การแปลฟังก์ชัน Excel LEFT, LEFTBs เป็นภาษาไทย

ไทย ภาษาอังกฤษ
LEFT, LEFTB LEFT, LEFTBs

ส่งกลับอักขระที่อยู่ซ้ายสุดจากค่าข้อความ.

ข้อมูลมากกว่านี้: support.microsoft.com/th-th/office/left-leftb-ฟังก์ชัน-left-leftb-9203d2d2-7960-479b-84c6-1ea52b99640c

ฟังก์ชั่นอื่น ๆ
ส่งกลับอาร์เรย์ของค่าข้อความจากช่วงที่ระบุ
เปลี่ยนแปลงตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวอักษรคาตาคานะแบบเต็มความกว้าง (ไบต์คู่) ภายในสตริงอักขระเป็นอักษรแบบครึ่งความกว้าง (ไบต์เดี่ยว)
แปลงตัวเลขเป็นข้อความ โดยใช้รูปแบบเครื่องหมายสกุลเงิน ß (บาท)
ส่งกลับอักขระที่ระบุโดยหมายเลขโค้ด
เอาอักขระที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ทั้งหมดออกจากข้อความ
ส่งกลับค่าโค้ดตัวเลขสำหรับอักขระแรกในสตริงข้อความ
รวมข้อความจากช่วงและ/หรือสตริงหลายๆ ส่วน แต่จะไม่มีตัวคั่นหรืออาร์กิวเมนต์ IgnoreEmpty
รวมรายการข้อความหลายๆ รายการลงในหนึ่งรายการข้อความ
เปลี่ยนแปลงอักษรภาษาอังกฤษหรือคะทะคะนะแบบครึ่งความกว้าง (ไบต์เดี่ยว) ภายในสตริงอักขระเป็นอักษรแบบเต็มความกว้าง (ไบต์คู่)
แปลงตัวเลขเป็นข้อความ โดยใช้รูปแบบเครื่องหมายสกุลเงิน $ (ดอลลาร์)
ตรวจสอบว่าค่าข้อความสองค่าเหมือนกันหรือไม่
ค้นหาค่าข้อความหนึ่งค่าภายในค่าข้อความอื่น (ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก)
จัดรูปแบบตัวเลขเป็นข้อความด้วยจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่แน่นอน
เปลี่ยนแปลงอักษรภาษาอังกฤษหรือคะทะคะนะแบบครึ่งความกว้าง (ไบต์เดี่ยว) ภายในสตริงอักขระเป็นอักษรแบบเต็มความกว้าง (ไบต์คู่)
LEN ส่งกลับเป็นจำนวนอักขระในสตริง
แปลงข้อความเป็นตัวพิมพ์เล็ก
ส่งกลับอักขระตามจำนวนที่ระบุจากสตริงข้อความโดยเริ่มต้นจากตำแหน่งที่คุณระบุ
แปลงข้อความเป็นตัวเลขในลักษณะที่ไม่ขึ้นกับระบบภาษา
แยกอักขระการออกเสียง (furigana) ออกจากสตริงข้อความ
เปลี่ยนตัวอักษรตัวแรกในแต่ละคำของค่าข้อความให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่
แทนที่อักขระภายในข้อความ
ทำซ้ำข้อความตามจำนวนครั้งที่ระบุ
ส่งกลับอักขระที่อยู่ขวาสุดจากค่าข้อความ
ค้นหาค่าข้อความหนึ่งค่าภายในค่าข้อความอื่น (ไม่สนใจตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก)
แทนที่ข้อความเดิมด้วยข้อความใหม่ในสตริงข้อความ
แปลงอาร์กิวเมนต์เป็นข้อความ
จัดรูปแบบตัวเลขและแปลงตัวเลขเป็นข้อความ
รวมข้อความจากช่วงและ/หรือสตริงหลายๆ ส่วน และมีตัวคั่นที่คุณได้ระบุไว้ระหว่างแต่ละค่าของข้อความที่จะรวม ถ้าตัวคั่นเป็นสตริงข้อความว่าง ฟังก์ชันนี้จะเชื่อมช่วงต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ
เอาช่องว่างออกจากข้อความ
ส่งกลับอักขระ Unicode ที่อ้างอิงโดยค่าตัวเลขที่ระบุ
ส่งกลับจำนวน (code point) ที่สอดคล้องกับอักขระแรกของข้อความ
แปลงข้อความเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
แปลงอาร์กิวเมนต์ข้อความเป็นตัวเลข
ส่งกลับข้อความจากค่าที่ระบุ