การแปลฟังก์ชัน Excel PERCENTRANK เป็นภาษาไทย

ไทย ภาษาอังกฤษ
PERCENTRANK PERCENTRANK

ส่งกลับลำดับเปอร์เซ็นต์ของค่าในชุดข้อมูล.

ข้อมูลมากกว่านี้: support.microsoft.com/th-th/office/percentrank-ฟังก์ชัน-percentrank-f1b5836c-9619-4847-9fc9-080ec9024442

ฟังก์ชั่นอื่น ๆ
ส่งกลับฟังก์ชันการแจกแจงแบบเบต้าสะสม (Beta Cumulative Distribution Function)
ส่งกลับค่าผกผันของฟังก์ชันการแจกแจงสะสมสำหรับการแจกแจงแบบเบต้าที่ระบุ
ส่งกลับความน่าจะเป็นของการแจกแจงแบบทวินามสำหรับแต่ละชุด
ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไค-สแควร์ (Chi-squared Distribution)
ส่งกลับค่าผกผันของความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไค-สแควร์
ส่งกลับค่าการทดสอบความเป็นอิสระ
ส่งกลับค่าช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยประชากร
ส่งกลับค่าความแปรปรวนร่วมซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของผลคูณของค่าเบี่ยงเบนแบบคู่
ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดที่ทำให้การแจกแจงแบบทวินามสะสมมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเกณฑ์
ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (Exponential Distribution)
ส่งกลับการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F
ปัดตัวเลขลงให้เข้าใกล้ศูนย์
ส่งกลับค่าผลลัพธ์ของ F-test
ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบแกมมา (Gamma Distribution)
ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบแกมมาสะสม (Gamma Cumulative Distribution)
ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบไฮเพอร์จีออเมตริก (Hypergeometric Distribution)
ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบสะสม lognormal
ส่งกลับค่าการแจกแจงสะสมแบบ Lognormal
ส่งกลับค่าสามัญที่สุดในชุดข้อมูล
ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบทวินามที่เป็นลบ
ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบปกติสะสม
ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบปกติสะสม (Normal Cumulative Distribution)
ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานสะสม (Standard Normal Cumulative Distribution)
ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานสะสม
ส่งกลับค่าที่เท่ากับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ k ของค่าในช่วง
ส่งกลับค่าการแจกแจงปัวซอง (Poisson Distribution)
ส่งกลับค่าควอร์ไทล์ของชุดข้อมูล
ส่งกลับลำดับของตัวเลขในชุดรายการตัวเลข
ประเมินค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยยึดตามตัวอย่าง
คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากประชากรทั้งหมด
ส่งกลับค่าการแจกแจงค่า t
ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงค่า t
ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่สัมพันธ์กับ t-test
ประเมินค่าความแปรปรวนโดยยึดตามตัวอย่าง
คำนวณหาค่าความแปรปรวนจากประชากรทั้งหมด
คำนวณหาค่าความแปรปรวนจากประชากรทั้งหมดซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อควม และค่าตรรกะ
ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นด้านเดียวของ z-test