Prevod funkcije Excel REPLACE, REPLACEBs v slovenščino

Slovenščina angleščina
REPLACE, REPLACEB REPLACE, REPLACEBs
Druge funkcije
Vrne polje z besedilnimi vrednostmi iz katerega koli določenega obsega
Spremeni angleške črke ali katakano polne širine (dvobajtne) v nizu znakov v znake polovične širine (enobajtne)
Pretvori število v besedilo tako, da uPorabi valutno obliko ß (baht)
Vrne znak, ki ga naVaja kodno šteVilo
Iz besedIla odstranI vse znake, kI jIh nI mogoče natIsnItI
Vrne šteVilsko kodo za prVi znak V besedilnem nizu
Združi besedilo iz več obsegov in/ali nizov, vendar ne vključi ločila ali argumentov »IgnoreEmpty«
Spoji več beSedilnih elementov v en beSedilni element
Pretvori število v besedilo tako, da uPorabi valutno obliko $ (dolar)
Spremeni angleške črke ali katakano polovične širine (enobajtne) v nizu znakov v znake polne širine (dvobajtne)
Preverja, ali sta dve besedilni vrednosti enaki
Poišče eno besedilno vrednost v drugi (loči med velikimi in malimi črkami)
Oblikuje številO kOt besedilO z dOlOčenim številOm decimalnih mest
Spremeni znake polovične širine (en bajt) znotraj niza do polne širine (dvojni bajt)
Vrne skrajno leVe znake iz besedilne Vrednosti
Vrne šteVilo znakoV V besedilnem nizu
Pretvori besedilo v male črke
Vrne določeno šteVilo znakoV iz besedilnega niza z začetkom na mestu, ki ga določite
Pretvori besedilo v število, neodvisno od lokalnega načina
Izvleče fonetIčne znake (furIgana) Iz besedIlnega nIza
Prvo črko v vsaki besedi besedilne vrednosti Piše z veliko začetnico
Ponovi besedilo tolikokrat, kot je navedeno
Vrne skrajno desne znake iz besedilne Vrednosti
Poišče eno besedilno vrednost v drugi (ne loči med velikimi in malimi črkami)
Zamenja staro besedilo Z novim besedilom v besedilnem niZu
Pretvori argumente v besedilo
Oblikuje številkO in jO pretvOri v besedilO
Združi besedilo iz različnih obsegov in/ali nizov ter med vsako posamezno besedilno vrednostjo, ki je pridružena, vključi ločilo, ki ga določite Če je ločilo prazen besedilni niz, ta funkcija učinkovito spoji obsege
Odstrani presledke iz besedila
Vrne znak Unicode, na katerega se sklicuje dana številska vrednost
Vrne številko (kodna točka), ki ustreza na prvemu znaku besedila
Pretvori besedilo v velike črke
Pretvori besedilni argument v številko
Vrne besedilo iz katere koli navedene vrednosti