Preklad funkcie Excel REPLACE, REPLACEBs do slovenčiny

Slovák Angličtina
REPLACE a REPLACEB REPLACE, REPLACEBs
Ostatné funkcie
Vráti pole textových hodnôt z ľubovoľného zadaného rozsahu
Zmení písmená anglickej abecedy alebo znaky katakana s plnou šírkou (dvojbajtové) v rámci reťazca znakov na znaky s polovičnou šírkou (jednobajtové)
Konvertuje číslo na text vo formáte meny ß (baht)
Vráti znak určený číslom kódu
Odstráni z textu všetky znaky, ktoré sa nedajú vytlačiť
Vráti číselný kód prvého znaku textového reťazca
Kombinuje text z viacerých rozsahov a/alebo reťazcov, ale neposkytuje argumenty delimiter alebo IgnoreEmpty
Spojí niekoľko textových položiek do jednej položky
Zmení písmená anglickej abecedy alebo znaky katakana s polovičnou šírkou (jednobajtové) v rámci reťazca znakov na znaky s plnou šírkou (dvojbajtové)
Konvertuje číslo na text vo formáte meny $ (dolár)
Skontroluje, či sú dve textové hodnoty identické
Vyhľadá jednu textovú hodnotu v rámci druhej (s rozlíšením malých a veľkých písmen)
Formátuje číslo ako text so stanoveným počtom desatinných miest
Zmení znaky s polovičnou šírkou (jednobajtové) v rámci reťazca znakov na znaky s plnou šírkou (dvojbajtové)
Vráti znaky od začiatku textovej hodnoty
Vráti počet znakov textového reťazca
Konvertuje text na malé písmená
Vráti určitý počet znakov textového reťazca od pozície, ktorú zadáte
Konvertuje text na číslo spôsobom, ktorý nie je závislý od miestnych nastavení
Vyberie z textového reťazca fonetické znaky (furigana)
Prvé písmeno v každom slove textovej hodnoty zmení na veľké
Text sa zopakuje podľa zadaného počtu opakovaní
Vráti znaky od pravého konca textovej hodnoty
Vyhľadá jednu textovú hodnotu v rámci druhej (bez rozlíšenia malých a veľkých písmen)
Nahradí existujúci text v textovom reťazci novým textom
Konvertuje argumenty na text
Formátuje číslo a konvertuje ho na text
Kombinuje text z viacerých rozsahov alebo reťazcov a použije medzi každou textovou hodnotou, ktorá sa skombinuje, vami určený oddeľovač Ak je oddeľovač prázdny textový reťazec, táto funkcia efektívne zreťazí rozsahy
Odstráni z textu medzery
Vráti znak Unicode, na ktorý odkazuje daná numerická hodnota
Vráti číslo (bod kódu), ktoré zodpovedá prvému znaku textu
Konvertuje text na veľké písmená
Konvertuje textový argument na číslo
Vráti text z ľubovoľnej zadanej hodnoty