การแปลฟังก์ชัน Excel PERCENTILE เป็นภาษาไทย

ไทย ภาษาอังกฤษ
PERCENTILE PERCENTILE

ส่งกลับค่าที่เท่ากับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ k ของค่าในช่วง.

ข้อมูลมากกว่านี้: support.microsoft.com/th-th/office/percentile-ฟังก์ชัน-percentile-91b43a53-543c-4708-93de-d626debdddca

ฟังก์ชั่นอื่น ๆ
ส่งกลับฟังก์ชันการแจกแจงแบบเบต้าสะสม (Beta Cumulative Distribution Function)
ส่งกลับค่าผกผันของฟังก์ชันการแจกแจงสะสมสำหรับการแจกแจงแบบเบต้าที่ระบุ
ส่งกลับความน่าจะเป็นของการแจกแจงแบบทวินามสำหรับแต่ละชุด
ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไค-สแควร์ (Chi-squared Distribution)
ส่งกลับค่าผกผันของความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไค-สแควร์
ส่งกลับค่าการทดสอบความเป็นอิสระ
ส่งกลับค่าช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยประชากร
ส่งกลับค่าความแปรปรวนร่วมซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของผลคูณของค่าเบี่ยงเบนแบบคู่
ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดที่ทำให้การแจกแจงแบบทวินามสะสมมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเกณฑ์
ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (Exponential Distribution)
ส่งกลับการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F
ปัดตัวเลขลงให้เข้าใกล้ศูนย์
ส่งกลับค่าผลลัพธ์ของ F-test
ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบแกมมา (Gamma Distribution)
ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบแกมมาสะสม (Gamma Cumulative Distribution)
ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบไฮเพอร์จีออเมตริก (Hypergeometric Distribution)
ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบสะสม lognormal
ส่งกลับค่าการแจกแจงสะสมแบบ Lognormal
ส่งกลับค่าสามัญที่สุดในชุดข้อมูล
ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบทวินามที่เป็นลบ
ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบปกติสะสม
ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบปกติสะสม (Normal Cumulative Distribution)
ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานสะสม (Standard Normal Cumulative Distribution)
ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานสะสม
ส่งกลับลำดับเปอร์เซ็นต์ของค่าในชุดข้อมูล
ส่งกลับค่าการแจกแจงปัวซอง (Poisson Distribution)
ส่งกลับค่าควอร์ไทล์ของชุดข้อมูล
ส่งกลับลำดับของตัวเลขในชุดรายการตัวเลข
ประเมินค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยยึดตามตัวอย่าง
คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากประชากรทั้งหมด
ส่งกลับค่าการแจกแจงค่า t
ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงค่า t
ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่สัมพันธ์กับ t-test
ประเมินค่าความแปรปรวนโดยยึดตามตัวอย่าง
คำนวณหาค่าความแปรปรวนจากประชากรทั้งหมด
คำนวณหาค่าความแปรปรวนจากประชากรทั้งหมดซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อควม และค่าตรรกะ
ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นด้านเดียวของ z-test