การแปลฟังก์ชัน Excel ISFORMULA เป็นภาษาไทย

ไทย ภาษาอังกฤษ
ISFORMULA ISFORMULA

ส่งกลับค่า TRUE ถ้ามีการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มีสูตร.

ข้อมูลมากกว่านี้: support.microsoft.com/th-th/office/isformula-ฟังก์ชัน-isformula-e4d1355f-7121-4ef2-801e-3839bfd6b1e5

ฟังก์ชั่นอื่น ๆ
ส่งกลับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดรูปแบบ ตำแหน่งที่ตั้ง หรือเนื้อหาของเซลล์
ส่งกลับตัวเลขที่สัมพันธ์กับชนิดข้อผิดพลาด
ส่งกลับข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการดำเนินการปัจจุบัน
ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าว่าง
ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นค่าความผิดพลาดใดๆ ยกเว้น #N/A
ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นค่าความผิดพลาดใดๆ
ส่งกลับค่า TRUE ถ้าตัวเลขเป็นเลขคู่
ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นค่าตรรกะ
ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นค่าความผิดพลาด #N/A
ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าไม่เป็นข้อความ
ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นตัวเลข
ส่งกลับค่า TRUE ถ้าตัวเลขเป็นเลขคี่
ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นการอ้างอิง
ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นข้อความ
ส่งกลับค่าที่แปลงเป็นตัวเลข
ส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A
ส่งกลับจำนวนแผ่นงานของแผ่นงานที่อ้างอิงถึง
ส่งกลับจำนวนแผ่นงานในการอ้างอิง
ส่งกลับตัวเลขที่แสดงชนิดข้อมูลของค่า