การแปลฟังก์ชัน Excel ISOWEEKNUM เป็นภาษาไทย

ไทย ภาษาอังกฤษ
ISOWEEKNUM ISOWEEKNUM

ส่งกลับตัวเลขของหมายเลขสัปดาห์ของปีแบบ ISO สำหรับวันที่ที่ระบุ.

ข้อมูลมากกว่านี้: support.microsoft.com/th-th/office/isoweeknum-ฟังก์ชัน-isoweeknum-1c2d0afe-d25b-4ab1-8894-8d0520e90e0e

ฟังก์ชั่นอื่น ๆ
ส่งกลับเลขลำดับของวันที่ที่เฉพาะเจาะจง
จะคำนวณจำนวนวัน เดือน หรือปี ระหว่างวันที่สองวัน ฟังก์ชันนี้จะมีประโยชน์ในสูตรที่คุณต้องการคำนวณหาอายุ
แปลงวันที่ในรูปแบบข้อความเป็นเลขลำดับ
แปลงเลขลำดับเป็นวันในเดือน
ส่งกลับจำนวนวันระหว่างวันที่สองวัน
คำนวณจำนวนวันระหว่างวันที่สองวันโดยยึดตามปีที่มี 360 วัน
ส่งกลับเลขลำดับของวันที่ที่เป็นจำนวนเดือนที่ระบุก่อนหรือหลังวันที่เริ่มต้น
ส่งกลับเลขลำดับของวันสุดท้ายของเดือนก่อนหรือหลังจำนวนเดือนที่ระบุ
แปลงเลขลำดับเป็นชั่วโมง
แปลงเลขลำดับเป็นนาที
แปลงเลขลำดับเป็นเดือน
ส่งกลับจำนวนวันระหว่างวันที่สองวัน
ส่งกลับค่าตัวเลขของจำนวนวันทำงานทั้งหมดระหว่างวันที่สองวันโดยใช้พารามิเตอร์เพื่อระบุวันและจำนวนวันที่เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์
ส่งกลับเลขลำดับของวันที่และเวลาปัจจุบัน
แปลงเลขลำดับเป็นวินาที
ส่งกลับเลขลำดับของเวลาที่เฉพาะเจาะจง
แปลงวันที่ในรูปแบบข้อความเป็นเลขลำดับ
ส่งกลับเลขลำดับของวันที่ปัจจุบัน
แปลงเลขลำดับเป็นวันในสัปดาห์
แปลงเลขลำดับเป็นตัวเลขที่แสดงแทนตำแหน่งสัปดาห์ในหนึ่งปี
ส่งกลับเลขลำดับของวันที่ก่อนหรือหลังจำนวนวันทำงานที่ระบุ
ส่งกลับตัวเลขอนุกรมของวันที่ก่อนหรือหลังจำนวนวันทำงานที่ระบุโดยใช้พารามิเตอร์เพื่อระบุวันและจำนวนวันที่เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์
แปลงเลขลำดับเป็นปี
ส่งกลับเลขเศษส่วนของปีที่แสดงแทนจำนวนวันทั้งหมดระหว่างวันที่เริ่มต้น (start_date) และวันที่สิ้นสุด (end_date)