Preklad funkcie Excel FVSCHEDULE do slovenčiny

Slovák Angličtina
FVSCHEDULE FVSCHEDULE

Vráti budúcu hodnotu úvodnej istiny po použití série zložených úrokových mier.

Viac informácií: support.microsoft.com/sk-sk/office/fvschedule-funkcia-bec29522-bd87-4082-bab9-a241f3fb251d

Ostatné funkcie
Vráti hodnotu akumulovaného úroku cenného papiera, z ktorého sa pravidelne platí úrok
Vráti hodnotu akumulovaného úroku cenného papiera, z ktorého sa platí úrok k dátumu splatnosti
Vráti hodnotu odpisu za každé účtovné obdobie podľa koeficientu odpisu
Vráti hodnotu odpisu za každé účtovné obdobie
Vráti počet dní od začiatku úrokového obdobia až po dátum vyrovnania
Vráti počet dní úrokového obdobia, ktoré obsahujú dátum vyrovnania
Vráti počet dní od dátumu vyrovnania po ďalší dátum splatnosti úrokov
Vráti ďalší dátum splatnosti úroku po dátume vyrovnania
Vráti počet splátok úroku medzi dátumom vyrovnania a dátumom splatnosti
Vráti dátum splatnosti úroku, ktorý predchádza dátumu vyrovnania
Vráti hodnotu kumulatívneho vyplateného úroku medzi dvomi obdobiami
Vráti hodnotu kumulatívnej vyplatenej istiny z úveru medzi dvomi obdobiami
Vráti hodnotu odpisu majetku za určené obdobie podľa metódy klesajúceho zostatku s pevným koeficientom
Vráti hodnotu odpisu majetku za určené obdobie podľa metódy dvojnásobného odpisovania z klesajúceho zostatku alebo inej určenej metódy
Vráti hodnotu diskontnej sadzby cenného papiera
Skonvertuje cenu dolára vyjadrenú zlomkom na cenu dolára vyjadrenú desatinným číslom
Skonvertuje cenu dolára vyjadrenú desatinným číslom na cenu dolára vyjadrenú zlomkom
Vráti hodnotu ročného trvania cenného papiera s pravidelnými splátkami úroku
Vráti hodnotu platnej ročnej úrokovej miery
Vráti budúcu hodnotu investície
Vráti hodnotu úrokovej miery za úplne investovaný cenný papier
Vráti hodnotu výšky platby úroku v určitom úrokovom období
Vráti vnútornú mieru návratnosti pre sériu hotovostných tokov
Vypočíta hodnotu úroku zaplateného v zadanom období investície
Vráti hodnotu Macauleyho upraveného trvania za cenný papier s predpokladanou nominálnou hodnotou 100 USD
Vráti hodnotu vnútornej miery návratnosti, pričom zohľadňuje, že sa kladné a negatívne hotovostné toky financujú podľa odlišných mier
Vráti hodnotu ročnej nominálnej úrokovej miery
Vráti počet období pre investíciu
Vráti čistú súčasnú hodnotu investície vypočítanú na základe série pravidelných hotovostných tokov a diskontnej sadzby
Vráti hodnotu ceny za každých 100 USD nominálnej hodnoty cenného papiera s nepárnym prvým obdobím
Vráti hodnotu výnosu cenného papiera s prvým nepárnym obdobím
Vráti hodnotu ceny za každých 100 USD nominálnej hodnoty cenného papiera s posledným nepárnym obdobím
Vráti hodnotu výnosu cenného papiera s posledným nepárnym obdobím
Vráti počet období, ktoré sú potrebné na dosiahnutie zadanej hodnoty investície
Vráti hodnotu pravidelnej splátky pôžičky
Vráti hodnotu splátky istiny pre zadanú investíciu v určitom období
Vráti hodnotu ceny za každých 100 USD nominálnej hodnoty cenného papiera, z ktorého sa platí pravidelný úrok
Vráti hodnotu ceny za každých 100 USD diskontovaného cenného papiera
Vráti hodnotu ceny za každých 100 USD nominálnej hodnoty cenného papiera, z ktorého sa k dátumu splatnosti platí úrok
Vráti súčasnú hodnotu investície
Vráti hodnotu úrokovej sadzby za obdobie pôžičky
Vráti hodnotu sumy prijatej k dátumu splatnosti za úplne investovaný cenný papier
Vráti ekvivalentnú úrokovú sadzbu pre rast investície
Vráti hodnotu odpisu majetku za jedno obdobie pri rovnomernom odpisovaní
Vráti hodnotu odpisu majetku za zadané obdobie podľa metódy odpisovania s faktorom súčtu čísel rokov
Vráti hodnotu výnosu ekvivalentného obligácii za štátnu pokladničnú poukážku
Vráti hodnotu ceny za každých 100 USD nominálnej hodnoty štátnej pokladničnej poukážky
Vráti hodnotu výnosu štátnej pokladničnej poukážky
Vráti hodnotu odpisu majetku za zadané obdobie alebo neukončené obdobie podľa metódy odpisovania z klesajúceho zostatku
Vráti hodnotu vnútornej miery návratnosti pre plán hotovostných tokov, ktorý nemusí byť pravidelný
Vráti čistú súčasnú hodnotu plánu hotovostných tokov, ktorý nemusí byť pravidelný
Vráti hodnotu výnosu cenného papiera, z ktorého sa platí pravidelný úrok
Vráti hodnotu ročného výnosu diskontovaného cenného papiera; napríklad štátnych pokladničných poukážok
Vráti hodnotu ročného výnosu cenného papiera, z ktorého sa platí úrok k dátumu splatnosti