Preklad funkcie Excel LET do slovenčiny

Slovák Angličtina
Povoliť LET

Priradenie názvov k výsledkom výpočtu na umožnenie ukladania priebežných výpočtov, hodnôt alebo definícií názvov vnútri vzorca.

Viac informácií: support.microsoft.com/sk-sk/office/funkcia-let-34842dd8-b92b-4d3f-b325-b8b8f9908999

Ostatné funkcie
Vráti absolútnu hodnotu čísla
Vráti hodnotu arkuskosínusu čísla
Vráti hodnotu inverzného hyperbolického kosínusu čísla
Vráti hodnotu arkuskotangensu čísla
Vráti hodnotu hyperbolického arkuskotangensu čísla
Vráti agregáciu v zozname alebo databáze
Konvertuje rímske číslo na arabské číslo
Vráti hodnotu arkussínusu čísla
Vráti hodnotu inverzného hyperbolického sínusu čísla
Vráti hodnotu arkustangensu čísla
Vráti hodnotu arkustangensu daných súradníc x a y
Vráti hodnotu inverzného hyperbolického tangensu čísla
Konvertuje číslo na textové vyjadrenie s daným základom sústavy (základ)
Zaokrúhli číslo na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok zadanej hodnoty
Zaokrúhli číslo nahor na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok zadanej hodnoty
Zaokrúhli číslo na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok zadanej hodnoty Bez ohľadu na znamienko čísla sa číslo zaokrúhli nahor
Vráti počet kombinácií pre zadaný počet objektov
Vráti počet kombinácií (s opakovaniami) pre daný počet položiek
Vráti hodnotu kosínusu čísla
Vráti hodnotu hyperbolického kosínusu čísla
Vráti hodnotu hyperbolického kosínusu čísla
Vráti hodnotu kotangensu uhla
Vráti kosekans uhla
Vráti hyperbolický kosekans uhla
Konvertuje textové vyjadrenie čísla v danom základe na desatinné číslo
Konvertuje radiány na stupne
Zaokrúhli číslo nahor na najbližšie párne celé číslo
Vráti hodnotu
Vráti faktoriál čísla
Vráti dvojitý faktoriál čísla
Zaokrúhli číslo nadol na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok zadanej hodnoty
Zaokrúhli číslo na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok zadanej hodnoty Bez ohľadu na znamienko čísla sa číslo zaokrúhli nahor
Vráti najväčší spoločný deliteľ
Zaokrúhli číslo nadol na najbližšie celé číslo
Vráti číslo zaokrúhlené na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok zadanej hodnoty
Vráti hodnotu najmenšieho spoločného násobku
Vráti prirodzený logaritmus čísla
Vráti logaritmus čísla pri určenom základe
Vráti dekadický logaritmus čísla
Vráti determinant matice poľa
Vráti inverznú maticu poľa
Vráti maticu so súčinom dvoch polí
Vráti zvyšok po delení
Vráti hodnotu zaokrúhlenú na požadovaný násobok
Vráti polynomickú množinu čísel
Vráti maticu jednotky alebo zadanú dimenziu
Zaokrúhli číslo nahor na najbližšie nepárne celé číslo
Vráti hodnotu pí
Umocní číslo na zadanú mocninu
Vynásobí argumenty funkcie
Vráti celočíselnú časť delenia
Konvertuje stupne na radiány
Vráti náhodné číslo, ktoré je väčšie alebo rovné 0 a menšie než 1
Vráti pole s náhodnými číslami v rozsahu od 0 do 1 Môžete však zadať počet riadkov a stĺpcov, ktoré sa majú vyplniť, minimálne a maximálne hodnoty, a či sa majú vrátiť celé čísla alebo desatinné hodnoty
Vráti náhodne vybraté číslo medzi zadanými číslami
Konvertuje číslo napísané arabskými číslicami na rímske číslice v textovom formáte
Zaokrúhli číslo na daný počet číslic
Zaokrúhli číslo nadol smerom k nule
Zaokrúhli číslo nahor, smerom od nuly
Vráti sekans uhla
Vráti hyperbolický sekans uhla
Generuje zoznam sekvenčných čísel v poli, ako napríklad 1, 2, 3, 4
Vráti súčet mocninových radov na základe vzorca
Vráti znamienko čísla
Vráti hodnotu sínusu daného uhla
Vráti hodnotu hyperbolického sínusu čísla
Vráti hodnotu druhej odmocniny čísla
Vráti odmocninu (číslo * pí)
Vráti hodnotu medzisúčtu v zozname alebo v databáze
Spočíta argumenty funkcie
Spočíta bunky vybraté podľa zadaného kritéria
Spočíta bunky v rozsahu spĺňajúce viacero kritérií
Vráti hodnotu súčtu súčinov zodpovedajúcich prvkov poľa
Vráti hodnotu súčtu druhých mocnín argumentov
Vráti súčet rozdielov druhých mocnín hodnôt dvoch zodpovedajúcich polí
Vráti hodnotu celkového súčtu súčtov druhých mocnín čísel v dvoch zodpovedajúcich poliach
Vráti súčet druhých mocnín rozdielov hodnôt dvoch zodpovedajúcich polí
Vráti hodnotu tangensu čísla
Vráti hodnotu hyperbolického tangensu čísla
Skráti číslo na celé číslo