Tłumaczenie funkcji Excel LET na język polski

Polskie Angielski
LET LET

Umożliwia przypisywanie nazw do wyników obliczeń w celu umożliwienia przechowywania pośrednich obliczeń, wartości lub definiowania nazw w formule.

Więcej informacji: support.microsoft.com/pl-pl/office/funkcja-let-34842dd8-b92b-4d3f-b325-b8b8f9908999

Inne funkcje
Zwraca arcus cosinus liczby
Zwraca arcus cosinus hiperboliczny liczby
Zwraca arcus cotangens liczby
Zwraca arcus cotangens hiperboliczny liczby
Zwraca wartość zagregowaną z listy lub bazy danych
Konwertuje liczbę rzymską na liczbę arabską
Zwraca arcus sinus liczby
Zwraca arcus sinus hiperboliczny liczby
Zwraca arcus tangens liczby
Zwraca arcus tangens liczby na podstawie współrzędnych x i y
Zwraca arcus tangens hiperboliczny liczby
Zwraca cosinus liczby
Zwraca cosinus hiperboliczny liczby
Zwraca cosinus hiperboliczny liczby
Zwraca cotangens kąta
Zwraca cosecans kąta
Zwraca cosecans hiperboliczny kąta
Zwraca iloraz (całkowity)
Konwertuje postać tekstową liczby o określonej podstawie na liczbę dziesiętną
Zwraca wartość liczby
Mnoży argumenty
Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej wartości całkowitej lub wielokrotności podanej istotności
Zwraca liczbę kombinacji dla danej liczby obiektów
Zwraca liczbę kombinacji (wraz z powtórzeniami) dla danej liczby elementów
Przycina liczbę do wartości całkowitej
Zwraca logarytm naturalny podanej liczby
Zwraca logarytm danej liczby przy zadanej podstawie
Zwraca logarytm dziesiętny liczby
Zwraca liczbę losową z zakresu od 0 do 1
Zwraca liczbę losową z zakresu określonego przez podane argumenty
Zwraca tablicę liczb losowych z zakresu od 0 do 1 Możesz jednak określić liczbę wierszy i kolumn do wypełnienia, wartości minimalne i maksymalne oraz określić, czy mają być zwracane liczby całkowite, czy wartości dziesiętne
Zwraca iloczyn macierzy dwóch tablic
Zwraca macierz jednostkową lub określony wymiar
Zwraca odwrotność macierzy tablicy
Zwraca resztę z dzielenia
Zwraca wartość absolutną liczby
Zwraca najmniejszą wspólną wielokrotność
Zwraca największy wspólny dzielnik
Zwraca wartość liczby Pi
Zwraca pierwiastek kwadratowy iloczynu (liczba * Pi)
Zwraca dodatni pierwiastek kwadratowy
Konwertuje liczbę na reprezentację tekstową o podanej podstawie
Zwraca liczbę podniesioną do potęgi
Konwertuje stopnie na radiany
Konwertuje liczbę arabską na rzymską jako tekst
Zwraca secans kąta
Zwraca secans hiperboliczny kąta
Generowanie listy kolejnych numerów w tablicy, takiej jak 1, 2, 3, 4
Zwraca silnię liczby
Zwraca podwójną silnię liczby
Zwraca sinus danego kąta
Zwraca sinus hiperboliczny liczby
Konwertuje radiany na stopnie
Dodaje argumenty
Dodaje komórki w zakresie, które spełniają wiele kryteriów
Zwraca sumę iloczynów odpowiednich elementów tablicy
Dodaje komórki określone przez podane kryterium
Zwraca sumę kwadratów argumentów
Zwraca sumę szeregu potęgowego na podstawie wzoru
Zwraca sumę różnic kwadratów odpowiednich wartości w dwóch tablicach
Zwraca sumę sum kwadratów odpowiednich wartości w dwóch tablicach
Zwraca sumę kwadratów różnic odpowiednich wartości w dwóch tablicach
Zwraca sumę częściową listy lub bazy danych
Zwraca tangens liczby
Zwraca tangens hiperboliczny liczby
Zwraca wielomian dla zbioru liczb
Zwraca wyznacznik macierzy tablicy
Zaokrągla liczbę do określonej liczby cyfr
Zaokrągla liczbę w dół do najbliższej liczby całkowitej
Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej liczby nieparzystej
Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej liczby parzystej
Zwraca liczbę zaokrągloną do żądanej wielokrotności
Zaokrągla liczbę w dół, w kierunku zera
Zaokrągla liczbę w górę, w kierunku od zera
Zaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności dokładności Zaokrąglenie następuje w górę niezależnie od znaku liczby
Zaokrągla liczbę w dół do najbliższej liczby całkowitej lub najbliższej wielokrotności podanej istotności
Zaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności dokładności
Zaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności dokładności Zaokrąglenie następuje w górę niezależnie od znaku liczby
Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności podanej istotności
Zwraca znak liczby