentuálnu hodnotu (hodnotu väčšiu ako 0 a menšiu ako 1) množiny údajov
Vráti percentuálne poradie hodnoty v množine údajov
Vráti počet permutácií pre daný počet objektov
Vráti počet permutácií pre daný počet objektov (s opakovaniami), ktoré môžu byť vybraté z celkového počtu objektov
Vráti hodnotu funkcie hustoty pre štandardné normálne rozdelenie
Vráti hodnoty Poissonovho rozdelenia
Vráti hodnotu pravdepodobnosti, s akou sa hodnoty v rozsahu nachádzajú medzi dvoma hranicami
Vráti kvartil množiny údajov na základe hodnôt percentilov, ktoré sú väčšie ako 0 a menšie ako 1
Vráti kvartil množiny údajov
Vráti pozíciu čísla v zozname čísel
Vráti pozíciu čísla v zozname čísel
Vráti hodnotu druhej mocniny Pearsonovho koeficientu korelácie
Vráti šikmosť rozdelenia
Vráti šikmosť rozdelenia na základe populácie: charakteristika stupňa asymetrie rozdelenia okolo strednej hodnoty
Vráti gradient priamky lineárnej regresie
Vráti k-tu najmenšiu hodnotu v množine údajov
Vráti normalizovanú hodnotu
Vypočíta smerodajnú odchýlku na základe celého súboru
Odhadne smerodajnú odchýlku na základe vzorky
Odhadne smerodajnú odchýlku na základe vzorky vrátane čísel, textu a logických hodnôt
Vypočíta smerodajnú odchýlku na základe celého súboru vrátane čísel, textu a logických hodnôt
Vráti štandardnú chybu predpokladanej hodnoty y pre každé x v regresii
Vráti percentuálne body (pravdepodobnosť) pre Studentovo T-rozdelenie
Vráti percentuálne body (pravdepodobnosť) pre Studentovo T-rozdelenie
Vráti hodnotu Studentovho T-rozdelenia
Vráti hodnotu T Studentovho T-rozdelenia ako funkciu pravdepodobnosti a stupňov voľnosti
Vráti inverznú hodnotu Studentovho T-rozdelenia
Vráti hodnotu pravdepodobnosti súvisiacu so Studentovým T-testom
Vráti hodnoty lineárneho trendu
Vráti priemernú hodnotu vnútornej časti množiny údajov
Vypočíta hodnotu rozptylu na základe celého súboru
Odhadne hodnotu rozptylu na základe vzorky
Odhadne hodnotu rozptylu na základe vzorky vrátane čísel, textu a logických hodnôt
Vypočíta hodnotu rozptylu na základe celého súboru vrátane čísel, textu a logických hodnôt
Vráti hodnotu Weibullovho rozdelenia
Vráti jednostrannú hodnotu pravdepodobnosti z-testu