Prevod funkcije Excel LET v slovenščino

Slovenščina angleščina
LET LET

Dodeli imena za rezultate izračuna, da se omogoči shranjevanje vmesnih izračunov, vrednosti ali opredelitev imen znotraj formule.

Več informacij: support.microsoft.com/sl-si/office/funkcija-let-34842dd8-b92b-4d3f-b325-b8b8f9908999

Druge funkcije
Vrne absolutno Vrednost šteVila
Vrne arkus kosinus šteVila
Vrne inVerzni hiperbolični kosinus šteVila
Vrne arkus tangens števila
Vrne hiperbolični arkus tangens števila
Vrne združeno V obliki seznama ali zbirke podatkoV
Pretvori rimsko število v arabsko kot število
Vrne arkus sinus šteVila
Vrne inVerzni hiperbolični sinus šteVila
Vrne arkus tangens šteVila
Vrne arkus tangens iz koordinat X in Y
Vrne inVerzni hiperbolični tangens šteVila
Pretvori število v besedilo z danim korenom (osnova)
Zaokroži število na najbližje celo število ali na najbližji mnogokratnik Značilnega števila
Zaokroži število navZgor na najbližje celo število ali na najbližji mnogokratnik Značilnega števila
Zaokroži število na najbližje celo število ali na najbližji mnogokratnik Značilnega števila Število je Zaokroženo navZgor, ne glede na predZnak števila
Vrne šteVilo kombinacij za dano šteVilo predmetoV
Vrne število kombinacij (s ponovitvami) za dano število elementov
Vrne kosinus šteVila
Vrne hiperbolični kosinus šteVila
Vrne hiperbolični kosinus šteVila
Vrne kotangens kota
Vrne kosekans kota
Vrne hiperbolični kosekans kota
Besedilni prikaz števila v dani osnovi pretvori v decimalno število
Pretvori radiane v stoPinje
Zaokroži število navZgor na najbližje sodo celo število
Vrne
Vrne fakulteto šteVila
Vrne dVojno fakulteto šteVila
Zaokroži število na najbližje celo število ali na najbližji mnogokratnik značilnega števila
Zaokroži število na najbližje celo število ali na najbližji mnogokratnik Značilnega števila Število je Zaokroženo navZgor, ne glede na predZnak števila
Vrne najVečji skupni delitelj
Zaokroži število navZdol na najbližje celo število
Vrne šteVilo, ki je zaokroženo na najbližje celo šteVilo ali na najbližji mnogokratnik značilnega šteVila
Vrne najmanjši skupni Večkratnik
Vrne naraVni logaritem šteVila
Vrne logaritem šteVila za naVedeno osnoVo
Vrne logaritem šteVila z osnoVo 10
Vrne determinanto matrike
Vrne inVerzno matriko polja
Vrne produkt dVeh matrik
Vrne ostanek deljenja
Vrne šteVilo, ki je zaokroženo na želen Večkratnik
Vrne mnogočlenski niz šteVil
Vrne matriko enote ali določeno dimenzijo
Zaokroži število navZgor na najbližje liho celo število
Vrne Vrednost šteVila pi
Vrne potenco šteVila
Zmnoži argumente
Vrne del celega šteVila deljenja
Pretvori stoPinje v radiane
Vrne naključno šteVilo med 0 in 1
Vrne matriko naključnih števil med 0 in 1 Vendar pa lahko določite število vrstic in stolpcev, ki jih želite zapolniti, najmanjše in največje vrednosti, in ali želite vrniti celo število ali decimalne vrednosti
Vrne naključno šteVilo med šteVili, ki jih naVedete
Pretvori arabsko številko v rimsko kot besedilo
Zaokroži število v navedeno število števk
Zaokroži število navZdol, proti ničli
Zaokroži število navZgor, stran od nič
Vrne sekans kota
Vrne hiperbolični sekans kota
Ustvari seznam zaporednih števil v matriki, na primer 1, 2, 3, 4
Vrne Vsoto potenčne Vrste, ki temelji na formuli
Vrne predznak šteVila
Vrne sinus naVedenega kota
Vrne hiperbolični sinus šteVila
Vrne pozitiVni kVadratni koren
Vrne kVadratni koren za (šteVilo * pi)
Vrne delno Vsoto s seznama ali iz zbirke podatkoV
DoDa argumente
Sešteje celice, ki jih navaja dani pogoj
DoDa celice v obsegu, ki izpolnjujejo več pogojev
Vrne Vsoto zmnožkoV ustreznih komponent matrike
Vrne Vsoto kVadratoV za argumente
Vrne Vsoto razlike kVadratoV ustreznih Vrednosti V dVeh matrikah
Vrne Vsoto Vsote kVadratoV ustreznih Vrednosti V dVeh matrikah
Vrne Vsoto kVadratoV razlik ustreznih Vrednosti V dVeh matrikah
Vrne tangens šteVila
Vrne hiperbolični tangens šteVila
Prireže število na celo število