การแปลฟังก์ชัน Excel OR เป็นภาษาไทย

ไทย ภาษาอังกฤษ
OR OR

ส่งกลับค่า TRUE ถ้ามีอาร์กิวเมนต์ใดๆ เป็น TRUE.

ข้อมูลมากกว่านี้: support.microsoft.com/th-th/office/or-ฟังก์ชัน-or-7d17ad14-8700-4281-b308-00b131e22af0

ฟังก์ชั่นอื่น ๆ
ส่งกลับค่า TRUE ถ้าอาร์กิวเมนต์ทั้งหมดเป็น TRUE
ส่งกลับค่าความแปรปรวนร่วมซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของผลคูณของค่าเบี่ยงเบนแบบคู่
ส่งกลับค่าตรรกะ FALSE
ระบุการทดสอบตรรกะที่จะดำเนินการ
ส่งกลับค่าที่คุณระบุถ้าสูตรประเมินเป็นข้อผิดพลาด มิฉะนั้นให้ส่งกลับผลลัพธ์ของสูตร
ส่งกลับค่าที่คุณระบุถ้านิพจน์ได้ค่าเป็น #N/A มิฉะนั้นจะส่งกลับค่าผลลัพธ์ของนิพจน์
ตรวจสอบว่าตรงตามเงื่อนไขตั้งแต่หนึ่งข้อขึ้นไป และส่งค่าที่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่เป็น TRUE เงื่อนไขแรก
ย้อนกลับค่าตรรกะของอาร์กิวเมนต์
ประเมินนิพจน์ตามรายการของค่า และส่งผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันไปยังค่าที่ตรงกันเป็นค่าแรก ถ้าไม่มีค่าใดตรงกัน อาจจะมีการส่งค่าเริ่มต้นอื่นๆ กลับมา
ส่งกลับค่าตรรกะ TRUE
ส่งกลับ exclusive OR ทางตรรกะของอาร์กิวเมนต์ทั้งหมด