Preklad funkcie Excel HEX2OCT do slovenčiny

Slovák Angličtina
HEX2OCT HEX2OCT

Skonvertuje šestnástkové číslo na osmičkové číslo.

Viac informácií: support.microsoft.com/sk-sk/office/hex2oct-funkcia-54d52808-5d19-4bd0-8a63-1096a5d11912

Ostatné funkcie
Vráti upravenú Besselovu funkciu In(x)
Vráti Besselovu funkciu Jn(x)
Vráti upravenú Besselovu funkciu Kn(x)
Vráti Besselovu funkciu Yn(x)
Skonvertuje binárne číslo na desiatkové číslo
Skonvertuje binárne číslo na šestnástkové číslo
Skonvertuje binárne číslo na osmičkové číslo
Vráti bitový operátor AND dvoch čísel
Vráti číslo hodnoty posunuté doľava o nasledujúci počet bitov: shift_amount
Vráti bitový operátor OR dvoch čísel
Vráti číslo hodnoty posunuté doprava o nasledujúci počet bitov: shift_amount
Vráti bitový operátor Exclusive Or dvoch čísel
Skonvertuje reálny a imaginárny koeficient na komplexné číslo
Skonvertuje číslo z jedného systému merania na iný
Konvertuje desatinné číslo na binárne
Skonvertuje desiatkové číslo na šestnástkové číslo
Skonvertuje desiatkové číslo na osmičkové číslo
Testuje zhodu dvoch hodnôt
Vráti chybovú funkciu
Vráti chybovú funkciu
Vráti funkciu dodatkovej chyby
Vráti doplnkovú funkciu ERF integrovanú medzi hodnotami x a nekonečno
Testuje, či je číslo väčšie ako prahová hodnota
Skonvertuje šestnástkové číslo na binárne číslo
Skonvertuje šestnástkové číslo na desiatkové číslo
Vráti absolútnu hodnotu (modul) komplexného čísla
Vráti imaginárny koeficient komplexného čísla
Vráti argument théta, uhol vyjadrený v radiánoch
Vráti komplexnú konjugáciu komplexného čísla
Vráti hodnotu kosínusu komplexného čísla
Vráti hodnotu hyperbolického kosínusu komplexného čísla
Vráti hodnotu kotangensu komplexného čísla
Vráti hodnotu kosekansu komplexného čísla
Vráti hodnotu hyperbolického kosekansu komplexného čísla
Vráti hodnotu podielu dvoch komplexných čísel
Vráti hodnotu exponenciálu komplexného čísla
Vráti prirodzený logaritmus komplexného čísla
Vráti dekadický logaritmus komplexného čísla
Vráti binárny logaritmus komplexného čísla
Vráti komplexné číslo umocnené na celočíselnú mocninu
Vráti súčin komplexných čísel
Vráti reálny koeficient komplexného čísla
Vráti hodnotu sekansu komplexného čísla
Vráti hodnotu hyperbolického sekansu komplexného čísla
Vráti hodnotu sínusu komplexného čísla
Vráti hodnotu hyperbolického sínusu komplexného čísla
Vráti hodnotu druhej odmocniny komplexného čísla
Vráti hodnotu rozdielu medzi dvomi komplexnými číslami
Vráti hodnotu súčtu komplexných čísel
Vráti hodnotu tangensu komplexného čísla
Skonvertuje osmičkové číslo na binárne číslo
Skonvertuje osmičkové číslo na desiatkové číslo
Skonvertuje osmičkové číslo na šestnástkové číslo