Bản dịch hàm LET trong Excel sang tiếng

Tiếng Việt Tiếng Anh
LET LET

Gán tên cho các kết quả tính toán để cho phép lưu trữ các phép tính trung gian, giá trị hoặc xác định tên bên trong một công thức.

Thêm thông tin: support.microsoft.com/vi-vn/office/hàm-let-34842dd8-b92b-4d3f-b325-b8b8f9908999

Cac chưc năng khac
Trả về giá trị tuyệt đối của một số
Trả về arccosin của một số
Trả về cosin hyperbolic nghịch đảo của một số
Trả về arccotangent của một số
Trả về dạng acrtang hyperbolic của một số
Trả về một giá trị tổng hợp trong một danh sách hoặc cơ sở dữ liệu
Chuyển đổi một số La Mã thành số Ả Rập, dưới dạng một số
Trả về arcsin của một số
Trả về sin hyperbolic nghịch đảo của một số
Trả về arctangent của một số
Trả về arctang từ các tọa độ x và y
Trả về tang hyperbolic nghịch đảo của một số
Chuyển đổi một số thành bản trình bày dạng văn bản với cơ số đã cho (cơ số)
Làm tròn số đến số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa
Làm tròn số lên, đến số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa
Làm tròn số thành số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa Bất kể dấu của số, số sẽ được làm tròn lên
Trả về số lượng các kết hợp cho một số đối tượng đã cho
Trả về số lần kết hợp (có kèm những lần lặp lại) đối với số lượng mục cho trước
Trả về cosin của một số
Trả về dạng cosin hyperbolic của một số
Trả về dạng cosin hyperbolic của một số
Trả về cotang của một góc
Trả về cosecant của một góc
Trả về cosec hyperbolic của một góc
Chuyển đổi một đại diện dạng văn bản của một số trong một cơ số được cho thành một số thập phân
Chuyển đổi radian sang độ
Làm tròn số lên đến một số nguyên chẵn gần nhất
Trả về
Trả về thừa số của một số
Trả về thừa số kép của một số
Làm tròn số xuống, đến số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa
Làm tròn số thành số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa Bất kể dấu của số, số sẽ được làm tròn lên
Trả về ước số chung lớn nhất
Làm tròn số xuống đến một số nguyên gần nhất
Trả về một số được làm tròn lên đến số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa
Trả về bội số chung nhỏ nhất
Trả về lô-ga-rit tự nhiên của một số
Trả về lô-ga-rit của một số cho một cơ số đã xác định
Trả về lô-ga-rit cơ số 10 của một số
Trả về giá trị xác định ma trận của một mảng
Trả về giá trị nghịch đảo ma trận của một mảng
Trả về tích ma trận của hai mảng
Trả về số dư của phép chia
Trả về một số được làm tròn thành một bội số mong muốn
Trả về đa thức của một tập số
Trả về ma trận đơn vị hoặc hướng đã xác định
Làm tròn số lên đến một số nguyên lẻ gần nhất
Trả về giá trị pi
Trả về kết quả của một số lũy thừa
Nhân các đối số của nó
Trả về phần nguyên của phép chia
Chuyển đổi độ sang radian
Trả về số ngẫu nhiên giữa 0 và 1
Trả về một mảng của các số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến 1 Tuy nhiên, bạn có thể chỉ định số hàng và cột để điền, giá trị tối thiểu và tối đa và liệu có trả về toàn bộ số hoặc giá trị thập phân hay không
Trả về số ngẫu nhiên giữa các số bạn xác định
Chuyển đổi chữ số Ả Rập sang La Mã dưới dạng văn bản
Làm tròn một số thành số chữ số đã xác định
Làm tròn số xuống, tiến tới không
Làm tròn số lên, xa khỏi không
Trả về sec của một góc
Trả về sec hyperbolic của một góc
Tạo danh sách các số tuần tự trong một mảng, chẳng hạn như 1, 2, 3, 4
Trả về tổng chuỗi lũy thừa theo công thức
Trả về dấu hiệu của một số
Trả về sin của góc đã cho
Trả về sin hyperbolic của một số
Trả về căn bậc hai dương
Trả về căn bậc hai (số * pi)
Trả về một tổng phụ trong một danh sách hoặc cơ sở dữ liệu
Thêm các đối số của nó
Thêm các ô được xác định bởi một tiêu chí đã cho
Thêm các ô trong một phạm vi đáp ứng nhiều tiêu chí
Trả về tổng tích của các cấu phần mảng tương ứng
Trả về tổng bình phương của các đối số
Trả về tổng chênh lệch bình phương của các giá trị tương ứng trong hai mảng
Trả về tổng của tổng bình phương của các giá trị tương ứng trong hai mảng
Trả về tổng bình phương của các chênh lệch của các giá trị tương ứng trong hai mảng
Trả về tang của một số
Trả về tang hyperbolic của một số
Rút ngắn số thành số nguyên